Mark 4 (KAPI)

1 Jesus ga daamada labelaa ga agoago i tongotai Galilee. Digau dogologowaahee ga dagabuli i di gili o Maa, ga hidi mai iei Mee gaa gaga gi hongo di boodi gaa noho, gei tagabuli dangada deelaa le e tuu i tongotai. 2 Mee e agoago gi digaula i nia mee e logo i nia ala kai, ga helekai gi digaula, 3 “Hagalongo. Dahi daane ne hana e haga nonnono ana lii gi matilitili. 4 Dono haga nonnono hua ana lii, hunu lii guu too gi taalinga di ala, gei nia manu ga mmaangi mai gaa gai nia maa. 5 Hunu lii ne too gi hongo di gowaa haduhadu, e dee dohu ono gelegele, gei nia lii gu matilitili hua hagalimalima, i nia gelegele la hagalee llala. 6 Di laa gaa dii, gaa dudu nia maa gii mae, idimaa nia aga digi tomo humalia, nia laagau ga limalima hua di maangoo. 7 Hunu lii guu too gi lodo nia geinga duduia, gei nia geinga duduia la ga tomo aga, ga haga deaadee nia laagau aalaa, ga dee huwa. 8 Hunu lii ne too gi hongo nia gelegele humalia, ga matili, gaa tomo haga dubuagina, gaa huwa. Hunu maa ne huwa dagi motolu, dagi modoono, dagi llau.” 9 Gei Jesus ga helekai, “Tangada ono dalinga i golo, gi hagalongo!” 10 Di madagoaa hua Jesus nogo modogoia, gei nia dama agoago dilongoholu maa lua mono gau ala nogo hagalongo, ga lloomoi, ga helekai gi Mee gi hagi anga ina nia hadinga o nia ala kai aalaa. 11 Jesus ga helekai, “Go goodou hua ala ne dumaalia anga ginai gi iloo nia mee hagammuni o Teenua King o God, gei digau ala e noho i tua, le e hagalongo hua gi nia mee huogodoo mai nia ala kai. 12 Deelaa laa,‘Digaula gaa mmada, gei e de gidee.Digaula ga hagalongolongo,gei hagalee modongoohia!Maa nei bolo digaula ne gidee,gu modongoohia,digaula guu huli ang gi God,gei Mee ga dumaalia gi nadau huaidu.’” 13 Jesus ga heeu gi digaula, “Goodou digi modongoohia di ala kai deenei? Malaa, dehee di godou hai e iloo nia ala kai ala i golo? 14 Tangada haga nonnono lii, deenei la go tangada dela e hagadele nnelekai a God. 15 Hunu daangada e hai be nia lii ne too gi taalinga di ala. I di nadau longono hua nia agoago, gei Setan ga hanimoi, gaa kae nia maa. 16 Hunu daangada le e hai be nia lii ne too gi hongo nia gowaa haduhadu. I di nadau longono nia agoago, gei digaula guu tene ginai, guu kabe. 17 Gei hagalee mau i nadau lodo, ge hagalee noho duai. Di haingadaa, be taaligi ne hidi mai i di Longo Humalia ma ga kila aga, gei digaula gu limalima di diiagi nadau hegau. 18 Hunu gau le e hai be nia lii ne too gi lodo nia geinga duduia. Aanei go digau ala ne hagalongo gi nia agoago, 19 gei e manawa i di mouli dolomeenei, mono hagagailaa gi nia mee, mo nia hiihai gi nia hagadilinga mee ala i golo, ga haga deaadee nia agoago gi deai ono huwa ai. 20 Hunu daangada le e hai be nia lii ne too gi lodo di gelegele humalia. Aanei go digau ala ne longono nia agoago, ga hai hegau ginai, gaa huwa dau logo: hunu gau ne huwa dagi motolu, dagi modoono, dagi llau.” 21 Jesus e helehelekai hua igolo gi digaula, “Ma iai tangada i golo e dugu dana malama gi lala di boolo, be gi lala di hada kiikii? Ma hagalee belee dugu gi hongo dono lohongo donu? 22 Di mee dela e ngala le e haga gila mai, gei di mee dela e dugu hagammuni, le e huge aga. 23 Tangada ono dalinga i golo, gi hagalongo!” 24 Jesus gu helekai labelaa gi digaula, “Heia goodou gii donu gi nia mee ala ga hagalongo ginai goodou. Di godou hai e hagi aga digau ala i golo, dela hogi di hai a God e hagi aga goodou, malaa koia ne huaidu gi nonua. 25 Idimaa, tangada dela ana mee i golo, le e wanga labelaa ana mee gi nonua. Tangada dela ana mee ai, nia mee dulii ala i dono baahi, le e daa gi daha.” 26 Jesus ga helekai, “Teenua King o God le e hai be nia lii e haga nonnono go tangada i dana gowaa. 27 Mee e kii i di boo, ge e ala i di aa, gei dela di madagoaa ne matili ai nia lii, gaa tomo, gei mee e de iloo be nia maa ne hai behee. 28 Nia gelegele hua ala ne haga tomo nia laagau, gaa hai nia maa gii huwa. Matagidagi di tila, nomuli di laagau, nomuli gaa huwa, nia huwa e honu lii. 29 Di madagoaa ma ga mmaadua ai nia huwa, gei tangada gaa hagi nia maa, idimaa, guu dau gi taugai.” 30 Jesus ga heeu, “Gidaadou e hai bolo Teenua King o God le e hai be di aha? Di ala kai behee e hai hegau e haga modongoohia di maa? 31 Ma e hai be tangada ma gaa kae dana lii ‘mustard’ dela e dulii loo i nia lii i henuailala, gaa dogi gi lodo di gelegele. 32 Nomuli ga matili, gaa tomo, gaa hai di laagau damanaiee i nia laagau huogodoo, ga mangamanga gi daha, gei nia manu ga mmaangi mai, gaa hai nadau waehongo i dono malu.” 33 Jesus e agoago gi nia daangada i nia ala kai beenei e logo, ala e tau ang gi nadau iloo. 34 Mee e helekai hua gi nia daangada i nia ala kai. Dono madagoaa hua ga madalia ana dama agoago, mee ga haga modongoohia nia hadinga o nia ala kai aalaa gi iloo digaula. 35 Hiahi hua di laangi deelaa, gei Jesus ga helekai gi ana dama agoago, “Gidaadou gaa hula gi di baahi i golo o tai.” 36 Gei digaula ga hagatanga gi daha mo tagabuulinga dangada deelaa, gei nia dama agoago gaa kaga gi di boodi dela e noho Jesus nonua, gaa hula ginaadou. Nia boodi labelaa nogo i golo. 37 Gei di madangi guu gono huoloo, di moana gu bagibagia huoloo, di boodi gu hahaawa, gu hoohoo ga abulu. 38 Jesus e kii i muli waga di boodi, e ulungi i di ulungi. Nia dama agoago ga hangahanga a Mee, ga helekai, “Tangada Agoago, Goe e de hei e Goe bolo gidaadou gaa mmade?” 39 Jesus ga duu i nua, ga helekai gi di madangi, “Kila!” ga helekai labelaa gi nia beau, “Bapaba!” Gei di madangi guu kila, di moana gu bapaba. 40 Gei Jesus ga helekai gi ana dama agoago, “Goodou e mmaadagu di aha? Goodou digi hagadonu hegau?” 41 Digaula gu mmaadagu huoloo, ga leelee i nadau mehanga, “Taane deenei la koai, dela e hagalongo ginai di madangi mo nia beau?”

In Other Versions

Mark 4 in the ANGEFD

Mark 4 in the ANTPNG2D

Mark 4 in the AS21

Mark 4 in the BAGH

Mark 4 in the BBPNG

Mark 4 in the BBT1E

Mark 4 in the BDS

Mark 4 in the BEV

Mark 4 in the BHAD

Mark 4 in the BIB

Mark 4 in the BLPT

Mark 4 in the BNT

Mark 4 in the BNTABOOT

Mark 4 in the BNTLV

Mark 4 in the BOATCB

Mark 4 in the BOATCB2

Mark 4 in the BOBCV

Mark 4 in the BOCNT

Mark 4 in the BOECS

Mark 4 in the BOGWICC

Mark 4 in the BOHCB

Mark 4 in the BOHCV

Mark 4 in the BOHLNT

Mark 4 in the BOHNTLTAL

Mark 4 in the BOICB

Mark 4 in the BOILNTAP

Mark 4 in the BOITCV

Mark 4 in the BOKCV

Mark 4 in the BOKCV2

Mark 4 in the BOKHWOG

Mark 4 in the BOKSSV

Mark 4 in the BOLCB

Mark 4 in the BOLCB2

Mark 4 in the BOMCV

Mark 4 in the BONAV

Mark 4 in the BONCB

Mark 4 in the BONLT

Mark 4 in the BONUT2

Mark 4 in the BOPLNT

Mark 4 in the BOSCB

Mark 4 in the BOSNC

Mark 4 in the BOTLNT

Mark 4 in the BOVCB

Mark 4 in the BOYCB

Mark 4 in the BPBB

Mark 4 in the BPH

Mark 4 in the BSB

Mark 4 in the CCB

Mark 4 in the CUV

Mark 4 in the CUVS

Mark 4 in the DBT

Mark 4 in the DGDNT

Mark 4 in the DHNT

Mark 4 in the DNT

Mark 4 in the ELBE

Mark 4 in the EMTV

Mark 4 in the ESV

Mark 4 in the FBV

Mark 4 in the FEB

Mark 4 in the GGMNT

Mark 4 in the GNT

Mark 4 in the HARY

Mark 4 in the HNT

Mark 4 in the IRVA

Mark 4 in the IRVB

Mark 4 in the IRVG

Mark 4 in the IRVH

Mark 4 in the IRVK

Mark 4 in the IRVM

Mark 4 in the IRVM2

Mark 4 in the IRVO

Mark 4 in the IRVP

Mark 4 in the IRVT

Mark 4 in the IRVT2

Mark 4 in the IRVU

Mark 4 in the ISVN

Mark 4 in the JSNT

Mark 4 in the KBT1ETNIK

Mark 4 in the KBV

Mark 4 in the KJV

Mark 4 in the KNFD

Mark 4 in the LBA

Mark 4 in the LBLA

Mark 4 in the LNT

Mark 4 in the LSV

Mark 4 in the MAAL

Mark 4 in the MBV

Mark 4 in the MBV2

Mark 4 in the MHNT

Mark 4 in the MKNFD

Mark 4 in the MNG

Mark 4 in the MNT

Mark 4 in the MNT2

Mark 4 in the MRS1T

Mark 4 in the NAA

Mark 4 in the NASB

Mark 4 in the NBLA

Mark 4 in the NBS

Mark 4 in the NBVTP

Mark 4 in the NET2

Mark 4 in the NIV11

Mark 4 in the NNT

Mark 4 in the NNT2

Mark 4 in the NNT3

Mark 4 in the PDDPT

Mark 4 in the PFNT

Mark 4 in the RMNT

Mark 4 in the SBIAS

Mark 4 in the SBIBS

Mark 4 in the SBIBS2

Mark 4 in the SBICS

Mark 4 in the SBIDS

Mark 4 in the SBIGS

Mark 4 in the SBIHS

Mark 4 in the SBIIS

Mark 4 in the SBIIS2

Mark 4 in the SBIIS3

Mark 4 in the SBIKS

Mark 4 in the SBIKS2

Mark 4 in the SBIMS

Mark 4 in the SBIOS

Mark 4 in the SBIPS

Mark 4 in the SBISS

Mark 4 in the SBITS

Mark 4 in the SBITS2

Mark 4 in the SBITS3

Mark 4 in the SBITS4

Mark 4 in the SBIUS

Mark 4 in the SBIVS

Mark 4 in the SBT

Mark 4 in the SBT1E

Mark 4 in the SCHL

Mark 4 in the SNT

Mark 4 in the SUSU

Mark 4 in the SUSU2

Mark 4 in the SYNO

Mark 4 in the TBIAOTANT

Mark 4 in the TBT1E

Mark 4 in the TBT1E2

Mark 4 in the TFTIP

Mark 4 in the TFTU

Mark 4 in the TGNTATF3T

Mark 4 in the THAI

Mark 4 in the TNFD

Mark 4 in the TNT

Mark 4 in the TNTIK

Mark 4 in the TNTIL

Mark 4 in the TNTIN

Mark 4 in the TNTIP

Mark 4 in the TNTIZ

Mark 4 in the TOMA

Mark 4 in the TTENT

Mark 4 in the UBG

Mark 4 in the UGV

Mark 4 in the UGV2

Mark 4 in the UGV3

Mark 4 in the VBL

Mark 4 in the VDCC

Mark 4 in the YALU

Mark 4 in the YAPE

Mark 4 in the YBVTP

Mark 4 in the ZBP