Proverbs 1 (IRVK)

1 ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ದಾವೀದನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು. 2 ಇವುಗಳಿಂದ ಜನರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು,ಬುದ್ಧಿವಾದಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. 3 ಅವರು ವಿವೇಕಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀತಿ,ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗುವರು. 4 ಈ ನುಡಿಗಳು ಮೂಢರಿಗೆ ಜಾಣತನವನ್ನೂ,ಯೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವವು. 5 ಜ್ಞಾನಿಯು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾಡಿಂತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವನು,ವಿವೇಕಿಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಚಿತಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವನು. 6 ಇವು ಗಾದೆ, ಸಾಮ್ಯ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ನುಡಿ ಮತ್ತು ಒಗಟುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧನವಾಗಿವೆ. 7 ಯೆಹೋವನ ಭಯವೇ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ ಮೂಲವು,ಮೂರ್ಖರಾದರೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವರು. 8 ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳು,ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಡ. 9 ಅವು ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಪುಷ್ಪಕಿರೀಟ,ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾರದಂತಿರುವುದು. 10 ಮಗನೇ, ಪಾಪಿಗಳು ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ಒಪ್ಪಲೇ ಬೇಡ. 11 ಅವರು, “ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾ, ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಂಚುಹಾಕೋಣ,ನಿರಪರಾಧಿಯನ್ನು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾದಿರೋಣ. 12 ಪಾತಾಳವು ತನ್ನೊಳಗೆ ಇಳಿಯುವವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನುಂಗುವಂತೆ,ನಾವೂ ಇವರನ್ನು ಜೀವದೊಡನೆ ನುಂಗಿಬಿಡೋಣ. 13 ಸಕಲವಿಧವಾದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು,ಕೊಳ್ಳೆಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 14 ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಚೀಟು ಹಾಕು;ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಣದ ಚೀಲ ಒಂದೇ ಆಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, 15 ಮಗನೇ, ಅವರೊಡನೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಾರದು,ಅವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡಬೇಡ. 16 ಅವರ ಕಾಲುಗಳು ಕೇಡನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಓಡುವವು,ಅವರು ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಲು ಆತುರಪಡುವರು. 17 ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಬಲೆಯನ್ನೊಡ್ಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ. 18 ಇವರಾದರೋ ಸ್ವರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೊಂಚುಹಾಕುತ್ತಾರೆ,ಸ್ವಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾದಿರುತ್ತಾರೆ. 19 ಸೂರೆಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರ ದಾರಿಯು ಹೀಗೆಯೇ ಸರಿ;ಕೊಳ್ಳೆಯು ಕೊಳ್ಳೆಗಾರರ ಜೀವವನ್ನೇ ಕೊಳ್ಳೆಮಾಡುವುದು. 20 ಜ್ಞಾನವೆಂಬಾಕೆಯು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತಾಳೆ,ಚೌಕಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. 21 ಪೇಟೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಕೂಗುತ್ತಾಳೆ,ಊರ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯು ನುಡಿಯುವುದೇನೆಂದರೆ, 22 “ಮೂಢರೇ, ಮೂಢತನವನ್ನು ಎಂದಿನ ತನಕ ಪ್ರೀತಿಸುವಿರಿ?ಧರ್ಮನಿಂದಕರು ನಿಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟುಕಾಲ ಇಷ್ಟಪಡುವರು?ಜ್ಞಾನಹೀನರು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಹಗೆಮಾಡುವರು? 23 ನನ್ನ ಗದರಿಕೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಡಿರಿ;ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುರಿಸಿ,ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವೆನು. 24 ನಾನು ಕರೆದಾಗ ನೀವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಿರಿ.ಕೈ ಚಾಚಿದರೂ ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ; 25 ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ತಾರದೆ, ನನ್ನ ತಿದ್ದುಪಾಟನ್ನು ಬೇಡವೆಂದು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. 26 ಆದಕಾರಣ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಅಪಾಯವೂ,ತುಫಾನಿನಂತೆ ಆಪತ್ತೂ ಬಂದು, ನಿಮಗೆ ಶ್ರಮಸಂಕಟಗಳು ಸಂಭವಿಸುವಾಗ 27 ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನೂ ನಗುವೆನು;ನಿಮ್ಮ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವೆನು. 28 ಆಗ ಅವರು ನನಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರೂ ನಾನು ಉತ್ತರಕೊಡೆನು,ನನ್ನನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ಹುಡುಕಿದರೂ ನಾನು ಕಾಣಿಸೆನು. 29 ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಭಯಭಕ್ತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡದೆತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಗೆಮಾಡಿದರು. 30 ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲೊಲ್ಲದೆ,ನನ್ನ ಗದರಿಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಾತ್ಸಾರಮಾಡಿದರು. 31 ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಡತೆಯ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ,ಸ್ವಂತ ಕುಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬಾ ಉಣ್ಣಬೇಕಾಗುವುದು. 32 ಮೂಢರು ತಮ್ಮ ಉದಾಸೀನತೆಯಿಂದಲೇ ಹತರಾಗುವರು,ಜ್ಞಾನಹೀನರು ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದಲೇ ನಾಶವಾಗುವರು. 33 ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವನಾದರೋ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದು,ಯಾವ ಕೇಡಿಗೂ ಭಯಪಡದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವನು” ಎಂಬುದೇ.

In Other Versions

Proverbs 1 in the ANGEFD

Proverbs 1 in the ANTPNG2D

Proverbs 1 in the AS21

Proverbs 1 in the BAGH

Proverbs 1 in the BBPNG

Proverbs 1 in the BBT1E

Proverbs 1 in the BDS

Proverbs 1 in the BEV

Proverbs 1 in the BHAD

Proverbs 1 in the BIB

Proverbs 1 in the BLPT

Proverbs 1 in the BNT

Proverbs 1 in the BNTABOOT

Proverbs 1 in the BNTLV

Proverbs 1 in the BOATCB

Proverbs 1 in the BOATCB2

Proverbs 1 in the BOBCV

Proverbs 1 in the BOCNT

Proverbs 1 in the BOECS

Proverbs 1 in the BOGWICC

Proverbs 1 in the BOHCB

Proverbs 1 in the BOHCV

Proverbs 1 in the BOHLNT

Proverbs 1 in the BOHNTLTAL

Proverbs 1 in the BOICB

Proverbs 1 in the BOILNTAP

Proverbs 1 in the BOITCV

Proverbs 1 in the BOKCV

Proverbs 1 in the BOKCV2

Proverbs 1 in the BOKHWOG

Proverbs 1 in the BOKSSV

Proverbs 1 in the BOLCB

Proverbs 1 in the BOLCB2

Proverbs 1 in the BOMCV

Proverbs 1 in the BONAV

Proverbs 1 in the BONCB

Proverbs 1 in the BONLT

Proverbs 1 in the BONUT2

Proverbs 1 in the BOPLNT

Proverbs 1 in the BOSCB

Proverbs 1 in the BOSNC

Proverbs 1 in the BOTLNT

Proverbs 1 in the BOVCB

Proverbs 1 in the BOYCB

Proverbs 1 in the BPBB

Proverbs 1 in the BPH

Proverbs 1 in the BSB

Proverbs 1 in the CCB

Proverbs 1 in the CUV

Proverbs 1 in the CUVS

Proverbs 1 in the DBT

Proverbs 1 in the DGDNT

Proverbs 1 in the DHNT

Proverbs 1 in the DNT

Proverbs 1 in the ELBE

Proverbs 1 in the EMTV

Proverbs 1 in the ESV

Proverbs 1 in the FBV

Proverbs 1 in the FEB

Proverbs 1 in the GGMNT

Proverbs 1 in the GNT

Proverbs 1 in the HARY

Proverbs 1 in the HNT

Proverbs 1 in the IRVA

Proverbs 1 in the IRVB

Proverbs 1 in the IRVG

Proverbs 1 in the IRVH

Proverbs 1 in the IRVM

Proverbs 1 in the IRVM2

Proverbs 1 in the IRVO

Proverbs 1 in the IRVP

Proverbs 1 in the IRVT

Proverbs 1 in the IRVT2

Proverbs 1 in the IRVU

Proverbs 1 in the ISVN

Proverbs 1 in the JSNT

Proverbs 1 in the KAPI

Proverbs 1 in the KBT1ETNIK

Proverbs 1 in the KBV

Proverbs 1 in the KJV

Proverbs 1 in the KNFD

Proverbs 1 in the LBA

Proverbs 1 in the LBLA

Proverbs 1 in the LNT

Proverbs 1 in the LSV

Proverbs 1 in the MAAL

Proverbs 1 in the MBV

Proverbs 1 in the MBV2

Proverbs 1 in the MHNT

Proverbs 1 in the MKNFD

Proverbs 1 in the MNG

Proverbs 1 in the MNT

Proverbs 1 in the MNT2

Proverbs 1 in the MRS1T

Proverbs 1 in the NAA

Proverbs 1 in the NASB

Proverbs 1 in the NBLA

Proverbs 1 in the NBS

Proverbs 1 in the NBVTP

Proverbs 1 in the NET2

Proverbs 1 in the NIV11

Proverbs 1 in the NNT

Proverbs 1 in the NNT2

Proverbs 1 in the NNT3

Proverbs 1 in the PDDPT

Proverbs 1 in the PFNT

Proverbs 1 in the RMNT

Proverbs 1 in the SBIAS

Proverbs 1 in the SBIBS

Proverbs 1 in the SBIBS2

Proverbs 1 in the SBICS

Proverbs 1 in the SBIDS

Proverbs 1 in the SBIGS

Proverbs 1 in the SBIHS

Proverbs 1 in the SBIIS

Proverbs 1 in the SBIIS2

Proverbs 1 in the SBIIS3

Proverbs 1 in the SBIKS

Proverbs 1 in the SBIKS2

Proverbs 1 in the SBIMS

Proverbs 1 in the SBIOS

Proverbs 1 in the SBIPS

Proverbs 1 in the SBISS

Proverbs 1 in the SBITS

Proverbs 1 in the SBITS2

Proverbs 1 in the SBITS3

Proverbs 1 in the SBITS4

Proverbs 1 in the SBIUS

Proverbs 1 in the SBIVS

Proverbs 1 in the SBT

Proverbs 1 in the SBT1E

Proverbs 1 in the SCHL

Proverbs 1 in the SNT

Proverbs 1 in the SUSU

Proverbs 1 in the SUSU2

Proverbs 1 in the SYNO

Proverbs 1 in the TBIAOTANT

Proverbs 1 in the TBT1E

Proverbs 1 in the TBT1E2

Proverbs 1 in the TFTIP

Proverbs 1 in the TFTU

Proverbs 1 in the TGNTATF3T

Proverbs 1 in the THAI

Proverbs 1 in the TNFD

Proverbs 1 in the TNT

Proverbs 1 in the TNTIK

Proverbs 1 in the TNTIL

Proverbs 1 in the TNTIN

Proverbs 1 in the TNTIP

Proverbs 1 in the TNTIZ

Proverbs 1 in the TOMA

Proverbs 1 in the TTENT

Proverbs 1 in the UBG

Proverbs 1 in the UGV

Proverbs 1 in the UGV2

Proverbs 1 in the UGV3

Proverbs 1 in the VBL

Proverbs 1 in the VDCC

Proverbs 1 in the YALU

Proverbs 1 in the YAPE

Proverbs 1 in the YBVTP

Proverbs 1 in the ZBP