2 Thessalonians 2 (SBIPS)

1 ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯਾਗਮਨੰ ਤਸ੍ਯ ਸਮੀਪੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸੰਸ੍ਥਿਤਿਞ੍ਚਾਧਿ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਇਦੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਾਮਹੇे, 2 ਪ੍ਰਭੇਸ੍ਤਦ੍ ਦਿਨੰ ਪ੍ਰਾਯੇਣੋਪਸ੍ਥਿਤਮ੍ ਇਤਿ ਯਦਿ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਆਤ੍ਮਨਾ ਵਾਚਾ ਵਾ ਪਤ੍ਰੇਣ ਵਾਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਦੇਸ਼ੰ ਕਲ੍ਪਯਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਗਦਤਿ ਤਰ੍ਹਿ ਯੂਯੰ ਤੇਨ ਚਞ੍ਚਲਮਨਸ ਉਦ੍ਵਿਗ੍ਨਾਸ਼੍ਚ ਨ ਭਵਤ| 3 ਕੇਨਾਪਿ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਕੋ(ਅ)ਪਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨ ਵਞ੍ਚਯਤੁ ਯਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਦਿਨਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਧਰ੍ੰਮਲੋਪੇਨੋਪਸ੍ਯਾਤਵ੍ਯੰ, 4 ਯਸ਼੍ਚ ਜਨੋ ਵਿਪਕ੍ਸ਼਼ਤਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਾਦ੍ ਦੇਵਾਤ੍ ਪੂਜਨੀਯਵਸ੍ਤੁਸ਼੍ਚੋੰਨੰਸ੍ਯਤੇ ਸ੍ਵਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਮਿਵ ਦਰ੍ਸ਼ਯਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਵਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਮਨ੍ਦਿਰ ਉਪਵੇਕ੍ਸ਼਼੍ਯਤਿ ਚ ਤੇਨ ਵਿਨਾਸ਼ਪਾਤ੍ਰੇਣ ਪਾਪਪੁਰੁਸ਼਼ੇਣੋਦੇਤਵ੍ਯੰ| 5 ਯਦਾਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਨਿਧਾਵਾਸੰ ਤਦਾਨੀਮ੍ ਏਤਦ੍ ਅਕਥਯਮਿਤਿ ਯੂਯੰ ਕਿੰ ਨ ਸ੍ਮਰਥ? 6 ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤੰ ਸ ਯੇਨ ਨਿਵਾਰ੍ੱਯਤੇ ਤਦ੍ ਯੂਯੰ ਜਾਨੀਥ, ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ੍ਵਸਮਯੇ ਤੇਨੋਦੇਤਵ੍ਯੰ| 7 ਵਿਧਰ੍ੰਮਸ੍ਯ ਨਿਗੂਢੋ ਗੁਣ ਇਦਾਨੀਮਪਿ ਫਲਤਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਸ੍ਤੰ ਨਿਵਾਰਯਤਿ ਸੋ(ਅ)ਦ੍ਯਾਪਿ ਦੂਰੀਕ੍ਰੁʼਤੋ ਨਾਭਵਤ੍| 8 ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਦੂਰੀਕ੍ਰੁʼਤੇ ਸ ਵਿਧਰ੍ੰਮ੍ਯੁਦੇਸ਼਼੍ਯਤਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ੍ਵਮੁਖਪਵਨੇਨ ਤੰ ਵਿਧ੍ਵੰਸਯਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ਨਿਜੋਪਸ੍ਥਿਤੇਸ੍ਤੇਜਸਾ ਵਿਨਾਸ਼ਯਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ਚ| 9 ਸ਼ਯਤਾਨਸ੍ਯ ਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਦ੍ ਵਿਨਾਸ਼੍ਯਮਾਨਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਸਰ੍ੱਵਵਿਧਾਃ ਪਰਾਕ੍ਰਮਾ ਭ੍ਰਮਿਕਾ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕ੍ਰਿਯਾ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣਾਨ੍ਯਧਰ੍ੰਮਜਾਤਾ ਸਰ੍ੱਵਵਿਧਪ੍ਰਤਾਰਣਾ ਚ ਤਸ੍ਯੋਪਸ੍ਥਿਤੇਃ ਫਲੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ; 10 ਯਤੋ ਹੇਤੋਸ੍ਤੇ ਪਰਿਤ੍ਰਾਣਪ੍ਰਾਪ੍ਤਯੇ ਸਤ੍ਯਧਰ੍ੰਮਸ੍ਯਾਨੁਰਾਗੰ ਨ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਦ੍ 11 ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਤਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਕਰਮਾਯਾਯਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼਼ਿਤਾਯਾਂ ਤੇ ਮ੍ਰੁʼਸ਼਼ਾਵਾਕ੍ਯੇ ਵਿਸ਼੍ਵਸਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ| 12 ਯਤੋ ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਮਾਨਵਾਃ ਸਤ੍ਯਧਰ੍ੰਮੇ ਨ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਯਾਧਰ੍ੰਮੇਣ ਤੁਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਤੈਃ ਸਰ੍ੱਵੈ ਰ੍ਦਣ੍ਡਭਾਜਨੈ ਰ੍ਭਵਿਤਵ੍ਯੰ| 13 ਹੇ ਪ੍ਰਭੋਃ ਪ੍ਰਿਯਾ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਰੁʼਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਧਨ੍ਯਵਾਦੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਭਿਃ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੋ ਯਤ ਈਸ਼੍ਵਰ ਆ ਪ੍ਰਥਮਾਦ੍ ਆਤ੍ਮਨਃ ਪਾਵਨੇਨ ਸਤ੍ਯਧਰ੍ੰਮੇ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਚ ਪਰਿਤ੍ਰਾਣਾਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਰੀਤਵਾਨ੍ 14 ਤਦਰ੍ਥਞ੍ਚਾਸ੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਘੋਸ਼਼ਿਤੇਨ ਸੁਸੰਵਾਦੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਆਹੂਯਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਤੇਜਸੋ(ਅ)ਧਿਕਾਰਿਣਃ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ| 15 ਅਤੋ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ ਯੂਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਵਾਕ੍ਯੈਃ ਪਤ੍ਰੈਸ਼੍ਚ ਯਾਂ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਸ੍ਤਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨਾਂ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼਼ਾਂ ਧਾਰਯਨ੍ਤਃ ਸੁਸ੍ਥਿਰਾ ਭਵਤ| 16 ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਤਾਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ਼੍ਚਾਰ੍ਥਤੋ ਯੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਪ੍ਰੇਮ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਨਿਤ੍ਯਾਞ੍ਚ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਨਾਮ੍ ਅਨੁਗ੍ਰਹੇਣੋੱਤਮਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਞ੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਦੱਤਵਾਨ੍ 17 ਸ ਸ੍ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣਾਨਿ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਯਤੁ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਿਨ੍ ਸਦ੍ਵਾਕ੍ਯੇ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਣਿ ਚ ਸੁਸ੍ਥਿਰੀਕਰੋਤੁ ਚ|

In Other Versions

2 Thessalonians 2 in the ANGEFD

2 Thessalonians 2 in the ANTPNG2D

2 Thessalonians 2 in the AS21

2 Thessalonians 2 in the BAGH

2 Thessalonians 2 in the BBPNG

2 Thessalonians 2 in the BBT1E

2 Thessalonians 2 in the BDS

2 Thessalonians 2 in the BEV

2 Thessalonians 2 in the BHAD

2 Thessalonians 2 in the BIB

2 Thessalonians 2 in the BLPT

2 Thessalonians 2 in the BNT

2 Thessalonians 2 in the BNTABOOT

2 Thessalonians 2 in the BNTLV

2 Thessalonians 2 in the BOATCB

2 Thessalonians 2 in the BOATCB2

2 Thessalonians 2 in the BOBCV

2 Thessalonians 2 in the BOCNT

2 Thessalonians 2 in the BOECS

2 Thessalonians 2 in the BOGWICC

2 Thessalonians 2 in the BOHCB

2 Thessalonians 2 in the BOHCV

2 Thessalonians 2 in the BOHLNT

2 Thessalonians 2 in the BOHNTLTAL

2 Thessalonians 2 in the BOICB

2 Thessalonians 2 in the BOILNTAP

2 Thessalonians 2 in the BOITCV

2 Thessalonians 2 in the BOKCV

2 Thessalonians 2 in the BOKCV2

2 Thessalonians 2 in the BOKHWOG

2 Thessalonians 2 in the BOKSSV

2 Thessalonians 2 in the BOLCB

2 Thessalonians 2 in the BOLCB2

2 Thessalonians 2 in the BOMCV

2 Thessalonians 2 in the BONAV

2 Thessalonians 2 in the BONCB

2 Thessalonians 2 in the BONLT

2 Thessalonians 2 in the BONUT2

2 Thessalonians 2 in the BOPLNT

2 Thessalonians 2 in the BOSCB

2 Thessalonians 2 in the BOSNC

2 Thessalonians 2 in the BOTLNT

2 Thessalonians 2 in the BOVCB

2 Thessalonians 2 in the BOYCB

2 Thessalonians 2 in the BPBB

2 Thessalonians 2 in the BPH

2 Thessalonians 2 in the BSB

2 Thessalonians 2 in the CCB

2 Thessalonians 2 in the CUV

2 Thessalonians 2 in the CUVS

2 Thessalonians 2 in the DBT

2 Thessalonians 2 in the DGDNT

2 Thessalonians 2 in the DHNT

2 Thessalonians 2 in the DNT

2 Thessalonians 2 in the ELBE

2 Thessalonians 2 in the EMTV

2 Thessalonians 2 in the ESV

2 Thessalonians 2 in the FBV

2 Thessalonians 2 in the FEB

2 Thessalonians 2 in the GGMNT

2 Thessalonians 2 in the GNT

2 Thessalonians 2 in the HARY

2 Thessalonians 2 in the HNT

2 Thessalonians 2 in the IRVA

2 Thessalonians 2 in the IRVB

2 Thessalonians 2 in the IRVG

2 Thessalonians 2 in the IRVH

2 Thessalonians 2 in the IRVK

2 Thessalonians 2 in the IRVM

2 Thessalonians 2 in the IRVM2

2 Thessalonians 2 in the IRVO

2 Thessalonians 2 in the IRVP

2 Thessalonians 2 in the IRVT

2 Thessalonians 2 in the IRVT2

2 Thessalonians 2 in the IRVU

2 Thessalonians 2 in the ISVN

2 Thessalonians 2 in the JSNT

2 Thessalonians 2 in the KAPI

2 Thessalonians 2 in the KBT1ETNIK

2 Thessalonians 2 in the KBV

2 Thessalonians 2 in the KJV

2 Thessalonians 2 in the KNFD

2 Thessalonians 2 in the LBA

2 Thessalonians 2 in the LBLA

2 Thessalonians 2 in the LNT

2 Thessalonians 2 in the LSV

2 Thessalonians 2 in the MAAL

2 Thessalonians 2 in the MBV

2 Thessalonians 2 in the MBV2

2 Thessalonians 2 in the MHNT

2 Thessalonians 2 in the MKNFD

2 Thessalonians 2 in the MNG

2 Thessalonians 2 in the MNT

2 Thessalonians 2 in the MNT2

2 Thessalonians 2 in the MRS1T

2 Thessalonians 2 in the NAA

2 Thessalonians 2 in the NASB

2 Thessalonians 2 in the NBLA

2 Thessalonians 2 in the NBS

2 Thessalonians 2 in the NBVTP

2 Thessalonians 2 in the NET2

2 Thessalonians 2 in the NIV11

2 Thessalonians 2 in the NNT

2 Thessalonians 2 in the NNT2

2 Thessalonians 2 in the NNT3

2 Thessalonians 2 in the PDDPT

2 Thessalonians 2 in the PFNT

2 Thessalonians 2 in the RMNT

2 Thessalonians 2 in the SBIAS

2 Thessalonians 2 in the SBIBS

2 Thessalonians 2 in the SBIBS2

2 Thessalonians 2 in the SBICS

2 Thessalonians 2 in the SBIDS

2 Thessalonians 2 in the SBIGS

2 Thessalonians 2 in the SBIHS

2 Thessalonians 2 in the SBIIS

2 Thessalonians 2 in the SBIIS2

2 Thessalonians 2 in the SBIIS3

2 Thessalonians 2 in the SBIKS

2 Thessalonians 2 in the SBIKS2

2 Thessalonians 2 in the SBIMS

2 Thessalonians 2 in the SBIOS

2 Thessalonians 2 in the SBISS

2 Thessalonians 2 in the SBITS

2 Thessalonians 2 in the SBITS2

2 Thessalonians 2 in the SBITS3

2 Thessalonians 2 in the SBITS4

2 Thessalonians 2 in the SBIUS

2 Thessalonians 2 in the SBIVS

2 Thessalonians 2 in the SBT

2 Thessalonians 2 in the SBT1E

2 Thessalonians 2 in the SCHL

2 Thessalonians 2 in the SNT

2 Thessalonians 2 in the SUSU

2 Thessalonians 2 in the SUSU2

2 Thessalonians 2 in the SYNO

2 Thessalonians 2 in the TBIAOTANT

2 Thessalonians 2 in the TBT1E

2 Thessalonians 2 in the TBT1E2

2 Thessalonians 2 in the TFTIP

2 Thessalonians 2 in the TFTU

2 Thessalonians 2 in the TGNTATF3T

2 Thessalonians 2 in the THAI

2 Thessalonians 2 in the TNFD

2 Thessalonians 2 in the TNT

2 Thessalonians 2 in the TNTIK

2 Thessalonians 2 in the TNTIL

2 Thessalonians 2 in the TNTIN

2 Thessalonians 2 in the TNTIP

2 Thessalonians 2 in the TNTIZ

2 Thessalonians 2 in the TOMA

2 Thessalonians 2 in the TTENT

2 Thessalonians 2 in the UBG

2 Thessalonians 2 in the UGV

2 Thessalonians 2 in the UGV2

2 Thessalonians 2 in the UGV3

2 Thessalonians 2 in the VBL

2 Thessalonians 2 in the VDCC

2 Thessalonians 2 in the YALU

2 Thessalonians 2 in the YAPE

2 Thessalonians 2 in the YBVTP

2 Thessalonians 2 in the ZBP