2 Thessalonians 2 (TNTIZ)

1 Elo walukolo chaweilisani mwe mbuli za kuya kwa Zumbe dyetu Yesu Kulisito na kuchisanywa hamwenga kulongozi kwakwe, 2 kugamba msekutenda na chinyulu mwe myoyo yenyu naho msekogoha kugamba zuwa dya kuwiya Zumbe dibula. Vyadahika mmanya mbuli izo kwa sila ya muye hegu kwa ulosi hegu baluwa ikugambigwa kugamba hambwe ilaila kwetu. 3 Msekuzumila kudantwa ni mntu yoyose kwa vyovyose viya. Kwaviya ubanasi mkulu naukonge kulaila zuwa idyo hadinati kwiza, na yudya mwihi nelavize naye uhelo wakwe ni kubalangwa. 4 Uyo nahige chila chintu wantu wakuchitanga mnungu hegu wakuvikila nekweze mwe vyose. Uyo naite hata kwingila mwe nyumba nkulu ya Chohile na kwikala umo na kwetanga mwenye Chohile. 5 Togola hamkumbuka kugamba nawagambilagani yano yose umo nendaga hamwenga na nyuwe? 6 Mna kuna chintu chikuchinda mbuli zino kulaila haluse, kwaivyo uyo Mwavu nalaile mwe chipindi chakwe chiligane. 7 Kwaviya haluse yudya mbanasi adamanya ndima kwa chinyele, mna eyaho akuchinda vino haluse, kubula aho akunga auswe. 8 Aho naho yudya mntu Mwavu nalaile, mna Zumbe Yesu aho nalaile namkome kwa muye wo mlomo wakwe na kumbalanga kwa nguvu ya kung'ala kwakwe. 9 Mwavu uyo neze na nguvu za Shetani na kutenda chila mpituko na maula ya udanti, 10 nadamanye wihi wa chila namna kuwadanta wadya wakwaga kwaviya hawaungile kuzumila na kunga mbuli za chindedi zikudaha kuwambula. 11 Nivyo vikuleka Chohile kawaika hasi he nguvu zikwaza, wazumile udanti. 12 Chani wadya wose hewekuzumila ichindedi, mna wasekela wavu wakantilwe. 13 Mna suwe chaungwa chimtogole Chohile mazuwa yose kwachausa chenyu nyuwe walukolo mkungigwa ni Zumbe. Kwaviya Chohile kawasagulani mtenda wankongo kutenda wantu wakwe chani mwambulwe kwa kulenguswa ni Muye Ukukile na kwa kuzumila ulosi wa chindedi. 14 Chohile kawagoneka mbuli ino kwa sila ya Mbuli Yedi ya Kulisito chiwagambileni chani mtende hamwenga mo ukulu wa Zumbe dyetu Yesu Kulisito. 15 Elo walukolo mtogese naho mtoze mahinyo yetu chiwahinyizeni vikatenda kwa kulonga mbuli yedi ya Kulisito hegu kwa baluwa yetu. 16 Chamlombeza Zumbe ywetu Yesu Kulisito mwenye na Chohile tati ywetu achungile kwa wedi wakwe kachihoza mazuwa yose na kuchinka msuhi wedi. 17 Aihoze imyoyo yenyu na kuwatogezani chani mdahe mazuwa yose kudamanya na kulonga yedi.

In Other Versions

2 Thessalonians 2 in the ANGEFD

2 Thessalonians 2 in the ANTPNG2D

2 Thessalonians 2 in the AS21

2 Thessalonians 2 in the BAGH

2 Thessalonians 2 in the BBPNG

2 Thessalonians 2 in the BBT1E

2 Thessalonians 2 in the BDS

2 Thessalonians 2 in the BEV

2 Thessalonians 2 in the BHAD

2 Thessalonians 2 in the BIB

2 Thessalonians 2 in the BLPT

2 Thessalonians 2 in the BNT

2 Thessalonians 2 in the BNTABOOT

2 Thessalonians 2 in the BNTLV

2 Thessalonians 2 in the BOATCB

2 Thessalonians 2 in the BOATCB2

2 Thessalonians 2 in the BOBCV

2 Thessalonians 2 in the BOCNT

2 Thessalonians 2 in the BOECS

2 Thessalonians 2 in the BOGWICC

2 Thessalonians 2 in the BOHCB

2 Thessalonians 2 in the BOHCV

2 Thessalonians 2 in the BOHLNT

2 Thessalonians 2 in the BOHNTLTAL

2 Thessalonians 2 in the BOICB

2 Thessalonians 2 in the BOILNTAP

2 Thessalonians 2 in the BOITCV

2 Thessalonians 2 in the BOKCV

2 Thessalonians 2 in the BOKCV2

2 Thessalonians 2 in the BOKHWOG

2 Thessalonians 2 in the BOKSSV

2 Thessalonians 2 in the BOLCB

2 Thessalonians 2 in the BOLCB2

2 Thessalonians 2 in the BOMCV

2 Thessalonians 2 in the BONAV

2 Thessalonians 2 in the BONCB

2 Thessalonians 2 in the BONLT

2 Thessalonians 2 in the BONUT2

2 Thessalonians 2 in the BOPLNT

2 Thessalonians 2 in the BOSCB

2 Thessalonians 2 in the BOSNC

2 Thessalonians 2 in the BOTLNT

2 Thessalonians 2 in the BOVCB

2 Thessalonians 2 in the BOYCB

2 Thessalonians 2 in the BPBB

2 Thessalonians 2 in the BPH

2 Thessalonians 2 in the BSB

2 Thessalonians 2 in the CCB

2 Thessalonians 2 in the CUV

2 Thessalonians 2 in the CUVS

2 Thessalonians 2 in the DBT

2 Thessalonians 2 in the DGDNT

2 Thessalonians 2 in the DHNT

2 Thessalonians 2 in the DNT

2 Thessalonians 2 in the ELBE

2 Thessalonians 2 in the EMTV

2 Thessalonians 2 in the ESV

2 Thessalonians 2 in the FBV

2 Thessalonians 2 in the FEB

2 Thessalonians 2 in the GGMNT

2 Thessalonians 2 in the GNT

2 Thessalonians 2 in the HARY

2 Thessalonians 2 in the HNT

2 Thessalonians 2 in the IRVA

2 Thessalonians 2 in the IRVB

2 Thessalonians 2 in the IRVG

2 Thessalonians 2 in the IRVH

2 Thessalonians 2 in the IRVK

2 Thessalonians 2 in the IRVM

2 Thessalonians 2 in the IRVM2

2 Thessalonians 2 in the IRVO

2 Thessalonians 2 in the IRVP

2 Thessalonians 2 in the IRVT

2 Thessalonians 2 in the IRVT2

2 Thessalonians 2 in the IRVU

2 Thessalonians 2 in the ISVN

2 Thessalonians 2 in the JSNT

2 Thessalonians 2 in the KAPI

2 Thessalonians 2 in the KBT1ETNIK

2 Thessalonians 2 in the KBV

2 Thessalonians 2 in the KJV

2 Thessalonians 2 in the KNFD

2 Thessalonians 2 in the LBA

2 Thessalonians 2 in the LBLA

2 Thessalonians 2 in the LNT

2 Thessalonians 2 in the LSV

2 Thessalonians 2 in the MAAL

2 Thessalonians 2 in the MBV

2 Thessalonians 2 in the MBV2

2 Thessalonians 2 in the MHNT

2 Thessalonians 2 in the MKNFD

2 Thessalonians 2 in the MNG

2 Thessalonians 2 in the MNT

2 Thessalonians 2 in the MNT2

2 Thessalonians 2 in the MRS1T

2 Thessalonians 2 in the NAA

2 Thessalonians 2 in the NASB

2 Thessalonians 2 in the NBLA

2 Thessalonians 2 in the NBS

2 Thessalonians 2 in the NBVTP

2 Thessalonians 2 in the NET2

2 Thessalonians 2 in the NIV11

2 Thessalonians 2 in the NNT

2 Thessalonians 2 in the NNT2

2 Thessalonians 2 in the NNT3

2 Thessalonians 2 in the PDDPT

2 Thessalonians 2 in the PFNT

2 Thessalonians 2 in the RMNT

2 Thessalonians 2 in the SBIAS

2 Thessalonians 2 in the SBIBS

2 Thessalonians 2 in the SBIBS2

2 Thessalonians 2 in the SBICS

2 Thessalonians 2 in the SBIDS

2 Thessalonians 2 in the SBIGS

2 Thessalonians 2 in the SBIHS

2 Thessalonians 2 in the SBIIS

2 Thessalonians 2 in the SBIIS2

2 Thessalonians 2 in the SBIIS3

2 Thessalonians 2 in the SBIKS

2 Thessalonians 2 in the SBIKS2

2 Thessalonians 2 in the SBIMS

2 Thessalonians 2 in the SBIOS

2 Thessalonians 2 in the SBIPS

2 Thessalonians 2 in the SBISS

2 Thessalonians 2 in the SBITS

2 Thessalonians 2 in the SBITS2

2 Thessalonians 2 in the SBITS3

2 Thessalonians 2 in the SBITS4

2 Thessalonians 2 in the SBIUS

2 Thessalonians 2 in the SBIVS

2 Thessalonians 2 in the SBT

2 Thessalonians 2 in the SBT1E

2 Thessalonians 2 in the SCHL

2 Thessalonians 2 in the SNT

2 Thessalonians 2 in the SUSU

2 Thessalonians 2 in the SUSU2

2 Thessalonians 2 in the SYNO

2 Thessalonians 2 in the TBIAOTANT

2 Thessalonians 2 in the TBT1E

2 Thessalonians 2 in the TBT1E2

2 Thessalonians 2 in the TFTIP

2 Thessalonians 2 in the TFTU

2 Thessalonians 2 in the TGNTATF3T

2 Thessalonians 2 in the THAI

2 Thessalonians 2 in the TNFD

2 Thessalonians 2 in the TNT

2 Thessalonians 2 in the TNTIK

2 Thessalonians 2 in the TNTIL

2 Thessalonians 2 in the TNTIN

2 Thessalonians 2 in the TNTIP

2 Thessalonians 2 in the TOMA

2 Thessalonians 2 in the TTENT

2 Thessalonians 2 in the UBG

2 Thessalonians 2 in the UGV

2 Thessalonians 2 in the UGV2

2 Thessalonians 2 in the UGV3

2 Thessalonians 2 in the VBL

2 Thessalonians 2 in the VDCC

2 Thessalonians 2 in the YALU

2 Thessalonians 2 in the YAPE

2 Thessalonians 2 in the YBVTP

2 Thessalonians 2 in the ZBP