Mark 12 (SBIKS2)

1 អនន្តរំ យីឝុ រ្ទ្ឫឞ្ដាន្តេន តេភ្យះ កថយិតុមារេភេ, កឝ្ចិទេកោ ទ្រាក្ឞាក្ឞេត្រំ វិធាយ តច្ចតុទ៌ិក្ឞុ វារណីំ ក្ឫត្វា តន្មធ្យេ ទ្រាក្ឞាបេឞណកុណ្ឌម៑ អខនត៑, តថា តស្យ គឌមបិ និម៌្មិតវាន៑ តតស្តត្ក្ឞេត្រំ ក្ឫឞីវលេឞុ សមប៌្យ ទូរទេឝំ ជគាម។ 2 តទនន្តរំ ផលកាលេ ក្ឫឞីវលេភ្យោ ទ្រាក្ឞាក្ឞេត្រផលានិ ប្រាប្តុំ តេឞាំ សវិធេ ភ្ឫត្យម៑ ឯកំ ប្រាហិណោត៑។ 3 កិន្តុ ក្ឫឞីវលាស្តំ ធ្ឫត្វា ប្រហ្ឫត្យ រិក្តហស្តំ វិសស្ឫជុះ។ 4 តតះ ស បុនរន្យមេកំ ភ្ឫត្យំ ប្រឞយាមាស, កិន្តុ តេ ក្ឫឞីវលាះ បាឞាណាឃាតៃស្តស្យ ឝិរោ ភង្ក្ត្វា សាបមានំ តំ វ្យសជ៌ន៑។ 5 តតះ បរំ សោបរំ ទាសំ ប្រាហិណោត៑ តទា តេ តំ ជឃ្នុះ, ឯវម៑ អនេកេឞាំ កស្យចិត៑ ប្រហារះ កស្យចិទ៑ វធឝ្ច តៃះ ក្ឫតះ។ 6 តតះ បរំ មយា ស្វបុត្រេ ប្រហិតេ តេ តមវឝ្យំ សម្មំស្យន្តេ, ឥត្យុក្ត្វាវឝេឞេ តេឞាំ សន្និធៅ និជប្រិយម៑ អទ្វិតីយំ បុត្រំ ប្រេឞយាមាស។ 7 កិន្តុ ក្ឫឞីវលាះ បរស្បរំ ជគទុះ, ឯឞ ឧត្តរាធិការី, អាគច្ឆត វយមេនំ ហន្មស្តថា ក្ឫតេ ៜធិការោយម៑ អស្មាកំ ភវិឞ្យតិ។ 8 តតស្តំ ធ្ឫត្វា ហត្វា ទ្រាក្ឞាក្ឞេត្រាទ៑ ពហិះ ប្រាក្ឞិបន៑។ 9 អនេនាសៅ ទ្រាក្ឞាក្ឞេត្របតិះ កិំ ករិឞ្យតិ? ស ឯត្យ តាន៑ ក្ឫឞីវលាន៑ សំហត្យ តត្ក្ឞេត្រម៑ អន្យេឞុ ក្ឫឞីវលេឞុ សមប៌យិឞ្យតិ។ 10 អបរញ្ច, "ស្ថបតយះ ករិឞ្យន្តិ គ្រាវាណំ យន្តុ តុច្ឆកំ។ ប្រាធានប្រស្តរះ កោណេ ស ឯវ សំភវិឞ្យតិ។ 11 ឯតត៑ កម៌្ម បរេឝស្យាំទ្ភុតំ នោ ទ្ឫឞ្ដិតោ ភវេត៑៕ " ឥមាំ ឝាស្ត្រីយាំ លិបិំ យូយំ កិំ នាបាឋិឞ្ដ? 12 តទានីំ ស តានុទ្ទិឝ្យ តាំ ទ្ឫឞ្ដាន្តកថាំ កថិតវាន៑, ត ឥត្ថំ ពុទ្វ្វា តំ ធត៌្តាមុទ្យតាះ, កិន្តុ លោកេភ្យោ ពិភ្យុះ, តទនន្តរំ តេ តំ វិហាយ វវ្រជុះ។ 13 អបរញ្ច តេ តស្យ វាក្យទោឞំ ធត៌្តាំ កតិបយាន៑ ផិរូឝិនោ ហេរោទីយាំឝ្ច លោកាន៑ តទន្តិកំ ប្រេឞយាមាសុះ។ 14 ត អាគត្យ តមវទន៑, ហេ គុរោ ភវាន៑ តថ្យភាឞី កស្យាប្យនុរោធំ ន មន្យតេ, បក្ឞបាតញ្ច ន ករោតិ, យថាត៌្ហត ឦឝ្វរីយំ មាគ៌ំ ទឝ៌យតិ វយមេតត៑ ប្រជានីមះ, កៃសរាយ ករោ ទេយោ ន វាំ? វយំ ទាស្យាមោ ន វា? 15 កិន្តុ ស តេឞាំ កបដំ ជ្ញាត្វា ជគាទ, កុតោ មាំ បរីក្ឞធ្វេ? ឯកំ មុទ្រាបាទំ សមានីយ មាំ ទឝ៌យត។ 16 តទា តៃរេកស្មិន៑ មុទ្រាបាទេ សមានីតេ ស តាន៑ បប្រច្ឆ, អត្រ លិខិតំ នាម មូត៌្តិ រ្វា កស្យ? តេ ប្រត្យូចុះ, កៃសរស្យ។ 17 តទា យីឝុរវទត៑ តហ៌ិ កៃសរស្យ ទ្រវ្យាណិ កៃសរាយ ទត្ត, ឦឝ្វរស្យ ទ្រវ្យាណិ តុ ឦឝ្វរាយ ទត្ត; តតស្តេ វិស្មយំ មេនិរេ។ 18 អថ ម្ឫតានាមុត្ថានំ យេ ន មន្យន្តេ តេ សិទូកិនោ យីឝោះ សមីបមាគត្យ តំ បប្រច្ឆុះ; 19 ហេ គុរោ កឝ្ចិជ្ជនោ យទិ និះសន្តតិះ សន៑ ភាយ៌្យាយាំ សត្យាំ ម្រិយតេ តហ៌ិ តស្យ ភ្រាតា តស្យ ភាយ៌្យាំ គ្ឫហីត្វា ភ្រាតុ រ្វំឝោត្បត្តិំ ករិឞ្យតិ, វ្យវស្ថាមិមាំ មូសា អស្មាន៑ ប្រតិ វ្យលិខត៑។ 20 កិន្តុ កេចិត៑ សប្ត ភ្រាតរ អាសន៑, តតស្តេឞាំ ជ្យេឞ្ឋភ្រាតា វិវហ្យ និះសន្តតិះ សន៑ អម្រិយត។ 21 តតោ ទ្វិតីយោ ភ្រាតា តាំ ស្ត្រិយមគ្ឫហណត៑ កិន្តុ សោបិ និះសន្តតិះ សន៑ អម្រិយត; អថ ត្ឫតីយោបិ ភ្រាតា តាទ្ឫឝោភវត៑។ 22 ឥត្ថំ សប្តៃវ ភ្រាតរស្តាំ ស្ត្រិយំ គ្ឫហីត្វា និះសន្តានាះ សន្តោៜម្រិយន្ត, សវ៌្វឝេឞេ សាបិ ស្ត្រី ម្រិយតេ ស្ម។ 23 អថ ម្ឫតានាមុត្ថានកាលេ យទា ត ឧត្ថាស្យន្តិ តទា តេឞាំ កស្យ ភាយ៌្យា សា ភវិឞ្យតិ? យតស្តេ សប្តៃវ តាំ វ្យវហន៑។ 24 តតោ យីឝុះ ប្រត្យុវាច ឝាស្ត្រម៑ ឦឝ្វរឝក្តិញ្ច យូយមជ្ញាត្វា កិមភ្រាម្យត ន? 25 ម្ឫតលោកានាមុត្ថានំ សតិ តេ ន វិវហន្តិ វាគ្ទត្តា អបិ ន ភវន្តិ, កិន្តុ ស្វគ៌ីយទូតានាំ សទ្ឫឝា ភវន្តិ។ 26 បុនឝ្ច "អហម៑ ឥព្រាហីម ឦឝ្វរ ឥស្ហាក ឦឝ្វរោ យាកូពឝ្ចេឝ្វរះ" យាមិមាំ កថាំ ស្តម្ពមធ្យេ តិឞ្ឋន៑ ឦឝ្វរោ មូសាមវាទីត៑ ម្ឫតានាមុត្ថានាត៌្ហេ សា កថា មូសាលិខិតេ បុស្តកេ កិំ យុឞ្មាភិ រ្នាបាឋិ? 27 ឦឝ្វរោ ជីវតាំ ប្រភុះ កិន្តុ ម្ឫតានាំ ប្រភុ រ្ន ភវតិ, តស្មាទ្ធេតោ រ្យូយំ មហាភ្រមេណ តិឞ្ឋថ។ 28 ឯតហ៌ិ ឯកោធ្យាបក ឯត្យ តេឞាមិត្ថំ វិចារំ ឝុឝ្រាវ; យីឝុស្តេឞាំ វាក្យស្យ សទុត្តរំ ទត្តវាន៑ ឥតិ ពុទ្វ្វា តំ ប្ឫឞ្ដវាន៑ សវ៌្វាសាម៑ អាជ្ញានាំ កា ឝ្រេឞ្ឋា? តតោ យីឝុះ ប្រត្យុវាច, 29 "ហេ ឥស្រាយេល្លោកា អវធត្ត, អស្មាកំ ប្រភុះ បរមេឝ្វរ ឯក ឯវ, 30 យូយំ សវ៌្វន្តះករណៃះ សវ៌្វប្រាណៃះ សវ៌្វចិត្តៃះ សវ៌្វឝក្តិភិឝ្ច តស្មិន៑ ប្រភៅ បរមេឝ្វរេ ប្រីយធ្វំ," ឥត្យាជ្ញា ឝ្រេឞ្ឋា។ 31 តថា "ស្វប្រតិវាសិនិ ស្វវត៑ ប្រេម កុរុធ្វំ," ឯឞា យា ទ្វិតីយាជ្ញា សា តាទ្ឫឝី; ឯតាភ្យាំ ទ្វាភ្យាម៑ អាជ្ញាភ្យាម៑ អន្យា កាប្យាជ្ញា ឝ្រេឞ្ឋា នាស្តិ។ 32 តទា សោធ្យាបកស្តមវទត៑, ហេ គុរោ សត្យំ ភវាន៑ យថាត៌្ហំ ប្រោក្តវាន៑ យត ឯកស្មាទ៑ ឦឝ្វរាទ៑ អន្យោ ទ្វិតីយ ឦឝ្វរោ នាស្តិ; 33 អបរំ សវ៌្វាន្តះករណៃះ សវ៌្វប្រាណៃះ សវ៌្វចិត្តៃះ សវ៌្វឝក្តិភិឝ្ច ឦឝ្វរេ ប្រេមករណំ តថា ស្វមីបវាសិនិ ស្វវត៑ ប្រេមករណញ្ច សវ៌្វេភ្យោ ហោមពលិទានាទិភ្យះ ឝ្រឞ្ឋំ ភវតិ។ 34 តតោ យីឝុះ សុពុទ្ធេរិវ តស្យេទម៑ ឧត្តរំ ឝ្រុត្វា តំ ភាឞិតវាន៑ ត្វមីឝ្វរស្យ រាជ្យាន្ន ទូរោសិ។ ឥតះ បរំ តេន សហ កស្យាបិ វាក្យស្យ វិចារំ កត៌្តាំ កស្យាបិ ប្រគល្ភតា ន ជាតា។ 35 អនន្តរំ មធ្យេមន្ទិរម៑ ឧបទិឝន៑ យីឝុរិមំ ប្រឝ្នំ ចការ, អធ្យាបកា អភិឞិក្តំ (តារកំ) កុតោ ទាយូទះ សន្តានំ វទន្តិ? 36 ស្វយំ ទាយូទ៑ បវិត្រស្យាត្មន អាវេឝេនេទំ កថយាមាស។ យថា។ "មម ប្រភុមិទំ វាក្យវទត៑ បរមេឝ្វរះ។ តវ ឝត្រូនហំ យាវត៑ បាទបីឋំ ករោមិ ន។ តាវត៑ កាលំ មទីយេ ត្វំ ទក្ឞបាឝ៌្វ៑ ឧបាវិឝ។ " 37 យទិ ទាយូទ៑ តំ ប្រភូំ វទតិ តហ៌ិ កថំ ស តស្យ សន្តានោ ភវិតុមហ៌តិ? ឥតរេ លោកាស្តត្កថាំ ឝ្រុត្វាននន្ទុះ។ 38 តទានីំ ស តានុបទិឝ្យ កថិតវាន៑ យេ នរា ទីគ៌្ហបរិធេយានិ ហដ្ដេ វិបនៅ ច 39 លោកក្ឫតនមស្ការាន៑ ភជនគ្ឫហេ ប្រធានាសនានិ ភោជនកាលេ ប្រធានស្ថានានិ ច កាង្ក្ឞន្តេ; 40 វិធវានាំ សវ៌្វស្វំ គ្រសិត្វា ឆលាទ៑ ទីគ៌្ហកាលំ ប្រាត៌្ហយន្តេ តេភ្យ ឧបាធ្យាយេភ្យះ សាវធានា ភវត; តេៜធិកតរាន៑ ទណ្ឌាន៑ ប្រាប្ស្យន្តិ។ 41 តទនន្តរំ លោកា ភាណ្ឌាគារេ មុទ្រា យថា និក្ឞិបន្តិ ភាណ្ឌាគារស្យ សម្មុខេ សមុបវិឝ្យ យីឝុស្តទវលុលោក; តទានីំ ពហវោ ធនិនស្តស្យ មធ្យេ ពហូនិ ធនានិ និរក្ឞិបន៑។ 42 បឝ្ចាទ៑ ឯកា ទរិទ្រា វិធវា សមាគត្យ ទ្វិបណមូល្យាំ មុទ្រៃកាំ តត្រ និរក្ឞិបត៑។ 43 តទា យីឝុះ ឝិឞ្យាន៑ អាហូយ កថិតវាន៑ យុឞ្មានហំ យថាត៌្ហំ វទាមិ យេ យេ ភាណ្ឌាគារេៜស្មិន ធនានិ និះក្ឞិបន្តិ ស្ម តេភ្យះ សវ៌្វេភ្យ ឥយំ វិធវា ទរិទ្រាធិកម៑ និះក្ឞិបតិ ស្ម។ 44 យតស្តេ ប្រភូតធនស្យ កិញ្ចិត៑ និរក្ឞិបន៑ កិន្តុ ទីនេយំ ស្វទិនយាបនយោគ្យំ កិញ្ចិទបិ ន ស្ថាបយិត្វា សវ៌្វស្វំ និរក្ឞិបត៑។

In Other Versions

Mark 12 in the ANGEFD

Mark 12 in the ANTPNG2D

Mark 12 in the AS21

Mark 12 in the BAGH

Mark 12 in the BBPNG

Mark 12 in the BBT1E

Mark 12 in the BDS

Mark 12 in the BEV

Mark 12 in the BHAD

Mark 12 in the BIB

Mark 12 in the BLPT

Mark 12 in the BNT

Mark 12 in the BNTABOOT

Mark 12 in the BNTLV

Mark 12 in the BOATCB

Mark 12 in the BOATCB2

Mark 12 in the BOBCV

Mark 12 in the BOCNT

Mark 12 in the BOECS

Mark 12 in the BOGWICC

Mark 12 in the BOHCB

Mark 12 in the BOHCV

Mark 12 in the BOHLNT

Mark 12 in the BOHNTLTAL

Mark 12 in the BOICB

Mark 12 in the BOILNTAP

Mark 12 in the BOITCV

Mark 12 in the BOKCV

Mark 12 in the BOKCV2

Mark 12 in the BOKHWOG

Mark 12 in the BOKSSV

Mark 12 in the BOLCB

Mark 12 in the BOLCB2

Mark 12 in the BOMCV

Mark 12 in the BONAV

Mark 12 in the BONCB

Mark 12 in the BONLT

Mark 12 in the BONUT2

Mark 12 in the BOPLNT

Mark 12 in the BOSCB

Mark 12 in the BOSNC

Mark 12 in the BOTLNT

Mark 12 in the BOVCB

Mark 12 in the BOYCB

Mark 12 in the BPBB

Mark 12 in the BPH

Mark 12 in the BSB

Mark 12 in the CCB

Mark 12 in the CUV

Mark 12 in the CUVS

Mark 12 in the DBT

Mark 12 in the DGDNT

Mark 12 in the DHNT

Mark 12 in the DNT

Mark 12 in the ELBE

Mark 12 in the EMTV

Mark 12 in the ESV

Mark 12 in the FBV

Mark 12 in the FEB

Mark 12 in the GGMNT

Mark 12 in the GNT

Mark 12 in the HARY

Mark 12 in the HNT

Mark 12 in the IRVA

Mark 12 in the IRVB

Mark 12 in the IRVG

Mark 12 in the IRVH

Mark 12 in the IRVK

Mark 12 in the IRVM

Mark 12 in the IRVM2

Mark 12 in the IRVO

Mark 12 in the IRVP

Mark 12 in the IRVT

Mark 12 in the IRVT2

Mark 12 in the IRVU

Mark 12 in the ISVN

Mark 12 in the JSNT

Mark 12 in the KAPI

Mark 12 in the KBT1ETNIK

Mark 12 in the KBV

Mark 12 in the KJV

Mark 12 in the KNFD

Mark 12 in the LBA

Mark 12 in the LBLA

Mark 12 in the LNT

Mark 12 in the LSV

Mark 12 in the MAAL

Mark 12 in the MBV

Mark 12 in the MBV2

Mark 12 in the MHNT

Mark 12 in the MKNFD

Mark 12 in the MNG

Mark 12 in the MNT

Mark 12 in the MNT2

Mark 12 in the MRS1T

Mark 12 in the NAA

Mark 12 in the NASB

Mark 12 in the NBLA

Mark 12 in the NBS

Mark 12 in the NBVTP

Mark 12 in the NET2

Mark 12 in the NIV11

Mark 12 in the NNT

Mark 12 in the NNT2

Mark 12 in the NNT3

Mark 12 in the PDDPT

Mark 12 in the PFNT

Mark 12 in the RMNT

Mark 12 in the SBIAS

Mark 12 in the SBIBS

Mark 12 in the SBIBS2

Mark 12 in the SBICS

Mark 12 in the SBIDS

Mark 12 in the SBIGS

Mark 12 in the SBIHS

Mark 12 in the SBIIS

Mark 12 in the SBIIS2

Mark 12 in the SBIIS3

Mark 12 in the SBIKS

Mark 12 in the SBIMS

Mark 12 in the SBIOS

Mark 12 in the SBIPS

Mark 12 in the SBISS

Mark 12 in the SBITS

Mark 12 in the SBITS2

Mark 12 in the SBITS3

Mark 12 in the SBITS4

Mark 12 in the SBIUS

Mark 12 in the SBIVS

Mark 12 in the SBT

Mark 12 in the SBT1E

Mark 12 in the SCHL

Mark 12 in the SNT

Mark 12 in the SUSU

Mark 12 in the SUSU2

Mark 12 in the SYNO

Mark 12 in the TBIAOTANT

Mark 12 in the TBT1E

Mark 12 in the TBT1E2

Mark 12 in the TFTIP

Mark 12 in the TFTU

Mark 12 in the TGNTATF3T

Mark 12 in the THAI

Mark 12 in the TNFD

Mark 12 in the TNT

Mark 12 in the TNTIK

Mark 12 in the TNTIL

Mark 12 in the TNTIN

Mark 12 in the TNTIP

Mark 12 in the TNTIZ

Mark 12 in the TOMA

Mark 12 in the TTENT

Mark 12 in the UBG

Mark 12 in the UGV

Mark 12 in the UGV2

Mark 12 in the UGV3

Mark 12 in the VBL

Mark 12 in the VDCC

Mark 12 in the YALU

Mark 12 in the YAPE

Mark 12 in the YBVTP

Mark 12 in the ZBP