Acts 1 (ANGEFD)

1 1-2 Lukɨ agaŋ ciaŋ manasɨŋ hɨvɨ nameŋ lɨbami. Tiofilusɨ uami. Viaŋ vaka manasɨŋ mu nasaŋ lɨbavɨla igulɨŋ ualɨ ha Jisasɨ hɨdɨlɨ maha sibɨla vimi agasaŋ lɨbacin uami. Jisasɨ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ lamalubimi agasaŋ lɨbacin uami. Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ Jisasɨ saŋ hɨji igudaci hulaŋ nɨbu nukeŋ lɨbɨmɨŋami agɨladɨ ciaŋ sulasula saŋ abadami agasaŋ lɨbacin uami. Asɨ Jisasɨ dɨ via umi agasaŋ sijaŋ lɨbavɨla igulɨŋ ualɨ uami. Cɨhu iabi manasɨŋ mu nagadɨ avi lɨbavɨla igulɨŋ ubali uami. 3 Jisasɨ agaŋ avɨha avɨha igavɨla hɨmami. Agadɨ ala Asɨ abɨci cɨhu hɨhi iaha uavɨla hulaŋ nɨbu nukeŋ lɨbɨmɨŋami agɨladɨ pɨŋ iahami. Iahavɨla hɨji nameŋ igahɨlami. Viaŋ akuaba akuaba mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ agɨladɨ abalamɨdalɨŋ iga iga abavɨbali uami. Nɨbu hɨhi hanɨbuŋ hɨnidi aba abavɨbali uami. Hɨji hameŋ lamavɨla akuaba akuaba lɨdaci akape tɨbɨ nudɨ igavɨhadami. Lɨhavɨdaci Asɨ hulaŋ iamɨgali likɨlɨci nudɨ lɨhu hɨvɨ hɨniavɨbali agasaŋ avi abadami. Nɨbu hameŋ lɨdaci uaiaŋ 38 umi. 4 Nɨbɨlaŋ hula hɨnihɨni nulɨdɨ abami. Namɨlaŋ Jelusalem haiabɨla agadɨ lɨhalɨha vala umɨlaŋ uami. Iadɨ Iavaŋ nudɨ Amɨŋ agadɨ abɨci ve namɨlaŋ hula hɨnihɨni saŋ ciaŋ mɨguavɨla iadɨ abami uami. Lɨci naludɨ abacin agadɨ abɨci ve namɨlaŋ hula hɨnibali uami. 5 Jon agaŋ avɨli hɨvɨ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahadami uami. Agadɨ ala namɨlaŋ hɨnidalaŋ uaiaŋ akape tagɨlaŋ daŋ uci Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ ve namɨlaŋ hula hɨnibali uami. 6 Hameŋ abɨci mu tɨbɨ hulaŋ Jisasɨ lɨbɨmɨŋami agɨlaŋ hudɨmɨda hafalavɨla nudɨ abitɨhavɨmi. Aludɨ Hekɨlɨ uavɨmi. Iabi nama abɨnaŋ hulaŋ iamɨgali Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ nulɨdɨ nukeŋ manɨgali daŋ hɨniavɨbali uavɨmi. 7 Lɨhavɨci nulɨdɨ abami. Iadɨ Iavaŋ Asɨ agaŋ ibi daŋ sadaŋ mɨhiŋ akuaba akuaba agɨladɨ lamɨlalɨ uami. Hameŋ sadaŋ mɨhiŋ akuaba akuaba agɨladɨ nɨbu pam igɨlalɨ uami. Namɨlaŋ ma igɨlalaŋ uami. 8 Agadɨ ala Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ vevɨla namɨlaŋ hula hɨnihɨni nalusaŋ vɨdɨvɨdɨŋ igudaci iadɨ ciaŋ agadɨ Jelusalem haiabɨla neŋ sulɨbalaŋ uami. Judia fɨli tɨbɨ hɨdahɨda sulɨbalaŋ uami. Samalia fɨli tɨbɨ uavɨla hɨdahɨda sulɨbalaŋ uami. Haiabɨla ataŋ ataŋ abeba abeba avi uu hɨdahɨda sulɨbalaŋ uami. 9 Jisasɨ ciaŋ sula fɨhalɨci hulaŋ nɨbu nukeŋ lɨbɨmɨŋami agɨlaŋ lagulama nudɨ igasulasula hɨniavɨdaci Asɨ agaŋ Jisasɨ dɨ via iahumi. Via iahuci avɨli susu lɨkɨla lɨkɨla hɨvɨ ua sɨvɨlami. Lɨci nudɨ ma igavɨmi. 10 Avɨli susu lɨkɨla lɨkɨla hɨvɨ ua sɨvɨlɨci ala nɨbɨlaŋ vakala vakala igasulasula hɨniavɨmi. Igasulasula hɨniavɨdaci hulaŋ ahica agɨlaŋ ve nɨbɨlaŋ hula lagulamavɨmi. Nulɨdɨ hadi hɨlahɨla hutesɨ hutesɨ agɨlaŋ mila sɨbaŋ hɨniavɨmi. 11 Hulaŋ ahica agɨlaŋ nulɨdɨ abavɨmi. Galili fɨli tɨbɨ hɨsɨŋ namɨlaŋ akɨ saŋ uaiaŋ susu agadɨ havɨ havɨ igasulasula hɨnidalaŋ uavɨmi. Asɨ agaŋ Jisasɨ dɨ vici naludɨ valavɨla nudɨ haiabɨla ci ui uavɨmi. Avɨli susu lɨkɨla lɨkɨla hɨvɨ udaci igɨlaŋ agadɨ cɨhu mufɨli avi hameŋ laci ala vebali uavɨmi. 12 Lɨhavɨci hulaŋ Jisasɨ lɨbɨmɨŋami agɨlaŋ Olivɨ halu vala mɨgavɨla cɨhu Jelusalem haiabɨla vehavɨmi. Olivɨ halu nɨbu Jelusalem haiabɨla agadɨ mikɨ hɨniadami. 13 Jelusalem haiabɨla vevɨla uleŋ muji ivouavɨla iahua sabɨ heŋ hɨniavɨmi. Nɨbɨlaŋ ulaŋ uvɨ heŋ laci hɨniavɨhadami sadaŋ iahua hɨniavɨmi. Hulaŋ hɨniavɨmi agɨladɨ ibi nameŋ. Mu Pita. Mu Jon. Mu Jemɨsɨ. Mu Edɨlu. Mu Filipɨ. Mu Tomasɨ. Mu Balɨtolomiu. Mu Matiu. Mu Alɨfiusɨ dɨ ninanu Jemɨsɨ. Mu Saimon. Nɨbu Selotɨ hɨdɨlɨ. Mu Jemɨsɨ dɨ ninanu Judasɨ. 14 Nɨbɨlaŋ hɨji pam laci lamavɨla Asɨ dɨ aba aba hɨniavɨhadami. Jisasɨ iamɨnu Malia nɨbɨlaŋ hula hɨniadami. Iamɨgali limu hɨhɨle agɨlaŋ hula Jisasɨ dɨ imahalinu agɨlaŋ hula avi vevɨla nɨbɨlaŋ hula Asɨ dɨ aba aba hɨniavɨhadami. 15 Mu tɨbɨ hulaŋ iamɨgali Jisasɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨhadami agɨlaŋ ve mɨgudɨbavɨmi. Mɨgudɨba hɨniavɨdaci lugɨlavɨci ua 120 iahami. Hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ mɨgudɨba hɨniavɨdaci Pita agaŋ iaha lagulamavɨla nulɨdɨ abami. 16 16-17 Iadɨ isagali imahali me namɨlaŋ uami. Vaka Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ Devitɨ saŋ hɨji igudaci sɨhɨ iahaiaha Judasɨ saŋ abami uami. Ciaŋ abami agaŋ nɨbu Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ hɨvɨ hɨni uami. Devitɨ abami agaŋ hameŋ laci ala lalɨ uami. Judasɨ alaŋ hula hɨdahɨda sibɨla alaŋ vilalu hameŋ ala vilɨ uami. Agadɨ ala nɨbu ala hulaŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ likɨla via uavɨla Jisasɨ dɨ abalamɨci mɨŋalɨvavalɨ uami. 18 18-20 Devitɨ agaŋ sɨhɨ iahaiaha Judasɨ saŋ nameŋ aba aba Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ hɨvɨ lɨbami uami. Vana nudɨ ulaŋ agaŋ havɨ hɨnim aba abami uami. Hulaŋ mu dɨ valɨlaŋ nudɨ ulaŋ heŋ uavɨla hɨnimɨdɨ aba abami uami. Lɨci Devitɨ abami agaŋ hameŋ laci lalɨ uami.La abami. Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali agɨlaŋ anɨm hɨlɨcɨ viavɨla Judasɨ saŋ mɨnɨm iguavɨci fɨli tɨbɨ mu lavalɨ uami. La fɨli tɨbɨ lavalɨ heŋ hɨnia hɨmavɨla mɨgaifɨci nudɨ humɨgaŋ agaŋ vɨkuci sucɨki agaŋ sɨkasɨkan mɨjia mɨgalahɨlalɨ uami. Lɨci hulaŋ iamɨgali Jelusalem haiabɨla hɨniavɨhadami agɨlaŋ sɨkasɨkan igahɨlavɨla Alam ciaŋ hɨvɨ nameŋ abavɨhadami uami. Akelɨdama aba abavɨhadami uami. Fɨli hulaŋ mɨdɨ daŋ aba abavɨhadami agasaŋ Alam ciaŋ hɨvɨ Akelɨdama aba abavɨhadami uami.Devitɨ sɨhɨ mu avi iahaiaha Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ hɨvɨ nameŋ lɨbami uami. Hulaŋ mu nudɨ uvɨsɨjiŋ viavɨla sibɨla nɨbu vilalɨ hameŋ vim aba abami uami. Devitɨ abami agaŋ hameŋ laci lɨbali uami. 21 Alaŋ aludɨ Hekɨlɨ Jisasɨ ani hudɨmɨda hɨdɨlalu agadɨ hulaŋ mu lɨbɨmɨŋɨmɨli uami. 22 Jon agaŋ avɨli hɨvɨ Jisasɨ dɨ mɨŋamɨgu mɨŋaiahami hadɨhu hɨdɨlɨ maha alaŋ hula hɨdɨlalɨ uami. Hulaŋ nɨbu ala igasulɨdaci Asɨ Jisasɨ dɨ via nudɨ haiabɨla ualɨ uami. Hulaŋ akuaba akuaba hameŋ agɨladɨ igalɨ agadɨ lɨbɨmɨŋɨmɨli uami. La alaŋ hudɨmɨda sibɨla vivi Jisasɨ hɨmavɨla cɨhu hɨhi iahalɨ agasaŋ ciaŋ sulasula hɨdɨbalu uami. 23 Pita hameŋ abɨci hulaŋ ahica agɨlasaŋ abavɨmi. Hulaŋ mu Josepɨ. Nudɨ ibi mu Basabasɨ. Nudɨ ala Jasɨtusɨ uavɨhadami. Hulaŋ mu Matiasɨ. 24 Lavɨla Asɨ dɨ abavɨmi. Nama aludɨ Hekɨlɨ uavɨmi. Nama aludɨ hɨji humɨgaŋ igɨlanaŋ uavɨmi. Nama nukeŋ hulaŋ lɨbɨmɨŋɨnaŋ agadɨ aludɨ abalamɨha uavɨmi. 25 Judasɨ hɨmavɨla sibɨla nagadɨ valavɨla sudɨ fɨli haiabɨla ci ualɨ uavɨmi. Hameŋ sadaŋ hulaŋ nama lɨbɨmɨŋɨnaŋ agaŋ Judasɨ dɨ uvɨsɨjiŋ viavɨla hulaŋ Jisasɨ lɨbɨmɨŋami alaŋ me hɨnihɨni sibɨla vibali uavɨmi. 26 Hameŋ abavɨla Judasɨ dɨ uvɨsɨjiŋ viavɨla sibɨla vivi saŋ kɨlɨ hɨlɨcɨ ahica vihavɨmi. Viavɨla hɨcɨhaŋ muji hɨvɨ lamavɨla mɨŋasese lɨhavɨci Matiasɨ dɨ kɨlɨ hɨlɨcɨ agaŋ nɨbu mɨse hali mɨgami. Lɨci Matiasɨ agaŋ Judasɨ dɨ uvɨsɨjiŋ viavɨla hulaŋ human limu limu fɨhala hɨcɨ limu pabiŋ cɨjɨŋ Jisasɨ lɨbɨmɨŋami agɨlaŋ hula sibɨla vihavɨhadami.

In Other Versions

Acts 1 in the ANTPNG2D

Acts 1 in the AS21

Acts 1 in the BAGH

Acts 1 in the BBPNG

Acts 1 in the BBT1E

Acts 1 in the BDS

Acts 1 in the BEV

Acts 1 in the BHAD

Acts 1 in the BIB

Acts 1 in the BLPT

Acts 1 in the BNT

Acts 1 in the BNTABOOT

Acts 1 in the BNTLV

Acts 1 in the BOATCB

Acts 1 in the BOATCB2

Acts 1 in the BOBCV

Acts 1 in the BOCNT

Acts 1 in the BOECS

Acts 1 in the BOGWICC

Acts 1 in the BOHCB

Acts 1 in the BOHCV

Acts 1 in the BOHLNT

Acts 1 in the BOHNTLTAL

Acts 1 in the BOICB

Acts 1 in the BOILNTAP

Acts 1 in the BOITCV

Acts 1 in the BOKCV

Acts 1 in the BOKCV2

Acts 1 in the BOKHWOG

Acts 1 in the BOKSSV

Acts 1 in the BOLCB

Acts 1 in the BOLCB2

Acts 1 in the BOMCV

Acts 1 in the BONAV

Acts 1 in the BONCB

Acts 1 in the BONLT

Acts 1 in the BONUT2

Acts 1 in the BOPLNT

Acts 1 in the BOSCB

Acts 1 in the BOSNC

Acts 1 in the BOTLNT

Acts 1 in the BOVCB

Acts 1 in the BOYCB

Acts 1 in the BPBB

Acts 1 in the BPH

Acts 1 in the BSB

Acts 1 in the CCB

Acts 1 in the CUV

Acts 1 in the CUVS

Acts 1 in the DBT

Acts 1 in the DGDNT

Acts 1 in the DHNT

Acts 1 in the DNT

Acts 1 in the ELBE

Acts 1 in the EMTV

Acts 1 in the ESV

Acts 1 in the FBV

Acts 1 in the FEB

Acts 1 in the GGMNT

Acts 1 in the GNT

Acts 1 in the HARY

Acts 1 in the HNT

Acts 1 in the IRVA

Acts 1 in the IRVB

Acts 1 in the IRVG

Acts 1 in the IRVH

Acts 1 in the IRVK

Acts 1 in the IRVM

Acts 1 in the IRVM2

Acts 1 in the IRVO

Acts 1 in the IRVP

Acts 1 in the IRVT

Acts 1 in the IRVT2

Acts 1 in the IRVU

Acts 1 in the ISVN

Acts 1 in the JSNT

Acts 1 in the KAPI

Acts 1 in the KBT1ETNIK

Acts 1 in the KBV

Acts 1 in the KJV

Acts 1 in the KNFD

Acts 1 in the LBA

Acts 1 in the LBLA

Acts 1 in the LNT

Acts 1 in the LSV

Acts 1 in the MAAL

Acts 1 in the MBV

Acts 1 in the MBV2

Acts 1 in the MHNT

Acts 1 in the MKNFD

Acts 1 in the MNG

Acts 1 in the MNT

Acts 1 in the MNT2

Acts 1 in the MRS1T

Acts 1 in the NAA

Acts 1 in the NASB

Acts 1 in the NBLA

Acts 1 in the NBS

Acts 1 in the NBVTP

Acts 1 in the NET2

Acts 1 in the NIV11

Acts 1 in the NNT

Acts 1 in the NNT2

Acts 1 in the NNT3

Acts 1 in the PDDPT

Acts 1 in the PFNT

Acts 1 in the RMNT

Acts 1 in the SBIAS

Acts 1 in the SBIBS

Acts 1 in the SBIBS2

Acts 1 in the SBICS

Acts 1 in the SBIDS

Acts 1 in the SBIGS

Acts 1 in the SBIHS

Acts 1 in the SBIIS

Acts 1 in the SBIIS2

Acts 1 in the SBIIS3

Acts 1 in the SBIKS

Acts 1 in the SBIKS2

Acts 1 in the SBIMS

Acts 1 in the SBIOS

Acts 1 in the SBIPS

Acts 1 in the SBISS

Acts 1 in the SBITS

Acts 1 in the SBITS2

Acts 1 in the SBITS3

Acts 1 in the SBITS4

Acts 1 in the SBIUS

Acts 1 in the SBIVS

Acts 1 in the SBT

Acts 1 in the SBT1E

Acts 1 in the SCHL

Acts 1 in the SNT

Acts 1 in the SUSU

Acts 1 in the SUSU2

Acts 1 in the SYNO

Acts 1 in the TBIAOTANT

Acts 1 in the TBT1E

Acts 1 in the TBT1E2

Acts 1 in the TFTIP

Acts 1 in the TFTU

Acts 1 in the TGNTATF3T

Acts 1 in the THAI

Acts 1 in the TNFD

Acts 1 in the TNT

Acts 1 in the TNTIK

Acts 1 in the TNTIL

Acts 1 in the TNTIN

Acts 1 in the TNTIP

Acts 1 in the TNTIZ

Acts 1 in the TOMA

Acts 1 in the TTENT

Acts 1 in the UBG

Acts 1 in the UGV

Acts 1 in the UGV2

Acts 1 in the UGV3

Acts 1 in the VBL

Acts 1 in the VDCC

Acts 1 in the YALU

Acts 1 in the YAPE

Acts 1 in the YBVTP

Acts 1 in the ZBP