Jude 1 (BONCB)

1 UJuda, inceku kaJesu Khristu lomfowabo kaJakhobe, Kulabo ababiziweyo, abathandwa nguNkulunkulu uBaba belondolozwa nguJesu Khristu: 2 Isihawu, lokuthula kanye lothando kakube ngokwenu ngokwandileyo. 3 Bangane abathandekayo, lanxa kade ngitshisekela kakhulu ukulilobela mayelana lensindiso esilayo, kodwa ngibone kufanele ukuthi ngilobele ukulikhuthaza ukuba lilwele ukholo lolu olwaphiwa abangcwele bakaNkulunkulu 4 Ngoba abantu abathile abokulahlwa kwabo okwalotshwa ngakho endulo sebengene phakathi kwenu ngasese. Bangabantu abangamesabiyo uNkulunkulu abaguqulela umusa kaNkulunkulu ukuthi ubeyimvumo yokuganga bamphike loJesu Khristu onguye kuphela iNkosi yethu Yobukhosi. 5 Lanxa likwazi konke lokhu, ngithanda ukulikhumbuza ukuthi iNkosi yakhupha abantu bayo eGibhithe, kodwa muva yababhubhisa labo abangakholwanga. 6 Lezingilosi ezingagcinanga izikhundla zazo zamandla, kodwa zadela ikhaya lazo, lezi wazigcina ebumnyameni, zibotshwe ngamaketane angaqamukiyo zilindele ukwahlulelwa ngoSuku olukhulu. 7 Ngokunjalo, iSodoma leGomora lamadolobho aseduzane azinikela ekuxhwaleni kobufebe lokonakala. Ayisibonelo salabo abezwa isijeziso somlilo waphakade. 8 Ngokunjalo, ngamandla okuphupha kwabo lababantu abangalunganga bangcolisa imizimba yabo, baphike ubukhokheli, bachothoze lezidalwa zasezulwini. 9 Kodwa lengilosi enkulu uMikhayeli lapho ephikisana loSathane ngesidumbu sikaMosi kazange alokothe ukumthuka ngenhlamba, kodwa wathi, “INkosi kayikukhuze!” 10 Kodwa abantu laba bakhuluma behlambaza lokho abangakuzwisisiyo; njalo lezozinto abazizwisisayo ngokwemvelo njengezinyamazana ezingacabangiyo, lezi yizo kanye izinto ezizababhubhisa. 11 Maye kubo! Balandela indlela kaKhayini; baphuthuma inzuzo besona njengoBhalamu; babhujiswa emvukeleni kaKhora. 12 Abantu laba bayisinengiso emadilini enu abantu abathetheneyo besidla lani bengelanhloni lakancane, abelusi abazitika ngokudla bona bodwa. Bangamayezi angelazulu, aphetshulwa ngumoya; izihlahla zasekwindla ezingelazithelo njalo ezisitshuniweyo, ezife kabili. 13 Bangamagagasi olwandle alamandla, bebhubhudla ihlazo labo; izinkanyezi ezintulayo, ezilobumnyama obukhulu obugcinelwe zona kuze kube nininini. 14 U-Enoki, owesikhombisa kusukela ku-Adamu waphrofitha ngabantu laba wathi: “Khangelani, iNkosi iza lezinkulungwane lezinye izinkulungwane zabangcwele bayo 15 ukwahlulela abantu bonke, lokubalahla ngenxa yamacala abawenzayo ebubini babo, langenxa yamazwi wonke okudelela, izoni ezingamesabiyo uNkulunkulu ezawakhuluma ngaye.” 16 Abantu laba bangabakhononi labachothozi; balandela izinkanuko zabo ezimbi; bayazikhukhumeza, bancome abanye ngamanga ukuze bazitholele inzuzo. 17 Kodwa-ke, bangane abathandekayo, khumbulani okwatshiwo ngaphambilini ngabapostoli beNkosi yethu uJesu Khristu. 18 Bathi kini, “Ngezikhathi zokucina kuzakuba labaklolodayo, belandela izinkanuko zabo zokungalungi.” 19 Laba yibo abantu abalehlukanisayo, abalandela isazela semvelo nje bengelawo uMoya. 20 Kodwa lina, bangane abathandekayo, zakheni ekukholweni kwenu okungcwele kakhulu likhuleke kuMoya oNgcwele, 21 lizigcine lisothandweni lukaNkulunkulu lisalindele isihawu seNkosi yethu uJesu Khristu ukuba ilingenise ekuphileni okulaphakade. 22 Yibani lesihawu kulabo abathandabuzayo; 23 lenyule abanye emlilweni libasilise; kwabanye bonakalisani isihawu, kuhlangene lokwesaba, lizonde lezigqoko ezingcoliswe yimizimba exhwalileyo. 24 Kuye olamandla okuligcina ukuba lingawi, lokulibeka phambi kwenkazimulo yobukhona bakhe kungelasici njalo ngentokozo enkulu, 25 kuye yedwa uNkulunkulu onguMsindisi wethu, kakube lodumo, ubukhosi kanye lamandla ngoJesu Khristu iNkosi yethu, mandulo kwezikhathi zonke, khathesi kanye lanininini! Ameni.

In Other Versions

Jude 1 in the ANGEFD

Jude 1 in the ANTPNG2D

Jude 1 in the AS21

Jude 1 in the BAGH

Jude 1 in the BBPNG

Jude 1 in the BBT1E

Jude 1 in the BDS

Jude 1 in the BEV

Jude 1 in the BHAD

Jude 1 in the BIB

Jude 1 in the BLPT

Jude 1 in the BNT

Jude 1 in the BNTABOOT

Jude 1 in the BNTLV

Jude 1 in the BOATCB

Jude 1 in the BOATCB2

Jude 1 in the BOBCV

Jude 1 in the BOCNT

Jude 1 in the BOECS

Jude 1 in the BOGWICC

Jude 1 in the BOHCB

Jude 1 in the BOHCV

Jude 1 in the BOHLNT

Jude 1 in the BOHNTLTAL

Jude 1 in the BOICB

Jude 1 in the BOILNTAP

Jude 1 in the BOITCV

Jude 1 in the BOKCV

Jude 1 in the BOKCV2

Jude 1 in the BOKHWOG

Jude 1 in the BOKSSV

Jude 1 in the BOLCB

Jude 1 in the BOLCB2

Jude 1 in the BOMCV

Jude 1 in the BONAV

Jude 1 in the BONLT

Jude 1 in the BONUT2

Jude 1 in the BOPLNT

Jude 1 in the BOSCB

Jude 1 in the BOSNC

Jude 1 in the BOTLNT

Jude 1 in the BOVCB

Jude 1 in the BOYCB

Jude 1 in the BPBB

Jude 1 in the BPH

Jude 1 in the BSB

Jude 1 in the CCB

Jude 1 in the CUV

Jude 1 in the CUVS

Jude 1 in the DBT

Jude 1 in the DGDNT

Jude 1 in the DHNT

Jude 1 in the DNT

Jude 1 in the ELBE

Jude 1 in the EMTV

Jude 1 in the ESV

Jude 1 in the FBV

Jude 1 in the FEB

Jude 1 in the GGMNT

Jude 1 in the GNT

Jude 1 in the HARY

Jude 1 in the HNT

Jude 1 in the IRVA

Jude 1 in the IRVB

Jude 1 in the IRVG

Jude 1 in the IRVH

Jude 1 in the IRVK

Jude 1 in the IRVM

Jude 1 in the IRVM2

Jude 1 in the IRVO

Jude 1 in the IRVP

Jude 1 in the IRVT

Jude 1 in the IRVT2

Jude 1 in the IRVU

Jude 1 in the ISVN

Jude 1 in the JSNT

Jude 1 in the KAPI

Jude 1 in the KBT1ETNIK

Jude 1 in the KBV

Jude 1 in the KJV

Jude 1 in the KNFD

Jude 1 in the LBA

Jude 1 in the LBLA

Jude 1 in the LNT

Jude 1 in the LSV

Jude 1 in the MAAL

Jude 1 in the MBV

Jude 1 in the MBV2

Jude 1 in the MHNT

Jude 1 in the MKNFD

Jude 1 in the MNG

Jude 1 in the MNT

Jude 1 in the MNT2

Jude 1 in the MRS1T

Jude 1 in the NAA

Jude 1 in the NASB

Jude 1 in the NBLA

Jude 1 in the NBS

Jude 1 in the NBVTP

Jude 1 in the NET2

Jude 1 in the NIV11

Jude 1 in the NNT

Jude 1 in the NNT2

Jude 1 in the NNT3

Jude 1 in the PDDPT

Jude 1 in the PFNT

Jude 1 in the RMNT

Jude 1 in the SBIAS

Jude 1 in the SBIBS

Jude 1 in the SBIBS2

Jude 1 in the SBICS

Jude 1 in the SBIDS

Jude 1 in the SBIGS

Jude 1 in the SBIHS

Jude 1 in the SBIIS

Jude 1 in the SBIIS2

Jude 1 in the SBIIS3

Jude 1 in the SBIKS

Jude 1 in the SBIKS2

Jude 1 in the SBIMS

Jude 1 in the SBIOS

Jude 1 in the SBIPS

Jude 1 in the SBISS

Jude 1 in the SBITS

Jude 1 in the SBITS2

Jude 1 in the SBITS3

Jude 1 in the SBITS4

Jude 1 in the SBIUS

Jude 1 in the SBIVS

Jude 1 in the SBT

Jude 1 in the SBT1E

Jude 1 in the SCHL

Jude 1 in the SNT

Jude 1 in the SUSU

Jude 1 in the SUSU2

Jude 1 in the SYNO

Jude 1 in the TBIAOTANT

Jude 1 in the TBT1E

Jude 1 in the TBT1E2

Jude 1 in the TFTIP

Jude 1 in the TFTU

Jude 1 in the TGNTATF3T

Jude 1 in the THAI

Jude 1 in the TNFD

Jude 1 in the TNT

Jude 1 in the TNTIK

Jude 1 in the TNTIL

Jude 1 in the TNTIN

Jude 1 in the TNTIP

Jude 1 in the TNTIZ

Jude 1 in the TOMA

Jude 1 in the TTENT

Jude 1 in the UBG

Jude 1 in the UGV

Jude 1 in the UGV2

Jude 1 in the UGV3

Jude 1 in the VBL

Jude 1 in the VDCC

Jude 1 in the YALU

Jude 1 in the YAPE

Jude 1 in the YBVTP

Jude 1 in the ZBP