Acts 24 (MAAL)

1 ዶንጎ ኬሊኮ ጊንፃፓ ቄኤሶኮ ሱኡጋሢ ሃናኒያ ፔቴ ፔቴ ጪሚንታ ፄርፄሉሴ ጌይንታ ዎጌ ኮሺ ዔራያ፥ ዓሲ ዛላ ጌስታስኬያንታ ፔኤና ዔኪ ቂሳሪያ ዓጮ ዴንዴኔ፤ ዔያታ ዴንዲ ዓጮ ዎይሣ ፒልኪሴ ቤርቶ ሺኢኪ ጳውሎሴ ዻቤኔ ጋዓ ባኮ ዛሎ ኬኤዜኔ። 2 ዬካፓ ጳውሎሴ ዔኤሊንቲ ሙካዛ፥ ፄርፄሉሴ ሂዚ ጌዒ ኬኤዚፆ ዓርቄኔ፦«ቦንቺንታ ፒልኪሴ! ኔ ዛሎና ኑኡኒ ሚርጌ ኮሹሞ ዴንቄኔ፤ ኔኤኮ ኮዦ ዎይሢፆና ኑ ዴሮም ላኣሚንቲሢያ ጴዼኔ፤ 3 ዬኖ ኔኤኮ ኮዦ ማዾ ቢያ ቤዞና ቢያ ዎዶናይዳ ኑ ዔኬሢ ዼኤፒ ቦንቾናኬ። 4 ሃሢ ጋዓንቴ ኔኤኮ ዎዶ ታ ጉሪ ኩርሱዋዖና ሃሣ ታ ኔና ጉሪ ላቢሱዋዖ ቃሚሢና ታ ኔኤም ኬኤዛ ባኮ ሼሌዑሞና ኔ ዋይዛንዳጉዲ ታ ኔና ሺኢቃኔ፤ 5 ሃይ ዓሢ ኑኡኮ ፑርታ ዶርዖ ማዔኔ፤ ዓጮ ቢያይዳ ዓኣ ዓይሁዶ ዓሶ ቢያሢዳ ዣሎ ዔቂሳኔ፤ ናዝራ ዓሶ ጌይንታ፥ ዱሙሞ ማዤ ዓሶኮዋ ዒዚ ዔኪ ዓኣዻሢኬ። 6 ሃሣ ዒዚ ፆኦሲኮ ጌኤዦ ማኣሮ ዒኢሳኒ ጋዓንቴ ኑኡኒ ዓርቂ፥ ኑ ዎጎ ጎይፆና ዎጋኒ ማሌኔ፤ 7 ጋዓንቴ ፖኦሊሶ ዓይሣ ሉሲዮሴ ሙኪ ዼኤፒ ዎልቄና ኑ ኩጫፓ ዒዛ ቶሊሲ ዔኪ፥ ዒዛ ዎጎና ዓይሢሳኒ ጋዓ ዓሶዋ ኔ ቤርቶ ሺኢኮንጎ ጌዒ ዓይሤኔ፤ 8 ሃይ ኑኡኒ ዒዛይዳ ሺኢሻ ጌኤዛ ቢያ ጎኔ ማዒፆ ኔ ኔ ቶኦኪና ዖኦጪ ዔራኒ ዳንዳዓኔ» ጋዓዛ፥ 9 ዓይሁዶ ዓሳ፦ «ዬይ ባካ ቢያ ጎኔኬ» ጌዒ ጌዒ ሶኦሬኔ። 10 ዓጮ ዎይሣ፥ ፒልኪሴ ኩቻ ዻዊ ጳውሎሴ ጌስታንዳጉዲ ዓይሤኔ፤ ጳውሎሴያ ሂዚ ጌዒ ማሄኔ፦ «ሚርጌ ሌዔ ሃያ ዓጮኮ ኔ ዎይሣያ ማዔሢ ታ ዔራሢሮ ታ ጊዳ ሺኢኬ ጌኤዞኮ ማሂፆ ኔኤም ኬኤዛሢ ዎዛናኬ፤ 11 ዬሩሳላሜይዳ ታ ፆኦሲ ዚጊ ካኣሽካኒ ዓኣዼንቴ ታጶ ላምዖ ኬሊዳፓ ባሺንዱዋኣሢ ኔ ኔ ቶኦኪና ዔራኒ ዳንዳዓኔ፤ 12 ጌኤዦ ማኣሮይዳ ማዖም ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞይዳ ሃሣ ካታሞይዳ ማዔቶዋ ዓይጎ ዓሲናታዖ ታ ማርማንቴ፥ ዴሮዋ ዣሎም ታ ዔቂሳንቴ ዔያታ ታና ዴንቂባኣሴ፤ 13 ሃሢ ታ ጊዳ ሺኢኬ ጌኤዞኮ ቢያ ጎናሲሢ ማዓንዳ ማርካ ፔቴታዖ ዔያታ ኔኤም ሺኢሻኒ ዳንዳዑዋሴ። 14 ጋዓንቴ ዬያ ታ ኔኤም ፔጋሲ ኬኤዛኒ ኮዓኔ፤ ዔያታ ‹ዒዚ ሉኡቂ ካኣሽካኔ› ጋዓ ጎይፆ ታኣኒ ኑ ዓዶንሢ ፆኦዛሢ ካኣሽካኔ፤ ጋዓንቴ ታኣኒ ሙሴ ዔርዜ ዎጎና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ማፃኣፖናይዳ ፃኣፒንቴ ባኮ ቢያ ጉሙርቃኔ። 15 ዔያታ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ጌሣሢጉዲ ኮዦ ዓሶንታ ፑርቶ ዓሶንታ ሃይቢዳፓ ዔቃንዳሢ ታኣኒያ ፆኦሲና ጉሙርቃኔ። 16 ዬያሮ ፆኦሲና ዓሲና ቤርቲዳ ጌኤሺ ዒና ታኣኮ ዓኣያ ማዓንዳጉዲ ቢያ ኬሊ ታ ኮዓኔ። 17 «ዬሩሳላሜይዳፓ ታ ኬስኬንቴ ሚርጌ ሌዔ ዓኣዼሢኮ ጊንፃ ማንቆ ማዔ ታ ዓሶም ማዓንዳያ፥ ማኣዶ ሚኢሼና ሃሣ ፆኦሲም ዒንጊንታ ዒንጎ ባኣዚ ታኣኒ ዔኪ ሙኬኔ። 18 ጌኤዦ ማኣሮይዳ ታና ዔያታ ዴንቄሢ ታ ዬያ ማዻንቴኬ፤ ዬማና ዑፆ ጌኤሺፆ ካኣዦ ዎጎ ታኣኒ ኩንሣኔ፤ ሃሣ ዒኢካ ታኣና ዎላ ሚርጌ ዴሬያ ባኣሴ፤ ዣላኣ ዔቂባኣሴ። 19 ጋዓንቴ ዒሲያ ዓጮይዳፓ ሙኬ ፔቴ ፔቴ ዓይሁዴ ዓሲ ዒኢካ ዓኣኔ፤ ሂንዳ ዔያታ ታና ዎጎና ዓይሢሳኒ ጋዓ ካራ ዓኣቶ ኔ ቤርታ ሺኢኪ ኬኤዞንጎ። 20 ጊንሣ ሃሣ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ቤርቶይዳ ታ ሺኢካዖ ማዼ ዻቢንቲ ዓኣቶ ሃሢ ሃይካ ዓኣዞንሢ ኬኤዞንጎ። 21 ጎኔና ታ ዔያቶ ባኣኮይዳ ዔቂ ‹ሃይቄ ዓሲኮ ዔቂሢ ዓኣኔ› ጌይፆና ሃኖ ታኣኒ ዎጌም ዒንሢ ቤርቶ ሺኢኬኔ ጌዒ ዼግ ጌዔ ዑኡሲና ታ ኬኤዜኔ፤ ዬማፓ ዓታዛ ሜሌ ታኣኒ ማዼ ባኣዚ ባኣሴ» ጌዔኔ። 22 ፒልኪሴ ጋዓንቴ ጎዳሢ ጎይፆ ዛሎ ሚርጌና ዔራያታሢሮ፦ «ፖኦሊሶ ዓይሣ፥ ሉሲዮሴ ሙካዛ ዒንሢ ጌኤዞ ጌስቲ ታ ኩንሣንዳኔ» ጌዒ ዔያቶ ዳካዖ፥ 23 ጳውሎሴ ካፓ፥ ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢም፦ «ፔቶዋ ዒዛ ቃዚ ሜታሱዋዖ ዛጊ ካፔ፤ ዒዛኮ ዒጊና ዒዛም ኮይሳ ባኮ ዔኪ ሙካኣና ላኣጊፖ» ጌዔኔ። 24 ዻካ ኬሊኮ ጊንፃፓ ፒልኪሴ ዲሩሲላ ጌይንታ ዓይሁዴ ዓሲ ማዔያ ዒዛኮ ማቾስኬኖና ዎላ ሙኪ፥ ጳውሎሴ ዔኤሊሴስካፓ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂሢ ዛላ ዒዚ ኬኤዛሢ ዋይዜኔ። 25 ፂሉሞና፥ ዓሲ ፔና ዎይሣንዳ ዛላና ሃሣ ፆኦሲ ሃጊ ቢያሢዳ ዎጋንዳሢ ዛሎ ጳውሎሴ ኬኤዛዛ ፒልኪሴ ዒጊጫዖ፦ «ሃሢ ዴንዴ፤ ጊኢጌቴ ሜሌ ኬሊና ታ ኔና ዔኤሊሳንዳኔ» ጌዔኔ። 26 ፒልኪሴ ጳውሎሴይዳፓ ሚኢሼ ዔካኒ ዎዛ ጌሢ፥ ሚርጌ ኬሊ ጳውሎሴ ዔኤሊሲ ዔኤሊሲ ጌስታኔ። 27 ላምዖ ሌዔኮ ጊንፃፓ ጶርቂዮስ ፒስፆሴ ጎዖሢ ፒልኪሴ ቤዞ ጌሌኔ፤ ፒልኪሴያ ዓይሁዶ ዓሶ ዎዛሳኒ ጳውሎሴ ቱኪንቴ ቤዛ ሃሼኔ።

In Other Versions

Acts 24 in the ANGEFD

Acts 24 in the ANTPNG2D

Acts 24 in the AS21

Acts 24 in the BAGH

Acts 24 in the BBPNG

Acts 24 in the BBT1E

Acts 24 in the BDS

Acts 24 in the BEV

Acts 24 in the BHAD

Acts 24 in the BIB

Acts 24 in the BLPT

Acts 24 in the BNT

Acts 24 in the BNTABOOT

Acts 24 in the BNTLV

Acts 24 in the BOATCB

Acts 24 in the BOATCB2

Acts 24 in the BOBCV

Acts 24 in the BOCNT

Acts 24 in the BOECS

Acts 24 in the BOGWICC

Acts 24 in the BOHCB

Acts 24 in the BOHCV

Acts 24 in the BOHLNT

Acts 24 in the BOHNTLTAL

Acts 24 in the BOICB

Acts 24 in the BOILNTAP

Acts 24 in the BOITCV

Acts 24 in the BOKCV

Acts 24 in the BOKCV2

Acts 24 in the BOKHWOG

Acts 24 in the BOKSSV

Acts 24 in the BOLCB

Acts 24 in the BOLCB2

Acts 24 in the BOMCV

Acts 24 in the BONAV

Acts 24 in the BONCB

Acts 24 in the BONLT

Acts 24 in the BONUT2

Acts 24 in the BOPLNT

Acts 24 in the BOSCB

Acts 24 in the BOSNC

Acts 24 in the BOTLNT

Acts 24 in the BOVCB

Acts 24 in the BOYCB

Acts 24 in the BPBB

Acts 24 in the BPH

Acts 24 in the BSB

Acts 24 in the CCB

Acts 24 in the CUV

Acts 24 in the CUVS

Acts 24 in the DBT

Acts 24 in the DGDNT

Acts 24 in the DHNT

Acts 24 in the DNT

Acts 24 in the ELBE

Acts 24 in the EMTV

Acts 24 in the ESV

Acts 24 in the FBV

Acts 24 in the FEB

Acts 24 in the GGMNT

Acts 24 in the GNT

Acts 24 in the HARY

Acts 24 in the HNT

Acts 24 in the IRVA

Acts 24 in the IRVB

Acts 24 in the IRVG

Acts 24 in the IRVH

Acts 24 in the IRVK

Acts 24 in the IRVM

Acts 24 in the IRVM2

Acts 24 in the IRVO

Acts 24 in the IRVP

Acts 24 in the IRVT

Acts 24 in the IRVT2

Acts 24 in the IRVU

Acts 24 in the ISVN

Acts 24 in the JSNT

Acts 24 in the KAPI

Acts 24 in the KBT1ETNIK

Acts 24 in the KBV

Acts 24 in the KJV

Acts 24 in the KNFD

Acts 24 in the LBA

Acts 24 in the LBLA

Acts 24 in the LNT

Acts 24 in the LSV

Acts 24 in the MBV

Acts 24 in the MBV2

Acts 24 in the MHNT

Acts 24 in the MKNFD

Acts 24 in the MNG

Acts 24 in the MNT

Acts 24 in the MNT2

Acts 24 in the MRS1T

Acts 24 in the NAA

Acts 24 in the NASB

Acts 24 in the NBLA

Acts 24 in the NBS

Acts 24 in the NBVTP

Acts 24 in the NET2

Acts 24 in the NIV11

Acts 24 in the NNT

Acts 24 in the NNT2

Acts 24 in the NNT3

Acts 24 in the PDDPT

Acts 24 in the PFNT

Acts 24 in the RMNT

Acts 24 in the SBIAS

Acts 24 in the SBIBS

Acts 24 in the SBIBS2

Acts 24 in the SBICS

Acts 24 in the SBIDS

Acts 24 in the SBIGS

Acts 24 in the SBIHS

Acts 24 in the SBIIS

Acts 24 in the SBIIS2

Acts 24 in the SBIIS3

Acts 24 in the SBIKS

Acts 24 in the SBIKS2

Acts 24 in the SBIMS

Acts 24 in the SBIOS

Acts 24 in the SBIPS

Acts 24 in the SBISS

Acts 24 in the SBITS

Acts 24 in the SBITS2

Acts 24 in the SBITS3

Acts 24 in the SBITS4

Acts 24 in the SBIUS

Acts 24 in the SBIVS

Acts 24 in the SBT

Acts 24 in the SBT1E

Acts 24 in the SCHL

Acts 24 in the SNT

Acts 24 in the SUSU

Acts 24 in the SUSU2

Acts 24 in the SYNO

Acts 24 in the TBIAOTANT

Acts 24 in the TBT1E

Acts 24 in the TBT1E2

Acts 24 in the TFTIP

Acts 24 in the TFTU

Acts 24 in the TGNTATF3T

Acts 24 in the THAI

Acts 24 in the TNFD

Acts 24 in the TNT

Acts 24 in the TNTIK

Acts 24 in the TNTIL

Acts 24 in the TNTIN

Acts 24 in the TNTIP

Acts 24 in the TNTIZ

Acts 24 in the TOMA

Acts 24 in the TTENT

Acts 24 in the UBG

Acts 24 in the UGV

Acts 24 in the UGV2

Acts 24 in the UGV3

Acts 24 in the VBL

Acts 24 in the VDCC

Acts 24 in the YALU

Acts 24 in the YAPE

Acts 24 in the YBVTP

Acts 24 in the ZBP