John 6 (KNFD)

1 Zisas zumgum vov Gariri mbɨ khiŋgiap muen hɨgi. Mba ŋaneŋ zɨ mbe khare, Taiberias mbɨ. 2 Ana mirikori vhɨrve ga mbuav rɨɨi gumgi vhɨrve, ana mben kurkurigim, mben rɨmrɨɨ vhɨzgim, gumgi vhɨrve ana gangi. Maaŋ muuŋgiap, ana vov hɨgim, gumgi gu mbigi vhɨrve ana zɨn zergi. 3 Zisas nda vov mbɨkshɨman ndav, wo phorga rui gumgi phorga perav ki. 4 Mba tugen Zudain Pasova tuga bakɨme hɨr za mbui. 5 Zisas ragia garav, ana gumgi gu mbigi vhɨrve garim, mbe ana han zi. Mbe zim, ana kha nzambararen Firip ga muuŋgi. “Nza maam vikntuu ga vhezgip mbu gumgi gu mbigir kurmbegɨrie?” 6 Ana Firipan mparav mba kameŋ suaŋgi. Ana nduara wo muunga bigeŋ, ana ne kaŋgi. 7 Firip ana ŋgarkarav khaŋ nzuai, “Nza maaŋ muuŋgip K900.00 tuktɨgi vikntuu ga vhezgirga, kha gumgi gu mbigi, mbe bevbevira, mbe za fɨgi bisaŋri guarira mbegɨrga.” 8 Zisas phorga rui guma mbe Andru, Saimonan fek, ana khaŋ Zisas ga nzuai, 9 “Tara mbe khaŋ ki, ana meeŋthɨgi vikntuuveŋ ki. Mbe barin ntaveŋ ga muuŋgi. Ana vhɨra mbɨgama mpuani ki. Mba ki gumgi gu mbigi, mbe guigira vhɨrkɨvgi. Mba meeŋthɨgi vikntuuveŋ gum mba mbɨgama mpuani ram muuŋgip nzan tuktɨgɨrie?” 10 Mba ŋanen vhazɨgi vhɨrkɨvgi. Zisas khaŋ nzuai, “Mba gumgi gu mbigi ga suaŋrim, mbe pigiri.” Mba mben vhɨrve khaŋ muuŋgi, 5,000. 11 Mbe piigim, Zisas mbaram mba meeŋthɨgi vikntuuveŋ ndigap, Fhe Bakɨme ndikndigap ana phorga suaŋgiap, ntaveŋ phɨrav, nta shama mbuav, mba gumgi gu mbigi ga ndɨɨi. Ana vhɨra mba tɨvara mba mbɨgama mpuani ga muuŋgi. Ana maaŋ ni ga muuŋgiap, niin mbe nɨɨŋgim, mbe za wari wo vuzvuga vhɨzgi. 12 Mbe za mbega thugim, Zisas khaŋ wo phorga rui gumgi ga nzuai, “Nde mbe mbegap ndavi givav thagi, mban tɨvi ndi. Nza fhura mban farfarga fhuvara.” 13 Mbe mbara mba bari muuŋgi meeŋthɨgi vikntuur fɨgiveŋ ndiav 12 thɨgi kɨra ga vhuigim, nta za givigi. Mba gumgi gu mbigi za mbegap ndavi givav thagi ntɨɨri ma. 14 Mba gumgi gu mbigi ana muuŋgi mirikor gangiap khaŋ nzuai, “Guigi guarara, khe Fhe Bakɨme kha nuianan zirɨr zav suaŋgiap sarigi kamthooŋ gumara khare.” 15 Zisas mbe ndɨkndɨgi kaŋgi, mbe zɨv ana suirav, ana ndiv farim, ana mben ŋgui vhɨrve gari guman pan kegɨrga. Ana maaŋ muuŋgiap mba ŋaneŋ thav taagia nduara mbɨkshɨman ndagi. 16 Mba raar ra verav vhɨzgim, ŋkotuguraagen Zisas phorga rui gumgi, mbe taagia Gariri mbɨn vergi. 17 Mbe vergap fov keman mben maaŋgiap, Gariri mbɨ thugap muen hi. Mbe muen Kaperneaman hi. Mbe vuim, maaŋ gɨngi, Zisas mben han zɨgi fhuvara. 18 Mbe vuim, bɨɨŋbɨɨŋ kɨvgim, mbɨ phuri raa shogap kɨvgi. 19 Mbe mba kema toga vov meeŋ o mporathɨgi kiromitar vugap, mbe Zisas garim, ana mbɨn tɨn thivav, mben han keman zi. Mbe ana gangiap guigira rɨrɨva mbatɨga muuŋgi. 20 Zisas thav khaŋ mbe nzuai, “Gura, nde rɨvɨ thari.” 21 Mbe ana mbararagiap, ndikndigap, ana nzuaim, ana mben han keman vergi. Ana mben han keman veravra thagim, mbe mba vui ŋaneŋ phorgi. 22 Mba mɨtimanera, mba gumgi gu mbigi, mbe mba Gariri mbɨ gaara kav, mbe kaŋgi, gurum harigi kema the kegi fhuvara. Mba kema bavira kegim, Zisas phorga rui gumgi, mbe mbe kema regap wari vuim, Zisas mbe phorga vugi fhuvara. Ana phorga rui gumgi, mbe nduarira ana regap wari vegi. 23 Mba tugen Taiberiasan ŋkee mbari zav, mba Zisas Fhe Bakɨmen ndikndigap, ana phorga suaŋgiap mba gumgi gu mbigi mba meeŋthɨgi vikntuuveŋ mbegi ŋaneŋ han phogi. 24 Mba gumgi gu mbigi garim, Zisas wo phorga rui gumgir kov mbe ki fhu. Maaŋ muuŋgiap, mbe fov mba ŋkee mbarir maaŋgiap, Zisas ndi garav Kaperneaman vegi. 25 Mba gumgi gu mbigi vov Gariri mbɨ gaar muen Zisasan hɨgap khaŋ ana nzuai, “Guman Rum, ndu rasɨn khaŋ zɨgi?” 26 Zisas mbe ŋgarkarav khaŋ nzuai, “Gu guigira nde nzuai, nde mba gu muuŋgi mirikori, nde nta gangi, nde nta ndɨkndɨgap, gu mba nde khɨvigi bigi, nde nta ndɨɨriveŋ kaŋgiap na ndi gari fhuvara. Zakɨra fhuvara! Nde gu mba meeŋthɨgi vikntuuven nde nɨɨŋgim, nde nta mbegav, ndavi givav, nde nera nzuav na ndi gari. 27 Nde mba mbarɨgi mba suaŋv ganɨ thari. Fhuvara. Nde mba zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndi ndɨɨi mba, nde ana suaŋv ganɨri. Mba mba, Fhe Bakɨme Guma Guara mba mban nde ndɨɨi. Fhe Bakɨme maaŋ muun zav zɨ bakɨmen ana nɨɨŋgi.” 28 Mbe mbara khaŋ ana nzuai, “Nza ram mbui tɨvar muuŋgip nza Fhe Bakɨme muungen nza vuzvugi ŋaarir muuŋgirie?” 29 Zisas mbe ŋgarkarav khaŋ mbe nzuai, “Fhe Bakɨme muungen nde vuzvugi ŋaar khaŋ muuŋgi, nde mba Fhe Bakɨme sarigi zɨgi guma, nde ana khothɨgɨri.” 30 30-31 Mbe mba kameŋ mbararagiap, kha nzambarar ana muuŋgi, “Ndu ram muuŋgi khesharigi mirikor o bigen muuŋgirim, nza ndun kameŋ khothɨgɨrie? Nzan nzɨgi gumgi ki fhuv ŋanen mana mbegi. Mba kameŋ Fhe Bakɨmen buni vhuuiŋ ki gavar ki, ‘Ana Hevenan kega zergi vikntuur mba gumgi gu mbigi ga ndɨɨim, mbe nta mbegi. Ndu ram mbui khesharigi mirikorar muuŋgirie?” 32 Zisas mbara khaŋ mbe nzuai, “Gu guigira khar nde nzuai, khe Moses mba Hevenan kega zeri viktuman nde nɨɨŋgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Nan Ndia, ana guigira Hevenan kega zeri viktuman nde ndɨɨi. 33 Mba Hevenan kegap zeri viktum Fhe Bakɨme anan kha nuianan ki gumgi gu mbigi ga ndɨɨim, ana zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndi ndɨɨi guma ma.” 34 Mbe mbara khaŋ ana nzuai, “Guman Rum, ndu zazera mba viktuman nzan nɨɨŋri.” 35 Zisas khaŋ mbe nzuai, “Gu nduara mba zazera mbara muuŋgia ki bɨɨŋbɨɨŋ ndi ndɨɨi viktum ma. Guma nan han zɨrga, ana wom thɨhegi fara muuŋgirga fhu. Guma na khothɨgi, ana wom mbɨ suaŋv fhɨr khigi fara muuŋgirga fhuvara. 36 “Gu nde suaŋgi, nde na gangi, nde na khothɨgi fhu. 37 Na Ndia na nɨɨŋgi gumgi gu mbigi, mbe za nan han zɨrga. Nan han zi gumgi, gu guigira mbe tharga tuktɨgi fhuvara. 38 Gu wo vuzvuga zɨn ŋgɨr zav Heven thav zergi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Gu na sarigim gu zergi Dara, gu ana vuzvuga zɨn vui. 39 Na sarigim, gu zergi Dara, ana vuzvuk khaŋ muuŋgi. Gu ana na nɨɨŋgi guma o mbiga the, gu ana tharga tuktɨgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Gu kha nuian gu bigi vhɨzi tugar, gu taagi mbe khavgirga. 40 Nan Ndia vuzvuk khaŋ muuŋgi. Mba ana Kama gangiap ana khothɨgi gumgi gu mbigi, mbe zam zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndigirga. Gu kha nuian gu bigi vhɨzi tugar, gu taagi mbe khavgirga.” 41 Mbe Zudaiŋ, mbe Zisas mbararagim, ana khaŋ nzuai, “Gu nduara mba Hevenan kegap zergi viktum ma.” Mbe ne mbararagiap, ana vhegap, buni vhɨrver ana nzuai. 42 Mbe khaŋ nzuai, “Kha guma Zisas, ana Zozevan kam ma. Nza ana ndia gu niamuuŋ, nza mani kaŋgi. Ana ram muuŋgiap ntigem khaŋ nzuai, ‘Gu Hevenan kegap zergi’ ? ” 43 Zisas mbe ŋgarkarav khaŋ nzuai, “Nde warira phorgɨp buni vhɨrve suaŋ thari. 44 Gu Dara na sarigim, gu zergi. Guma the, ana won vuzvugara nan han zɨgɨrga tuktɨgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Dara, ana mba guma ndɨkndɨga khavgip, ana kuv nan han zɨrga. Gu kha nuian gu bigi vhɨzi tugar, gu mba rimgi guma gu taagip ana khavgirga. 45 Fhe Bakɨmen kamthooŋ gumgi suaŋgi buni ki gavar ki buni khaŋ nzuai, ‘Fhe Bakɨme za kha gumgi gu mbigi khɨvɨv mbe suanga.’ Mba Dara buni mbararav, ana bigi kaŋgi gumgi gu mbigi, mbe nan han zi. 46 “Guma the Dara gangi fhu. Zakɨra fhuvara! Mba Fhe Bakɨme han kegap zergi guma, ana nduara ana gangi. 47 Gu guigira nde nzuai, guma, ana guigira na khothɨgi, ana zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ki. 48 Gu nduara zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndi ndɨɨi viktum ma. 49 Nden nzɨgi mbe gumgi ki fhuv ŋanen mana mbegap, mbe za vhɨzgi. 50 Khe Hevenan kegap zergi viktum ma. Mba ana mbegɨrga gumgi gu mbigi, mbe vhɨzɨrga fhu. 51 Gu mba zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndi ndɨɨi viktum ma, gu Hevenan kegap zergi. Guma the mba viktuman mbegɨrga, ana zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndigip kɨrga. Gu anan nɨɨnga viktum, ana nan fhavar sɨk ma. Gu ana ndi nɨɨŋgirga, kha nuianan ki gumgi gu mbigi, mbe zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndirgip kɨrga.” 52 Mbe Zudaiŋ ne mbararagiap, mbe vhegap, mbe nduarira warir rɨgar ne nzuav wari daai. Mbe khaŋ wari ga nzuai, “Mbu guma, ana ram muuŋgip won fhavar nzan nɨɨŋgirim, nza ana mbegɨrie?” 53 Zisas mbara khaŋ mbe nzuai, “Gu guigira nde nzuai, nde maaŋ muuŋgip, Fhe Bakɨme Guma Guarar fhavar mbegɨrga fhu, nde vhɨra ana vɨzɨnan mbegɨrga fhu, nde zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ nden kegɨrga fhu. 54 Guma, ana na fhava sɨk gu vɨzɨna pi, ana zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ki. Gu zumgum, kha nuian gu bigi vhɨzi tugar, gu taagi ana khavgirga. 55 Ne khaŋ muuŋgi, nan fhava sɨk, ana guigira mba guar ma. Nan vɨzɨn, ana vhɨra, guigira pi bigɨna guar ma. 56 Guma nan fhava sɨga pav, nan vɨzɨna pi, mba guma na phorgap kim, gu ana phorgap ki. 57 “Na Dara, ana zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ nɨɨŋge ma. Ana na sarigim, gu zergi. Na Dara zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨn na nɨɨŋgim, gu zergap, gu wo Darar ŋkasŋkar panan khar ki. Mba tɨvara guma nan mbegɨrga, ana nan ŋkasŋkar panan, ana zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndigip kɨrga. 58 Khera, ana Hevenan kegap zergi viktum ma. Ana mba nden nzɨgi fhum mbegap vhɨzgi viktuma fara muuŋgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Guma, ana kha viktuman mbegɨrga, ana zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndigip kɨrga.” 59 Mba tugen Zisas Kaperneaman Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ mbararagi phenan kav, Fhe Bakɨme buni vhuuin mbe khɨvav mbe nzuav, kha bunin mbe suaŋgi. 60 Mba Zisas phorga rui gumgi mba kameŋ mbararagiap, mbe vhɨrvera khaŋ nzuai, “Kha kameŋ guigira nzan simgi, the ne mbarararie?” 61 Zisas won ndava vhera, ana khueŋ kaŋgi, ana phorga rui gumgi ana suaŋgi buneŋ ga nzuav buni vhɨrve nzuai. Ana maaŋ muuŋgiap mben nzarigi, “Kha buneŋ nde na khothɨgi ndɨkndɨgar farfagi thi? 62 Nde maaŋ muuŋgip Fhe Bakɨme Guma Guar ganɨrim, ana taagip fhum kegi ŋgun naanga, nde ram muuŋgirie? 63 Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar nduara zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨn gumgi gu mbigi ga ndɨɨi. Guman ŋkasŋka nduara thaneŋ anan kurarga tuktɨgi fhuvara. Gu khar nde nzuai kameŋ, ne Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaarar kameŋ ma. Ne zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndi ndɨɨi. 64 Nden rɨgar ki gumgi mbari ne khothɨgi fhu.” Zisas fhumra mba ana khothɨgi fhuv gumgi, ana mbe kaŋgi. Ana vhɨra ana ndim, anan pana gumgi farve ga surga guma, ana ana kaŋgi. 65 Ana maaŋ muuŋgiap khaŋ nzuai, “Mbe na khothɨgi fhu, gu mba bigɨna nɨɨeŋra nzuav, nde nzuai, ‘Dara ŋkasŋkan guma then nɨɨŋgirga fhu, mba guma nan han zɨgɨrga fhu.’ ” 66 Zisas mba kameŋ suaŋgim, ana phorga rui gumgir vhɨrve ana thav vegi. Mbe ana thav vegap wom ana phorga rui fhu. 67 Maaŋ muuŋgiap, Zisas mba 12 thɨgi gumgir nzav, khaŋ mbe nzuai, “Nde, nde vhɨra na tha ŋgɨrgeŋ vuzvugi thi?” 68 Saimon Pita ana ŋgarkarav khaŋ nzuai, “Guma Bakɨme, nza ndu thav, nza then han ŋgɨrie? Ndun bunira, nta zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndi ndɨɨi. 69 Nza vhɨra khueŋ khothɨgav, nza tuituigiap khueŋ kaŋgi, ndu Fhe Bakɨme Wora Mbuigi Guman Ŋaar ma.” 70 Zisas mbara mben ŋgarkarav khaŋ mbe nzuai, “Ram muuŋgi? Gu nduara nde 12 thɨgi gumgi, gu nden farasegi. Nden rɨgar ki guma mbe, ana ŋiniŋgi mbatɨgir guman pan ma.” 71 Ana Saimon Iskariot kama Zudas ga nzuai. Ana mba 12 thɨgi ŋaara gumgi rɨgar, ana zumgum Zisas ndim, ana shogirim, ana rimgirga gumgir farve khɨngirga.

In Other Versions

John 6 in the ANGEFD

John 6 in the ANTPNG2D

John 6 in the AS21

John 6 in the BAGH

John 6 in the BBPNG

John 6 in the BBT1E

John 6 in the BDS

John 6 in the BEV

John 6 in the BHAD

John 6 in the BIB

John 6 in the BLPT

John 6 in the BNT

John 6 in the BNTABOOT

John 6 in the BNTLV

John 6 in the BOATCB

John 6 in the BOATCB2

John 6 in the BOBCV

John 6 in the BOCNT

John 6 in the BOECS

John 6 in the BOGWICC

John 6 in the BOHCB

John 6 in the BOHCV

John 6 in the BOHLNT

John 6 in the BOHNTLTAL

John 6 in the BOICB

John 6 in the BOILNTAP

John 6 in the BOITCV

John 6 in the BOKCV

John 6 in the BOKCV2

John 6 in the BOKHWOG

John 6 in the BOKSSV

John 6 in the BOLCB

John 6 in the BOLCB2

John 6 in the BOMCV

John 6 in the BONAV

John 6 in the BONCB

John 6 in the BONLT

John 6 in the BONUT2

John 6 in the BOPLNT

John 6 in the BOSCB

John 6 in the BOSNC

John 6 in the BOTLNT

John 6 in the BOVCB

John 6 in the BOYCB

John 6 in the BPBB

John 6 in the BPH

John 6 in the BSB

John 6 in the CCB

John 6 in the CUV

John 6 in the CUVS

John 6 in the DBT

John 6 in the DGDNT

John 6 in the DHNT

John 6 in the DNT

John 6 in the ELBE

John 6 in the EMTV

John 6 in the ESV

John 6 in the FBV

John 6 in the FEB

John 6 in the GGMNT

John 6 in the GNT

John 6 in the HARY

John 6 in the HNT

John 6 in the IRVA

John 6 in the IRVB

John 6 in the IRVG

John 6 in the IRVH

John 6 in the IRVK

John 6 in the IRVM

John 6 in the IRVM2

John 6 in the IRVO

John 6 in the IRVP

John 6 in the IRVT

John 6 in the IRVT2

John 6 in the IRVU

John 6 in the ISVN

John 6 in the JSNT

John 6 in the KAPI

John 6 in the KBT1ETNIK

John 6 in the KBV

John 6 in the KJV

John 6 in the LBA

John 6 in the LBLA

John 6 in the LNT

John 6 in the LSV

John 6 in the MAAL

John 6 in the MBV

John 6 in the MBV2

John 6 in the MHNT

John 6 in the MKNFD

John 6 in the MNG

John 6 in the MNT

John 6 in the MNT2

John 6 in the MRS1T

John 6 in the NAA

John 6 in the NASB

John 6 in the NBLA

John 6 in the NBS

John 6 in the NBVTP

John 6 in the NET2

John 6 in the NIV11

John 6 in the NNT

John 6 in the NNT2

John 6 in the NNT3

John 6 in the PDDPT

John 6 in the PFNT

John 6 in the RMNT

John 6 in the SBIAS

John 6 in the SBIBS

John 6 in the SBIBS2

John 6 in the SBICS

John 6 in the SBIDS

John 6 in the SBIGS

John 6 in the SBIHS

John 6 in the SBIIS

John 6 in the SBIIS2

John 6 in the SBIIS3

John 6 in the SBIKS

John 6 in the SBIKS2

John 6 in the SBIMS

John 6 in the SBIOS

John 6 in the SBIPS

John 6 in the SBISS

John 6 in the SBITS

John 6 in the SBITS2

John 6 in the SBITS3

John 6 in the SBITS4

John 6 in the SBIUS

John 6 in the SBIVS

John 6 in the SBT

John 6 in the SBT1E

John 6 in the SCHL

John 6 in the SNT

John 6 in the SUSU

John 6 in the SUSU2

John 6 in the SYNO

John 6 in the TBIAOTANT

John 6 in the TBT1E

John 6 in the TBT1E2

John 6 in the TFTIP

John 6 in the TFTU

John 6 in the TGNTATF3T

John 6 in the THAI

John 6 in the TNFD

John 6 in the TNT

John 6 in the TNTIK

John 6 in the TNTIL

John 6 in the TNTIN

John 6 in the TNTIP

John 6 in the TNTIZ

John 6 in the TOMA

John 6 in the TTENT

John 6 in the UBG

John 6 in the UGV

John 6 in the UGV2

John 6 in the UGV3

John 6 in the VBL

John 6 in the VDCC

John 6 in the YALU

John 6 in the YAPE

John 6 in the YBVTP

John 6 in the ZBP