John 6 (GNT)

1 Hessafe guye, Yesuusi Xibaaryoosa giya Galiila Abbaafe hefinthi pinnis. 2 I hargganchchota pason oothida malaata be7ida gisho, daro asay iya kaallidosona. 3 Yesuusi deriya bolla keyidi, yan ba tamaaretara issife uttis. 4 Ayhudeti bonchchiya Faasika Baale gallasay gakkis. 5 Yesuusi daro asay baakko yeyssa be7idi Filiphphoosakko, “Ha asaa ubbaa muzanaw gidiya kathi awuppe shammanee?” yaagis. 6 I hessa Filiphphoosa paaccanaw gisippe attin I ba huu7en ay oothaneekko erees. 7 Filiphphoosi zaaridi Yesuusakko, “Hari attoshin, Huu7en huu7en, issi issi barssi gathanaw, nam77u xeetu dinaaren uythu shamminkka gidenna” yaagis. 8 Qassi Yesuusa tamaaretappe issoy, Simoon Phexiroosa ishay Inddiriyasi, 9 “Ichchashu bangga soollonne nam77u molo oykkida issi na7ay hayssan de7ees, shin ha asa ubbaas hessi ay maaddanee?” yaagis. 10 Yesuusi ba tamaaretakko, “Asaa utisite” yaagis. He bessan daro maati de7ees; asay ubbay uttis. Adde asaa tayboy ichchashu mukulu gidana. 11 Yesuusi uythaa ekkidi Xoossaa galati simmidi yan uttida asaas gishis. Moluwakka ekkidi hessada oothidi immin, asay ba koyidayssa mela mis. 12 Entti ubbay kallidaappe guye, Yesuusi ba tamaaretakko, “Issibaykka iitonna mela attida tiifiya shiishite” yaagis. 13 Hessa gisho, entti ubbaa shiishidosona. Asay min attida bangga soollo tiifiya shiishidi tammanne nam77u gayta kunthidosona. 14 Asay Yesuusi oothida malaatata be7ida wode, “Hayssi tuma ha alamiya yaana geetettida nabiya” yaagidosona. 15 Yesuusi entti iya oykkidi wolqqan kawo oothanaw haneyssa eridi, barkka deriya bolla zaari keyis. 16 Sa7ay omarssida wode Yesuusa tamaareti abbaako wodhdhidosona. 17 Sa7ay qammida gishonne Yesuusi buroo enttako yiboonna gisho iya tamaareti wogolon gelidi abbaa pinnidi Qifirnahoome baanaw denddidosona. 18 Wolqqaama carkkoy carkkida gisho abbay qaaxxees. 19 Ichchashu woykko usuppun kilo mitire gideyssa mela entti abbaa pidhidi bidaappe guye, Yesuusi abbaa bollara hamuttishe yeyssa be7idi yayyidosona. 20 Shin I, “Babbofite, tana” yaagis. 21 Entti ufayttidi iya wogoluwan gelssidosona; iirakka wogoloy entti biya abbaa gaxa gakkis. 22 Wonttetha gallas abbaafe hefinthan attida daro asay issi wogolo xalaali de7eyssa be7idosona. Yesuusi ba tamaaretara wogoluwan gelidi, enttara boonnayssanne entti banttarkka bidayssa akeekidosona. 23 Shin Xibaaryoosappe hara wogoloti Yesuusi Xoossaa galatin, asay uythaa mida bessaa yidosona. 24 Asay Yesuusi woykko iya tamaareti yan baynnayssa be7idi, Yesuusa koyanaw wogolotan gelidi Qifirnahoome bidosona. 25 Asay Yesuusa abbaafe hefinthan demmida wode, “Asttamaariyaw, hayssa awude yadi?” yaagis. 26 Yesuusi zaaridi, “Taani hinttew tuma odays; hintte tana koyey uythi midi kallida gishossafe attin malaata be7ida gishossa gidenna. 27 Samiya kathas oothofite, shin merinaa de7o immiya kathas oothite. Xoossaa Aaway I oothana mela iyaw maata immida gisho he kathaa Asa Na7ay hinttew immana” yaagis. 28 Yaatin entti, “Nuuni Xoossaa oosuwa oothanaw ay oothanee?” yaagidi Yesuusa oychchidosona. 29 Yesuusi zaaridi, “Hintte oothana mela Xoossay koyaa oosoy hayssa: I kiittidayssa ammanite” yaagis. 30 Entti zaaridi, “Nuuni be7idi, nena ammanana mela ay malaata ne bessanee? Ne ay oothanee? 31 Geeshsha Maxaafan, ‘Entti maana mela uythu saloppe immis’ geetetti xaafettidayssada nu aawati bazzo biittan manna midosona” yaagidosona. 32 Yesuusi, “Taani hinttew tuma odays; hinttew saloppe tuma uythaa immiday ta Aawappe attin Muse gidenna. 33 Hiza, Xoossay immiya uythay saloppe wodhdhidayssi alamiyas de7o immeyssa” yaagis. 34 Entti zaaridi, “Godaw, nuus he uythaa ubba wode imma” yaagidosona. 35 Yesuusi, “Taani de7o immiya uythaa; taakko yaa oonikka ubbaraka koshattenna. Qassi tana ammaniyaa uray ubbarakka saamottenna. 36 Shin taani hinttew odas; hintte tana be7ideta, shin ammanekketa. 37 Ta Aaway taw immiya ubbay taakko yaana; qassi taakko yaa oonakka kare yeddike. 38 Taani ta koyabaa oothanaw gidonnashin tana kiittidayssi koyabaa oothanaw saloppe yas. 39 Tana kiittidayssi koyey hayssa: taani I taw immida ubbatakka wurssetha gallas hayqoppe denthana melappe attin issuwaka dhayssana mela koyenna. 40 Hiza, ta Aaway koyey hessa: Na7aa be7idi ammaniyaa ubbay merinaa de7uwa ekkana; taani he ubbaa wurssetha gallas merinaa de7os hayqoppe denthana” yaagis. 41 Yesuusi, “Taani saloppe wodhdhida uythaa” gida gisho, Ayhudeti iya bolla zuuzummidosona. 42 Entti, “Hayssi nuuni iya aawanne iya aayiw eriya Yoosefa Na7aa Yesuusa gidennee? Yaatin, I waanidi, ‘Taani saloppe wodhdhas’ gaanaw dandda7ii?” yaagidosona. 43 Yesuusi zaaridi, “Issoy issuwara zuuzummeyssa aggite. 44 Tana kiittida ta Aaway taakko ehiya asappe attin taakko yaanaw dandda7iya oonikka baawa. Taani wurssetha gallas iya merinaa de7os hayqoppe denthana. 45 Nabeti, ‘Xoossay asa ubbaa tamaarssana’ yaagidi xaafidosona. Aawa si7eyssinne iyappe tamaariya oonikka taakko yees. 46 Xoossaa matappe yidayssafe attin Aawa be7iday oonikka baawa; iya xalaali Aawa be7is. 47 “Taani hinttew tuma odays; tana ammaniyaa oodeskka merinaa de7oy de7ees. 48 Taani de7o immiya uythaa. 49 Hintte aawati bazzon manna midosona, shin hayqqidosona. 50 Saloppe yaa uythay hayssa; he uythaa miya oonikka hayqqenna. 51 Saloppe yida de7o uythay tana. Oonikka ha uythaa miikko merinaw daana. Qassi ha alamey de7on daana mela taani hinttew immana uythay ta ashuwa” yaagis. 52 Ayhudeti, “Ha addey ba ashuwa nu maana mela nuus waattidi immanaw dandda7ii?” yaagidi bantta giddon palamidosona. 53 Hessa gisho, Yesuusi enttako, “Taani hinttew tuma odays; Asa Na7aa ashuwa, hintte moonna ixxiko, qassi iya suuthaa hintte uyonna ixxiko, hinttew de7oy baawa. 54 Ta ashuwa miya uraasinne ta suuthaa uyaa uraas merinaa de7oy de7ees. Taani wurssetha gallas iya hayqoppe denthana. 55 Ta ashoy tuma kathi; ta suuthaykka tuma ushshu. 56 Ta ashuwa miya uraynne ta suuthaa uyaa uray tanan de7ees; takka iyan de7ays. 57 De7o Aaway tana kiittin, taani iya baggara de7on de7eyssada, tana miya uraykka ta gaason de7on daana. 58 Saloppe wodhdhida uythay hayssa: hintte aawati midi hayqqida manna mela gidenna; ha uythaa miya uray merinaw daana” yaagis. 59 Yesuusi Qifirnahoome kataman Ayhude Woosa Keethan hayssa tamaarssis. 60 Yesuusa tamaaretappe dariya baggay hessa si7ida wode, “Hayssi gelonna timirtte; hayssi oodes gelii?” yaagidosona. 61 Yesuusi ba tamaareti hessas zuuzummidayssa eridi, “Hayssi hinttena dhubbi? 62 Yaatin, Asa Na7ay kase de7iyasuwa pude keyishin hintte be7idi woyganddetii? 63 Geeshsha Ayyaanay de7o immees; asa wolqqi aykkoka maaddenna. Ta hinttew odiya qaalay de7o immiya Geeshsha Ayyaanaappe yees. 64 Shin hintte giddon ammanonnayssati de7oosona” yaagis. Ammanonnayssati oonanteeko Yesuusi koyroppe doomidi erees. Qassi bana aathi immanay ooneekko erees. 65 Qassika Yesuusi, “Aaway ba goonna oonikka taakko yaanaw dandda7enna gada taani odiday hessa gishossa” yaagis. 66 Hessa gaason, Yesuusa kaalleyssatappe daroti iya aggidi guye simmidosona; zaari iya kaallibookkona. 67 Yesuusi ba tammanne nam77u tamaaretakko, “Hintteka aggidi baanaw koyeetii?” yaagidi oychchis. 68 Simoon Phexiroosi zaaridi, “Godaw, nuuni oodeko baanee? New merinaa de7o immiya qaalay de7ees. 69 Neeni Xoossaa Geeshshaa gideyssa nuuni ammanoosinne eroos” yaagis. 70 Yesuusi enttako, “Taani hinttena tammanne nam77ata doorabiikkinaa? Shin hinttefe issoy Xalahe” yaagis. 71 Yesuusi hessa giday Simoona Na7aa Asqoroota Yihudasa. Yihudi Yesuusa aathi immanaw de7iya tammanne nam77u tamaaretappe issuwa.

In Other Versions

John 6 in the ANGEFD

John 6 in the ANTPNG2D

John 6 in the AS21

John 6 in the BAGH

John 6 in the BBPNG

John 6 in the BBT1E

John 6 in the BDS

John 6 in the BEV

John 6 in the BHAD

John 6 in the BIB

John 6 in the BLPT

John 6 in the BNT

John 6 in the BNTABOOT

John 6 in the BNTLV

John 6 in the BOATCB

John 6 in the BOATCB2

John 6 in the BOBCV

John 6 in the BOCNT

John 6 in the BOECS

John 6 in the BOGWICC

John 6 in the BOHCB

John 6 in the BOHCV

John 6 in the BOHLNT

John 6 in the BOHNTLTAL

John 6 in the BOICB

John 6 in the BOILNTAP

John 6 in the BOITCV

John 6 in the BOKCV

John 6 in the BOKCV2

John 6 in the BOKHWOG

John 6 in the BOKSSV

John 6 in the BOLCB

John 6 in the BOLCB2

John 6 in the BOMCV

John 6 in the BONAV

John 6 in the BONCB

John 6 in the BONLT

John 6 in the BONUT2

John 6 in the BOPLNT

John 6 in the BOSCB

John 6 in the BOSNC

John 6 in the BOTLNT

John 6 in the BOVCB

John 6 in the BOYCB

John 6 in the BPBB

John 6 in the BPH

John 6 in the BSB

John 6 in the CCB

John 6 in the CUV

John 6 in the CUVS

John 6 in the DBT

John 6 in the DGDNT

John 6 in the DHNT

John 6 in the DNT

John 6 in the ELBE

John 6 in the EMTV

John 6 in the ESV

John 6 in the FBV

John 6 in the FEB

John 6 in the GGMNT

John 6 in the HARY

John 6 in the HNT

John 6 in the IRVA

John 6 in the IRVB

John 6 in the IRVG

John 6 in the IRVH

John 6 in the IRVK

John 6 in the IRVM

John 6 in the IRVM2

John 6 in the IRVO

John 6 in the IRVP

John 6 in the IRVT

John 6 in the IRVT2

John 6 in the IRVU

John 6 in the ISVN

John 6 in the JSNT

John 6 in the KAPI

John 6 in the KBT1ETNIK

John 6 in the KBV

John 6 in the KJV

John 6 in the KNFD

John 6 in the LBA

John 6 in the LBLA

John 6 in the LNT

John 6 in the LSV

John 6 in the MAAL

John 6 in the MBV

John 6 in the MBV2

John 6 in the MHNT

John 6 in the MKNFD

John 6 in the MNG

John 6 in the MNT

John 6 in the MNT2

John 6 in the MRS1T

John 6 in the NAA

John 6 in the NASB

John 6 in the NBLA

John 6 in the NBS

John 6 in the NBVTP

John 6 in the NET2

John 6 in the NIV11

John 6 in the NNT

John 6 in the NNT2

John 6 in the NNT3

John 6 in the PDDPT

John 6 in the PFNT

John 6 in the RMNT

John 6 in the SBIAS

John 6 in the SBIBS

John 6 in the SBIBS2

John 6 in the SBICS

John 6 in the SBIDS

John 6 in the SBIGS

John 6 in the SBIHS

John 6 in the SBIIS

John 6 in the SBIIS2

John 6 in the SBIIS3

John 6 in the SBIKS

John 6 in the SBIKS2

John 6 in the SBIMS

John 6 in the SBIOS

John 6 in the SBIPS

John 6 in the SBISS

John 6 in the SBITS

John 6 in the SBITS2

John 6 in the SBITS3

John 6 in the SBITS4

John 6 in the SBIUS

John 6 in the SBIVS

John 6 in the SBT

John 6 in the SBT1E

John 6 in the SCHL

John 6 in the SNT

John 6 in the SUSU

John 6 in the SUSU2

John 6 in the SYNO

John 6 in the TBIAOTANT

John 6 in the TBT1E

John 6 in the TBT1E2

John 6 in the TFTIP

John 6 in the TFTU

John 6 in the TGNTATF3T

John 6 in the THAI

John 6 in the TNFD

John 6 in the TNT

John 6 in the TNTIK

John 6 in the TNTIL

John 6 in the TNTIN

John 6 in the TNTIP

John 6 in the TNTIZ

John 6 in the TOMA

John 6 in the TTENT

John 6 in the UBG

John 6 in the UGV

John 6 in the UGV2

John 6 in the UGV3

John 6 in the VBL

John 6 in the VDCC

John 6 in the YALU

John 6 in the YAPE

John 6 in the YBVTP

John 6 in the ZBP