John 6 (TNTIZ)

1 Yeze yajinke ayo, Yesu aita ntendele ya kaidi ye diziwa dya Galilaya hegu ziwa dya Tibeliya seivyo nendile hamwenga diketangwa. 2 Lukudidi lwa wantu lwamtimila kwaviya wantu awo nawawona vilagiso nakadamanya kwa kuwahonya wanyonje. 3 Yesu niyo akwela kolugulu, ekala hamwenga na wanampina wakwe. 4 Ngasu ya Pasaka ya Wayahudi yendaga ihaguhi. 5 Yesu eze akaule na kuwona lukudidi lwa wantu lukeza kwakwe, amgamba Filipo, “Chikagulehi nkande chani wantu wano wadye?” 6 Kalonga ivyo chani amjeze Filipo, kwaviya nakavimanya mwenye ivyo nadamanye. 7 Filipo amhitula, “Hata chendile na matundu yakwitangwa dinali yakubula magana maidi, hayakudaha kugula migate chila yumwenga adye egute.” 8 Yumwenga mwa wanampina wakwe, akwitangwa Anduleya, yudya endaga mlukolo ywa Simoni Petulo, amgamba, 9 “Hano hana mbwanga yumwenga mta migate mishano ya shaili na samaki waidi, mna vino navichinte mbwani wantu walozize savino?” 10 Yesu amgamba. “Wekazeni wantu hasi,” Hendaga na mani yalozize ahantu aho. Ivyo wantu niyo wekala hasi, wagosi awodu nawakabula magana milongo mishano. 11 Yesu niyo aiguha idya migate, amtogola Chohile, awapangila wantu wadya wekale. Atenda saivyo mwe ziya samaki, na chila mntu kapata saviya aungile. 12 Wantu weze wegute, Yesu awagamba wanampina wakwe, “Logotani vibesulo visigale visekwaga.” 13 Wowo nawo walogota vibesulo vya migate mishano ye shaili wasigaze wadya wantu wadile niyo wamemeza ntangulu mlongo na mbili. 14 Wantu weze wawone chilagiso icho Yesu adamanye, wagamba, “Chindedi yuno nuyo Muwoni akwiza mwe isi.” 15 Yesu niyo amanya kugamba wantu na wakaunga wamguhe wamtende seuta kwa nguvu, niyo aita vituhu kolugulu ichedu. 16 Ize ibule chisingi, wanampina wakwe Yesu wasela kubula kwediziwa, 17 niyo wakwela mwe ngalawa, wakonga kudeluka idiziwa wahinge Kapelinaumu. Chiza nachingila, Yesu nendile hanati kuwabwila. 18 Chipindi icho ziwa niyo dyakonga kutibukila kwa chausa cha luzimu lukulu. 19 Wanampina kudya waitile utali wa chilometa shano hegu mtandatu wamwona Yesu akajenda mlanga mwa mazi, akeisogeila ingalawa, niyo wogoha vidala. 20 Yesu awagamba, “Ni miye!” “Msekogoha,” 21 Nawakaunga wamguhe Yesu mwe ngalawa, aho ingalawa niyo yabula kwe isi nawakaita. 22 Mtondo wakwe fyo dya wadya wasigale nkanana ya kaidi ye diziwa. Niyo wabunkula kugamba nakuna ngalawa imwenga du hadya, naho Yesu hengile mwe ngalawa hamwenga na wanampina wakwe, mna wanampina awo nawaita wowo wenye. 23 Ngalawa ntuhu, zikulaila Tibeliya, niyo zabula aho wantu wadile imigate Zumbe amtogolaga Chohile. 24 Umo awo wantu weze wabunkule kugamba Yesu na wanampina wakwe hawahali aho, niyo wakwela ngalawa waita Kapelinaumu, wakamlonda. 25 Wadya wantu weze wambwile Yesu ntendele ya kaidi ye diziwa, wamuza, “Mhinyi, kubula ini hano?” 26 Yesu awahitula, “Nawagambilani chindedi, mwanilonda siyo kwaviya muwona vilagiso, mna kwaviya mdile idya imigate niyo mweguta. 27 Msekwevinya kwa nkande ikubanika, mna, kwevinyeni kwa nkande ya ujima wa mazuwa yose. Ino niyo natende Mwana ywa Mntu nawenkeni, kwaviya Chohile, Tate, kajela hula kugamba kamsagula na kumzumila.” 28 Wowo niyo wamwuza, “Chitende mbwani chani chisankanile ndima ya Chohile?” 29 Yesu awahitula, “Ino niyo ndima ya Chohile mumzumile yudya amsigile.” 30 Aho wamgamba, “Naudamanye chilagiso chani chiwone chani chikuzumile? Nautende chibwani? 31 Wakale wetu wadyaga mana kudya kwedijangwa, saviya viwandikwe mwa mawandiko Yakukile, ‘Kawalisa nkande ilaile kwembingu.’ ” 32 Yesu awagamba. “Nawagambilani chindedi,” “Musa hawenkileni nkande ilaile kwembingu, mna Tate nuyo akuwenkani nyuwe nkande ya chindedi ikulaila kwembingu. 33 Kwaviya nkande ya Chohile ni yudya akusela kulaila kwembingu na akwinkiza ujima kwa wantu we isi.” 34 Niyo wamgamba, “Zumbe, chinke mgate uwo kalenakale.” 35 Yesu awagamba, “Miye nuwo mgate ukujela ujima. Mntu akwiza kwangu halumwe ni sala, yoyose akunizumila halumwe ni nchilu naho. 36 Nasiwagambilani kugamba mniwona mna hamkunizumila. 37 Wose akuninka Tate naweze kwangu, mntu yoyose akwiza kwangu, sanimdule kuse, 38 kwaviya sisela kulaila kwembingu siyo kwaviya hweungila miye, mna kwaviya vikungwa ni yudya anisigile vino. 39 Vino nivyo akunga yudya anisigile, nisekumwaza hata yumwenga mgati mwa wadya aninkile, mna niwauyuse wose zuwa dya udumo. 40 Kwaviya akunga Tate nicho chino, chila namwone Mwana na kumzumila atende na ujima wa mazuwa yose, nami nanimuuyuse zuwa dya uhelo.” 41 Wayahudi wakonga kumng'ung'uzikila Yesu kwaviya nakagamba, “Miye ni mgate useile kulaila kwembingu.” 42 Wagamba, “Togola, yuno suyo Yesu mwana ywa Yusufu? Ise na nine Chiwamanya! Ivyo adaha vivihi kulonga kugamba kasela kulaila kwembingu?” 43 Yesu awagamba, “Lekani kung'ung'uzikilana. 44 Hahana mntu akudaha kwiza kwangu, ukaleka wadya wakwesigwe kwangu ni Tate anisigile hana mkwesize kwangu, nami nanimuyuse mwedizuwa dyo udumo. 45 Mwa mawandiko ya wawoni muwandikwa vino, wantu wose nawatende wahinywa ni Chohile, chila mntu akumwiva Tate na kuhina kwakwe eza kwangu. 46 Ivyo hulonga ni vino, hahana mntu amwone Tate, yudya alaile kwa Chohile nuyo du amwone Tate. 47 Nawagambilani chindedi, mntu akuzumila ana ujima wa mazuwa yose. 48 Miye nuyo mgate ukujela ujima. 49 Wakale wenyu wadyaga nkande ikwitangwa mana kudya kwedijangwa, mna niyo wabanika. 50 Mna ino ni nkande ikusela kulaila kwembingu chani yoyose naidye asekubanika. 51 Miye nuyo mgate ukujela ujima useile kulaila kwembingu. Mntu yoyose na adye nkande ino nekale mazuwa yose. Nkande nanimwinke nu mwili wangu huulavya kwa chausa cha ujima wa wantu we isi.” 52 Naho wayahudi wakonga kuhigana mgati mwawo; “Yuno adaha vivihi kuchinka umwili wakwe chiudye?” 53 Yesu awagamba, “Nawagambilani chindedi, hamnadile mwili wa Mwana ywa Mntu na kunywa isakame yakwe, hamtende na ujima mndani mwenyu. 54 Nadye umwili wangu na kunywa sakame yangu ana ujima wa mazuwa yose, nami nanimuuyuse mwe zuwa dya uhelo. 55 Kwaviya mwili wangu ni nkande ya chindedi, na sakame yangu ni chikunywegwa cha chindedi. 56 Nadye umwili wangu na kunywa isakame yangu, ekala mndani mwangu, nami nekala mndani mwakwe. 57 Saviya Tate anisigile eli mjima, nami nekala kwa chausa cha nguvu zakwe; Seivyo akudya umwili nekale kwa chausa cha nguvu zangu. 58 Uno ni mgate useile kulaila kwembingu, siyo saviya mana wadile wadalahala wenyu, niyo wabanika. Akudya umgate uno natende mjima mazuwa yose.” 59 Yesu alongaga ayo umo endile akahinya mwe nyumba yo kumvikila Chohile kudya Kapelinaumu. 60 Ivyo, wanampina walozize weze weve ivyo, wagamba “Yano ni mahinyo madala! Ni yuhi akudaha kuyategeleza?” 61 Yesu nakamanya hegambilwe ni mntu kugamba wanampina wakwe na wakang'ung'uzika mwe mbuli iyo, niyo awauza, “Togolani mbuli ino ni ndala? 62 Navitende vivihi hegu hadya namumwone Mwana ywa Mntu akakwela kwita kudya endaga nkongo? 63 Muye wa Chohile nuyo ukuleta ujima, mna nguvu za mntu hazikutenda chintu. Mbuli zino niwagambileni ni za Muye Ukukile zikuleta ujima. 64 Mna weyaho mgati mwenyu hewekuzumila.” Yesu nakalonga ivyo kwaviya nakamanya kukongela nkongo ni wahi hawamzumile, naho ni yuhi namhituke. 65 Akaheza agamba, “Nivyo vikuleka nasiwagambilani kugamba hahana akudaha kwiza kwangu hanadahizwe ni Tate.” 66 Kulawana na ayo, watendile wanampina wakwe walozize wauya kunyuma, wasekutimilizana naye vituhu. 67 Ivyo, Yesu niyo awauza wadya mlongo na waidi, “Togolani nanywi mwaunga mwite kwenyu?” 68 Simoni Petulo amhitula, “Zumbe, chite kwa yuhi? Weye una ulosi ukujela ujima wa mazuwa yose. 69 Suwe chazumila, naho chimanya kugamba weye nuyo Mkuka ywa Chohile.” 70 Yesu niyo awagamba, “Togolani siwasagulani nyuwe mlongo na waidi? Mna yumwe ywenyu ni Mwavu!” 71 Yesu nakalonga ayo kwachausa cha Yuda Isikaliote, mwana Simoni Isikaliyote kwaviya nuyo akunga amhituke, hata uneva nendile yumwe ywa wadya wanampina mlongo na waidi.

In Other Versions

John 6 in the ANGEFD

John 6 in the ANTPNG2D

John 6 in the AS21

John 6 in the BAGH

John 6 in the BBPNG

John 6 in the BBT1E

John 6 in the BDS

John 6 in the BEV

John 6 in the BHAD

John 6 in the BIB

John 6 in the BLPT

John 6 in the BNT

John 6 in the BNTABOOT

John 6 in the BNTLV

John 6 in the BOATCB

John 6 in the BOATCB2

John 6 in the BOBCV

John 6 in the BOCNT

John 6 in the BOECS

John 6 in the BOGWICC

John 6 in the BOHCB

John 6 in the BOHCV

John 6 in the BOHLNT

John 6 in the BOHNTLTAL

John 6 in the BOICB

John 6 in the BOILNTAP

John 6 in the BOITCV

John 6 in the BOKCV

John 6 in the BOKCV2

John 6 in the BOKHWOG

John 6 in the BOKSSV

John 6 in the BOLCB

John 6 in the BOLCB2

John 6 in the BOMCV

John 6 in the BONAV

John 6 in the BONCB

John 6 in the BONLT

John 6 in the BONUT2

John 6 in the BOPLNT

John 6 in the BOSCB

John 6 in the BOSNC

John 6 in the BOTLNT

John 6 in the BOVCB

John 6 in the BOYCB

John 6 in the BPBB

John 6 in the BPH

John 6 in the BSB

John 6 in the CCB

John 6 in the CUV

John 6 in the CUVS

John 6 in the DBT

John 6 in the DGDNT

John 6 in the DHNT

John 6 in the DNT

John 6 in the ELBE

John 6 in the EMTV

John 6 in the ESV

John 6 in the FBV

John 6 in the FEB

John 6 in the GGMNT

John 6 in the GNT

John 6 in the HARY

John 6 in the HNT

John 6 in the IRVA

John 6 in the IRVB

John 6 in the IRVG

John 6 in the IRVH

John 6 in the IRVK

John 6 in the IRVM

John 6 in the IRVM2

John 6 in the IRVO

John 6 in the IRVP

John 6 in the IRVT

John 6 in the IRVT2

John 6 in the IRVU

John 6 in the ISVN

John 6 in the JSNT

John 6 in the KAPI

John 6 in the KBT1ETNIK

John 6 in the KBV

John 6 in the KJV

John 6 in the KNFD

John 6 in the LBA

John 6 in the LBLA

John 6 in the LNT

John 6 in the LSV

John 6 in the MAAL

John 6 in the MBV

John 6 in the MBV2

John 6 in the MHNT

John 6 in the MKNFD

John 6 in the MNG

John 6 in the MNT

John 6 in the MNT2

John 6 in the MRS1T

John 6 in the NAA

John 6 in the NASB

John 6 in the NBLA

John 6 in the NBS

John 6 in the NBVTP

John 6 in the NET2

John 6 in the NIV11

John 6 in the NNT

John 6 in the NNT2

John 6 in the NNT3

John 6 in the PDDPT

John 6 in the PFNT

John 6 in the RMNT

John 6 in the SBIAS

John 6 in the SBIBS

John 6 in the SBIBS2

John 6 in the SBICS

John 6 in the SBIDS

John 6 in the SBIGS

John 6 in the SBIHS

John 6 in the SBIIS

John 6 in the SBIIS2

John 6 in the SBIIS3

John 6 in the SBIKS

John 6 in the SBIKS2

John 6 in the SBIMS

John 6 in the SBIOS

John 6 in the SBIPS

John 6 in the SBISS

John 6 in the SBITS

John 6 in the SBITS2

John 6 in the SBITS3

John 6 in the SBITS4

John 6 in the SBIUS

John 6 in the SBIVS

John 6 in the SBT

John 6 in the SBT1E

John 6 in the SCHL

John 6 in the SNT

John 6 in the SUSU

John 6 in the SUSU2

John 6 in the SYNO

John 6 in the TBIAOTANT

John 6 in the TBT1E

John 6 in the TBT1E2

John 6 in the TFTIP

John 6 in the TFTU

John 6 in the TGNTATF3T

John 6 in the THAI

John 6 in the TNFD

John 6 in the TNT

John 6 in the TNTIK

John 6 in the TNTIL

John 6 in the TNTIN

John 6 in the TNTIP

John 6 in the TOMA

John 6 in the TTENT

John 6 in the UBG

John 6 in the UGV

John 6 in the UGV2

John 6 in the UGV3

John 6 in the VBL

John 6 in the VDCC

John 6 in the YALU

John 6 in the YAPE

John 6 in the YBVTP

John 6 in the ZBP