1 Corinthians 14 (SBIKS)

1 ಯೂಯಂ ಪ್ರೇಮಾಚರಣೇ ಪ್ರಯತಧ್ವಮ್ ಆತ್ಮಿಕಾನ್ ದಾಯಾನಪಿ ವಿಶೇಷತ ಈಶ್ವರೀಯಾದೇಶಕಥನಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಚೇಷ್ಟಧ್ವಂ| 2 ಯೋ ಜನಃ ಪರಭಾಷಾಂ ಭಾಷತೇ ಸ ಮಾನುಷಾನ್ ನ ಸಮ್ಭಾಷತೇ ಕಿನ್ತ್ವೀಶ್ವರಮೇವ ಯತಃ ಕೇನಾಪಿ ಕಿಮಪಿ ನ ಬುಧ್ಯತೇ ಸ ಚಾತ್ಮನಾ ನಿಗೂಢವಾಕ್ಯಾನಿ ಕಥಯತಿ; 3 ಕಿನ್ತು ಯೋ ಜನ ಈಶ್ವರೀಯಾದೇಶಂ ಕಥಯತಿ ಸ ಪರೇಷಾಂ ನಿಷ್ಠಾಯೈ ಹಿತೋಪದೇಶಾಯ ಸಾನ್ತ್ವನಾಯೈ ಚ ಭಾಷತೇ| 4 ಪರಭಾಷಾವಾದ್ಯಾತ್ಮನ ಏವ ನಿಷ್ಠಾಂ ಜನಯತಿ ಕಿನ್ತ್ವೀಶ್ವರೀಯಾದೇಶವಾದೀ ಸಮಿತೇ ರ್ನಿಷ್ಠಾಂ ಜನಯತಿ| 5 ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಪರಭಾಷಾಭಾಷಣಮ್ ಇಚ್ಛಾಮ್ಯಹಂ ಕಿನ್ತ್ವೀಶ್ವರೀಯಾದೇಶಕಥನಮ್ ಅಧಿಕಮಪೀಚ್ಛಾಮಿ| ಯತಃ ಸಮಿತೇ ರ್ನಿಷ್ಠಾಯೈ ಯೇನ ಸ್ವವಾಕ್ಯಾನಾಮ್ ಅರ್ಥೋ ನ ಕ್ರಿಯತೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಪರಭಾಷಾವಾದಿತ ಈಶ್ವರೀಯಾದೇಶವಾದೀ ಶ್ರೇಯಾನ್| 6 ಹೇ ಭ್ರಾತರಃ, ಇದಾನೀಂ ಮಯಾ ಯದಿ ಯುಷ್ಮತ್ಸಮೀಪಂ ಗಮ್ಯತೇ ತರ್ಹೀಶ್ವರೀಯದರ್ಶನಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ವೇಶ್ವರೀಯಾದೇಶಸ್ಯ ವಾ ಶಿಕ್ಷಾಯಾ ವಾ ವಾಕ್ಯಾನಿ ನ ಭಾಷಿತ್ವಾ ಪರಭಾಷಾಂ ಭಾಷಮಾಣೇನ ಮಯಾ ಯೂಯಂ ಕಿಮುಪಕಾರಿಷ್ಯಧ್ವೇ? 7 ಅಪರಂ ವಂಶೀವಲ್ಲಕ್ಯಾದಿಷು ನಿಷ್ಪ್ರಾಣಿಷು ವಾದ್ಯಯನ್ತ್ರೇಷು ವಾದಿತೇಷು ಯದಿ ಕ್ಕಣಾ ನ ವಿಶಿಷ್ಯನ್ತೇ ತರ್ಹಿ ಕಿಂ ವಾದ್ಯಂ ಕಿಂ ವಾ ಗಾನಂ ಭವತಿ ತತ್ ಕೇನ ಬೋದ್ಧುಂ ಶಕ್ಯತೇ? 8 ಅಪರಂ ರಣತೂರ್ಯ್ಯಾ ನಿಸ್ವಣೋ ಯದ್ಯವ್ಯಕ್ತೋ ಭವೇತ್ ತರ್ಹಿ ಯುದ್ಧಾಯ ಕಃ ಸಜ್ಜಿಷ್ಯತೇ? 9 ತದ್ವತ್ ಜಿಹ್ವಾಭಿ ರ್ಯದಿ ಸುಗಮ್ಯಾ ವಾಕ್ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ನ ಗದ್ಯೇತ ತರ್ಹಿ ಯದ್ ಗದ್ಯತೇ ತತ್ ಕೇನ ಭೋತ್ಸ್ಯತೇ? ವಸ್ತುತೋ ಯೂಯಂ ದಿಗಾಲಾಪಿನ ಇವ ಭವಿಷ್ಯಥ| 10 ಜಗತಿ ಕತಿಪ್ರಕಾರಾ ಉಕ್ತಯೋ ವಿದ್ಯನ್ತೇ? ತಾಸಾಮೇಕಾಪಿ ನಿರರ್ಥಿಕಾ ನಹಿ; 11 ಕಿನ್ತೂಕ್ತೇರರ್ಥೋ ಯದಿ ಮಯಾ ನ ಬುಧ್ಯತೇ ತರ್ಹ್ಯಹಂ ವಕ್ತ್ರಾ ಮ್ಲೇಚ್ಛ ಇವ ಮಂಸ್ಯೇ ವಕ್ತಾಪಿ ಮಯಾ ಮ್ಲೇಚ್ಛ ಇವ ಮಂಸ್ಯತೇ| 12 ತಸ್ಮಾದ್ ಆತ್ಮಿಕದಾಯಲಿಪ್ಸವೋ ಯೂಯಂ ಸಮಿತೇ ರ್ನಿಷ್ಠಾರ್ಥಂ ಪ್ರಾಪ್ತಬಹುವರಾ ಭವಿತುಂ ಯತಧ್ವಂ, 13 ಅತಏವ ಪರಭಾಷಾವಾದೀ ಯದ್ ಅರ್ಥಕರೋಽಪಿ ಭವೇತ್ ತತ್ ಪ್ರಾರ್ಥಯತಾಂ| 14 ಯದ್ಯಹಂ ಪರಭಾಷಯಾ ಪ್ರರ್ಥನಾಂ ಕುರ್ಯ್ಯಾಂ ತರ್ಹಿ ಮದೀಯ ಆತ್ಮಾ ಪ್ರಾರ್ಥಯತೇ, ಕಿನ್ತು ಮಮ ಬುದ್ಧಿ ರ್ನಿಷ್ಫಲಾ ತಿಷ್ಠತಿ| 15 ಇತ್ಯನೇನ ಕಿಂ ಕರಣೀಯಂ? ಅಹಮ್ ಆತ್ಮನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಯಿಷ್ಯೇ ಬುದ್ಧ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಾರ್ಥಯಿಷ್ಯೇ; ಅಪರಂ ಆತ್ಮನಾ ಗಾಸ್ಯಾಮಿ ಬುದ್ಧ್ಯಾಪಿ ಗಾಸ್ಯಾಮಿ| 16 ತ್ವಂ ಯದಾತ್ಮನಾ ಧನ್ಯವಾದಂ ಕರೋಷಿ ತದಾ ಯದ್ ವದಸಿ ತದ್ ಯದಿ ಶಿಷ್ಯೇನೇವೋಪಸ್ಥಿತೇನ ಜನೇನ ನ ಬುದ್ಧ್ಯತೇ ತರ್ಹಿ ತವ ಧನ್ಯವಾದಸ್ಯಾನ್ತೇ ತಥಾಸ್ತ್ವಿತಿ ತೇನ ವಕ್ತಂ ಕಥಂ ಶಕ್ಯತೇ? 17 ತ್ವಂ ಸಮ್ಯಗ್ ಈಶ್ವರಂ ಧನ್ಯಂ ವದಸೀತಿ ಸತ್ಯಂ ತಥಾಪಿ ತತ್ರ ಪರಸ್ಯ ನಿಷ್ಠಾ ನ ಭವತಿ| 18 ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸರ್ವ್ವೇಭ್ಯೋಽಹಂ ಪರಭಾಷಾಭಾಷಣೇ ಸಮರ್ಥೋಽಸ್ಮೀತಿ ಕಾರಣಾದ್ ಈಶ್ವರಂ ಧನ್ಯಂ ವದಾಮಿ; 19 ತಥಾಪಿ ಸಮಿತೌ ಪರೋಪದೇಶಾರ್ಥಂ ಮಯಾ ಕಥಿತಾನಿ ಪಞ್ಚ ವಾಕ್ಯಾನಿ ವರಂ ನ ಚ ಲಕ್ಷಂ ಪರಭಾಷೀಯಾನಿ ವಾಕ್ಯಾನಿ| 20 ಹೇ ಭ್ರಾತರಃ,ಯೂಯಂ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಬಾಲಕಾಇವ ಮಾ ಭೂತ ಪರನ್ತು ದುಷ್ಟತಯಾ ಶಿಶವಇವ ಭೂತ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾ ಭವತ| 21 ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದಂ ಲಿಖಿತಮಾಸ್ತೇ, ಯಥಾ, ಇತ್ಯವೋಚತ್ ಪರೇಶೋಽಹಮ್ ಆಭಾಷಿಷ್ಯ ಇಮಾನ್ ಜನಾನ್| ಭಾಷಾಭಿಃ ಪರಕೀಯಾಭಿ ರ್ವಕ್ತ್ರೈಶ್ಚ ಪರದೇಶಿಭಿಃ| ತಥಾ ಮಯಾ ಕೃತೇಽಪೀಮೇ ನ ಗ್ರಹೀಷ್ಯನ್ತಿ ಮದ್ವಚಃ|| 22 ಅತಏವ ತತ್ ಪರಭಾಷಾಭಾಷಣಂ ಅವಿಶ್ಚಾಸಿನಃ ಪ್ರತಿ ಚಿಹ್ನರೂಪಂ ಭವತಿ ನ ಚ ವಿಶ್ವಾಸಿನಃ ಪ್ರತಿ; ಕಿನ್ತ್ವೀಶ್ವರೀಯಾದೇಶಕಥನಂ ನಾವಿಶ್ವಾಸಿನಃ ಪ್ರತಿ ತದ್ ವಿಶ್ವಾಸಿನಃ ಪ್ರತ್ಯೇವ| 23 ಸಮಿತಿಭುಕ್ತೇಷು ಸರ್ವ್ವೇಷು ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೇ ಮಿಲಿತ್ವಾ ಪರಭಾಷಾಂ ಭಾಷಮಾಣೇಷು ಯದಿ ಜ್ಞಾನಾಕಾಙ್ಕ್ಷಿಣೋಽವಿಶ್ವಾಸಿನೋ ವಾ ತತ್ರಾಗಚ್ಛೇಯುಸ್ತರ್ಹಿ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಉನ್ಮತ್ತಾನ್ ಕಿಂ ನ ವದಿಷ್ಯನ್ತಿ? 24 ಕಿನ್ತು ಸರ್ವ್ವೇಷ್ವೀಶ್ವರೀಯಾದೇಶಂ ಪ್ರಕಾಶಯತ್ಸು ಯದ್ಯವಿಶ್ವಾಸೀ ಜ್ಞಾನಾಕಾಙ್ಕ್ಷೀ ವಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ತತ್ರಾಗಚ್ಛತಿ ತರ್ಹಿ ಸರ್ವ್ವೈರೇವ ತಸ್ಯ ಪಾಪಜ್ಞಾನಂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಚ ಜಾಯತೇ, 25 ತತಸ್ತಸ್ಯಾನ್ತಃಕರಣಸ್ಯ ಗುಪ್ತಕಲ್ಪನಾಸು ವ್ಯಕ್ತೀಭೂತಾಸು ಸೋಽಧೋಮುಖಃ ಪತನ್ ಈಶ್ವರಮಾರಾಧ್ಯ ಯುಷ್ಮನ್ಮಧ್ಯ ಈಶ್ವರೋ ವಿದ್ಯತೇ ಇತಿ ಸತ್ಯಂ ಕಥಾಮೇತಾಂ ಕಥಯಿಷ್ಯತಿ| 26 ಹೇ ಭ್ರಾತರಃ, ಸಮ್ಮಿಲಿತಾನಾಂ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಏಕೇನ ಗೀತಮ್ ಅನ್ಯೇನೋಪದೇಶೋಽನ್ಯೇನ ಪರಭಾಷಾನ್ಯೇನ ಐಶ್ವರಿಕದರ್ಶನಮ್ ಅನ್ಯೇನಾರ್ಥಬೋಧಕಂ ವಾಕ್ಯಂ ಲಭ್ಯತೇ ಕಿಮೇತತ್? ಸರ್ವ್ವಮೇವ ಪರನಿಷ್ಠಾರ್ಥಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಕ್ರಿಯತಾಂ| 27 ಯದಿ ಕಶ್ಚಿದ್ ಭಾಷಾನ್ತರಂ ವಿವಕ್ಷತಿ ತರ್ಹ್ಯೇಕಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇ ದ್ವಿಜನೇನ ತ್ರಿಜನೇನ ವಾ ಪರಭಾाಷಾ ಕಥ್ಯತಾಂ ತದಧಿಕೈರ್ನ ಕಥ್ಯತಾಂ ತೈರಪಿ ಪರ್ಯ್ಯಾಯಾನುಸಾರಾತ್ ಕಥ್ಯತಾಂ, ಏಕೇನ ಚ ತದರ್ಥೋ ಬೋಧ್ಯತಾಂ| 28 ಕಿನ್ತ್ವರ್ಥಾಭಿಧಾಯಕಃ ಕೋಽಪಿ ಯದಿ ನ ವಿದ್ಯತೇ ತರ್ಹಿ ಸ ಸಮಿತೌ ವಾಚಂಯಮಃ ಸ್ಥಿತ್ವೇಶ್ವರಾಯಾತ್ಮನೇ ಚ ಕಥಾಂ ಕಥಯತು| 29 ಅಪರಂ ದ್ವೌ ತ್ರಯೋ ವೇಶ್ವರೀಯಾದೇಶವಕ್ತಾರಃ ಸ್ವಂ ಸ್ವಮಾದೇಶಂ ಕಥಯನ್ತು ತದನ್ಯೇ ಚ ತಂ ವಿಚಾರಯನ್ತು| 30 ಕಿನ್ತು ತತ್ರಾಪರೇಣ ಕೇನಚಿತ್ ಜನೇನೇಶ್ವರೀಯಾದೇಶೇ ಲಬ್ಧೇ ಪ್ರಥಮೇನ ಕಥನಾತ್ ನಿವರ್ತ್ತಿತವ್ಯಂ| 31 ಸರ್ವ್ವೇ ಯತ್ ಶಿಕ್ಷಾಂ ಸಾನ್ತ್ವನಾಞ್ಚ ಲಭನ್ತೇ ತದರ್ಥಂ ಯೂಯಂ ಸರ್ವ್ವೇ ಪರ್ಯ್ಯಾಯೇಣೇಶ್ವರೀಯಾದೇಶಂ ಕಥಯಿತುಂ ಶಕ್ನುಥ| 32 ಈಶ್ವರೀಯಾದೇಶವಕ್ತೃಣಾಂ ಮನಾಂಸಿ ತೇಷಾಮ್ ಅಧೀನಾನಿ ಭವನ್ತಿ| 33 ಯತ ಈಶ್ವರಃ ಕುಶಾಸನಜನಕೋ ನಹಿ ಸುಶಾಸನಜನಕ ಏವೇತಿ ಪವಿತ್ರಲೋಕಾನಾಂ ಸರ್ವ್ವಸಮಿತಿಷು ಪ್ರಕಾಶತೇ| 34 ಅಪರಞ್ಚ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ವನಿತಾಃ ಸಮಿತಿಷು ತೂಷ್ಣೀಮ್ಭೂತಾಸ್ತಿಷ್ಠನ್ತು ಯತಃ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಖಿತೇನ ವಿಧಿನಾ ತಾಃ ಕಥಾಪ್ರಚಾರಣಾತ್ ನಿವಾರಿತಾಸ್ತಾಭಿ ರ್ನಿಘ್ರಾಭಿ ರ್ಭವಿತವ್ಯಂ| 35 ಅತಸ್ತಾ ಯದಿ ಕಿಮಪಿ ಜಿಜ್ಞಾಸನ್ತೇ ತರ್ಹಿ ಗೇಹೇಷು ಪತೀನ್ ಪೃಚ್ಛನ್ತು ಯತಃ ಸಮಿತಿಮಧ್ಯೇ ಯೋಷಿತಾಂ ಕಥಾಕಥನಂ ನಿನ್ದನೀಯಂ| 36 ಐಶ್ವರಂ ವಚಃ ಕಿಂ ಯುಷ್ಮತ್ತೋ ನಿರಗಮತ? ಕೇವಲಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವಾ ತತ್ ಕಿಮ್ ಉಪಾಗತಂ? 37 ಯಃ ಕಶ್ಚಿದ್ ಆತ್ಮಾನಮ್ ಈಶ್ವರೀಯಾದೇಶವಕ್ತಾರಮ್ ಆತ್ಮನಾವಿಷ್ಟಂ ವಾ ಮನ್ಯತೇ ಸ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರತಿ ಮಯಾ ಯದ್ ಯತ್ ಲಿಖ್ಯತೇ ತತ್ಪ್ರಭುನಾಜ್ಞಾಪಿತಮ್ ಈತ್ಯುರರೀ ಕರೋತು| 38 ಕಿನ್ತು ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಅಜ್ಞೋ ಭವತಿ ಸೋಽಜ್ಞ ಏವ ತಿಷ್ಠತು| 39 ಅತಏವ ಹೇ ಭ್ರಾತರಃ, ಯೂಯಮ್ ಈಶ್ವರೀಯಾದೇಶಕಥನಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ಲಬ್ಧುಂ ಯತಧ್ವಂ ಪರಭಾಷಾಭಾಷಣಮಪಿ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ನ ನಿವಾರ್ಯ್ಯತಾಂ| 40 ಸರ್ವ್ವಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಚ ವಿಧ್ಯನುಸಾರತಃ ಸುಪರಿಪಾಟ್ಯಾ ಕ್ರಿಯನ್ತಾಂ|

In Other Versions

1 Corinthians 14 in the ANGEFD

1 Corinthians 14 in the ANTPNG2D

1 Corinthians 14 in the AS21

1 Corinthians 14 in the BAGH

1 Corinthians 14 in the BBPNG

1 Corinthians 14 in the BBT1E

1 Corinthians 14 in the BDS

1 Corinthians 14 in the BEV

1 Corinthians 14 in the BHAD

1 Corinthians 14 in the BIB

1 Corinthians 14 in the BLPT

1 Corinthians 14 in the BNT

1 Corinthians 14 in the BNTABOOT

1 Corinthians 14 in the BNTLV

1 Corinthians 14 in the BOATCB

1 Corinthians 14 in the BOATCB2

1 Corinthians 14 in the BOBCV

1 Corinthians 14 in the BOCNT

1 Corinthians 14 in the BOECS

1 Corinthians 14 in the BOGWICC

1 Corinthians 14 in the BOHCB

1 Corinthians 14 in the BOHCV

1 Corinthians 14 in the BOHLNT

1 Corinthians 14 in the BOHNTLTAL

1 Corinthians 14 in the BOICB

1 Corinthians 14 in the BOILNTAP

1 Corinthians 14 in the BOITCV

1 Corinthians 14 in the BOKCV

1 Corinthians 14 in the BOKCV2

1 Corinthians 14 in the BOKHWOG

1 Corinthians 14 in the BOKSSV

1 Corinthians 14 in the BOLCB

1 Corinthians 14 in the BOLCB2

1 Corinthians 14 in the BOMCV

1 Corinthians 14 in the BONAV

1 Corinthians 14 in the BONCB

1 Corinthians 14 in the BONLT

1 Corinthians 14 in the BONUT2

1 Corinthians 14 in the BOPLNT

1 Corinthians 14 in the BOSCB

1 Corinthians 14 in the BOSNC

1 Corinthians 14 in the BOTLNT

1 Corinthians 14 in the BOVCB

1 Corinthians 14 in the BOYCB

1 Corinthians 14 in the BPBB

1 Corinthians 14 in the BPH

1 Corinthians 14 in the BSB

1 Corinthians 14 in the CCB

1 Corinthians 14 in the CUV

1 Corinthians 14 in the CUVS

1 Corinthians 14 in the DBT

1 Corinthians 14 in the DGDNT

1 Corinthians 14 in the DHNT

1 Corinthians 14 in the DNT

1 Corinthians 14 in the ELBE

1 Corinthians 14 in the EMTV

1 Corinthians 14 in the ESV

1 Corinthians 14 in the FBV

1 Corinthians 14 in the FEB

1 Corinthians 14 in the GGMNT

1 Corinthians 14 in the GNT

1 Corinthians 14 in the HARY

1 Corinthians 14 in the HNT

1 Corinthians 14 in the IRVA

1 Corinthians 14 in the IRVB

1 Corinthians 14 in the IRVG

1 Corinthians 14 in the IRVH

1 Corinthians 14 in the IRVK

1 Corinthians 14 in the IRVM

1 Corinthians 14 in the IRVM2

1 Corinthians 14 in the IRVO

1 Corinthians 14 in the IRVP

1 Corinthians 14 in the IRVT

1 Corinthians 14 in the IRVT2

1 Corinthians 14 in the IRVU

1 Corinthians 14 in the ISVN

1 Corinthians 14 in the JSNT

1 Corinthians 14 in the KAPI

1 Corinthians 14 in the KBT1ETNIK

1 Corinthians 14 in the KBV

1 Corinthians 14 in the KJV

1 Corinthians 14 in the KNFD

1 Corinthians 14 in the LBA

1 Corinthians 14 in the LBLA

1 Corinthians 14 in the LNT

1 Corinthians 14 in the LSV

1 Corinthians 14 in the MAAL

1 Corinthians 14 in the MBV

1 Corinthians 14 in the MBV2

1 Corinthians 14 in the MHNT

1 Corinthians 14 in the MKNFD

1 Corinthians 14 in the MNG

1 Corinthians 14 in the MNT

1 Corinthians 14 in the MNT2

1 Corinthians 14 in the MRS1T

1 Corinthians 14 in the NAA

1 Corinthians 14 in the NASB

1 Corinthians 14 in the NBLA

1 Corinthians 14 in the NBS

1 Corinthians 14 in the NBVTP

1 Corinthians 14 in the NET2

1 Corinthians 14 in the NIV11

1 Corinthians 14 in the NNT

1 Corinthians 14 in the NNT2

1 Corinthians 14 in the NNT3

1 Corinthians 14 in the PDDPT

1 Corinthians 14 in the PFNT

1 Corinthians 14 in the RMNT

1 Corinthians 14 in the SBIAS

1 Corinthians 14 in the SBIBS

1 Corinthians 14 in the SBIBS2

1 Corinthians 14 in the SBICS

1 Corinthians 14 in the SBIDS

1 Corinthians 14 in the SBIGS

1 Corinthians 14 in the SBIHS

1 Corinthians 14 in the SBIIS

1 Corinthians 14 in the SBIIS2

1 Corinthians 14 in the SBIIS3

1 Corinthians 14 in the SBIKS2

1 Corinthians 14 in the SBIMS

1 Corinthians 14 in the SBIOS

1 Corinthians 14 in the SBIPS

1 Corinthians 14 in the SBISS

1 Corinthians 14 in the SBITS

1 Corinthians 14 in the SBITS2

1 Corinthians 14 in the SBITS3

1 Corinthians 14 in the SBITS4

1 Corinthians 14 in the SBIUS

1 Corinthians 14 in the SBIVS

1 Corinthians 14 in the SBT

1 Corinthians 14 in the SBT1E

1 Corinthians 14 in the SCHL

1 Corinthians 14 in the SNT

1 Corinthians 14 in the SUSU

1 Corinthians 14 in the SUSU2

1 Corinthians 14 in the SYNO

1 Corinthians 14 in the TBIAOTANT

1 Corinthians 14 in the TBT1E

1 Corinthians 14 in the TBT1E2

1 Corinthians 14 in the TFTIP

1 Corinthians 14 in the TFTU

1 Corinthians 14 in the TGNTATF3T

1 Corinthians 14 in the THAI

1 Corinthians 14 in the TNFD

1 Corinthians 14 in the TNT

1 Corinthians 14 in the TNTIK

1 Corinthians 14 in the TNTIL

1 Corinthians 14 in the TNTIN

1 Corinthians 14 in the TNTIP

1 Corinthians 14 in the TNTIZ

1 Corinthians 14 in the TOMA

1 Corinthians 14 in the TTENT

1 Corinthians 14 in the UBG

1 Corinthians 14 in the UGV

1 Corinthians 14 in the UGV2

1 Corinthians 14 in the UGV3

1 Corinthians 14 in the VBL

1 Corinthians 14 in the VDCC

1 Corinthians 14 in the YALU

1 Corinthians 14 in the YAPE

1 Corinthians 14 in the YBVTP

1 Corinthians 14 in the ZBP