James 2 (ZBP)

1 Ndugu zangu, modahaze kulonga kamba muna nhamanila mkuilumba hamoja na Mndewa wetu Yesu Kilisto mwene yenzi kuno mowanogela wanhu wayagwe na wayagwe mowehila? 2 Tutende keza munhu mumting'hano wenu yavalile kitindi cha zahabu na vivalo vinogile, na munhu iyagwe mkumbulu yavalile vivalo vifitile kengila. 3 Ihawa molagusa hishima ha ija imunhu yavalile vivalo vinogile na kulonga, “Kala hano hanhu hanogile,” ila momulongela ija imkumbulu, “Ima haja,” ama “Kala hasi ha magulu gangu,” 4 mbagu ino hailagusa kamba ulamuzi wenu wolongozwa na nia ihile? 5 Tegelezeni, ndugu zangu wanogelwa! Mulungu hawasagule wakumbulu wa ulumwengu uno wawe wagoli mnhamanila? Hewo sio awo wondawauhale undewa uja Mulungu uyekile kilagano na waja womnogela heyo? 6 Ila mweye hamuwahishimila wakumbulu. Sio wagoli wowagaza mweye na kuwakwekwesa mkuwagala m'vitala? 7 Hewo sio waja wodilonga vihile twaga dinogile da Yesu Kilisto dimgweleligwe? 8 Ihawa modivikiza lagizo da Undewa wa Mulungu dili Mzinyandiko Zing'alile zilonga, “Mnogele munhu wa habehi nagwe kamba vuukinogela mwenyego,” motenda vinogile. 9 Ila kamba mowanogela wanhu wayagwe na wayagwe hamuwanogela, motenda vilozo, na lagizo hijo dowapeta mweye kamba wakeng'enha wa malagizo. 10 Kwavija munhu yoyose yogagoga Malagizo gose ga Musa, ila yahaikwangwala Mdilagizo dimwe, kopetigwa kamba kahonyela mkugakeng'enha Malagizo gose. 11 Kwavija heyo yalongile, “sambiutende ugoni,” vivija kalonga, “sambiukome.” Na ihawa hutenda ugoni ila kokoma, kugaluka mkeng'enha Malagizo higo. 12 Longeni na kutenda kamba wanhu wondawatagusigwe na dilagizo dija ditugalila ulegeho. 13 Kwavija nhaguso yowabule bazi ha munhu yoyose yalibule bazi. Ila kamba muhawonela wanhu bazi, Mulungu kowonela mweye bazi kipigiti vondayawataguse. 14 Ndugu zangu, vino vilumba kamba munhu kolonga kanayo nhamanila ila hailagusa kubitila sang'hano zake? Nhamanila kamba hiyo yodaha kumkombola munhu kulawa muinhaguso ya Mulungu? 15 Tutende ndugu yako kabule vivalo na kabule mandia, 16 na gweye kolonga, “Genda na tindiwalo, ukote moto na kwiguta,” ila humgwelela kinhu chochose, kinhu chaki kinogile chuutendile? 17 Vivija nhamanila iiyeka, ihawa yabule sang'hano, nhamanila yako haidaha kutenda kinhu chochose. 18 Ila munhu kodaha kulonga, “Gweye kunayo nhamanila, nie nna sang'hano.” Nilagusile nhamanila yako bila sang'hano, na nie nokulagusila nhamanila yangu kubitila sang'hano zangu. 19 Gweye kotogola kamba hana Mulungu imwe! Vinoga! Hata vinyamkela wotogola vivo na kugudema. 20 M'bozi gweye, hona kamba nhamanila bila sang'hano jaga bule? 21 Muhenga wetu Ablaham hapetigwe kuwa bule uzenzeleganye sama ya kija kiyatendile kipigiti viyamulavile mwanage Isaka mkilingo cha kulavila nhosa? 22 Kuvona kamba nhamanila yake na sang'hano zake visang'hanika hamoja, na nhamanila yake itendigwa ileke kuhungula hanhu kubitila kija kiyatendile. 23 Na Nyandiko Zing'alile zivikila, zija zilonga, “Ablaham kamtogola Mulungu, na kapetigwa kamba kabule uzenzeleganye,” na heyo kakemigwa mbwiga wa Mulungu. 24 M'vona kamba munhu kopetigwa kuwa bule uzenzeleganye kubitila kija choyotenda na sio kubitila nhamanila iiyeka. 25 Vivija, hata Lahabu, ija yakalile mtenda ugoni ndwanga, kapetigwa kuwa bule uzenzeleganye sama ya kija kiyatendile kipigiti viyawabokele waja visepi na kuwalongela wachole kubitila nzila iyagwe. 26 Avo, kamba lukuli bila loho ludanganhika, vivija na nhamanila bila sang'hano idanganhika.

In Other Versions

James 2 in the ANGEFD

James 2 in the ANTPNG2D

James 2 in the AS21

James 2 in the BAGH

James 2 in the BBPNG

James 2 in the BBT1E

James 2 in the BDS

James 2 in the BEV

James 2 in the BHAD

James 2 in the BIB

James 2 in the BLPT

James 2 in the BNT

James 2 in the BNTABOOT

James 2 in the BNTLV

James 2 in the BOATCB

James 2 in the BOATCB2

James 2 in the BOBCV

James 2 in the BOCNT

James 2 in the BOECS

James 2 in the BOGWICC

James 2 in the BOHCB

James 2 in the BOHCV

James 2 in the BOHLNT

James 2 in the BOHNTLTAL

James 2 in the BOICB

James 2 in the BOILNTAP

James 2 in the BOITCV

James 2 in the BOKCV

James 2 in the BOKCV2

James 2 in the BOKHWOG

James 2 in the BOKSSV

James 2 in the BOLCB

James 2 in the BOLCB2

James 2 in the BOMCV

James 2 in the BONAV

James 2 in the BONCB

James 2 in the BONLT

James 2 in the BONUT2

James 2 in the BOPLNT

James 2 in the BOSCB

James 2 in the BOSNC

James 2 in the BOTLNT

James 2 in the BOVCB

James 2 in the BOYCB

James 2 in the BPBB

James 2 in the BPH

James 2 in the BSB

James 2 in the CCB

James 2 in the CUV

James 2 in the CUVS

James 2 in the DBT

James 2 in the DGDNT

James 2 in the DHNT

James 2 in the DNT

James 2 in the ELBE

James 2 in the EMTV

James 2 in the ESV

James 2 in the FBV

James 2 in the FEB

James 2 in the GGMNT

James 2 in the GNT

James 2 in the HARY

James 2 in the HNT

James 2 in the IRVA

James 2 in the IRVB

James 2 in the IRVG

James 2 in the IRVH

James 2 in the IRVK

James 2 in the IRVM

James 2 in the IRVM2

James 2 in the IRVO

James 2 in the IRVP

James 2 in the IRVT

James 2 in the IRVT2

James 2 in the IRVU

James 2 in the ISVN

James 2 in the JSNT

James 2 in the KAPI

James 2 in the KBT1ETNIK

James 2 in the KBV

James 2 in the KJV

James 2 in the KNFD

James 2 in the LBA

James 2 in the LBLA

James 2 in the LNT

James 2 in the LSV

James 2 in the MAAL

James 2 in the MBV

James 2 in the MBV2

James 2 in the MHNT

James 2 in the MKNFD

James 2 in the MNG

James 2 in the MNT

James 2 in the MNT2

James 2 in the MRS1T

James 2 in the NAA

James 2 in the NASB

James 2 in the NBLA

James 2 in the NBS

James 2 in the NBVTP

James 2 in the NET2

James 2 in the NIV11

James 2 in the NNT

James 2 in the NNT2

James 2 in the NNT3

James 2 in the PDDPT

James 2 in the PFNT

James 2 in the RMNT

James 2 in the SBIAS

James 2 in the SBIBS

James 2 in the SBIBS2

James 2 in the SBICS

James 2 in the SBIDS

James 2 in the SBIGS

James 2 in the SBIHS

James 2 in the SBIIS

James 2 in the SBIIS2

James 2 in the SBIIS3

James 2 in the SBIKS

James 2 in the SBIKS2

James 2 in the SBIMS

James 2 in the SBIOS

James 2 in the SBIPS

James 2 in the SBISS

James 2 in the SBITS

James 2 in the SBITS2

James 2 in the SBITS3

James 2 in the SBITS4

James 2 in the SBIUS

James 2 in the SBIVS

James 2 in the SBT

James 2 in the SBT1E

James 2 in the SCHL

James 2 in the SNT

James 2 in the SUSU

James 2 in the SUSU2

James 2 in the SYNO

James 2 in the TBIAOTANT

James 2 in the TBT1E

James 2 in the TBT1E2

James 2 in the TFTIP

James 2 in the TFTU

James 2 in the TGNTATF3T

James 2 in the THAI

James 2 in the TNFD

James 2 in the TNT

James 2 in the TNTIK

James 2 in the TNTIL

James 2 in the TNTIN

James 2 in the TNTIP

James 2 in the TNTIZ

James 2 in the TOMA

James 2 in the TTENT

James 2 in the UBG

James 2 in the UGV

James 2 in the UGV2

James 2 in the UGV3

James 2 in the VBL

James 2 in the VDCC

James 2 in the YALU

James 2 in the YAPE

James 2 in the YBVTP