Proverbs 14 (TBIAOTANT)

1 Amizir nɨghnɨzir aghuim itim, a bar deraghavɨra uan dɨpenimɨn averiam akɨra deragha an gari, ezɨ an adarazi a ko deravɨra ikia gavgafi. Ezɨ amizir nɨghnɨzir aghuiba puvatɨzim, a uabɨ uan dɨpenim ko uan adarazi gasɨghasɨsi. 2 Gumazir arazir aghuimɨn gɨn zuim, a Ikiavɨra Itir Godɨn atiatia an apengan iti. Ezɨ gumazir arazir ifavarimɨn gɨn zuim, “A ghaze, Ikiavɨra Itir God pura bizim.” 3 Gumazir nɨghnɨzir aghuiba puvatɨzimɨn mɨgɨrɨgɨaba osɨmtɨziba a ganɨdi. Ezɨ gumazir nɨghnɨzir aghuim itim, an mɨgɨrɨgɨaba an akurvazi, a deraghvɨra iti. 4 Nɨ bulmakaun nguazim gɨtuitam ikian kogham, an dagher itarim pura mɨsevir kɨnim ikiam. Eghtɨ nɨ bulmakaun tam ikɨtɨ, dagher avɨriba nɨn azenimɨn ikiam. 5 Gumazim guizbangɨra arazimɨn ganigha mɨgei, a kotiamɨn guizbangɨra mɨkɨmam. Eghtɨ gumazir ifarim, an mɨgɨrɨgɨaba deragh mangan kogham. 6 Gumazir nɨghnɨzir aghuiba dɨbovir akabar dav gei, an ada inisɨ iburagham. Ezɨ gumazir nɨghnɨzir aghuim itim, a fofozir aghuim inisɨ deravɨra a iniam. 7 Nɨ gumazir nɨghnɨzir aghuiba puvatɨzibar saghon ikɨ. Me nɨghnɨzir aghuitam nɨ danighan kogham. 8 Gumazir nɨghnɨzir aghuim itim, deraghvɨra uan darorim gɨnɨghnɨsi. Ezɨ gumazir nɨghnɨzir aghuiba puvatɨziba, me uarira uari gifara, men nɨghnɨziba derazir pu. 9 Gumazir nɨghnɨzir aghuiba puvatɨziba, arazir kurabagh amua dɨpova ghaze, da dera. Ezɨ gumazir aghuiba arazir aghuibagh amizɨ, God bar me gifonge. 10 Gumazim uabɨ uan navim gɨfo, an osɨmtɨzim ko a bar akongezir arazim, a uabɨ dagh fo. Ezɨ gumazir igharazitam an navimɨn aven itir bizitam gɨfoghan kogham. 11 Gumazir kuramɨn adarazi ikuvigh, egh bar moghɨra gɨvagham. Eghtɨ gumazir aghuimɨn adarasi, me bar moghɨra deraghvɨra ikɨ gavgavigh mangɨvɨra ikiam. 12 Gumazir maba ghaze, men araziba derazɨ, me tuavir aghuimɨn zui. Ezɨ puvatɨ. Me damu mangɨ mangɨ gɨn arɨmɨghiregham. 13 E akɨtɨ, navir osɨmtɨzim e ateghan kogham. Eghtɨ nɨn bar akongezir arazim mangɨ gɨvaghtɨ, navir osɨmtɨzim a ikɨvɨra ikiam. 14 Gumazir kuraba uan arazir kurar me amiba bagha ivezir kuram ini. Ezɨ gumazir aghuiba uarira uan arazir aghuiba bagha ivezir aghuim ini. 15 Gumazir fofozir muziarim itiba, pura akar igharaziba nɨghnɨzir gavgavim dar ti. Eghtɨ gumazir nɨghnɨzir aghuim itim, a faragh deraghavɨra nɨghnigh egh gɨn bizim damuam. 16 Gumazir nɨghnɨzir aghuim itim, a deraghavɨra gara egha osɨmtɨzibagh itaghvɨrasi. Ezɨ gumazir nɨghnɨzir aghuiba puvatɨzim, a deravɨra nɨghnɨzir puvatɨgha ifaghatava pura bizibagh ami. 17 Gumazir zuamɨram anɨngaziba, arazir onganibagh ami. Ezɨ gumazir nɨghnɨzir aghuim itim, a pura nɨmɨra iti. 18 Gumazir fofozir muziariba itiba, men araziba mati gumazir onganibar araziba. Ezɨ gumazir nɨghnɨzir aghuiba itiba fofozir aghuim inigha, mati me ivezir aghuim ini. 19 Gumazir arazir kurabagh amiba, me gumazir aghuibar apengan ikiam, egh apangkuvim bagh azangsɨghtɨ me men akurvagham. 20 Gumazamizir biziba puvatɨziba, gumazamiziba ko men namakaba sara bar men aghua. Ezɨ dagɨaba itir gumazamiziba, me namakar avɨriba iti. 21 Gumazim, uan nɨghnɨzimɨn aven gumazir igharazim gasɨghasɨsi, an arazir kuram gami. Ezɨ gumazim, gumazamizir biziba puvatɨzibar apangkufi, a bar akongegh. 22 Gumazamizir arazir kurabar amuasa nɨghnɨziba, men nɨghnɨziba bar pazɨvɨra mangam. Ezɨ gumazir arazir aghuim damuasa nɨghnɨzim, gumazir igharaziba a gifuegha navim an iti. 23 Nɨ mɨghɨgh ingar, egh nɨ ivezir aghuim iniam. Egh nɨ pura daperagh ikɨva mɨgɨrɨgɨamra damuam, nɨ biziba puvatɨgham. 24 Gumazamizir nɨghnɨzir aghuiba itiba, dagɨaba uan ivezir aghuimɨn mɨn da iniam. Ezɨ gumazamizir nɨghnɨzir aghuiba puvatɨziba, gumazamiziba bar fo, me ongani. 25 Gumazim arazir mamɨn ganigha, kotɨn guizbangɨra an gun mɨkɨmtɨ, me gumazir arazir kuram gamizir puvatɨzim mɨsueghtɨ, an aremeghan kogham. Eghtɨ gumazir osɨmtɨziba puvatɨziba puram aremegham. 26 Gumazim Ikiavɨra Itir Godɨn atiating an apengan ikɨ, a tugh gavgavigh, egh bizitamɨn atiatighan kogham, eghtɨ an boriba uaghan deraghvɨra ikiam. 27 Ikiavɨra Itir Godɨn atiatia an apengan itir arazim, mati dɨpar ikɨrɨmɨrir aghuim anɨdim. Ezɨ arazir kam a gumazimɨn akuraghtɨ, bizir a gasɨghasɨghamim, an a mɨseveghirɨgham. 28 Atrivim gumazamizir avɨrim gativaghtɨ, gumazamiziba ziar ekiam a danɨngam. Eghtɨ atrivim gumazamizir vabaram ativagham, egh a gumazir kɨnimɨn mɨn ikiam. 29 Gumazir zuamɨram anɨngazir puvatɨzim, a nɨghnɨzir aghuim iti. Ezɨ gumazim zuamɨra anɨngazi, a uabɨ isa igharaz darazir akagha ghaze, an ongani. 30 Gumazim navir amɨrizimɨn iti, an mɨkarzim deraghvɨra ikiam. Ezɨ gumazim biziba bagha zurara navim igharaz darazir ikufi, arazir kam mati arɨmariar kuram an agharibagh asɨghasɨsi. 31 God gumazamiziba bar men ingari, ezɨ gumazim gumazir onganarazibagh amiba dɨkabɨri, a mati God dɨkabɨri. Ezɨ gumazim onganarazibagh amir gumazibar apangkuva deragha me gami, arazir kam ziar ekiam God ganɨdi. 32 Gumazamizir kuraba uan arazir kurabar uari, uari gasɨghasɨsi. Ezɨ gumazamizir aghuiba me bizitam bagh nɨghnɨghan kogham. Men ovevemɨn dughiam otoghtɨ, men nɨghnɨzir gavgavim men akuraghtɨ me suam ovevem a pura bizim. 33 Gumazir nɨghnɨzir aghuiba puvatɨziba, me fo, nɨghnɨzir aghuim ko fofozir me iniamba iti. Ezɨ nɨghnɨzir aghuim ko fofozim zurazurara gumazir nɨghnɨzir aghuiba itiba ko iti. 34 Gumazamiziba arazir aghuimɨn gɨn mangɨtɨ, men kantri ziar ekiam iniam. Eghtɨ me arazir kuram damuvɨra ikɨtɨ, men kantri aghumsɨzim inivɨra ikiam. 35 Atrivimɨn ingangarir gumaziba ingangarir aghuim gamima, atrivim bar akonge. Eghtɨ ingangarir gumaziba ingangarir kuram damigh, egh aghumsɨzim atrivim danightɨ a bar men anɨngaghegham.

In Other Versions

Proverbs 14 in the ANGEFD

Proverbs 14 in the ANTPNG2D

Proverbs 14 in the AS21

Proverbs 14 in the BAGH

Proverbs 14 in the BBPNG

Proverbs 14 in the BBT1E

Proverbs 14 in the BDS

Proverbs 14 in the BEV

Proverbs 14 in the BHAD

Proverbs 14 in the BIB

Proverbs 14 in the BLPT

Proverbs 14 in the BNT

Proverbs 14 in the BNTABOOT

Proverbs 14 in the BNTLV

Proverbs 14 in the BOATCB

Proverbs 14 in the BOATCB2

Proverbs 14 in the BOBCV

Proverbs 14 in the BOCNT

Proverbs 14 in the BOECS

Proverbs 14 in the BOGWICC

Proverbs 14 in the BOHCB

Proverbs 14 in the BOHCV

Proverbs 14 in the BOHLNT

Proverbs 14 in the BOHNTLTAL

Proverbs 14 in the BOICB

Proverbs 14 in the BOILNTAP

Proverbs 14 in the BOITCV

Proverbs 14 in the BOKCV

Proverbs 14 in the BOKCV2

Proverbs 14 in the BOKHWOG

Proverbs 14 in the BOKSSV

Proverbs 14 in the BOLCB

Proverbs 14 in the BOLCB2

Proverbs 14 in the BOMCV

Proverbs 14 in the BONAV

Proverbs 14 in the BONCB

Proverbs 14 in the BONLT

Proverbs 14 in the BONUT2

Proverbs 14 in the BOPLNT

Proverbs 14 in the BOSCB

Proverbs 14 in the BOSNC

Proverbs 14 in the BOTLNT

Proverbs 14 in the BOVCB

Proverbs 14 in the BOYCB

Proverbs 14 in the BPBB

Proverbs 14 in the BPH

Proverbs 14 in the BSB

Proverbs 14 in the CCB

Proverbs 14 in the CUV

Proverbs 14 in the CUVS

Proverbs 14 in the DBT

Proverbs 14 in the DGDNT

Proverbs 14 in the DHNT

Proverbs 14 in the DNT

Proverbs 14 in the ELBE

Proverbs 14 in the EMTV

Proverbs 14 in the ESV

Proverbs 14 in the FBV

Proverbs 14 in the FEB

Proverbs 14 in the GGMNT

Proverbs 14 in the GNT

Proverbs 14 in the HARY

Proverbs 14 in the HNT

Proverbs 14 in the IRVA

Proverbs 14 in the IRVB

Proverbs 14 in the IRVG

Proverbs 14 in the IRVH

Proverbs 14 in the IRVK

Proverbs 14 in the IRVM

Proverbs 14 in the IRVM2

Proverbs 14 in the IRVO

Proverbs 14 in the IRVP

Proverbs 14 in the IRVT

Proverbs 14 in the IRVT2

Proverbs 14 in the IRVU

Proverbs 14 in the ISVN

Proverbs 14 in the JSNT

Proverbs 14 in the KAPI

Proverbs 14 in the KBT1ETNIK

Proverbs 14 in the KBV

Proverbs 14 in the KJV

Proverbs 14 in the KNFD

Proverbs 14 in the LBA

Proverbs 14 in the LBLA

Proverbs 14 in the LNT

Proverbs 14 in the LSV

Proverbs 14 in the MAAL

Proverbs 14 in the MBV

Proverbs 14 in the MBV2

Proverbs 14 in the MHNT

Proverbs 14 in the MKNFD

Proverbs 14 in the MNG

Proverbs 14 in the MNT

Proverbs 14 in the MNT2

Proverbs 14 in the MRS1T

Proverbs 14 in the NAA

Proverbs 14 in the NASB

Proverbs 14 in the NBLA

Proverbs 14 in the NBS

Proverbs 14 in the NBVTP

Proverbs 14 in the NET2

Proverbs 14 in the NIV11

Proverbs 14 in the NNT

Proverbs 14 in the NNT2

Proverbs 14 in the NNT3

Proverbs 14 in the PDDPT

Proverbs 14 in the PFNT

Proverbs 14 in the RMNT

Proverbs 14 in the SBIAS

Proverbs 14 in the SBIBS

Proverbs 14 in the SBIBS2

Proverbs 14 in the SBICS

Proverbs 14 in the SBIDS

Proverbs 14 in the SBIGS

Proverbs 14 in the SBIHS

Proverbs 14 in the SBIIS

Proverbs 14 in the SBIIS2

Proverbs 14 in the SBIIS3

Proverbs 14 in the SBIKS

Proverbs 14 in the SBIKS2

Proverbs 14 in the SBIMS

Proverbs 14 in the SBIOS

Proverbs 14 in the SBIPS

Proverbs 14 in the SBISS

Proverbs 14 in the SBITS

Proverbs 14 in the SBITS2

Proverbs 14 in the SBITS3

Proverbs 14 in the SBITS4

Proverbs 14 in the SBIUS

Proverbs 14 in the SBIVS

Proverbs 14 in the SBT

Proverbs 14 in the SBT1E

Proverbs 14 in the SCHL

Proverbs 14 in the SNT

Proverbs 14 in the SUSU

Proverbs 14 in the SUSU2

Proverbs 14 in the SYNO

Proverbs 14 in the TBT1E

Proverbs 14 in the TBT1E2

Proverbs 14 in the TFTIP

Proverbs 14 in the TFTU

Proverbs 14 in the TGNTATF3T

Proverbs 14 in the THAI

Proverbs 14 in the TNFD

Proverbs 14 in the TNT

Proverbs 14 in the TNTIK

Proverbs 14 in the TNTIL

Proverbs 14 in the TNTIN

Proverbs 14 in the TNTIP

Proverbs 14 in the TNTIZ

Proverbs 14 in the TOMA

Proverbs 14 in the TTENT

Proverbs 14 in the UBG

Proverbs 14 in the UGV

Proverbs 14 in the UGV2

Proverbs 14 in the UGV3

Proverbs 14 in the VBL

Proverbs 14 in the VDCC

Proverbs 14 in the YALU

Proverbs 14 in the YAPE

Proverbs 14 in the YBVTP

Proverbs 14 in the ZBP