Mark 15 (MAAL)

1 ጉቴ ዎንፃ ቤዞና ቄኤሶኮ ሱኡጋ ጪሞንታ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶንታ ሃሣ ዓይሁዶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ሱኡጎንታ ዎላ ካኣሚ ዞርቴስካፓ ዬሱሴ ዔያታ ቱኪ ዔኪ ጲላፆሴም ዓኣሢ ዒንጌኔ። 2 ጲላፆሴ ዬሱሴ ኮራ፦ «ኔኤኒ ዓይሁዶኮ ካኣቲዳ?» ጌዒ ዖኦጬኔ።ዒዚ፦ «ኔኤኒ ጌዔሢ ጉዴያኬ» ጌዔኔ። 3 ቄኤሶኮ ሱኡጋ ጋዓንቴ «ሚርጌ ዻቦ ዓኣኔ» ጌዒ ፓይዲ ፓይዲ ኬኤዛኔ። 4 ዬያሮ ጲላፆሴ፦ «ዋኣዒ ባኣዚ ዔያታ ኬኤዛቴያ ሂንዳ ኮሺ ዛጌ፤ ኔኤኒ ፔቴታዖ ማሂ ኬኤዛ ባኣዚ ማሊ ባኣዓዳ?» ጌዒ ላሚ ዖኦጬኔ። 5 ጲላፆሴ «ሃያጉዴ ዓሲ» ጌዒ ዲቃቲ ማላንዳያ ሄላንዳኣና ዬሱሴ ሃሣ ፔቴ ባኣዚ ማሂ ኬኤዚባኣሴ። 6 ጲላፆሴ ሌዓ ሌዓ ዓይሁዶኮ ዑሣ ዓኣዺፆ ማሊ ቦንቾ ዎዶና ዓሳ ቡሊንቶንጎ ጌዒ ዖኦጬ ዓሲ ፔቴ ሌሊ ቱኡዞ ዓሶይዳፓ ቡላያኬ። 7 ዒማና ዑራ ዔቂሲ ዓሲ ዎዼ ዓሲና ዓይሢንቲ ዒፃ ዓሲ ቱኡሲ ማኣሪ ጌሌያ ዓኣኔ፤ ዬኖ ዓሶይዳፓ ፔቴሢ ባርባኔ ጎዖስኬያኬ። 8 ዓሳ ጲላፆሴ ኮራ ሙካዖ ዎንዴ ዔያቶኮ ሌዓ ዔርቴ ጎይፆ ቱኡዞ ዓሶም ማዺንታንዳጉዲ ዖኦጬኔ። 9 ዒዚያ ዔያቶ ኮራ፦ «ዓይሁዶ ካኣቲ ታኣኒ ዒንሢም ቡላንዳጉዲ ዒንሢ ኮዓ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 10 ዬያ ዒ ጌዔሢ ቄኤሶኮ ሱኡጋ ዬሱሴ ዓኣሢ ዒንጌሢ ቂኢሩሞና ማዔሢ ዔራያታሢሮኬ። 11 ቄኤሶኮ ሱኡጋ ጋዓንቴ ዓሳ ጲላፆሴ ኮራ፦ «ባርባኔ ኑም ቡሊንቶንጎ፤ ዬሱሴ ቡሊንቶፓ» ጋዓንዳጉዲ ዓሶ ዓይሤኔ። 12 ጲላፆሴያ፦ «ሂዴቶ ሃያ ዓይሁዶ ካኣቲ ዒንሢ ጋዓሢ ታኣኒ ዎዶንዶይ?» ጌዒ ዓሶ ላሚ ዖኦጬኔ። 13 ዔያታ፦ «ዒዛ ሱሱፄ!» ጌዒ ጌዒ ጊንሣ ዒላቴኔ። 14 ጲላፆሴ ዓሶ ኮራ፦ «ዒዚ ፑርቲሴ ባካ ዓይጎዳይ?» ጌዔኔ። ዔያታ ጋዓንቴ፦ «ዒዛ ሱፄ! ሱሱፄ!» ጌዒ ሃቺም ዒላቴኔ። 15 ጲላፆሴ ዓሶ ዎዛሳኒ ባርባኔ ቡላዖ ዬሱሴ ዓሶና ጳርቂሲ ሱፃንዳጉዲ ዓኣሢ ዒንጌኔ። 16 ፖኦሊሳ ዬሱሴ ዔኪ ዓጮ ዎይሣ ጲላፆሴ ማኣሪ ዓኣዺ ማርሾ ጋሮ ጌልዛዖ ዓቴ ሜሌ ፖኦሊሶዋ ቢያ ዔኤሌኔ፤ 17 ዒማና ዲንኪ ዞቄ ዖዶሲ ዓፒላ ዔያታ ዒዛ ማይሲ ሃሣ ካኣቶኮ ቶኦካ ዓጎያ ዓክሊሌ ጎዖ ባኮ ማሊሲ ዓንጊሢ ጉኡሪ ማሂ ቶኦካ ዓጊጋፓ፦ 18 «ዓይሁዶ ካኣቲዮ! ኮሺ ኔኤም ማዖንጎ» ጌዒ ጌዒ ቦሄኔ። 19 ዎኦሺጉዴ ሚሢናኣ ቶኦካ ዒዛኮ ጳርቂ ጳርቂ ጩቺያ ዑፃ ዒዛኮ ጩቲ ጩቲ ሃሣ ዒዛኮ ቤርታ ጎኔ ጉምዓታያ ማሊ ጌሺሢ ጉምዓቶ ጉምዓቲ ጉምዓቲ ዚጌኔ። 20 ዬያይዲ ዒዛ ዔያታ ቦሂ ሺሬስካፓ ዲንኮ ዞቄ ዓፒሎ ዒዛ ዑፃፓ ኬሲ ዒዛኮ ቤርታ ማኣዖ ዓፒሎ ማይሲ ሱፃኒ ዔኪ ዓኣዼኔ። 21 ዔያታ ዓኣዻ ጎይሣ ዓኣዖ ቄሬና ጎዖ ዓጪ ዓሲ ማዔያ ዒስኪንዲሬና ሩፖሴ ጎዖስኬንሢኮ ዓዶ ሲሞኦኔ ጎዖሢ ካታሞኮ ዙላፓ ካታሞ ጌላንቴ ካኣማዖ ዬሱሴ ሱፂንታንዳ ፑርቲሴ ዓሶ ሱፆ ሚፆ ዓሢ ዎልቄና ኬዲሴኔ። 22 ዬካፓ ዬሱሴ ዔያታ «ቶኦኪ ሜጌሢ» ጌይንታ፥ ጎልጎታ ጎዖ ቤዞ ዔኪ ዓኣዼኔ። 23 ዒኢካ ዒዚ ሄሌስካፓ ፔቴ ካርቤ ጎዖ ጫንቺ ባኣዚና ሲኢሪንቴ ዑሺ ዎይኔፓ ኮሾናያ ዑሽካንዳጉዲ ዔያታ ዒንጋዛ ዒዚ ዑሽኪባኣሴ። 24 ዬካፓ ዔያታ ዒዛ ሱፃዖ ዓፒሎ ዒዛኮ ዱማሲ ዔራኒ ዓጎ ባኣዚ ዎሊም ዓጊ ፓቂንቲ ዔኬኔ። 25 ዬሱሴ ዔያታ ሱፄ ዎዳ ጉቶኮ ሶኦፓ ዎዴ ማዓኣናኬ። 26 ዬሱሴኮ ዻቢንቶ ዔርዛንዳጉዲ «ዓይሁዴ ካኣቲ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴ ባኣዚ ፑርቲሴ ዓሶ ሱፆ ሚፆ ዑፃ ዓኣኔ። 27 ዒማና ላምዖ ሱላ ዬሱሴና ዎላ ዔኪ ሙኪ ፔቴሢ ዬሱሴኮ ሚዛቆ ዛላ፥ ፔቴሢ ሻውሎ ዛላ ሱፄኔ። [ 28 ያዒ ማዒፆና «ዋይዞ ዒፃ ዓሶና ዎላ ፓይዲንቴኔ» ጌይንቲ ቤርታ ኬኤዞና ፆኦሲ ማሊፃ ኩሜኔ።] 29 ኮይሌና ዓኣዻ ዓሳ ቶኦኮ ቦሂሢና ዓጊሢ ዓጊሢ፦ «ዓኣህ! ኔኤኒ ጌኤዦ ማኣሮ ሻሂ ሃይሦ ኬሊዳ ማዣሦ! 30 ሂንዳ ሃሢ ፑርቲሴ ዓሶ ሱፆ ሚፃፓ ኬዲ ኔና ዻቂሼ!» ጌዔኔ። 31 ዬያጉዲ ሃሣ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ዎሊ ኮራ፦ «ሜሌ ዓሶ ዒ ዻቂሼኔ፤ ፔና ጋዓንቴ ዻቂሻኒ ዳንዳዑዋሴ። 32 ዒዚ ጎኔ ሜሲሄ፥ ዒስራዔኤሌ ካኣቲታቶ ሂንዳ ሃሢ ዒዛ ሱፆና ሚፃፓ ኬዶንጎ፤ ኑኡኒ ዛጊጋፓ ጉሙርቆም!» ሂዚ ጌዒ ጌዒ ዒዛ ቦሃኣና ዬኖ ጎይፆ ዒዛና ዎላ ሱፂንቴ ሱላ ማዔ ዓሳኣ ዒዛ ቦሂ ቦሂ ጫሽኬኔ። 33 ዒማና ሮኦሮኮ ዓባ ሳዛ ማዔማፓ ዓርቃዖ ዴንዲ ማሢ ዶንቦልሳ ዎዴ ሄላንዳኣና ሳዓ ቢያ ዹሜኔ። 34 ማሢ ዶንቦልሳ ዎዴ ማዓዛ ዬሱሴ፦ «ዔሎሄ! ዔሎሄ! ላማሳባቂታኒ!» ጌዒ ዼኤፒ ዑኡሲና ዒላቴኔ። ዬኖኮ ቡሊፃ፦ «ፆኦሲዮ! ፆኦሲዮ! ኔኤኒ ታና ዓይጎሮ ሃሼይ?» ጌይሢኬ። 35 ዒኢካ ዔቂ ዓኣ ዓሶይዳፓ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዒዛኮ ዒላቶ ዋይዛዖ፦ «ሃይሾ ዒዚ ዔኤሊያሴ ዔኤላኔ!» ጌዔኔ። 36 ዔያቶይዳፓ ፔቴስኬይ ጳሽኪ ዴንዲ ዎይኔይዳፓ ኮሾና ሶልኪ ኮሽኩዋ ዑሺዳ ዓፒላ ቱርጫጉዴ ባኣዚ ዓጊ ዎኦሺ ሚሢና ዬሱሴ ዑሽካንዳጉዲ ዒንጋዖ፦ «ጫክ ዔኤሊያሴ ሂንዳ ሙኪ ዒዛ ኬሣቴ ኑኡኒ ዛጎም» ጌዔኔ። 37 ዬካፓ ሃሣ ዬሱሴ ዼኤፒ ዑኡሲና ዒላቴኔ፤ ሼምፓሢያ ዒዛኮ ዱጴኔ። 38 ዒማና ጌኤዦ ማኣሮኮ ጋሮይዳ ዱማሲሢ ማሂ ጎኦቢ ጌሦና ዓፒላ ሎፓ ሉ ሄላንዳኣና ዳርዒ ላምዖ ፓቂንቴኔ። 39 ፑርቲሴ ዓሶ ሱፆ ሚፆኮ ቤርቶ ዛላ ዔቂ ዓኣ፥ ፔቴ ፖኦሊሶ ዓይሣስኬይ ዬሱሴ ዬያይዲ ዒላቲ ሃይቄሢ ዛጋዖ፦ «ሃይ ዓሢ ጎኔና ፆኦሲ ናይታዖኬ» ጌዔኔ። 40 ዒማና ሃኬ ዔቂ ዛጋ ፔቴ ፔቴ ላኣሊ ዓኣኔ። ዬያቶይዳፓ ሜግዴላ ዓጮ ማይራማ፥ ዻኮ ያይቆኦቤና ዮሳ ጎዖዞንሢኮ ዒንዶ ማይራሞ ጌይንታዞንታ ሴሎሜ ጎዖዞንታ ቢያ ዓኣኔ። 41 ዬሱሴ ጌሊላ ዓጮይዳ ዓኣ ዎዶና ዔያታ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታያ ሃሣ ዒዛ ማኣዳያኬ። ዔያቶጉዴያ ዬሱሴና ዎላ ዬሩሳላሜ ሙኬ ሚርጌ ሜሌ ላኣሊ ዓኣኔ። 42 ሳዓ ዓሜያታሢሮ ዓይሁዶኮ ሃውሾ ኬላ ዑኬም ዓሶኮ ጊኢጊንቲ ጊኢጊንቶያ ማዔኔ፤ 43 ዒማና ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ሱኡጎይዳፓ ፔቴ ዮሴፔ ጌይንታያ ቦንቺንታ ዓሲ ዓርማቲያሴ ጎዖ ዓጪዳፓ ሙኬኔ። ዒዚያ ፆኦሲኮ ካኣቱሞ ዎዛና ካፓ ዓሲኬ። ዒዚ ዒጊጩዋዖ ጲላፆሴ ቤርቶ ሙኪ ዬሱሴኮ ሌዞ ዒንጋንዳጉዲ ሺኢቄኔ። 44 ጲላፆሴያ፦ «ዎይቲ ዬያይዲ ዑኬና ዒ ሃይቄይ» ጌዒ ዲቃቲ ማላዖ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ፔ ባንሢ ዔኤሊ፦ «ጎኔ ዒዚ ሃይቄንቴ ናጊያ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 45 ዬሱሴኮ ሃይቂፆ ፖኦሊሶ ዓይሣሢ ኮራፓ ዋይዛዖ ዮሴፔ ሌዞ ዔካንዳጉዲ ዒ ዓይሤኔ። 46 ዮሴፔ ዓኪ ኮይዚንታንዳ ዓፒላ ሻንቃዖ ዬሱሴኮ ሌዞ ፑርቲሴ ዓሶ ሱፆ ሚፃፓ ኬሢ ሱኡዲ፥ ሹጮ ዶዶ ጳሊ ቦኦኪ ኮሾና ቆኦፖይዳ ዱኡኬስካፓ ዼኤፒ ሹቺ ኮላሲ ዱኡፖ ዔቶ ካሮ ዎዼኔ። 47 ሜግዴላ ዓጮ ማይራሞና ዮሳ ዒንዶ ማይራሞና ዬሱሴ ዓሳ ዎካ ዱኡኬቴያ ዛጌኔ።

In Other Versions

Mark 15 in the ANGEFD

Mark 15 in the ANTPNG2D

Mark 15 in the AS21

Mark 15 in the BAGH

Mark 15 in the BBPNG

Mark 15 in the BBT1E

Mark 15 in the BDS

Mark 15 in the BEV

Mark 15 in the BHAD

Mark 15 in the BIB

Mark 15 in the BLPT

Mark 15 in the BNT

Mark 15 in the BNTABOOT

Mark 15 in the BNTLV

Mark 15 in the BOATCB

Mark 15 in the BOATCB2

Mark 15 in the BOBCV

Mark 15 in the BOCNT

Mark 15 in the BOECS

Mark 15 in the BOGWICC

Mark 15 in the BOHCB

Mark 15 in the BOHCV

Mark 15 in the BOHLNT

Mark 15 in the BOHNTLTAL

Mark 15 in the BOICB

Mark 15 in the BOILNTAP

Mark 15 in the BOITCV

Mark 15 in the BOKCV

Mark 15 in the BOKCV2

Mark 15 in the BOKHWOG

Mark 15 in the BOKSSV

Mark 15 in the BOLCB

Mark 15 in the BOLCB2

Mark 15 in the BOMCV

Mark 15 in the BONAV

Mark 15 in the BONCB

Mark 15 in the BONLT

Mark 15 in the BONUT2

Mark 15 in the BOPLNT

Mark 15 in the BOSCB

Mark 15 in the BOSNC

Mark 15 in the BOTLNT

Mark 15 in the BOVCB

Mark 15 in the BOYCB

Mark 15 in the BPBB

Mark 15 in the BPH

Mark 15 in the BSB

Mark 15 in the CCB

Mark 15 in the CUV

Mark 15 in the CUVS

Mark 15 in the DBT

Mark 15 in the DGDNT

Mark 15 in the DHNT

Mark 15 in the DNT

Mark 15 in the ELBE

Mark 15 in the EMTV

Mark 15 in the ESV

Mark 15 in the FBV

Mark 15 in the FEB

Mark 15 in the GGMNT

Mark 15 in the GNT

Mark 15 in the HARY

Mark 15 in the HNT

Mark 15 in the IRVA

Mark 15 in the IRVB

Mark 15 in the IRVG

Mark 15 in the IRVH

Mark 15 in the IRVK

Mark 15 in the IRVM

Mark 15 in the IRVM2

Mark 15 in the IRVO

Mark 15 in the IRVP

Mark 15 in the IRVT

Mark 15 in the IRVT2

Mark 15 in the IRVU

Mark 15 in the ISVN

Mark 15 in the JSNT

Mark 15 in the KAPI

Mark 15 in the KBT1ETNIK

Mark 15 in the KBV

Mark 15 in the KJV

Mark 15 in the KNFD

Mark 15 in the LBA

Mark 15 in the LBLA

Mark 15 in the LNT

Mark 15 in the LSV

Mark 15 in the MBV

Mark 15 in the MBV2

Mark 15 in the MHNT

Mark 15 in the MKNFD

Mark 15 in the MNG

Mark 15 in the MNT

Mark 15 in the MNT2

Mark 15 in the MRS1T

Mark 15 in the NAA

Mark 15 in the NASB

Mark 15 in the NBLA

Mark 15 in the NBS

Mark 15 in the NBVTP

Mark 15 in the NET2

Mark 15 in the NIV11

Mark 15 in the NNT

Mark 15 in the NNT2

Mark 15 in the NNT3

Mark 15 in the PDDPT

Mark 15 in the PFNT

Mark 15 in the RMNT

Mark 15 in the SBIAS

Mark 15 in the SBIBS

Mark 15 in the SBIBS2

Mark 15 in the SBICS

Mark 15 in the SBIDS

Mark 15 in the SBIGS

Mark 15 in the SBIHS

Mark 15 in the SBIIS

Mark 15 in the SBIIS2

Mark 15 in the SBIIS3

Mark 15 in the SBIKS

Mark 15 in the SBIKS2

Mark 15 in the SBIMS

Mark 15 in the SBIOS

Mark 15 in the SBIPS

Mark 15 in the SBISS

Mark 15 in the SBITS

Mark 15 in the SBITS2

Mark 15 in the SBITS3

Mark 15 in the SBITS4

Mark 15 in the SBIUS

Mark 15 in the SBIVS

Mark 15 in the SBT

Mark 15 in the SBT1E

Mark 15 in the SCHL

Mark 15 in the SNT

Mark 15 in the SUSU

Mark 15 in the SUSU2

Mark 15 in the SYNO

Mark 15 in the TBIAOTANT

Mark 15 in the TBT1E

Mark 15 in the TBT1E2

Mark 15 in the TFTIP

Mark 15 in the TFTU

Mark 15 in the TGNTATF3T

Mark 15 in the THAI

Mark 15 in the TNFD

Mark 15 in the TNT

Mark 15 in the TNTIK

Mark 15 in the TNTIL

Mark 15 in the TNTIN

Mark 15 in the TNTIP

Mark 15 in the TNTIZ

Mark 15 in the TOMA

Mark 15 in the TTENT

Mark 15 in the UBG

Mark 15 in the UGV

Mark 15 in the UGV2

Mark 15 in the UGV3

Mark 15 in the VBL

Mark 15 in the VDCC

Mark 15 in the YALU

Mark 15 in the YAPE

Mark 15 in the YBVTP

Mark 15 in the ZBP