Mark 12 (MAAL)

1 ሄሊሳዖ ዬሱሴ ዬኖ ኮኦኪንሢና ሂዚ ጌዒ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ፦ «ፔቴ ዓሲ ዎይኔ ጌይንታ ሙዖ ዓኣፒ ዓኣፓ ሚሢዳ ባልጋ ባኣዚ ቱኬኔ፤ ዓጮዋ ኮሺ ዲርቂ ዬኖ ካፃዛ ሄርቂ ጩኡጲ ዑሺ ኮሾንዶ ዔቴያ ላሌ ሹቺዳ ቆኦቂ ቦኦኪ ጊኢጊሼኔ፤ ሃሣ ዎይኔሎ ካፓ ዓሶም ዼግ ጌዔ ሴኤላ ሴኤሊ፥ ዬካፓ ዬኖ ቤዞ ጎሽኪ ጎሽኪ ታኣም ካፑዋቴ ጌዒ ጎሽካ ዓሲም ዒንጊ ሃኬ ዓጪ ዴንዴኔ። 2 ዎይኖ ማንፆ ዎዶና ዒዛ ሄላ ዛሎ ዔኪ ሙካንዳጉዲ ዒዛኮ ዓይሢንቲ ማዻ ዓሲ ጎሽካ ዓሶ ኮራ ዳኬኔ። 3 ጎሽካ ዓሳ ዒዛ ዬያ ዓይሢንቲ ማዻሢ ዓርቂ ጳርቄስካፓ ኩቺ ጉሪ ማሂ ዳኬኔ። 4 ጊንሣ ሃሣ ጎዦ ዓዴ ሜሌ ዓይሢንቲ ማዻያ ዳካዛ ጎሽካዞንሢ ዬያኮዋ ቶኦኮ ዹይ ዑሪ፥ ቦርሲሲ ዳኬኔ፤ 5 ሄሊሲ ሃሣ ሜሌ ዳካዛ ዬያኣ ዎዼኔ፤ ዬያጉዴያ ሚርጌ ዓሲ ዳካዛ ዛሎ ጳርቂ ዛሎ ዎዼኔ። 6 ዓካሪ ጎዦ ዓዴ ማዻኒ ዓቴ ባኣዚ ፔኤኮ ናሽካ ናዓሢ ዳኪሢ ሌሊኬ፤ ዬያሮ ‹ጎዖንቴ ታኣኮ ናዓሢ ዔያታ ቦንቻንዳኣናንዳኔ› ሂዚ ጌዒ ማላዖ ቢያሢኮ ጋፒንፆይዳ ፔቴ ናዓሢ ዳኬኔ። 7 ጋዓንቴ ጎሽካዞንሢ ዎሊ ኮራ ‹ሃይ ዒዛ ዻካላንዳሢታሢሮ ሃኒ ዬዑዋቴ፤ ኑ ዒዛ ዎዼቶ ዒዛኮ ዓዶኮ ዓኣ ባካ ቢያ ኑም ማዓንዳኔ› ጌዔኔ። 8 ዬያሮ ናዓሢ ዔያታ ዓርቂ ዎዺ ዬኖ ጎሽኮ ቤዜሎኮ ቲኢፆ ዙላ ዔኪ ዓኣዺ ኬኤሬኔ። 9 ዓካሪ ዬኖ ጎዤሎኮ ዓዳሢ ዓይጎ ዎኦታንዳይ? ጌዔቶ ዒዚ ፔኤሮ ሙኪጋፓ ጎሽካ ዓሶ ዎዻንዳኔ፤ ዬኖ ጎዦ ቤዜሎ ሜሌ ጎሽካ ዓሲም ዒንጋንዳኔ። 10 ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦‹ማኣሮ ማዣ ዓሳ ቦሂ ሃሼ ሹጫሢማኣሮኮ ሄሎ ማዔኔ፤ 11 ዬይ ሃሣ ፆኦሲ ማዾኬ፤ኑኡኒ ዛጋዛ ዲቃሢ ሄርሺሳያኬ።› »ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢ ዒንሢ ናባቢባኣዓዳ? 12 ዓይሁዶኮ ሱኡጎ ማዔ ዓሳ ዬሱሴ ዬያ ኮኦኪንሦና ዔያቶ ዛላ ኬኤዜያ ማዔሢ ዔራዖ ዒዛ ዓርቃኒ ኮዔኔ፤ ጋዓንቴ ሚርጌ ዴሬ ዓኣያታሢሮ ዒጊጪ ዔያታ ዒዛ ሃሺ ዴንዴኔ። 13 ፔርሴ ዓሶና ሄሮዲሴ ዓሶና ዛላፓ ማዔ ፔቴ ፔቴ ዓሲ ዬሱሴ ጌስታ ጌኤዞና ዻቢንታቶ ቡኡዲ ዓርቃንዳጉዲ ዒዛ ኮራ ዳኪንቴኔ። 14 ዬንሢያ ዒዛ ኮራ ሙካዖ፦ «ዔርዛሢዮ! ኔኤኒ ጎኔ ኬኤዛያ ማዔሢ ኑኡኒ ዔራኔ፤ ዓሲ ዒጊጪሢና ዓሲ ታና ዎዚ ጋዓንዳይ? ጌዒ ኔ ማዻ ባኣዚ ባኣሢሮ ፆኦሲኮ ጎይፆ ጎኑሞና ኔኤኒ ዔርዛኔ፤ ያዒ ማዓዛ ሮሜ ዓጮ ካኣቲም ጊኢራ ጪጊሢ ዎጋ ዓይሣሞ? ዓይሡዋይ? ኑኡኒ ጊኢሮንዶሞ? ሃሾንዶይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 15 ዬሱሴ ዔያቶኮ ጌኖ ማሊፆ ዔራዖ፦ «ዒንሢ ታና ዓይጎሮ ጌኤሲና ቡኡዳኒ ኮዓይ? ሂንዳ ሮሜ ዓጮ ሚኢሾ ታና ዻውዋቴ» ጌዔኔ። 16 ዔያታ ሚኢሾ ዔኪ ሙካዛ ዒዚ፦ «ሃኖ ሮሜ ዓጮ ሚኢሼሎይዳ ዓኣሢኮ ዓውካሮና ፃኣፒንቴ ሱንፆና ዖኦሮዳይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ።ዔያታ ማሃዖ፦ «ሮሜ ዓጮ ካኣቲሲኬ» ጌዔኔ። 17 ዬሱሴ፦ «ያዒ ማዔቶ ካኣቲሲ ካኣቲም፥ ፆኦሲሲ ፆኦሲም ዒንጉዋቴ» ጌዔኔ። ዔያታ ዒዛኮ ማሂፆና ኮሺ ዲቃቲ ሄርሼኔ። 18 «ሃይቄ ዓሲ ሃይባፓ ዔቂንዱዋሴ» ጋዓ ሶዶቄ ዓሳ ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ ሂዚ ጌዒ ዒዛ ዖኦጬኔ፦ 19 «ዔርዛሢዮ! ሙሴ ዔርዜ ዎጎይዳ ኑም ፔቴ ዎጌ ፃኣፒ ዒንጌኔ፤ ዬና ‹ፔቴ ዓሲ ላኣሊ ዔካዖ ሾውዋዖ ሃይቄቶ ዒዛኮ ጌርሲ ላኣሌሎ ዔኪ ሃይቄሢም ፃጲ ጌሣኒ ናይ ሾዖንጎ› ጋዓያኬ። 20 ዓካሪ ሂንዳ ፔቴ ዓሲኮ ላንካይ ዓቲንቄ ናይ ዓኣኔ ኑ ጎዖም፤ ዔያቶኮ ቶይዳሢ ላኣሊ ዔካዖ ሾውዋ ሃይቄኔ፤ 21 ሄሊሴ ጌኤዚ ሃይቄሢኮ ዬኖ ላኣሌሎ ዔካዖ ሃሣ ሾውዋ ሃይቄኔ፤ ሃይሣሳሢያ ሃሣ ዬያጉዲ ማዔኔ፤ 22 ዬያይዴ ጎይሣ ላንኮ ጌርሲንሢ ቢያ ላኣሌሎ ዔካዖ ዻካላንዳ ናይ ሾውዋ ሃይቃዛ ቢያሢኮ ጋፒንፃ ላኣሌላ ሃይቄኔ፤ 23 ላንኮ ጌርሲንሢ ቢያ ዒዞ ዔኬያታሢሮ ጋፒንፃ ሃይቄ ዓሳ ዔቃ ዎዶና ዬና ላኣሌላ ዎያኮ ማቾ ማዓንዳይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 24 ዬሱሴ ዔያቶም ማሃዖ፦ «ዒንሢ ሃኣዒዲ ዻቢንታሢ ፃኣፒንቴሢና ፆኦሲኮ ዎልቆና ዔሩዋኣሢሮቱዋይ? 25 ሃይቄ ዓሳ ዔቃዖ ጫሪንጫ ዓኣ ፆኦሲኮ ኪኢታንቾጉዲ ማዓንዳፓ ዓቴም ዔኩዋሴ፤ ሎዑዋሴ። 26 ሃይቄ ዓሶ ዔቂፆ ዛሎ ማዔቶ ጋዓንቴ ፆኦሲ ሙሴም ካዮ ባኣካ ታሞና ጴዺ ኬኤዜ ዎዶና ዓይጎ ኬኤዜቶዋ ሙሴ ማፃኣፖይዳ ዒንሢ ናባቢባኣዓዳ? ዬና ዓይጎዳይ ጌዔቶ፦ ‹ፆኦሲ፤ ታኣኒ ዓብራሃሜ ፆኦሲ፥ ዪሳኣቄ ፆኦሲ፥ ያይቆኦቤ ፆኦሲኬ› ጌዔሢኬ። 27 ፆኦሲ ሼምፖና ናንጋ ዓሶ ፆኦሲ፥ ሃይቄቶዋ ናንጊና ናንጋ ዓሶ ፆኦሲኬ። ዒንሢ ጋዓንቴ ኮሺ ዻቢንታኔ» ጌዔኔ። 28 ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶይዳፓ ፔቴስኬያ ማርማሢ ዔያቶኮ ዋይዜኔ፤ ዬሱሴ ፔ ኮራ ዖኦጫ ዓሶም ቃራ ማሂሢ ማሄሢ ዋይዚ ዒና ዔኬኔ፤ ዬይ ዓሢ ዬሱሴ ባንሢ ሙካዖ፦ «ፆኦሲ ዓይሤ ዓይሢፆይዳፓ ቢያ ባሼ ማዔ ዓይሢፃ ዎኖዳይ?» ጌዒ ዖኦጬኔ። 29 ዬሱሴ ዒዛም ማሃዖ፦ «ቢያፓ ባሼ ማዔ ዓይሢፃ ‹ዒስራዔኤሌ ዋይዜ! ፆኦሲ ኑኡኮ ፔቴ ፆኦሲ ሌሊኬ፤ 30 ኔኤኒያ ኔኤኮ ፆኦሲ ጉቤ ዒናፓ፥ ጉቤ ሼምፓፓ፥ ጉቤ ማሊፃፓ፥ ጉቤ ዎልቃፓ ናሽኬ› ጋዓያኬ ጌዔኔ። 31 ሃሣ ዬያ ማላያ ላምዓሳ ዓይሢፃ ‹ሜሌ ዓሲ ኔናጉዲ ማሂ ናሽኬ› ጋዓያኬ። ዬንሢ ላምዖ ዓይሢፆንሢዳፓ ሜሌ ባሻያ ባኣሴ።» 32 ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛሢ ዬሱሴ ኮራ፦ «ሂዮ ፔኤሮ ኮሺኬ ዔርዛሢዮ! ‹ፆኦሲ ፔቴኬ፤ ዒዛይዳፓ ዓቴም ሜሌ ፆኦሲ ባኣሴ› ኔኤኒ ጌዔሢ ጎኔኬ፤ 33 ዬያሮ ዓሲ ጉቤ ዒናፓ፥ ጉቤ ሼምፓፓ፥ ጉቤ ማሊፃፓ፥ ጉቤ ዎልቃፓ ፆኦሲ ናሽካኒ ኮይሳኔ፤ ሃሣ ሜሌ ዓሲያ ፔና ማሂ ናሽካኒ ኮይሳኔ፤ ታሚና ሚቺ ፆኦሲም ዒንጎ ባኮ ዒንጊፆና ዬያ ጉዴያ ሜሌ ዒንጎ ካኣዦይዳፓ ዬንሢ ላምዖ ዓይሢፆንሢ ካፒፃ ባሻያኬ» ጌዔኔ። 34 ዬይ ዎጎ ዔርዛሢ ዔራቶና ጶቂሢ ማሄሢ ዬሱሴ ዛጋዖ፦ «ኔኤኒ ፆኦሲኮ ካኣቱማፓ ሃኬያቱዋሴ» ጌዔኔ።ዬካፓ ዬሱሴ ኮራ ጫርቂ ዖኦጬ ዓሲ ባኣሴ። 35 ዬሱሴ ፆኦሲኮ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ዔርዚቤቃ ሂዚ ጌዒ ዖኦጬኔ፦ «ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ‹ኪሪስቶሴ ዳውቴ ናይኬ› ዓይጎሮ ጋዓይ? 36 ዳውቴ ፔ ቶኦኪና ዓያና ጌኤሺ ዒዛ ዒና ማሊሢ ጌሣዛ፦‹ፆኦሲ፥ ታ ጎዳሢም (ሜሲሄም)ኔኤኮ ሞርኮ ኔ ቢታንቶ ዴማታኣኒ ማሃንዳያ ሄላንዳኣና ታኣኮ ሚዛቆ ዛላ ዴዔ›ጌዔኔ፤ ጌኤኔ። 37 ዓካሪ ዳውቴ ፔ ቶኦኪና ‹ጎዳ› ጌዒ ዔኤሌቶ ሜሲሄ ዳውቴኮ ዎይቲ ናይ ማዓይ?» ዬያ ዒዚ ጋዓኣና ሚርጌ ዓሲ ዒዛሲ ዎዛና ዋይዛኔ። 38 ዬሱሴ ዔርዚቤቃ ሂዚ ጌዔኔ፦ «ዖዶሲ ዓፒላ ማኣዒ ሴካ ሃንጋ ሃንቲሢና ሃሣ ቦኦኮይዳ ኮሺ ዔኤሊሢ ዔካኒ ናሽካ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶይዳፓ ካፒንቱዋቴ፤ 39 ዔያታ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞይዳ ቦንቾ ዖይታ፥ ሙኡዚም ዔኤሎ ቤስካ ቦንቾ ቤሲ ዴንቂ ዴዓኒ ሩኡራኔ። 40 ዓሲ ዛጎም ጌዒ ዖዶሲ ሺኢቆ ሺኢጲሢና ዓኒንሢባኣ ላኣሎኮ ማኣሮ ጌሺ ጌሺ ማንቂሳኔ፤ ዬያሮ ዔያቶይዳ ዴኤሢ ዎጌ ዎጊንታንዳኔ።» 41 ፆኦሲም ጌዒ ዓሳ ሚኢሾ ዒንጋ ሳኣፂኖኮ ዬሱሴ ቤርቶ ዛላ ዴዒ ዓኣዖ ዴራ ሳኣፂኖ ጋራ ሚኢሾ ዓጋንቴ ዛጌኔ፤ ዒማና ዖርጎጮ ዓሳ ሚርጌ ሚኢሼ ዓጋዛ፥ 42 ፔቴ ማንቆ ዜኤሪንዶስኬና ሙካዖ ዬኖ ዎዶ ሚኢሾና ላምዖ ሲኪና ማዓ ኮሺ ዻካ ሚኢሼ ዓጌኔ። 43 ዬሱሴ ፔኤኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶ ዔኤላዖ፦ «ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ሳኣፂኖይዳ ሚኢሾ ዓጌ ዓሶይዳፓ ባሼ ዓጌዛ ሃኖ ዓኒ ሃይቄ፥ ማንቆ ላኣሌሎኬ ጌዔኔ፤ 44 ዓይጎሮ ጌዔቶ ሜሌ ዓሳ ቢያ ዒንጌሢ ዓኣ ቆሎይዳፓ ዺቢ ዑሣ ዓኣዼሢኬ፤ ዒዛ ጋዓንቴ ማንቆታዖ ፔኤኮ ዓኣማ ዓይሱዋዖ ዓጌኔ፤ ፔና ዎይሣንዳ ባኮንሢ ቢያ ዒንጌኔ።»

In Other Versions

Mark 12 in the ANGEFD

Mark 12 in the ANTPNG2D

Mark 12 in the AS21

Mark 12 in the BAGH

Mark 12 in the BBPNG

Mark 12 in the BBT1E

Mark 12 in the BDS

Mark 12 in the BEV

Mark 12 in the BHAD

Mark 12 in the BIB

Mark 12 in the BLPT

Mark 12 in the BNT

Mark 12 in the BNTABOOT

Mark 12 in the BNTLV

Mark 12 in the BOATCB

Mark 12 in the BOATCB2

Mark 12 in the BOBCV

Mark 12 in the BOCNT

Mark 12 in the BOECS

Mark 12 in the BOGWICC

Mark 12 in the BOHCB

Mark 12 in the BOHCV

Mark 12 in the BOHLNT

Mark 12 in the BOHNTLTAL

Mark 12 in the BOICB

Mark 12 in the BOILNTAP

Mark 12 in the BOITCV

Mark 12 in the BOKCV

Mark 12 in the BOKCV2

Mark 12 in the BOKHWOG

Mark 12 in the BOKSSV

Mark 12 in the BOLCB

Mark 12 in the BOLCB2

Mark 12 in the BOMCV

Mark 12 in the BONAV

Mark 12 in the BONCB

Mark 12 in the BONLT

Mark 12 in the BONUT2

Mark 12 in the BOPLNT

Mark 12 in the BOSCB

Mark 12 in the BOSNC

Mark 12 in the BOTLNT

Mark 12 in the BOVCB

Mark 12 in the BOYCB

Mark 12 in the BPBB

Mark 12 in the BPH

Mark 12 in the BSB

Mark 12 in the CCB

Mark 12 in the CUV

Mark 12 in the CUVS

Mark 12 in the DBT

Mark 12 in the DGDNT

Mark 12 in the DHNT

Mark 12 in the DNT

Mark 12 in the ELBE

Mark 12 in the EMTV

Mark 12 in the ESV

Mark 12 in the FBV

Mark 12 in the FEB

Mark 12 in the GGMNT

Mark 12 in the GNT

Mark 12 in the HARY

Mark 12 in the HNT

Mark 12 in the IRVA

Mark 12 in the IRVB

Mark 12 in the IRVG

Mark 12 in the IRVH

Mark 12 in the IRVK

Mark 12 in the IRVM

Mark 12 in the IRVM2

Mark 12 in the IRVO

Mark 12 in the IRVP

Mark 12 in the IRVT

Mark 12 in the IRVT2

Mark 12 in the IRVU

Mark 12 in the ISVN

Mark 12 in the JSNT

Mark 12 in the KAPI

Mark 12 in the KBT1ETNIK

Mark 12 in the KBV

Mark 12 in the KJV

Mark 12 in the KNFD

Mark 12 in the LBA

Mark 12 in the LBLA

Mark 12 in the LNT

Mark 12 in the LSV

Mark 12 in the MBV

Mark 12 in the MBV2

Mark 12 in the MHNT

Mark 12 in the MKNFD

Mark 12 in the MNG

Mark 12 in the MNT

Mark 12 in the MNT2

Mark 12 in the MRS1T

Mark 12 in the NAA

Mark 12 in the NASB

Mark 12 in the NBLA

Mark 12 in the NBS

Mark 12 in the NBVTP

Mark 12 in the NET2

Mark 12 in the NIV11

Mark 12 in the NNT

Mark 12 in the NNT2

Mark 12 in the NNT3

Mark 12 in the PDDPT

Mark 12 in the PFNT

Mark 12 in the RMNT

Mark 12 in the SBIAS

Mark 12 in the SBIBS

Mark 12 in the SBIBS2

Mark 12 in the SBICS

Mark 12 in the SBIDS

Mark 12 in the SBIGS

Mark 12 in the SBIHS

Mark 12 in the SBIIS

Mark 12 in the SBIIS2

Mark 12 in the SBIIS3

Mark 12 in the SBIKS

Mark 12 in the SBIKS2

Mark 12 in the SBIMS

Mark 12 in the SBIOS

Mark 12 in the SBIPS

Mark 12 in the SBISS

Mark 12 in the SBITS

Mark 12 in the SBITS2

Mark 12 in the SBITS3

Mark 12 in the SBITS4

Mark 12 in the SBIUS

Mark 12 in the SBIVS

Mark 12 in the SBT

Mark 12 in the SBT1E

Mark 12 in the SCHL

Mark 12 in the SNT

Mark 12 in the SUSU

Mark 12 in the SUSU2

Mark 12 in the SYNO

Mark 12 in the TBIAOTANT

Mark 12 in the TBT1E

Mark 12 in the TBT1E2

Mark 12 in the TFTIP

Mark 12 in the TFTU

Mark 12 in the TGNTATF3T

Mark 12 in the THAI

Mark 12 in the TNFD

Mark 12 in the TNT

Mark 12 in the TNTIK

Mark 12 in the TNTIL

Mark 12 in the TNTIN

Mark 12 in the TNTIP

Mark 12 in the TNTIZ

Mark 12 in the TOMA

Mark 12 in the TTENT

Mark 12 in the UBG

Mark 12 in the UGV

Mark 12 in the UGV2

Mark 12 in the UGV3

Mark 12 in the VBL

Mark 12 in the VDCC

Mark 12 in the YALU

Mark 12 in the YAPE

Mark 12 in the YBVTP

Mark 12 in the ZBP