Revelation 3 (KNFD)

1 Mba guma buni nzua vov, wom khaŋ nzuai, “Ndu buni thari khergip, Sardis ŋgu bakɨmen ki sios gari enser ndi mbarari. Mba buni khaŋ muuŋgi, ‘Gu Fhe Bakɨmen harathɨgi ŋiniŋgi garav, gu vhɨra harathɨgi ŋkaa suigi. Gu kha buni ndi nde ndi mbai. Gu nde mbui tɨvi, gu za nta kaŋgi. Mbe nde nzuav khaŋ nzuai, “Kha sios, ana guigira thɨga havhargiap khar ki.” Fhuvara. Nde rimgi fara muuŋgiap ki. 2 Nde za kuigi, nde khavik. Nden Kraisan tɨvir vhuuiŋ zɨn vui tɨvi za khar ki, nde nta havhargiri. Nde muuŋv kɨrim, nta fhura vhɨzgirga. Ne khaŋ muuŋgi, gu nden ŋaari garim, nta za nan Fhe Bakɨme rɨmani nɨman nde mba khavgi ŋaari, nde za the vhɨzgi fhuvara. 3 Nde mba fhum mbararagiap ndigi buna vhuueŋ, nde taagi ne ndɨkndɨgɨri. Nde tuituigip ana zɨn ŋgɨp, wom ndav dorgɨri. Nde maaŋ muuŋgip ŋkuu thav khavgirga fhu, gu kɨɨi guma zi farar muuŋgip, gu vhemkora nden hɨgɨrga. Nde gu zɨrga tuk, nde ana kaŋgirga tuktɨgi fhuvara. 4 “ ‘Nde gumgi gu mbigi mbari mbe Sardisan ki. Mbe wari won shagi ga mbuim, nta nzaŋnzai fhuvara. Mben tɨvi nzerara, maaŋ muuŋgiap, mbe shagi huri shargip, na phorgɨ rurga tuktɨgi. 5 “ ‘Guma ana maaŋ muuŋgip ntarar muuŋv ana ŋkasŋkagip, mba ntara kambararga, ana mba khesharigi shagi hurir shargirga. Gu vhɨra zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndi gumgi zɨri ki gavar, ana zɨ ŋgargirga tuktɨgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Gu wo Ndia nɨman ana zɨ bun suaŋv, vhɨra ana enseri nɨman vhɨra ana zɨ bun suanga. 6 Guma ana khuarani kɨv, ana tuituigip Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar kha siosi ga nzuai buni mbararari.’ ” 7 Mba guma buni nzua vov, wom khaŋ nzuai, “Ndu buni thari khergip, Firaderfia ŋgu bakɨmen ki sios gari enser ndi mbarari. Mba buni khaŋ muuŋgi, ‘Gu mba guigira Fhe Bakɨme nɨman ŋgarav, ana vuzvuga zɨn vov, ana ŋaara mbui guma ma. Gu ŋgui vhɨrve gari guman pan Devitan kii suirigi, gu fhɨrgirga bigɨn, guma the ana mpɨrarga tuktɨgi fhuvara. Gu vhɨra mpɨrarga bigɨn, guma the ana fhɨrgirga tuktɨgi fhuvara. Gu kha kameŋ khergiap, nde ndi mbai. 8 Gu nde mbui tɨvi, gu za nta kaŋgi. Nde ganɨ! Gu nde nɨman, gu thɨma ntarigim, ana ki. Guma the, ana puigɨrga tuktɨgi fhuvara. Gu khueŋ kaŋgi, nde ŋkasŋka bisanera mbar kim, nde na buni zɨn vui. Nde kɨr na zɨ segi fhuvara. 9 Nde mba Satan gumgi kaŋgi. Mbe khaŋ nzuai, mbe Zudaiŋ ma. Mbe maaŋ nzuai, mbe Zudaiŋ fhuvara. Mbe guiguigi gumgi ma. Nde mbarara! Gu mba gumgir muuŋrim, mbe zɨv nde ŋkarveni nɨman thɨvi phɨrɨv, mbe khueŋ kaŋgirga, gu guigira wo ndavar nde nɨɨŋgi. 10 Nde na kameŋ zɨn vov, nde hi simtɨgi, nde za thɨga havhargiap, nta ndi. Maaŋ muuŋgiap, gu nde ganɨnga, mba za kha nuianan ki gumgi gu mbigir hɨv mben panɨnga mparmpare gum mba zaagi, nta nden hɨgɨrga tuktɨgi fhuvara. 11 Gu vhemkora nden han zɨgɨrga. Nde guigira na khothɨgi ndɨkndɨk, nde ana suira havhargiri. Nde muuŋv kɨrim, guma the nde tɨn nden vheza ndigirga. 12 “ ‘Guma, ana maaŋ muuŋgip ntarar muuŋv, ana ŋkasŋkagip, mba ntara kambararga, gu ana ndi farga, ana na Fhe Bakɨme Phena havhargi kɨniŋge farar muuŋgip thɨgɨrga. Ana maaŋ muuŋgip thɨgɨp, ana wom Fhe Bakɨme Phena thav kɨrar hɨgɨrga tuktɨgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Gu wo Fhe Bakɨme zɨn ana khergirga. Gu vhɨra wo Fhe Bakɨme ŋgu bakɨme zɨn ana khergirga. Mba ŋgu, ana na Fhe Bakɨme han Hevenan kega zeri, ana Zerusareman kam ma. Gu won harigi zɨ, gu vhɨra anan ana khergirga. Ana na zɨn kam ma. 13 Guma ana khuarani kɨv, ana tuituigip Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar kha siosi ga nzuai buni mbararari.’ ” 14 Mba guma wom khaŋ nzuai, “Ndu buni thari khergip, Raodisia ŋgu bakɨmen ki sios gari enser ndi mbarari. Mba kameŋ khaŋ muuŋgi, ‘Gu Fhe Bakɨme buna vhuueŋ gum ana suaŋgi kameŋ, gu khaŋ nta nzuai guma ma, “Ne guigi guarara.” Gu vhɨra guigira Fhe Bakɨme buni guarira, gu nta bun nzuai. Gu vhɨra zazera buni guarira bun nzuai guma ma. Gu za Fhe Bakɨme muuŋgi bigi, gu za ntan nɨɨŋge ma. Gu kha bunin nde ndi mbai. 15 Gu nde mbui tɨvi, gu za nta kaŋgi. Gu nde kaŋgi, nde raŋgi fhu, nde vhɨra shigi fhu. Gu vuzvugi, nde raŋgira kɨrga o, nde shigira kɨrga. 16 Ne fhuvara. Nde maneŋ bisanera shigi. Nde pim shigi fhuvara, nde vhɨra pim raŋgi fhuvara. Maaŋ muuŋgiap, gu won kamthoon nde viar za mbui. 17 Ndu khaŋ nzuai, “Gu ŋkɨɨa vhɨrve kav, gu bigi vhɨrve khar ki. Gu bigɨn the sosuagi fhuvara.” Nde maaŋ nzuai, nde fhuvara. Nde guigira za mbatɨgiap ki. Nde kha gumgi nde korar muunga tuktɨgi. Nde guigira bigi sosuagip, nden rɨmani mbatɨgim, nde vhɨra mbugumra ki. Nde maaŋ muuŋgiap kav, nde ne kaŋgi fhuvara. 18 Maaŋ muuŋgiap, gu mba ndɨkndɨgar nden nɨɨn za mbui. Nan gor, vhav za ana tuav, anan vhen ki bigi mbatɨgi, ana za nta vhɨzgi. Maaŋ muuŋgiap, nde nan gor ga vhezɨri. Nde ana vhezgirga, nde guigira ŋkɨɨa vhɨrve guarira kɨrga. Nde vhɨra shagi huri ga vhezgip, nta shargirim, nta nde fhava vharari. Maaŋ muuŋgirga, mba gumgi nde ganɨnga, nde mbugumra ki ne suaŋv mberɨrga fhu. Nde vhɨra won rɨmanin vhorga marasin ga vhezgip, won rɨmanin vhuigirim, nden rɨmani nzerarim, nde tuituigip ganɨnga. 19 Gu mba vuzvugi gumgi, gu mbe vhegap, mbe mbui tɨvi ndiv thɨgar mbai. Maaŋ muuŋgiap, nde khaŋ tɨgɨp havhargip won tɨvi ndi thɨgar maaŋri. Nde won tɨvi ndi thɨgar maaŋv, vhɨra ndavi dorgɨri. 20 “ ‘Nde mbarara, gu thɨmkamani thɨgap kav, thɨma fukfugap ki. Guma the na kamthooŋ mbararagip, thɨma ntararga, gu vhen ŋgirɨp, ana phorgɨ kɨrga. Gu ana phorgɨ kɨv, ana phorgɨ mbɨrga, ana na phorgɨ mbɨrga. 21 Guma ana maaŋ muuŋgip ntarar muuŋv, ana ŋkasŋkagip mba ntara kambararga, gu fhura ana ganɨrim, ana na phorgɨp ŋgui vhɨrve gari guman pan pigi mpirmpirɨga perarga. Gu fhum maaŋ muuŋgiap, ntara kambarav, gu won Ndia phorgap, anan ŋgui vhɨrve gari guman pan pigi mpirmpirɨga perigi, ana vhɨra mba mpirmpirɨgar muuŋgirga. 22 Guma ana khuarani kɨv, ana tuituigip Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar kha siosi ga nzuai buni mbarari.’ ”

In Other Versions

Revelation 3 in the ANGEFD

Revelation 3 in the ANTPNG2D

Revelation 3 in the AS21

Revelation 3 in the BAGH

Revelation 3 in the BBPNG

Revelation 3 in the BBT1E

Revelation 3 in the BDS

Revelation 3 in the BEV

Revelation 3 in the BHAD

Revelation 3 in the BIB

Revelation 3 in the BLPT

Revelation 3 in the BNT

Revelation 3 in the BNTABOOT

Revelation 3 in the BNTLV

Revelation 3 in the BOATCB

Revelation 3 in the BOATCB2

Revelation 3 in the BOBCV

Revelation 3 in the BOCNT

Revelation 3 in the BOECS

Revelation 3 in the BOGWICC

Revelation 3 in the BOHCB

Revelation 3 in the BOHCV

Revelation 3 in the BOHLNT

Revelation 3 in the BOHNTLTAL

Revelation 3 in the BOICB

Revelation 3 in the BOILNTAP

Revelation 3 in the BOITCV

Revelation 3 in the BOKCV

Revelation 3 in the BOKCV2

Revelation 3 in the BOKHWOG

Revelation 3 in the BOKSSV

Revelation 3 in the BOLCB

Revelation 3 in the BOLCB2

Revelation 3 in the BOMCV

Revelation 3 in the BONAV

Revelation 3 in the BONCB

Revelation 3 in the BONLT

Revelation 3 in the BONUT2

Revelation 3 in the BOPLNT

Revelation 3 in the BOSCB

Revelation 3 in the BOSNC

Revelation 3 in the BOTLNT

Revelation 3 in the BOVCB

Revelation 3 in the BOYCB

Revelation 3 in the BPBB

Revelation 3 in the BPH

Revelation 3 in the BSB

Revelation 3 in the CCB

Revelation 3 in the CUV

Revelation 3 in the CUVS

Revelation 3 in the DBT

Revelation 3 in the DGDNT

Revelation 3 in the DHNT

Revelation 3 in the DNT

Revelation 3 in the ELBE

Revelation 3 in the EMTV

Revelation 3 in the ESV

Revelation 3 in the FBV

Revelation 3 in the FEB

Revelation 3 in the GGMNT

Revelation 3 in the GNT

Revelation 3 in the HARY

Revelation 3 in the HNT

Revelation 3 in the IRVA

Revelation 3 in the IRVB

Revelation 3 in the IRVG

Revelation 3 in the IRVH

Revelation 3 in the IRVK

Revelation 3 in the IRVM

Revelation 3 in the IRVM2

Revelation 3 in the IRVO

Revelation 3 in the IRVP

Revelation 3 in the IRVT

Revelation 3 in the IRVT2

Revelation 3 in the IRVU

Revelation 3 in the ISVN

Revelation 3 in the JSNT

Revelation 3 in the KAPI

Revelation 3 in the KBT1ETNIK

Revelation 3 in the KBV

Revelation 3 in the KJV

Revelation 3 in the LBA

Revelation 3 in the LBLA

Revelation 3 in the LNT

Revelation 3 in the LSV

Revelation 3 in the MAAL

Revelation 3 in the MBV

Revelation 3 in the MBV2

Revelation 3 in the MHNT

Revelation 3 in the MKNFD

Revelation 3 in the MNG

Revelation 3 in the MNT

Revelation 3 in the MNT2

Revelation 3 in the MRS1T

Revelation 3 in the NAA

Revelation 3 in the NASB

Revelation 3 in the NBLA

Revelation 3 in the NBS

Revelation 3 in the NBVTP

Revelation 3 in the NET2

Revelation 3 in the NIV11

Revelation 3 in the NNT

Revelation 3 in the NNT2

Revelation 3 in the NNT3

Revelation 3 in the PDDPT

Revelation 3 in the PFNT

Revelation 3 in the RMNT

Revelation 3 in the SBIAS

Revelation 3 in the SBIBS

Revelation 3 in the SBIBS2

Revelation 3 in the SBICS

Revelation 3 in the SBIDS

Revelation 3 in the SBIGS

Revelation 3 in the SBIHS

Revelation 3 in the SBIIS

Revelation 3 in the SBIIS2

Revelation 3 in the SBIIS3

Revelation 3 in the SBIKS

Revelation 3 in the SBIKS2

Revelation 3 in the SBIMS

Revelation 3 in the SBIOS

Revelation 3 in the SBIPS

Revelation 3 in the SBISS

Revelation 3 in the SBITS

Revelation 3 in the SBITS2

Revelation 3 in the SBITS3

Revelation 3 in the SBITS4

Revelation 3 in the SBIUS

Revelation 3 in the SBIVS

Revelation 3 in the SBT

Revelation 3 in the SBT1E

Revelation 3 in the SCHL

Revelation 3 in the SNT

Revelation 3 in the SUSU

Revelation 3 in the SUSU2

Revelation 3 in the SYNO

Revelation 3 in the TBIAOTANT

Revelation 3 in the TBT1E

Revelation 3 in the TBT1E2

Revelation 3 in the TFTIP

Revelation 3 in the TFTU

Revelation 3 in the TGNTATF3T

Revelation 3 in the THAI

Revelation 3 in the TNFD

Revelation 3 in the TNT

Revelation 3 in the TNTIK

Revelation 3 in the TNTIL

Revelation 3 in the TNTIN

Revelation 3 in the TNTIP

Revelation 3 in the TNTIZ

Revelation 3 in the TOMA

Revelation 3 in the TTENT

Revelation 3 in the UBG

Revelation 3 in the UGV

Revelation 3 in the UGV2

Revelation 3 in the UGV3

Revelation 3 in the VBL

Revelation 3 in the VDCC

Revelation 3 in the YALU

Revelation 3 in the YAPE

Revelation 3 in the YBVTP

Revelation 3 in the ZBP