1 John 4 (ANTPNG2D)

1 Nan adarasi, akam inigha izir gumazir ifarir avɨriba nguazir kam garui. Egha kamaghɨn mɨgei, Godɨn Duam akam e ganɨngi. Kamaghɨn ia nɨghnɨzir gavgavim men ikian markɨ. Egh deravɨra men araziba ko mɨgɨrɨgɨaba asavsuigh fogham, da Godɨn Duam o duar kuraba. 2 Tuavir ia Godɨn Duam gɨfoghamimra kara: Gumazitam suam, Krais Iesus, a gumazir nivafɨzimɨn nguazir kamɨn ize, gumazir kam Godɨn Duam an iti. 3 Gumazitam suam, Krais Iesus a guizɨn gumazim puvatɨ, gumazir kam a duar igharazim iti, Godɨn Duam puvatɨ. A Krais Iesusɨn apanimɨn duam. Ia fomɨra Kraisɨn apanim izamin mɨgɨrɨgɨam baraghizɨ, a datɨrɨghɨn izegha gɨvagha nguazir kamɨn iti. 4 Nan adarasi, ia guizbangɨra Godɨn boriba. Godɨn Duam ian aven itima, an gavgavim bar ekevegha Satanɨn gavgavim gafira. Satan, a nguazir kamɨn gavgavimɨn gumazir dapanim. Ezɨ kamaghɨn ia akam inigha izir gumazir ifaribagh afira. 5 Gumazir kaba, me nguazir kamɨn gumaziba. Ezɨ men mɨgɨrɨgɨaba nguazir kamɨn mɨgɨrɨgɨaba. Ezɨ nguazir kamɨn gumazamiziba me barasi. 6 Ezɨ e, Godɨn gumazamiziba. Ezɨ gumazamizir God gɨfoziba, me en akaba barasi. Ezɨ God bagha itir puvatɨzir gumazamiziba me en akaba barazir puvatɨ. Egh tuavir kamɨn e guizbangɨra mɨgeir Duam ko mɨgɨrɨgɨar ifavaribagh amir duam gɨfogham. 7 Nan adarasi, God igharaz darazigh ifongezir arazim en akazɨ. Kamaghɨn, e uari uarigh ifueka. Gumazir igharazibagh ifongezim, a Godɨn borim, egha a guizbangɨra God gɨfo. 8 Kar Godɨn arazim, a dughiaba zurara gumazamizibagh ifonge. Ezɨ e fo, gumazir igharazibagh ifongezir puvatɨzir gumazim, a bar God gɨfozir puvatɨ. 9 God borir vamɨra ikiava, e ikɨrɨmɨrir aghuim iniasa a ifuegha, an e bagha nguazir kamɨn anemada. Tuavir kamɨn God en akazɨ, e fo, God guizbangɨra gumazamizibagh ifonge. 10 Igharazibagh ifongezir arazimra kara. E kamaghɨn nɨghnɨghan kogham, e faragha God gifonge. Puvatɨ. God faragha e gifuegha, uan Otarim amadazɨ an en arazir kuraba gɨn amangasa nguazir kamɨn izegha areme. 11 Nan adarasi, God arazir kam en aka, a bar e gifonge. Kamaghɨn, e uaghan bar igharazibagh ifuegham. 12 Gumazitam dughiatam Godɨn ganizir puvatɨ. E uari uarigh ifongezir arazim damutɨ, God angamra en aven ikɨtɨ, an ifofer arazim en navir averiabagh izɨvaghtɨma an daghem otivam. 13 God uan Duam e ganɨngizɨma, a vaghvagha en itima, ezɨ e kamaghɨn fo, e an poroghav itima, a en poroghav iti. 14 Ezɨ e Afeziar Ekiam amizir bizimɨn gani. A nguazimɨn itir gumazamizibar akurvaghasa, uan Otarim amada. Ezɨ e bizir kamɨn ganigha an gun mɨgei. 15 Gumazitam an gun mɨkɨm suam, Iesus, Godɨn Otarim, eghtɨ God gumazir kamɨn poroghɨv ikɨtɨ, a Godɨn poroghɨv ikiam. 16 E kamaghɨn fo, God e gifuegha, egha an e gifongezir arazim bagha nɨghnɨzir gavgavim an iti.Kar Godɨn arazim, a dughiaba zurara gumazamizibagh ifonge. Gumazitam gumazir igharazibagh ifueghɨva, Godɨn poroghɨv ikɨtɨ, God an poroghɨv ikiam. 17 Tuavir kamɨn, e fo, God e gifongezɨ, e God ko gumazir igharazibagh ifongezɨ, ezɨ ifofer arazir kam bar e gizɨvaghtɨma, an daghem otivam. Kamaghɨn gumaziba bar Godɨn kotiamɨn tuivamin dughiam, e atiatingan kogham. E nguazir kamɨn itir dughiam e Iesusɨn mɨn ikiam, kamaghɨn e gɨn Godɨn atiatingan kogham. 18 Gumazir igharazibagh ifongezir gumazim, a Godɨn atiatir puvatɨ. Atiatir gumazim, a fo, a ivezir kuram iniam, ezɨ nɨghnɨzir kam a gamima, an atiati. Eghtɨ gumazim igharazibagh ifongezir arazim a gɨzɨvagh daghem otivtɨ, kamaghɨn a Godɨn atiatingan kogham. Gumazim atiatingtɨ, e fo, a God a gifongezir arazim deravɨra a gɨfozir puvatɨzɨ, kamaghɨn igharazibagh ifongezir arazir an itimɨn dagheba puvatɨ. 19 God faragha e gifongezɨ, ezɨ e gɨn a gifonge. Kamaghɨn e God ko igharazibagh ifongezir gavgavim iti. 20 Gumazitam Godɨn ganizir puvatɨ. Gumazitam Godɨn borir a garir igharazibagh ifueghan koghɨva, egh a manmaghɨn Godɨn a ganizir puvatɨzim gifuegham? Puvatɨ. An a gifueghan kogham. Ezɨ e kamaghɨn fo, gumazitam suam, Kɨ God gifonge, egh Godɨn borir igharazim gɨfueghan koghtɨ, e fo, a gumazir ifarim. 21 God akar gavgavir kam e ganɨngi. Tina God gifueghɨva, egh a uaghan Godɨn borir igharazim gifongegh.

In Other Versions

1 John 4 in the ANGEFD

1 John 4 in the AS21

1 John 4 in the BAGH

1 John 4 in the BBPNG

1 John 4 in the BBT1E

1 John 4 in the BDS

1 John 4 in the BEV

1 John 4 in the BHAD

1 John 4 in the BIB

1 John 4 in the BLPT

1 John 4 in the BNT

1 John 4 in the BNTABOOT

1 John 4 in the BNTLV

1 John 4 in the BOATCB

1 John 4 in the BOATCB2

1 John 4 in the BOBCV

1 John 4 in the BOCNT

1 John 4 in the BOECS

1 John 4 in the BOGWICC

1 John 4 in the BOHCB

1 John 4 in the BOHCV

1 John 4 in the BOHLNT

1 John 4 in the BOHNTLTAL

1 John 4 in the BOICB

1 John 4 in the BOILNTAP

1 John 4 in the BOITCV

1 John 4 in the BOKCV

1 John 4 in the BOKCV2

1 John 4 in the BOKHWOG

1 John 4 in the BOKSSV

1 John 4 in the BOLCB

1 John 4 in the BOLCB2

1 John 4 in the BOMCV

1 John 4 in the BONAV

1 John 4 in the BONCB

1 John 4 in the BONLT

1 John 4 in the BONUT2

1 John 4 in the BOPLNT

1 John 4 in the BOSCB

1 John 4 in the BOSNC

1 John 4 in the BOTLNT

1 John 4 in the BOVCB

1 John 4 in the BOYCB

1 John 4 in the BPBB

1 John 4 in the BPH

1 John 4 in the BSB

1 John 4 in the CCB

1 John 4 in the CUV

1 John 4 in the CUVS

1 John 4 in the DBT

1 John 4 in the DGDNT

1 John 4 in the DHNT

1 John 4 in the DNT

1 John 4 in the ELBE

1 John 4 in the EMTV

1 John 4 in the ESV

1 John 4 in the FBV

1 John 4 in the FEB

1 John 4 in the GGMNT

1 John 4 in the GNT

1 John 4 in the HARY

1 John 4 in the HNT

1 John 4 in the IRVA

1 John 4 in the IRVB

1 John 4 in the IRVG

1 John 4 in the IRVH

1 John 4 in the IRVK

1 John 4 in the IRVM

1 John 4 in the IRVM2

1 John 4 in the IRVO

1 John 4 in the IRVP

1 John 4 in the IRVT

1 John 4 in the IRVT2

1 John 4 in the IRVU

1 John 4 in the ISVN

1 John 4 in the JSNT

1 John 4 in the KAPI

1 John 4 in the KBT1ETNIK

1 John 4 in the KBV

1 John 4 in the KJV

1 John 4 in the KNFD

1 John 4 in the LBA

1 John 4 in the LBLA

1 John 4 in the LNT

1 John 4 in the LSV

1 John 4 in the MAAL

1 John 4 in the MBV

1 John 4 in the MBV2

1 John 4 in the MHNT

1 John 4 in the MKNFD

1 John 4 in the MNG

1 John 4 in the MNT

1 John 4 in the MNT2

1 John 4 in the MRS1T

1 John 4 in the NAA

1 John 4 in the NASB

1 John 4 in the NBLA

1 John 4 in the NBS

1 John 4 in the NBVTP

1 John 4 in the NET2

1 John 4 in the NIV11

1 John 4 in the NNT

1 John 4 in the NNT2

1 John 4 in the NNT3

1 John 4 in the PDDPT

1 John 4 in the PFNT

1 John 4 in the RMNT

1 John 4 in the SBIAS

1 John 4 in the SBIBS

1 John 4 in the SBIBS2

1 John 4 in the SBICS

1 John 4 in the SBIDS

1 John 4 in the SBIGS

1 John 4 in the SBIHS

1 John 4 in the SBIIS

1 John 4 in the SBIIS2

1 John 4 in the SBIIS3

1 John 4 in the SBIKS

1 John 4 in the SBIKS2

1 John 4 in the SBIMS

1 John 4 in the SBIOS

1 John 4 in the SBIPS

1 John 4 in the SBISS

1 John 4 in the SBITS

1 John 4 in the SBITS2

1 John 4 in the SBITS3

1 John 4 in the SBITS4

1 John 4 in the SBIUS

1 John 4 in the SBIVS

1 John 4 in the SBT

1 John 4 in the SBT1E

1 John 4 in the SCHL

1 John 4 in the SNT

1 John 4 in the SUSU

1 John 4 in the SUSU2

1 John 4 in the SYNO

1 John 4 in the TBIAOTANT

1 John 4 in the TBT1E

1 John 4 in the TBT1E2

1 John 4 in the TFTIP

1 John 4 in the TFTU

1 John 4 in the TGNTATF3T

1 John 4 in the THAI

1 John 4 in the TNFD

1 John 4 in the TNT

1 John 4 in the TNTIK

1 John 4 in the TNTIL

1 John 4 in the TNTIN

1 John 4 in the TNTIP

1 John 4 in the TNTIZ

1 John 4 in the TOMA

1 John 4 in the TTENT

1 John 4 in the UBG

1 John 4 in the UGV

1 John 4 in the UGV2

1 John 4 in the UGV3

1 John 4 in the VBL

1 John 4 in the VDCC

1 John 4 in the YALU

1 John 4 in the YAPE

1 John 4 in the YBVTP

1 John 4 in the ZBP