2 Thessalonians 2 (KAPI)

1 Ogu duaahina nei, di hai o di hanimoi o tadau Dagi go Jesus Christ, mo tadau dagabuli mai gi dono baahi: au e dangi adu gi goodou bolo 2 hudee hagahinihini ina godou hagabaubau be manawa gee gi nia helekai ala e hai bolo di Laangi o Tagi la gu dau mai. Holongo hunu daangada e hagamaanadu bolo ma nia helekai ni gimaadou ne hai i lodo madau agoago be madau hagadele nnelekai a God, be ne hihi i lodo di lede. 3 Goodou hudee dumaalia gi nia daangada gi halahalau ina goodou gi nia helekai beenei, idimaa, di laangi deelaa la hagalee dau mai gaa dae loo gi di hai baahi haga muliagina gaa hai, mo di gila aga tangada hai mee hala dela belee hudu gi lodo di gowaa hagaduadua. 4 Mee ga hai baahi gi nia mee huogodoo ala e hagaingoo bolo nia god ala e daumaha ginai nia daangada, mo nia mee huogodoo ala e dugu go nia daangada bolo nia mee haga madagu. Mee gaa bida haga menege aga ia gi hongo nia mee huogodoo, gaa hana ga ulu gi lodo di Hale Daumaha o God, gaa noho i golo, gaa hai bolo ia di God. 5 Goodou gu de langahia? Au gu hagi adu di mee deenei i dogu madagoaa nogo i godou baahi. 6 Ma di mee i golo dela e duuli di mee deenei bolo gi de gila aga dolomeenei. Goodou e iloo hua be di maa di aha. Malaa, dono madagoaa humalia, gei di Hagadaumee o God ga gila mai laa. 7 Nia huaidu ala e nngala le e ngalua dolomeenei, gei di mee dela bolo e hai gii hai, ga hagalee hai, gaa dae loo gi di madagoaa o tangada dela e duuli di mee deelaa, la ga daa gi daha. 8 Deelaa di madagoaa o tangada hai hala ga gila mai, malaa, Tagi Jesus ga hanimoi ga daaligi a mee gi nia madangi mai i dono ngudu, ga oho a mee gi nia gaagaa o dono hanimoi. 9 Tangada hai hala ga hanimoi mo nia mogobuna o Setan, gaa hai ana hagadilinga mogobuna huogodoo mono mee haga goboina tilikai, 10 ga hai hegau i nia hagadilinga mee huaidu huogodoo belee halahalau digau ala belee kili gi daha. Digaula gaa kili gi daha, idimaa, digaula digi hai mee gi di tonu mo di aloho, bolo gi mouli ginaadou. 11 Deenei laa, God ga hagau mai dana mogobuna haga hinihini e hagangalua nadau lodo bolo gi hagadonu digaula nia mee ala e hala. 12 Malaa, di hagaodi gi muli o digau huogodoo ala hagalee hagadonu di mee dela e donu, ge tenetene gi di huaidu, la go di hagahuaidu. 13 Madau duaahina nei, gimaadou e hai loo gi danggee ang gi God i nia madagoaa huogodoo i goodou go digau ala e aloho ai di Tagi, idimaa, God ne hilihili goodou belee haga mouli matagidagi mai i di mogobuna o di Hagataalunga belee hai goodou gi dabuaahia, mo mai i godou hagadonu di tonu. 14 God ne gahigahi mai goodou gi lodo tumaalia deenei mai i di Longo Humalia dela ne agoago go gimaadou adu gi goodou. Mee ne gahi mai goodou bolo gi hai mee gi di madamada o tadau Dagi go Jesus Christ. 15 Madau duaahina nei, tuu gii mau ge gi daahia nia donu ala gu agoago adu go gimaadou mo i lodo di madau lede. 16 Tadau Dagi go Jesus Christ, mo tadau Damana go God e aloho i gidaadou, e gaamai di manawa maaloo e noho hua beelaa mo di hagadagadagagee maaloo, 17 gi haga maaloo ina aga goodou gii mahi, gii mee goodou di leelee mo di hai nia mee humalia i nia madagoaa huogodoo.

In Other Versions

2 Thessalonians 2 in the ANGEFD

2 Thessalonians 2 in the ANTPNG2D

2 Thessalonians 2 in the AS21

2 Thessalonians 2 in the BAGH

2 Thessalonians 2 in the BBPNG

2 Thessalonians 2 in the BBT1E

2 Thessalonians 2 in the BDS

2 Thessalonians 2 in the BEV

2 Thessalonians 2 in the BHAD

2 Thessalonians 2 in the BIB

2 Thessalonians 2 in the BLPT

2 Thessalonians 2 in the BNT

2 Thessalonians 2 in the BNTABOOT

2 Thessalonians 2 in the BNTLV

2 Thessalonians 2 in the BOATCB

2 Thessalonians 2 in the BOATCB2

2 Thessalonians 2 in the BOBCV

2 Thessalonians 2 in the BOCNT

2 Thessalonians 2 in the BOECS

2 Thessalonians 2 in the BOGWICC

2 Thessalonians 2 in the BOHCB

2 Thessalonians 2 in the BOHCV

2 Thessalonians 2 in the BOHLNT

2 Thessalonians 2 in the BOHNTLTAL

2 Thessalonians 2 in the BOICB

2 Thessalonians 2 in the BOILNTAP

2 Thessalonians 2 in the BOITCV

2 Thessalonians 2 in the BOKCV

2 Thessalonians 2 in the BOKCV2

2 Thessalonians 2 in the BOKHWOG

2 Thessalonians 2 in the BOKSSV

2 Thessalonians 2 in the BOLCB

2 Thessalonians 2 in the BOLCB2

2 Thessalonians 2 in the BOMCV

2 Thessalonians 2 in the BONAV

2 Thessalonians 2 in the BONCB

2 Thessalonians 2 in the BONLT

2 Thessalonians 2 in the BONUT2

2 Thessalonians 2 in the BOPLNT

2 Thessalonians 2 in the BOSCB

2 Thessalonians 2 in the BOSNC

2 Thessalonians 2 in the BOTLNT

2 Thessalonians 2 in the BOVCB

2 Thessalonians 2 in the BOYCB

2 Thessalonians 2 in the BPBB

2 Thessalonians 2 in the BPH

2 Thessalonians 2 in the BSB

2 Thessalonians 2 in the CCB

2 Thessalonians 2 in the CUV

2 Thessalonians 2 in the CUVS

2 Thessalonians 2 in the DBT

2 Thessalonians 2 in the DGDNT

2 Thessalonians 2 in the DHNT

2 Thessalonians 2 in the DNT

2 Thessalonians 2 in the ELBE

2 Thessalonians 2 in the EMTV

2 Thessalonians 2 in the ESV

2 Thessalonians 2 in the FBV

2 Thessalonians 2 in the FEB

2 Thessalonians 2 in the GGMNT

2 Thessalonians 2 in the GNT

2 Thessalonians 2 in the HARY

2 Thessalonians 2 in the HNT

2 Thessalonians 2 in the IRVA

2 Thessalonians 2 in the IRVB

2 Thessalonians 2 in the IRVG

2 Thessalonians 2 in the IRVH

2 Thessalonians 2 in the IRVK

2 Thessalonians 2 in the IRVM

2 Thessalonians 2 in the IRVM2

2 Thessalonians 2 in the IRVO

2 Thessalonians 2 in the IRVP

2 Thessalonians 2 in the IRVT

2 Thessalonians 2 in the IRVT2

2 Thessalonians 2 in the IRVU

2 Thessalonians 2 in the ISVN

2 Thessalonians 2 in the JSNT

2 Thessalonians 2 in the KBT1ETNIK

2 Thessalonians 2 in the KBV

2 Thessalonians 2 in the KJV

2 Thessalonians 2 in the KNFD

2 Thessalonians 2 in the LBA

2 Thessalonians 2 in the LBLA

2 Thessalonians 2 in the LNT

2 Thessalonians 2 in the LSV

2 Thessalonians 2 in the MAAL

2 Thessalonians 2 in the MBV

2 Thessalonians 2 in the MBV2

2 Thessalonians 2 in the MHNT

2 Thessalonians 2 in the MKNFD

2 Thessalonians 2 in the MNG

2 Thessalonians 2 in the MNT

2 Thessalonians 2 in the MNT2

2 Thessalonians 2 in the MRS1T

2 Thessalonians 2 in the NAA

2 Thessalonians 2 in the NASB

2 Thessalonians 2 in the NBLA

2 Thessalonians 2 in the NBS

2 Thessalonians 2 in the NBVTP

2 Thessalonians 2 in the NET2

2 Thessalonians 2 in the NIV11

2 Thessalonians 2 in the NNT

2 Thessalonians 2 in the NNT2

2 Thessalonians 2 in the NNT3

2 Thessalonians 2 in the PDDPT

2 Thessalonians 2 in the PFNT

2 Thessalonians 2 in the RMNT

2 Thessalonians 2 in the SBIAS

2 Thessalonians 2 in the SBIBS

2 Thessalonians 2 in the SBIBS2

2 Thessalonians 2 in the SBICS

2 Thessalonians 2 in the SBIDS

2 Thessalonians 2 in the SBIGS

2 Thessalonians 2 in the SBIHS

2 Thessalonians 2 in the SBIIS

2 Thessalonians 2 in the SBIIS2

2 Thessalonians 2 in the SBIIS3

2 Thessalonians 2 in the SBIKS

2 Thessalonians 2 in the SBIKS2

2 Thessalonians 2 in the SBIMS

2 Thessalonians 2 in the SBIOS

2 Thessalonians 2 in the SBIPS

2 Thessalonians 2 in the SBISS

2 Thessalonians 2 in the SBITS

2 Thessalonians 2 in the SBITS2

2 Thessalonians 2 in the SBITS3

2 Thessalonians 2 in the SBITS4

2 Thessalonians 2 in the SBIUS

2 Thessalonians 2 in the SBIVS

2 Thessalonians 2 in the SBT

2 Thessalonians 2 in the SBT1E

2 Thessalonians 2 in the SCHL

2 Thessalonians 2 in the SNT

2 Thessalonians 2 in the SUSU

2 Thessalonians 2 in the SUSU2

2 Thessalonians 2 in the SYNO

2 Thessalonians 2 in the TBIAOTANT

2 Thessalonians 2 in the TBT1E

2 Thessalonians 2 in the TBT1E2

2 Thessalonians 2 in the TFTIP

2 Thessalonians 2 in the TFTU

2 Thessalonians 2 in the TGNTATF3T

2 Thessalonians 2 in the THAI

2 Thessalonians 2 in the TNFD

2 Thessalonians 2 in the TNT

2 Thessalonians 2 in the TNTIK

2 Thessalonians 2 in the TNTIL

2 Thessalonians 2 in the TNTIN

2 Thessalonians 2 in the TNTIP

2 Thessalonians 2 in the TNTIZ

2 Thessalonians 2 in the TOMA

2 Thessalonians 2 in the TTENT

2 Thessalonians 2 in the UBG

2 Thessalonians 2 in the UGV

2 Thessalonians 2 in the UGV2

2 Thessalonians 2 in the UGV3

2 Thessalonians 2 in the VBL

2 Thessalonians 2 in the VDCC

2 Thessalonians 2 in the YALU

2 Thessalonians 2 in the YAPE

2 Thessalonians 2 in the YBVTP

2 Thessalonians 2 in the ZBP