Mark 3 (MAAL)

1 ዬካፓ ዬሱሴ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ማዒ ጌሌኔ፤ ዒኢካ ፔቴ ኩቺ ዎቦ ዓሲ ዓኣኔ። 2 ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞይዳፓ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዬሱሴ ዎጎና ዓይሢሳኒ ኮዓዖ፦ «ሂንዳ ሃኖ ዒዚ ሃውሾ ዓቦና ሃያ ዎቦ ዓሢ ፓሣቴ ኑ ዛጎም» ጌዒ ዒዛ ካፔኔ። 3 ዬሱሴ ኩጮ ዎቦ ዓሢም፦ «ሃይካ ሙኪ ባኣካ ዔቄ» ጌዔኔ። 4 ዬካፓ ዒዚ ዔያቶ ዖኦጫዖ፦ «ዓይሁዶኮ ሃውሾ ኬሎና ዓይሢንቴሢ ኮሺ ማዻንዳጉዲሞ ፑርታ ማዻንዳጉዲዳይ? ሼምፖ ዻዻቂሾምሞ ባባይዞምዳይ?» ጋዓዛ፥ ዔያታ ጋዓንቴ ዚቲዮ ጌዔኔ። 5 ዬሱሴ ዔያቶኮ ዒና ዔኩዋያ ማዒ ዶጬሢሮ ዖዪጋፓ ዒኢካ ዓኣ ዓሶ ዻጋዺ ዛጋዖ ዎቦ ዓሢም፦ «ኩጮ ኔኤኮ ፒሼ» ጌዔኔ። ዒዚያ ፒሼ ዎዶና ኩጫ ዻቄኔ። 6 ዬያሮ ፔርሴ ዓሳ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዛፓ ኬስካዖ ዑኬና ዎማይዲ ዬሱሴ ዔያታ ባይዛንዳቴያ ካኣታሢ ሄሮዲሴ ዓሶና ዎላ ዞርቴኔ። 7 7-8 ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዎላ ጌሊላ ባዞ ባንሢ ዴንዴኔ። ዒማና ዒዚ ማዻ ባኮ ዋይዜ ዓሳ ሚርጌሢ ዒዛ ባንሢ ሙኬኔ፤ ዔያታ ሙኬሢ፦ ጌሊላይዳፓ፥ ዪሁዳይዳፓ፥ ዬሩሳላሜይዳፓ፥ ዔዶሚያሴይዳፓ፥ ዮርዳኖሴ ዎሮኮ ሱካ ዓኣ ዓጫፓ ሃሣ ፂሮሴና ሲዶና ጌይንታ ካታማፓኬ። 9 ዴሮኮ ኮሺ ዺቢፆይዳፓ ዔቄያና ዓሳ ዒዛ ቱቺ ሜታሱዋጉዲ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ዒዛም ጊኢጊሻንዳጉዲ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዒ ዓይሤኔ። 10 ሚርጌ ዓሶ ዒዚ ቤርታ ዓውሴሢሮ ሃርጌና ሜታዻ ዓሳ ቢያ ዒዛኮ ዑፆ ካኣማኒ ኮዒ ሂዒንታኔ። 11 ፑርቶ ዓያና ዬሱሴ ዛጌ ዎዶና ቢያ ዒዛኮ ቤርታ ሎኦሚ ሎኦሚ፦ «ኔኤኒ ፆኦሲ ናዓሢኬ» ጌዒ ጌዒ ዒላቴኔ። 12 ዬሱሴ ፑርቶ ዓያኖም ዒዛኮ ዖኑሞ ኬኤዙዋጉዲ ዶዲሺ ጎሬኔ። 13 ዬሱሴ ጌሜሮ ኬስካዖ ዒዚ ኮዔዞንሢ ፔ ባንሢ ዔኤሌኔ፤ ዔያታኣ ዒዛ ባንሢ ሙኬኔ። 14 ዔያታ ዒዛና ዎላ ማዓንዳጉዲ፥ ዔርዛንዳጉዲ ዔያቶ ዳካኒ ታጶ ላምዖንሢ ዶኦሪ፦ «ዳኪንቴዞንሢ» ጋዓ ሱንሢ ጌሤኔ። 15 ሃሣ ፑርታ ዓያና ኬሳንዳጉዲ ዎልቄና ዓኣ ቢታንቶ ዔያቶም ዒንጌኔ። 16 ታጶ ላምዖ ዳኪንቴዞንሢ ማዒ ዶኦሪንቴዞንሢ ሃንሢኬ፦ ጴፂሮሴ ጌዒ ሱንፆ ጌሦና ሲሞኦኔ፥ 17 ቦዖኔርጌሴ ጌይፃ ጉጉንሢጉዲ ማዔ ዓሶንሢ ጌዒ ሱንፃ ጌሢንቴ ዜብዲዮሴ ናኣቶ ያይቆኦቤና ዒዛኮ ጌርሲ ዮሃኒሴ፥ 18 ዒንዲራሴ፥ ፒልጶሴ፥ ቤርቴሌሞሴ፥ ማቲዮሴ፥ ቶኦማኣሴ፥ ዒልፒዮሴ ናኣዚ ያይቆኦቤ፥ ታዲዮሴ፥ ፔ ዓጮ ሚጪንታ ሲሞኦኔ፥ 19 ዬሱሴ ዓኣሢ ዒንጌ ዓስቆሮንቶ ዪሁዳንታኬ። 20 ዬካፓ ዬሱሴ ማኣሪ ጌላዛ ሚርጌ ዓሲያ ሙኪ ቡኬሢሮ ዒዛና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢናም ዴዒ ሙዓኒ ማጌኔ። 21 ዬሱሴኮ ማኣሮ ዓሳ፦ «ዒዚ ዣኣሽካኔ» ዓሳ ጋዓሢ ዋይዚ ዒዛ ዓርቂ ዔካኒ ሙኬኔ። 22 ዬሩሳላሜፓ ሙኬ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛዞንሢ፦ «ዒዛይዳ ቢዔልዛቡሌ ዓኣኔ፥ ዒዚ ፑርቶ ዓያኖ ኬሳሢ ሃያ ፑርቶ ዓያኖኮ ሱኡጋሢ ማዔ ቤዔልዛቡሌናኬ» ጌዒ ጌዒ ጌስታኔ። 23 ዬሱሴ ዔያቶ ፔ ባንሢ ዔኤሊ ኮኦኪንሢና ሂዚ ዔያቶም ጌዔኔ፦ «ፃላሄ ፃላሄ ዎዲ ኬሳኒ ዳንዳዓይ? 24 ፔቴ ካኣቲ ዓጪ ዎሊና ፓቂንቲ ዖልቴቶ ዬኖ ዓጮ ካኣቱማ ዶዲ ናንጋኒ ዳንዳዑዋሴ። 25 ሃሣ ፔቴ ማኣሪ ዓሲ ዎሊና ዣሊ ፓቂንቴቴ ዬና ማኣሬላ ማኣሪ ማዓኒ ዳንዳዑዋሴ፤ 26 ዬያጉዲ ፃላሄ ዎሊና ፓቂንቴቶ ጋፒንሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ዔቃኒ ዳንዳዑዋሴ፤ 27 «ሃሣ ፔቴ ዎልቄና ዓኣ ዓሲ ማኣሪ ጌላኒ ዒዛ ዎልቆሲ ቤርታዺ ቱኪባኣዖ ዒዛኮ ዓኣ ባኮ ቡሪ ዔካኒ ዳንዳዒንቱዋሴ።» 28 ዬሱሴ ሃሣ ኬኤዛዖ፦ «ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዓሳ ማዻ ጎሞና ሃሣ ፆኦሲ ጫሽካ ጫዣታዖ ዓቶም ጌዒንታንዳኔ። 29 ጋዓንቴ ዓያና ጌኤሺ ጫሽካሢም ቢያ ናንጊና ጋሌ ማዓንዳኣፓዓቴም ጎማ ዓቶም ጌዒንታዓኬ» ጌዔኔ። 30 ዬሱሴ ዬኖ ጌዔሢ ዓሳ፦ «ዒዛይዳ ፑርታ ዓያና ዓኣኔ» ጌዔሢሮኬ። 31 ዬሱሴኮ ዒንዶና ጌርሲንሢና ዒዚ ዓኣ ቤዞ ሙኪ ካራ ዔቃዖ ዓሲ ዳኪ ዒዛ ዔኤሊሴኔ። 32 ዒዛኮ ዓጫ ዴዒ ዓኣ ዓሳ ዒዛም፦ «ኔኤኮ ዒንዳኣ፥ ጌርሲንሢ፥ ጌሮንሢ ካራ ኔና ኮዓኔ» ጌዒ ኬኤዜኔ። 33 ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ዒንዳ ታኣኮ ዖናዳይ? ጌርሲንሢያ ዖናንሢዳይ?» ጌዒ ማሃዖ፥ 34 ዒዛኮ ዓጫ ዴዔ ዓሶ ባንሢ ዛጊ ዛጊ፦ «ሃኣቶ ዛጉዋቴ፥ ታኣኮ ዒንዶና ጌርሲንሢና ሃኣቶኬ፤ 35 ዖናታቴያ ፆኦሲ ዓይሢፆ ኩንሣዞንሢ ቢያ ታኣኮ ዒሾ ሚሾንታ ዒንዶንታኬ» ጌዔኔ።

In Other Versions

Mark 3 in the ANGEFD

Mark 3 in the ANTPNG2D

Mark 3 in the AS21

Mark 3 in the BAGH

Mark 3 in the BBPNG

Mark 3 in the BBT1E

Mark 3 in the BDS

Mark 3 in the BEV

Mark 3 in the BHAD

Mark 3 in the BIB

Mark 3 in the BLPT

Mark 3 in the BNT

Mark 3 in the BNTABOOT

Mark 3 in the BNTLV

Mark 3 in the BOATCB

Mark 3 in the BOATCB2

Mark 3 in the BOBCV

Mark 3 in the BOCNT

Mark 3 in the BOECS

Mark 3 in the BOGWICC

Mark 3 in the BOHCB

Mark 3 in the BOHCV

Mark 3 in the BOHLNT

Mark 3 in the BOHNTLTAL

Mark 3 in the BOICB

Mark 3 in the BOILNTAP

Mark 3 in the BOITCV

Mark 3 in the BOKCV

Mark 3 in the BOKCV2

Mark 3 in the BOKHWOG

Mark 3 in the BOKSSV

Mark 3 in the BOLCB

Mark 3 in the BOLCB2

Mark 3 in the BOMCV

Mark 3 in the BONAV

Mark 3 in the BONCB

Mark 3 in the BONLT

Mark 3 in the BONUT2

Mark 3 in the BOPLNT

Mark 3 in the BOSCB

Mark 3 in the BOSNC

Mark 3 in the BOTLNT

Mark 3 in the BOVCB

Mark 3 in the BOYCB

Mark 3 in the BPBB

Mark 3 in the BPH

Mark 3 in the BSB

Mark 3 in the CCB

Mark 3 in the CUV

Mark 3 in the CUVS

Mark 3 in the DBT

Mark 3 in the DGDNT

Mark 3 in the DHNT

Mark 3 in the DNT

Mark 3 in the ELBE

Mark 3 in the EMTV

Mark 3 in the ESV

Mark 3 in the FBV

Mark 3 in the FEB

Mark 3 in the GGMNT

Mark 3 in the GNT

Mark 3 in the HARY

Mark 3 in the HNT

Mark 3 in the IRVA

Mark 3 in the IRVB

Mark 3 in the IRVG

Mark 3 in the IRVH

Mark 3 in the IRVK

Mark 3 in the IRVM

Mark 3 in the IRVM2

Mark 3 in the IRVO

Mark 3 in the IRVP

Mark 3 in the IRVT

Mark 3 in the IRVT2

Mark 3 in the IRVU

Mark 3 in the ISVN

Mark 3 in the JSNT

Mark 3 in the KAPI

Mark 3 in the KBT1ETNIK

Mark 3 in the KBV

Mark 3 in the KJV

Mark 3 in the KNFD

Mark 3 in the LBA

Mark 3 in the LBLA

Mark 3 in the LNT

Mark 3 in the LSV

Mark 3 in the MBV

Mark 3 in the MBV2

Mark 3 in the MHNT

Mark 3 in the MKNFD

Mark 3 in the MNG

Mark 3 in the MNT

Mark 3 in the MNT2

Mark 3 in the MRS1T

Mark 3 in the NAA

Mark 3 in the NASB

Mark 3 in the NBLA

Mark 3 in the NBS

Mark 3 in the NBVTP

Mark 3 in the NET2

Mark 3 in the NIV11

Mark 3 in the NNT

Mark 3 in the NNT2

Mark 3 in the NNT3

Mark 3 in the PDDPT

Mark 3 in the PFNT

Mark 3 in the RMNT

Mark 3 in the SBIAS

Mark 3 in the SBIBS

Mark 3 in the SBIBS2

Mark 3 in the SBICS

Mark 3 in the SBIDS

Mark 3 in the SBIGS

Mark 3 in the SBIHS

Mark 3 in the SBIIS

Mark 3 in the SBIIS2

Mark 3 in the SBIIS3

Mark 3 in the SBIKS

Mark 3 in the SBIKS2

Mark 3 in the SBIMS

Mark 3 in the SBIOS

Mark 3 in the SBIPS

Mark 3 in the SBISS

Mark 3 in the SBITS

Mark 3 in the SBITS2

Mark 3 in the SBITS3

Mark 3 in the SBITS4

Mark 3 in the SBIUS

Mark 3 in the SBIVS

Mark 3 in the SBT

Mark 3 in the SBT1E

Mark 3 in the SCHL

Mark 3 in the SNT

Mark 3 in the SUSU

Mark 3 in the SUSU2

Mark 3 in the SYNO

Mark 3 in the TBIAOTANT

Mark 3 in the TBT1E

Mark 3 in the TBT1E2

Mark 3 in the TFTIP

Mark 3 in the TFTU

Mark 3 in the TGNTATF3T

Mark 3 in the THAI

Mark 3 in the TNFD

Mark 3 in the TNT

Mark 3 in the TNTIK

Mark 3 in the TNTIL

Mark 3 in the TNTIN

Mark 3 in the TNTIP

Mark 3 in the TNTIZ

Mark 3 in the TOMA

Mark 3 in the TTENT

Mark 3 in the UBG

Mark 3 in the UGV

Mark 3 in the UGV2

Mark 3 in the UGV3

Mark 3 in the VBL

Mark 3 in the VDCC

Mark 3 in the YALU

Mark 3 in the YAPE

Mark 3 in the YBVTP

Mark 3 in the ZBP