Revelation 3 (GGMNT)

1 Saridese woossa keeththa kiitanchas hizga xaafa “Hayssi laapun Xoossa ayanatane laapun xoolinttista oykidadefe yootetidazikko. Ta ne ootho erayss. Neni sunthan paxa daasa shin qass hayqqadasa. 2 Beega! hayqqana matidayssane nees wurishe guuthu attida wolqayo zaara mintha. Tani ta Goda sinthan ne oothoy kumeth gidin beyabeyke. 3 Hessa gishshi neni ay mala timirtte ekkidakone ne siyosayssa yuusha qopane naaga. maarotethanka gela; Neni beegontta aggiko qass ta kayso mala ne qopotta duxu gaana. Ta ay saaten neeko yanakone ne eraka. 4 Gido attin ba mayo tunsontayti Sardesen guutha asati nenara dettes. Heyti bootha mayo mayanayssi isttas bessiza gishshi istti bootha mayo maydi tanara baana. 5 xoonidadey isttathoka bootha mayo mayana. Izade sunthu tani ta Aawa sinthanine kiitanchata sinthan erisana. Deyon dizayta sunthi xaafettida deyo mazgabape quccike. 6 “Ayanay woossa keethatas gizayssa haythey dizadey siyo. 7 Fildilfiya woossa keeththa kiitanchas hizga xaafa “Hayssi geeshine tumancha gididayssafe Dawite keeththa qulife oykidadefe yootettidazikko. Izi doyidazi oonikka gordena. Izi gordidaz oonikka doyena. 8 Tani ne ootho erayssi. Heko oonikka gordanas danda7ontta doya penge ne sinthan woththadis. Ne wolqay guuthu gididayssa ta erayss. Gidikoka ne ta qaala naagadasa. Ta sunthaka ne kadabeyka. 9 Hessa gishshi bess Ayhude gidontta dishe bena Ayhude gizayti heyti xala7e maabarape gididayti wordoti yiidi ne too garisan kundana mala ta oothana. Tani nena siiqdayssa istti erana mala ta oothana. 10 Neni danda7izade gida gaada ta nees yooto qaala ne naagida gishshi taka buro biitta bolla diza asa paacanas kumetha alame bolla yaana. Waayeza galas ta nena naagana. 11 Heko ta eeson yaana. Ne aklile oonikka ekkontta mala ness dizazi lo7etha oyikka. 12 Xoonida ura tani ta Godaa Xoossa keeththan tuussu histana. Izi heepe muleka kezena. Ta Goda sunthune ta Goda katamaza sunthuka ta iza bolla xaafana. Hana katamaya salope ta Goda achchafe wodhdhana ooratha Yerusalamekko. Taka ta ooratha suntha he izade bolla xaafana. 13 Ayanay woossa keethatas yootizayssa haythey dizadey siyo. 14 Lodoqiya woossa keeththa kiitanchas hizga xaafa “Hayssi <amin7i> gidadefe tumu ammanettida marka gididadefe Xoossa medhetethi wuri izape beettidadefe yootetidazikko. 15 Tani ne ootho erays. Neni mooce woykko micha gidaka. Neni mooce woykko micha gididako lo7okoshin. 16 Mooce woykko micha gidontta ne coo donbole gido gishshi ta nena ta duunape cutta kessana gayss. 17 Ta dureko, taas daro haaroy dees, taas aykoyka paccibeyna” gaasa shin ne qass poynako aykoy bayinda maniqokko, qooqene ne kallo dizade gididayssa erabeykka. 18 Ne dure gidana koyko taape taman paacettida worqa shammana mala neni ne kallotetha yeellatetha kamanas bootha mayo mayana malane xelanaska danda7ana mala ayife dhale shammada ne tiyettana mala ta nena zorayss. 19 Tani ta dosizayta wursa hanqayssine qaxxayayis. Hessa gishshi neni minna, maarotethanka gela. 20 Heko! tani pengen eqqada xeygayss, oonikka ta qaala siydi ba pengeza taas doyko ta izako gelada izadera maana. Izadeyka tanara maana. 21 Tani xoonada ta Aawra iza algan uttidayssatho xoondadey hessathoka tanara issife ta alga bolla ta uttissana. 22 Ayanay woossa keethatas gizayssa haythey dizay siyo.

In Other Versions

Revelation 3 in the ANGEFD

Revelation 3 in the ANTPNG2D

Revelation 3 in the AS21

Revelation 3 in the BAGH

Revelation 3 in the BBPNG

Revelation 3 in the BBT1E

Revelation 3 in the BDS

Revelation 3 in the BEV

Revelation 3 in the BHAD

Revelation 3 in the BIB

Revelation 3 in the BLPT

Revelation 3 in the BNT

Revelation 3 in the BNTABOOT

Revelation 3 in the BNTLV

Revelation 3 in the BOATCB

Revelation 3 in the BOATCB2

Revelation 3 in the BOBCV

Revelation 3 in the BOCNT

Revelation 3 in the BOECS

Revelation 3 in the BOGWICC

Revelation 3 in the BOHCB

Revelation 3 in the BOHCV

Revelation 3 in the BOHLNT

Revelation 3 in the BOHNTLTAL

Revelation 3 in the BOICB

Revelation 3 in the BOILNTAP

Revelation 3 in the BOITCV

Revelation 3 in the BOKCV

Revelation 3 in the BOKCV2

Revelation 3 in the BOKHWOG

Revelation 3 in the BOKSSV

Revelation 3 in the BOLCB

Revelation 3 in the BOLCB2

Revelation 3 in the BOMCV

Revelation 3 in the BONAV

Revelation 3 in the BONCB

Revelation 3 in the BONLT

Revelation 3 in the BONUT2

Revelation 3 in the BOPLNT

Revelation 3 in the BOSCB

Revelation 3 in the BOSNC

Revelation 3 in the BOTLNT

Revelation 3 in the BOVCB

Revelation 3 in the BOYCB

Revelation 3 in the BPBB

Revelation 3 in the BPH

Revelation 3 in the BSB

Revelation 3 in the CCB

Revelation 3 in the CUV

Revelation 3 in the CUVS

Revelation 3 in the DBT

Revelation 3 in the DGDNT

Revelation 3 in the DHNT

Revelation 3 in the DNT

Revelation 3 in the ELBE

Revelation 3 in the EMTV

Revelation 3 in the ESV

Revelation 3 in the FBV

Revelation 3 in the FEB

Revelation 3 in the GNT

Revelation 3 in the HARY

Revelation 3 in the HNT

Revelation 3 in the IRVA

Revelation 3 in the IRVB

Revelation 3 in the IRVG

Revelation 3 in the IRVH

Revelation 3 in the IRVK

Revelation 3 in the IRVM

Revelation 3 in the IRVM2

Revelation 3 in the IRVO

Revelation 3 in the IRVP

Revelation 3 in the IRVT

Revelation 3 in the IRVT2

Revelation 3 in the IRVU

Revelation 3 in the ISVN

Revelation 3 in the JSNT

Revelation 3 in the KAPI

Revelation 3 in the KBT1ETNIK

Revelation 3 in the KBV

Revelation 3 in the KJV

Revelation 3 in the KNFD

Revelation 3 in the LBA

Revelation 3 in the LBLA

Revelation 3 in the LNT

Revelation 3 in the LSV

Revelation 3 in the MAAL

Revelation 3 in the MBV

Revelation 3 in the MBV2

Revelation 3 in the MHNT

Revelation 3 in the MKNFD

Revelation 3 in the MNG

Revelation 3 in the MNT

Revelation 3 in the MNT2

Revelation 3 in the MRS1T

Revelation 3 in the NAA

Revelation 3 in the NASB

Revelation 3 in the NBLA

Revelation 3 in the NBS

Revelation 3 in the NBVTP

Revelation 3 in the NET2

Revelation 3 in the NIV11

Revelation 3 in the NNT

Revelation 3 in the NNT2

Revelation 3 in the NNT3

Revelation 3 in the PDDPT

Revelation 3 in the PFNT

Revelation 3 in the RMNT

Revelation 3 in the SBIAS

Revelation 3 in the SBIBS

Revelation 3 in the SBIBS2

Revelation 3 in the SBICS

Revelation 3 in the SBIDS

Revelation 3 in the SBIGS

Revelation 3 in the SBIHS

Revelation 3 in the SBIIS

Revelation 3 in the SBIIS2

Revelation 3 in the SBIIS3

Revelation 3 in the SBIKS

Revelation 3 in the SBIKS2

Revelation 3 in the SBIMS

Revelation 3 in the SBIOS

Revelation 3 in the SBIPS

Revelation 3 in the SBISS

Revelation 3 in the SBITS

Revelation 3 in the SBITS2

Revelation 3 in the SBITS3

Revelation 3 in the SBITS4

Revelation 3 in the SBIUS

Revelation 3 in the SBIVS

Revelation 3 in the SBT

Revelation 3 in the SBT1E

Revelation 3 in the SCHL

Revelation 3 in the SNT

Revelation 3 in the SUSU

Revelation 3 in the SUSU2

Revelation 3 in the SYNO

Revelation 3 in the TBIAOTANT

Revelation 3 in the TBT1E

Revelation 3 in the TBT1E2

Revelation 3 in the TFTIP

Revelation 3 in the TFTU

Revelation 3 in the TGNTATF3T

Revelation 3 in the THAI

Revelation 3 in the TNFD

Revelation 3 in the TNT

Revelation 3 in the TNTIK

Revelation 3 in the TNTIL

Revelation 3 in the TNTIN

Revelation 3 in the TNTIP

Revelation 3 in the TNTIZ

Revelation 3 in the TOMA

Revelation 3 in the TTENT

Revelation 3 in the UBG

Revelation 3 in the UGV

Revelation 3 in the UGV2

Revelation 3 in the UGV3

Revelation 3 in the VBL

Revelation 3 in the VDCC

Revelation 3 in the YALU

Revelation 3 in the YAPE

Revelation 3 in the YBVTP

Revelation 3 in the ZBP