Galatians 3 (SBIMS)

1 ഹേ നിർബ്ബോധാ ഗാലാതിലോകാഃ, യുഷ്മാകം മധ്യേ ക്രുശേ ഹത ഇവ യീശുഃ ഖ്രീഷ്ടോ യുഷ്മാകം സമക്ഷം പ്രകാശിത ആസീത് അതോ യൂയം യഥാ സത്യം വാക്യം ന ഗൃഹ്ലീഥ തഥാ കേനാമുഹ്യത? 2 അഹം യുഷ്മത്തഃ കഥാമേകാം ജിജ്ഞാസേ യൂയമ് ആത്മാനം കേനാലഭധ്വം? വ്യവസ്ഥാപാലനേന കിം വാ വിശ്വാസവാക്യസ്യ ശ്രവണേന? 3 യൂയം കിമ് ഈദൃഗ് അബോധാ യദ് ആത്മനാ കർമ്മാരഭ്യ ശരീരേണ തത് സാധയിതും യതധ്വേ? 4 തർഹി യുഷ്മാകം ഗുരുതരോ ദുഃഖഭോഗഃ കിം നിഷ്ഫലോ ഭവിഷ്യതി? കുഫലയുക്തോ വാ കിം ഭവിഷ്യതി? 5 യോ യുഷ്മഭ്യമ് ആത്മാനം ദത്തവാൻ യുഷ്മന്മധ്യ ആശ്ചര്യ്യാണി കർമ്മാണി ച സാധിതവാൻ സ കിം വ്യവസ്ഥാപാലനേന വിശ്വാസവാക്യസ്യ ശ്രവണേന വാ തത് കൃതവാൻ? 6 ലിഖിതമാസ്തേ, ഇബ്രാഹീമ ഈശ്വരേ വ്യശ്വസീത് സ ച വിശ്വാസസ്തസ്മൈ പുണ്യാർഥം ഗണിതോ ബഭൂവ, 7 അതോ യേ വിശ്വാസാശ്രിതാസ്ത ഏവേബ്രാഹീമഃ സന്താനാ ഇതി യുഷ്മാഭി ർജ്ഞായതാം| 8 ഈശ്വരോ ഭിന്നജാതീയാൻ വിശ്വാസേന സപുണ്യീകരിഷ്യതീതി പൂർവ്വം ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രദാതാ പൂർവ്വമ് ഇബ്രാഹീമം സുസംവാദം ശ്രാവയന ജഗാദ, ത്വത്തോ ഭിന്നജാതീയാഃ സർവ്വ ആശിഷം പ്രാപ്സ്യന്തീതി| 9 അതോ യേ വിശ്വാസാശ്രിതാസ്തേ വിശ്വാസിനേബ്രാഹീമാ സാർദ്ധമ് ആശിഷം ലഭന്തേ| 10 യാവന്തോ ലോകാ വ്യവസ്ഥായാഃ കർമ്മണ്യാശ്രയന്തി തേ സർവ്വേ ശാപാധീനാ ഭവന്തി യതോ ലിഖിതമാസ്തേ, യഥാ, "യഃ കശ്ചിദ് ഏതസ്യ വ്യവസ്ഥാഗ്രന്ഥസ്യ സർവ്വവാക്യാനി നിശ്ചിദ്രം ന പാലയതി സ ശപ്ത ഇതി| " 11 ഈശ്വരസ്യ സാക്ഷാത് കോഽപി വ്യവസ്ഥയാ സപുണ്യോ ന ഭവതി തദ വ്യക്തം യതഃ "പുണ്യവാൻ മാനവോ വിശ്വാസേന ജീവിഷ്യതീതി" ശാസ്ത്രീയം വചഃ| 12 വ്യവസ്ഥാ തു വിശ്വാസസമ്ബന്ധിനീ ന ഭവതി കിന്ത്വേതാനി യഃ പാലയിഷ്യതി സ ഏവ തൈ ർജീവിഷ്യതീതിനിയമസമ്ബന്ധിനീ| 13 ഖ്രീഷ്ടോഽസ്മാൻ പരിക്രീയ വ്യവസ്ഥായാഃ ശാപാത് മോചിതവാൻ യതോഽസ്മാകം വിനിമയേന സ സ്വയം ശാപാസ്പദമഭവത് തദധി ലിഖിതമാസ്തേ, യഥാ, "യഃ കശ്ചിത് തരാവുല്ലമ്ബ്യതേ സോഽഭിശപ്ത ഇതി| " 14 തസ്മാദ് ഖ്രീഷ്ടേന യീശുനേവ്രാഹീമ ആശീ ർഭിന്നജാതീയലോകേഷു വർത്തതേ തേന വയം പ്രതിജ്ഞാതമ് ആത്മാനം വിശ്വാസേന ലബ്ധും ശക്നുമഃ| 15 ഹേ ഭ്രാതൃഗണ മാനുഷാണാം രീത്യനുസാരേണാഹം കഥയാമി കേനചിത് മാനവേന യോ നിയമോ നിരചായി തസ്യ വികൃതി ർവൃദ്ധി ർവാ കേനാപി ന ക്രിയതേ| 16 പരന്ത്വിബ്രാഹീമേ തസ്യ സന്താനായ ച പ്രതിജ്ഞാഃ പ്രതി ശുശ്രുവിരേ തത്ര സന്താനശബ്ദം ബഹുവചനാന്തമ് അഭൂത്വാ തവ സന്താനായേത്യേകവചനാന്തം ബഭൂവ സ ച സന്താനഃ ഖ്രീഷ്ട ഏവ| 17 അതഏവാഹം വദാമി, ഈശ്വരേണ യോ നിയമഃ പുരാ ഖ്രീഷ്ടമധി നിരചായി തതഃ പരം ത്രിംശദധികചതുഃശതവത്സരേഷു ഗതേഷു സ്ഥാപിതാ വ്യവസ്ഥാ തം നിയമം നിരർഥകീകൃത്യ തദീയപ്രതിജ്ഞാ ലോപ്തും ന ശക്നോതി| 18 യസ്മാത് സമ്പദധികാരോ യദി വ്യവസ്ഥയാ ഭവതി തർഹി പ്രതിജ്ഞയാ ന ഭവതി കിന്ത്വീശ്വരഃ പ്രതിജ്ഞയാ തദധികാരിത്വമ് ഇബ്രാഹീമേ ഽദദാത്| 19 തർഹി വ്യവസ്ഥാ കിമ്ഭൂതാ? പ്രതിജ്ഞാ യസ്മൈ പ്രതിശ്രുതാ തസ്യ സന്താനസ്യാഗമനം യാവദ് വ്യഭിചാരനിവാരണാർഥം വ്യവസ്ഥാപി ദത്താ, സാ ച ദൂതൈരാജ്ഞാപിതാ മധ്യസ്ഥസ്യ കരേ സമർപിതാ ച| 20 നൈകസ്യ മധ്യസ്ഥോ വിദ്യതേ കിന്ത്വീശ്വര ഏക ഏവ| 21 തർഹി വ്യവസ്ഥാ കിമ് ഈശ്വരസ്യ പ്രതിജ്ഞാനാം വിരുദ്ധാ? തന്ന ഭവതു| യസ്മാദ് യദി സാ വ്യവസ്ഥാ ജീവനദാനേസമർഥാഭവിഷ്യത് തർഹി വ്യവസ്ഥയൈവ പുണ്യലാഭോഽഭവിഷ്യത്| 22 കിന്തു യീശുഖ്രീഷ്ടേ യോ വിശ്വാസസ്തത്സമ്ബന്ധിയാഃ പ്രതിജ്ഞായാഃ ഫലം യദ് വിശ്വാസിലോകേഭ്യോ ദീയതേ തദർഥം ശാസ്ത്രദാതാ സർവ്വാൻ പാപാധീനാൻ ഗണയതി| 23 അതഏവ വിശ്വാസസ്യാനാഗതസമയേ വയം വ്യവസ്ഥാധീനാഃ സന്തോ വിശ്വാസസ്യോദയം യാവദ് രുദ്ധാ ഇവാരക്ഷ്യാമഹേ| 24 ഇത്ഥം വയം യദ് വിശ്വാസേന സപുണ്യീഭവാമസ്തദർഥം ഖ്രീഷ്ടസ്യ സമീപമ് അസ്മാൻ നേതും വ്യവസ്ഥാഗ്രഥോഽസ്മാകം വിനേതാ ബഭൂവ| 25 കിന്ത്വധുനാഗതേ വിശ്വാസേ വയം തസ്യ വിനേതുരനധീനാ അഭവാമ| 26 ഖ്രീഷ്ടേ യീശൗ വിശ്വസനാത് സർവ്വേ യൂയമ് ഈശ്വരസ്യ സന്താനാ ജാതാഃ| 27 യൂയം യാവന്തോ ലോകാഃ ഖ്രീഷ്ടേ മജ്ജിതാ അഭവത സർവ്വേ ഖ്രീഷ്ടം പരിഹിതവന്തഃ| 28 അതോ യുഷ്മന്മധ്യേ യിഹൂദിയൂനാനിനോ ർദാസസ്വതന്ത്രയോ ര്യോഷാപുരുഷയോശ്ച കോഽപി വിശേഷോ നാസ്തി; സർവ്വേ യൂയം ഖ്രീഷ്ടേ യീശാവേക ഏവ| 29 കിഞ്ച യൂയം യദി ഖ്രീഷ്ടസ്യ ഭവഥ തർഹി സുതരാമ് ഇബ്രാഹീമഃ സന്താനാഃ പ്രതിജ്ഞയാ സമ്പദധികാരിണശ്ചാധ്വേ|

In Other Versions

Galatians 3 in the ANGEFD

Galatians 3 in the ANTPNG2D

Galatians 3 in the AS21

Galatians 3 in the BAGH

Galatians 3 in the BBPNG

Galatians 3 in the BBT1E

Galatians 3 in the BDS

Galatians 3 in the BEV

Galatians 3 in the BHAD

Galatians 3 in the BIB

Galatians 3 in the BLPT

Galatians 3 in the BNT

Galatians 3 in the BNTABOOT

Galatians 3 in the BNTLV

Galatians 3 in the BOATCB

Galatians 3 in the BOATCB2

Galatians 3 in the BOBCV

Galatians 3 in the BOCNT

Galatians 3 in the BOECS

Galatians 3 in the BOGWICC

Galatians 3 in the BOHCB

Galatians 3 in the BOHCV

Galatians 3 in the BOHLNT

Galatians 3 in the BOHNTLTAL

Galatians 3 in the BOICB

Galatians 3 in the BOILNTAP

Galatians 3 in the BOITCV

Galatians 3 in the BOKCV

Galatians 3 in the BOKCV2

Galatians 3 in the BOKHWOG

Galatians 3 in the BOKSSV

Galatians 3 in the BOLCB

Galatians 3 in the BOLCB2

Galatians 3 in the BOMCV

Galatians 3 in the BONAV

Galatians 3 in the BONCB

Galatians 3 in the BONLT

Galatians 3 in the BONUT2

Galatians 3 in the BOPLNT

Galatians 3 in the BOSCB

Galatians 3 in the BOSNC

Galatians 3 in the BOTLNT

Galatians 3 in the BOVCB

Galatians 3 in the BOYCB

Galatians 3 in the BPBB

Galatians 3 in the BPH

Galatians 3 in the BSB

Galatians 3 in the CCB

Galatians 3 in the CUV

Galatians 3 in the CUVS

Galatians 3 in the DBT

Galatians 3 in the DGDNT

Galatians 3 in the DHNT

Galatians 3 in the DNT

Galatians 3 in the ELBE

Galatians 3 in the EMTV

Galatians 3 in the ESV

Galatians 3 in the FBV

Galatians 3 in the FEB

Galatians 3 in the GGMNT

Galatians 3 in the GNT

Galatians 3 in the HARY

Galatians 3 in the HNT

Galatians 3 in the IRVA

Galatians 3 in the IRVB

Galatians 3 in the IRVG

Galatians 3 in the IRVH

Galatians 3 in the IRVK

Galatians 3 in the IRVM

Galatians 3 in the IRVM2

Galatians 3 in the IRVO

Galatians 3 in the IRVP

Galatians 3 in the IRVT

Galatians 3 in the IRVT2

Galatians 3 in the IRVU

Galatians 3 in the ISVN

Galatians 3 in the JSNT

Galatians 3 in the KAPI

Galatians 3 in the KBT1ETNIK

Galatians 3 in the KBV

Galatians 3 in the KJV

Galatians 3 in the KNFD

Galatians 3 in the LBA

Galatians 3 in the LBLA

Galatians 3 in the LNT

Galatians 3 in the LSV

Galatians 3 in the MAAL

Galatians 3 in the MBV

Galatians 3 in the MBV2

Galatians 3 in the MHNT

Galatians 3 in the MKNFD

Galatians 3 in the MNG

Galatians 3 in the MNT

Galatians 3 in the MNT2

Galatians 3 in the MRS1T

Galatians 3 in the NAA

Galatians 3 in the NASB

Galatians 3 in the NBLA

Galatians 3 in the NBS

Galatians 3 in the NBVTP

Galatians 3 in the NET2

Galatians 3 in the NIV11

Galatians 3 in the NNT

Galatians 3 in the NNT2

Galatians 3 in the NNT3

Galatians 3 in the PDDPT

Galatians 3 in the PFNT

Galatians 3 in the RMNT

Galatians 3 in the SBIAS

Galatians 3 in the SBIBS

Galatians 3 in the SBIBS2

Galatians 3 in the SBICS

Galatians 3 in the SBIDS

Galatians 3 in the SBIGS

Galatians 3 in the SBIHS

Galatians 3 in the SBIIS

Galatians 3 in the SBIIS2

Galatians 3 in the SBIIS3

Galatians 3 in the SBIKS

Galatians 3 in the SBIKS2

Galatians 3 in the SBIOS

Galatians 3 in the SBIPS

Galatians 3 in the SBISS

Galatians 3 in the SBITS

Galatians 3 in the SBITS2

Galatians 3 in the SBITS3

Galatians 3 in the SBITS4

Galatians 3 in the SBIUS

Galatians 3 in the SBIVS

Galatians 3 in the SBT

Galatians 3 in the SBT1E

Galatians 3 in the SCHL

Galatians 3 in the SNT

Galatians 3 in the SUSU

Galatians 3 in the SUSU2

Galatians 3 in the SYNO

Galatians 3 in the TBIAOTANT

Galatians 3 in the TBT1E

Galatians 3 in the TBT1E2

Galatians 3 in the TFTIP

Galatians 3 in the TFTU

Galatians 3 in the TGNTATF3T

Galatians 3 in the THAI

Galatians 3 in the TNFD

Galatians 3 in the TNT

Galatians 3 in the TNTIK

Galatians 3 in the TNTIL

Galatians 3 in the TNTIN

Galatians 3 in the TNTIP

Galatians 3 in the TNTIZ

Galatians 3 in the TOMA

Galatians 3 in the TTENT

Galatians 3 in the UBG

Galatians 3 in the UGV

Galatians 3 in the UGV2

Galatians 3 in the UGV3

Galatians 3 in the VBL

Galatians 3 in the VDCC

Galatians 3 in the YALU

Galatians 3 in the YAPE

Galatians 3 in the YBVTP

Galatians 3 in the ZBP