John 17 (PFNT)

1 Ɓay wonii o wowlirii nii, onsay Iisaa ɓanti gite ɗen, o fewti ka dow, o wi'i:«Baaba an, saa'i on hewtii. Mawnin Ɓiɗɗo maa on, fii no Ɓiɗɗo maa on mawninira fii maa, 2 wano yeɗirɗaa mo bawgal e hoore kala neɗɗo non, fii no o yeɗira kala mo okkuɗaa mo *ngurndan poomayankejan. 3 Ngurndan poomayankejan ɗan ko yo ɓe ande an Alla Bajjo Goongaajo on, e Iisaa Almasiihu, mo nuluɗaa on. 4 Mi mawninii ma ka hoore leydi, mi timminii kuuɗe ɗe yamirɗaa mi waɗugol ɗen. 5 Jooni non an kadi, yo Baaba an, mawninan takko maa tigi, hara ko mangu ngu mi joginoo takko maa ngun ado aduna on woodeede. 6 «Mi feɲɲinii innde maa nden e hakkunde yimɓe ɓe okkuɗaa mi ka aduna ɗoo ɓen. Ko an ɓe wonannoo, a okkii lan ɓe, awa ɓe ɗoftike daaluyee maa on. 7 Jooni ɓe andii wonde ko yeɗuɗaa mi kon fow ko e maa iwri. 8 Ko fii, mi hewtinii ɓe daaluyeeji ɗi jonnuɗaa mi ɗin, ɓe jaɓii ɗi, awa ɓe andii ka haqiiqa wonde ko ka maa mi iwi, awa kadi ɓe gomɗinii wonde ko an nulimmi. 9 Ko ɓen mi woni toranaade. Hinaa aduna on mi woni toranaade, kono ko ɓe yeɗuɗaa mi ɓen, ɓay ko ɓe maa. 10 Wano tawiri non kala ko mi jeyi ko an jeyi, awa kadi kala ko jeyuɗaa ko min jeyi, e hoore ɗun ko e maɓɓe mangu an ngun feeɲiri. 11 Hande kadi mi alaa e oo aduna. Kamɓe hiɓe ka aduna, min miɗo yahude ka maa. Yaa Baabaajo *Seniiɗo, hiwir ɓe innde maa nde okkuɗaa mi nden, fii no ɓe wonira gooto wano wonirɗen gooto non. 12 Fewndo mi wondi e maɓɓe, mi marirno ɓe innde maa nde okkuɗaa mi nden, mi hiwi ɓe. Hay gooto e maɓɓe majjaali, si hinaa muuyanaaɗo hayrugol on, fii no ko *hiitanoo ka defte kon laatora. 13 «Jooni non miɗo yahude ka maa. Ko mi yewtiri ɗun ka aduna ɗoo, ko fii no weltaare an nden timmira e maɓɓe. 14 Mi hewtinii ɓe kongol maa ngol. Aduna on aɲii ɓe, ɓay ɓe jeyaaka e oo aduna, wano tawiri non min kadi mi jeyaaka e oo aduna. 15 Mi toraaki ma yo a suutu ɓe e oo aduna, kono ko yo a dandu ɓe Bonɗo on. 16 Ɓe jeyaaka e oo aduna, wano tawiri non min kadi mi jeyaaka e oo aduna. 17 Ko daaluyee maa on woni goonga on, waɗu ɓe ɓe maa rewrude e goonga on. 18 Wano nulirɗaa mi non ka aduna, min kadi mi nulirii ɓe non e oo aduna. 19 Min kadi non mi waɗitike mo maa fii maɓɓe, fii yo kamɓe kadi ɓe waɗito ɓe maa rewrude e goonga on. 20 «Hinaa non kamɓe tun mi woni toranaade, kono hay gomɗinoyooɓe lan ɓen sabu konguɗi maɓɓe ɗin, 21 fii no ɓe fow, ɓe wonira gooto wano an Baabaajo on wonirɗaa e an non, min kadi mi woniri e maa non. Kamɓe kadi, yo ɓe wonir non e men fii no aduna on gomɗinira wonde ko an nulimmi. 22 Min non mi okkii ɓe mangu ngu yeɗuɗaa mi ngun, fii no ɓe wonira gooto, wano wonirɗen gooto non. 23 Mi wona e maɓɓe, an kadi, wonaa e an, fii no ɓe wonira gooto few, e no aduna on andira wonde a nulii lan, awa kadi a yiɗii ɓe wano yiɗirɗaa mi non. 24 «Baaba an, miɗo yiɗi yo ɓe okkuɗaa mi ɓen wonu ka mi woni ɗon, fii no ɓe yi'ira mangu an ngu yeɗuɗaa mi ngun, ɓay a yiɗiino lan ado aduna on woodeede. 25 «Baaba an Feewuɗo, aduna on andaali ma, kono min, mi andii ma, awa ɓee ɗoo kadi andii ko an nulimmi. 26 Mi andinii ɓe innde maa nden, awa kadi mi andinay ɓe, fii no giggol ngol yiɗuɗaa mi ngol wonira e maɓɓe, min kadi mi wona e maɓɓe.»

In Other Versions

John 17 in the ANGEFD

John 17 in the ANTPNG2D

John 17 in the AS21

John 17 in the BAGH

John 17 in the BBPNG

John 17 in the BBT1E

John 17 in the BDS

John 17 in the BEV

John 17 in the BHAD

John 17 in the BIB

John 17 in the BLPT

John 17 in the BNT

John 17 in the BNTABOOT

John 17 in the BNTLV

John 17 in the BOATCB

John 17 in the BOATCB2

John 17 in the BOBCV

John 17 in the BOCNT

John 17 in the BOECS

John 17 in the BOGWICC

John 17 in the BOHCB

John 17 in the BOHCV

John 17 in the BOHLNT

John 17 in the BOHNTLTAL

John 17 in the BOICB

John 17 in the BOILNTAP

John 17 in the BOITCV

John 17 in the BOKCV

John 17 in the BOKCV2

John 17 in the BOKHWOG

John 17 in the BOKSSV

John 17 in the BOLCB

John 17 in the BOLCB2

John 17 in the BOMCV

John 17 in the BONAV

John 17 in the BONCB

John 17 in the BONLT

John 17 in the BONUT2

John 17 in the BOPLNT

John 17 in the BOSCB

John 17 in the BOSNC

John 17 in the BOTLNT

John 17 in the BOVCB

John 17 in the BOYCB

John 17 in the BPBB

John 17 in the BPH

John 17 in the BSB

John 17 in the CCB

John 17 in the CUV

John 17 in the CUVS

John 17 in the DBT

John 17 in the DGDNT

John 17 in the DHNT

John 17 in the DNT

John 17 in the ELBE

John 17 in the EMTV

John 17 in the ESV

John 17 in the FBV

John 17 in the FEB

John 17 in the GGMNT

John 17 in the GNT

John 17 in the HARY

John 17 in the HNT

John 17 in the IRVA

John 17 in the IRVB

John 17 in the IRVG

John 17 in the IRVH

John 17 in the IRVK

John 17 in the IRVM

John 17 in the IRVM2

John 17 in the IRVO

John 17 in the IRVP

John 17 in the IRVT

John 17 in the IRVT2

John 17 in the IRVU

John 17 in the ISVN

John 17 in the JSNT

John 17 in the KAPI

John 17 in the KBT1ETNIK

John 17 in the KBV

John 17 in the KJV

John 17 in the KNFD

John 17 in the LBA

John 17 in the LBLA

John 17 in the LNT

John 17 in the LSV

John 17 in the MAAL

John 17 in the MBV

John 17 in the MBV2

John 17 in the MHNT

John 17 in the MKNFD

John 17 in the MNG

John 17 in the MNT

John 17 in the MNT2

John 17 in the MRS1T

John 17 in the NAA

John 17 in the NASB

John 17 in the NBLA

John 17 in the NBS

John 17 in the NBVTP

John 17 in the NET2

John 17 in the NIV11

John 17 in the NNT

John 17 in the NNT2

John 17 in the NNT3

John 17 in the PDDPT

John 17 in the RMNT

John 17 in the SBIAS

John 17 in the SBIBS

John 17 in the SBIBS2

John 17 in the SBICS

John 17 in the SBIDS

John 17 in the SBIGS

John 17 in the SBIHS

John 17 in the SBIIS

John 17 in the SBIIS2

John 17 in the SBIIS3

John 17 in the SBIKS

John 17 in the SBIKS2

John 17 in the SBIMS

John 17 in the SBIOS

John 17 in the SBIPS

John 17 in the SBISS

John 17 in the SBITS

John 17 in the SBITS2

John 17 in the SBITS3

John 17 in the SBITS4

John 17 in the SBIUS

John 17 in the SBIVS

John 17 in the SBT

John 17 in the SBT1E

John 17 in the SCHL

John 17 in the SNT

John 17 in the SUSU

John 17 in the SUSU2

John 17 in the SYNO

John 17 in the TBIAOTANT

John 17 in the TBT1E

John 17 in the TBT1E2

John 17 in the TFTIP

John 17 in the TFTU

John 17 in the TGNTATF3T

John 17 in the THAI

John 17 in the TNFD

John 17 in the TNT

John 17 in the TNTIK

John 17 in the TNTIL

John 17 in the TNTIN

John 17 in the TNTIP

John 17 in the TNTIZ

John 17 in the TOMA

John 17 in the TTENT

John 17 in the UBG

John 17 in the UGV

John 17 in the UGV2

John 17 in the UGV3

John 17 in the VBL

John 17 in the VDCC

John 17 in the YALU

John 17 in the YAPE

John 17 in the YBVTP

John 17 in the ZBP