Acts 1 (SBITS2)

1 హే థియఫిల, యీశుః స్వమనోనీతాన్ ప్రేరితాన్ పవిత్రేణాత్మనా సమాదిశ్య యస్మిన్ దినే స్వర్గమారోహత్ యాం యాం క్రియామకరోత్ యద్యద్ ఉపాదిశచ్చ తాని సర్వ్వాణి పూర్వ్వం మయా లిఖితాని| 2 స స్వనిధనదుఃఖభోగాత్ పరమ్ అనేకప్రత్యయక్షప్రమాణౌః స్వం సజీవం దర్శయిత్వా 3 చత్వారింశద్దినాని యావత్ తేభ్యః ప్రేరితేభ్యో దర్శనం దత్త్వేశ్వరీయరాజ్యస్య వర్ణనమ అకరోత్| 4 అనన్తరం తేషాం సభాం కృత్వా ఇత్యాజ్ఞాపయత్, యూయం యిరూశాలమోఽన్యత్ర గమనమకృత్వా యస్తిన్ పిత్రాఙ్గీకృతే మమ వదనాత్ కథా అశృణుత తత్ప్రాప్తిమ్ అపేక్ష్య తిష్ఠత| 5 యోహన్ జలే మజ్జితావాన్ కిన్త్వల్పదినమధ్యే యూయం పవిత్ర ఆత్మని మజ్జితా భవిష్యథ| 6 పశ్చాత్ తే సర్వ్వే మిలిత్వా తమ్ అపృచ్ఛన్ హే ప్రభో భవాన్ కిమిదానీం పునరపి రాజ్యమ్ ఇస్రాయేలీయలోకానాం కరేషు సమర్పయిష్యతి? 7 తతః సోవదత్ యాన్ సర్వ్వాన్ కాలాన్ సమయాంశ్చ పితా స్వవశేఽస్థాపయత్ తాన్ జ్ఞాతృం యుష్మాకమ్ అధికారో న జాయతే| 8 కిన్తు యుష్మాసు పవిత్రస్యాత్మన ఆవిర్భావే సతి యూయం శక్తిం ప్రాప్య యిరూశాలమి సమస్తయిహూదాశోమిరోణదేశయోః పృథివ్యాః సీమాం యావద్ యావన్తో దేశాస్తేషు యర్వ్వేషు చ మయి సాక్ష్యం దాస్యథ| 9 ఇతి వాక్యముక్త్వా స తేషాం సమక్షం స్వర్గం నీతోఽభవత్, తతో మేఘమారుహ్య తేషాం దృష్టేరగోచరోఽభవత్| 10 యస్మిన్ సమయే తే విహాయసం ప్రత్యనన్యదృష్ట్యా తస్య తాదృశమ్ ఊర్ద్వ్వగమనమ్ అపశ్యన్ తస్మిన్నేవ సమయే శుక్లవస్త్రౌ ద్వౌ జనౌ తేషాం సన్నిధౌ దణ్డాయమానౌ కథితవన్తౌ, 11 హే గాలీలీయలోకా యూయం కిమర్థం గగణం ప్రతి నిరీక్ష్య దణ్డాయమానాస్తిష్ఠథ? యుష్మాకం సమీపాత్ స్వర్గం నీతో యో యీశుస్తం యూయం యథా స్వర్గమ్ ఆరోహన్తమ్ అదర్శమ్ తథా స పునశ్చాగమిష్యతి| 12 తతః పరం తే జైతుననామ్నః పర్వ్వతాద్ విశ్రామవారస్య పథః పరిమాణమ్ అర్థాత్ ప్రాయేణార్ద్ధక్రోశం దురస్థం యిరూశాలమ్నగరం పరావృత్యాగచ్ఛన్| 13 నగరం ప్రవిశ్య పితరో యాకూబ్ యోహన్ ఆన్ద్రియః ఫిలిపః థోమా బర్థజమయో మథిరాల్ఫీయపుత్రో యాకూబ్ ఉద్యోగాी శిమోన్ యాకూబో భ్రాతా యిహూదా ఏతే సర్వ్వే యత్ర స్థానే ప్రవసన్తి తస్మిన్ ఉపరితనప్రకోష్ఠే ప్రావిశన్| 14 పశ్చాద్ ఇమే కియత్యః స్త్రియశ్చ యీశో ర్మాతా మరియమ్ తస్య భ్రాతరశ్చైతే సర్వ్వ ఏకచిత్తీభూత సతతం వినయేన వినయేన ప్రార్థయన్త| 15 తస్మిన్ సమయే తత్ర స్థానే సాకల్యేన వింశత్యధికశతం శిష్యా ఆసన్| తతః పితరస్తేషాం మధ్యే తిష్ఠన్ ఉక్తవాన్ 16 హే భ్రాతృగణ యీశుధారిణాం లోకానాం పథదర్శకో యో యిహూదాస్తస్మిన్ దాయూదా పవిత్ర ఆత్మా యాం కథాం కథయామాస తస్యాః ప్రత్యక్షీభవనస్యావశ్యకత్వమ్ ఆసీత్| 17 స జనోఽస్మాకం మధ్యవర్త్తీ సన్ అస్యాః సేవాయా అంశమ్ అలభత| 18 తదనన్తరం కుకర్మ్మణా లబ్ధం యన్మూల్యం తేన క్షేత్రమేకం క్రీతమ్ అపరం తస్మిన్ అధోముఖే భృమౌ పతితే సతి తస్యోదరస్య విదీర్ణత్వాత్ సర్వ్వా నాడ్యో నిరగచ్ఛన్| 19 ఏతాం కథాం యిరూశాలమ్నివాసినః సర్వ్వే లోకా విదాన్తి; తేషాం నిజభాషయా తత్క్షేత్రఞ్చ హకల్దామా, అర్థాత్ రక్తక్షేత్రమితి విఖ్యాతమాస్తే| 20 అన్యచ్చ, నికేతనం తదీయన్తు శున్యమేవ భవిష్యతి| తస్య దూష్యే నివాసార్థం కోపి స్థాస్యతి నైవ హి| అన్య ఏవ జనస్తస్య పదం సంప్రాప్స్యతి ధ్రువం| ఇత్థం గీతపుస్తకే లిఖితమాస్తే| 21 అతో యోహనో మజ్జనమ్ ఆరభ్యాస్మాకం సమీపాత్ ప్రభో ర్యీశోః స్వర్గారోహణదినం యావత్ సోస్మాకం మధ్యే యావన్తి దినాని యాపితవాన్ 22 తావన్తి దినాని యే మానవా అస్మాభిః సార్ద్ధం తిష్ఠన్తి తేషామ్ ఏకేన జనేనాస్మాభిః సార్ద్ధం యీశోరుత్థానే సాక్షిణా భవితవ్యం| 23 అతో యస్య రూఢి ర్యుష్టో యం బర్శబ్బేత్యుక్త్వాహూయన్తి స యూషఫ్ మతథిశ్చ ద్వావేతౌ పృథక్ కృత్వా త ఈశ్వరస్య సన్నిధౌ ప్రార్య్య కథితవన్తః, 24 హే సర్వ్వాన్తర్య్యామిన్ పరమేశ్వర, యిహూదాః సేవనప్రేరితత్వపదచ్యుతః 25 సన్ నిజస్థానమ్ అగచ్ఛత్, తత్పదం లబ్ధుమ్ ఏనయో ర్జనయో ర్మధ్యే భవతా కోఽభిరుచితస్తదస్మాన్ దర్శ్యతాం| 26 తతో గుటికాపాటే కృతే మతథిర్నిరచీయత తస్మాత్ సోన్యేషామ్ ఏకాదశానాం ప్రరితానాం మధ్యే గణితోభవత్|

In Other Versions

Acts 1 in the ANGEFD

Acts 1 in the ANTPNG2D

Acts 1 in the AS21

Acts 1 in the BAGH

Acts 1 in the BBPNG

Acts 1 in the BBT1E

Acts 1 in the BDS

Acts 1 in the BEV

Acts 1 in the BHAD

Acts 1 in the BIB

Acts 1 in the BLPT

Acts 1 in the BNT

Acts 1 in the BNTABOOT

Acts 1 in the BNTLV

Acts 1 in the BOATCB

Acts 1 in the BOATCB2

Acts 1 in the BOBCV

Acts 1 in the BOCNT

Acts 1 in the BOECS

Acts 1 in the BOGWICC

Acts 1 in the BOHCB

Acts 1 in the BOHCV

Acts 1 in the BOHLNT

Acts 1 in the BOHNTLTAL

Acts 1 in the BOICB

Acts 1 in the BOILNTAP

Acts 1 in the BOITCV

Acts 1 in the BOKCV

Acts 1 in the BOKCV2

Acts 1 in the BOKHWOG

Acts 1 in the BOKSSV

Acts 1 in the BOLCB

Acts 1 in the BOLCB2

Acts 1 in the BOMCV

Acts 1 in the BONAV

Acts 1 in the BONCB

Acts 1 in the BONLT

Acts 1 in the BONUT2

Acts 1 in the BOPLNT

Acts 1 in the BOSCB

Acts 1 in the BOSNC

Acts 1 in the BOTLNT

Acts 1 in the BOVCB

Acts 1 in the BOYCB

Acts 1 in the BPBB

Acts 1 in the BPH

Acts 1 in the BSB

Acts 1 in the CCB

Acts 1 in the CUV

Acts 1 in the CUVS

Acts 1 in the DBT

Acts 1 in the DGDNT

Acts 1 in the DHNT

Acts 1 in the DNT

Acts 1 in the ELBE

Acts 1 in the EMTV

Acts 1 in the ESV

Acts 1 in the FBV

Acts 1 in the FEB

Acts 1 in the GGMNT

Acts 1 in the GNT

Acts 1 in the HARY

Acts 1 in the HNT

Acts 1 in the IRVA

Acts 1 in the IRVB

Acts 1 in the IRVG

Acts 1 in the IRVH

Acts 1 in the IRVK

Acts 1 in the IRVM

Acts 1 in the IRVM2

Acts 1 in the IRVO

Acts 1 in the IRVP

Acts 1 in the IRVT

Acts 1 in the IRVT2

Acts 1 in the IRVU

Acts 1 in the ISVN

Acts 1 in the JSNT

Acts 1 in the KAPI

Acts 1 in the KBT1ETNIK

Acts 1 in the KBV

Acts 1 in the KJV

Acts 1 in the KNFD

Acts 1 in the LBA

Acts 1 in the LBLA

Acts 1 in the LNT

Acts 1 in the LSV

Acts 1 in the MAAL

Acts 1 in the MBV

Acts 1 in the MBV2

Acts 1 in the MHNT

Acts 1 in the MKNFD

Acts 1 in the MNG

Acts 1 in the MNT

Acts 1 in the MNT2

Acts 1 in the MRS1T

Acts 1 in the NAA

Acts 1 in the NASB

Acts 1 in the NBLA

Acts 1 in the NBS

Acts 1 in the NBVTP

Acts 1 in the NET2

Acts 1 in the NIV11

Acts 1 in the NNT

Acts 1 in the NNT2

Acts 1 in the NNT3

Acts 1 in the PDDPT

Acts 1 in the PFNT

Acts 1 in the RMNT

Acts 1 in the SBIAS

Acts 1 in the SBIBS

Acts 1 in the SBIBS2

Acts 1 in the SBICS

Acts 1 in the SBIDS

Acts 1 in the SBIGS

Acts 1 in the SBIHS

Acts 1 in the SBIIS

Acts 1 in the SBIIS2

Acts 1 in the SBIIS3

Acts 1 in the SBIKS

Acts 1 in the SBIKS2

Acts 1 in the SBIMS

Acts 1 in the SBIOS

Acts 1 in the SBIPS

Acts 1 in the SBISS

Acts 1 in the SBITS

Acts 1 in the SBITS3

Acts 1 in the SBITS4

Acts 1 in the SBIUS

Acts 1 in the SBIVS

Acts 1 in the SBT

Acts 1 in the SBT1E

Acts 1 in the SCHL

Acts 1 in the SNT

Acts 1 in the SUSU

Acts 1 in the SUSU2

Acts 1 in the SYNO

Acts 1 in the TBIAOTANT

Acts 1 in the TBT1E

Acts 1 in the TBT1E2

Acts 1 in the TFTIP

Acts 1 in the TFTU

Acts 1 in the TGNTATF3T

Acts 1 in the THAI

Acts 1 in the TNFD

Acts 1 in the TNT

Acts 1 in the TNTIK

Acts 1 in the TNTIL

Acts 1 in the TNTIN

Acts 1 in the TNTIP

Acts 1 in the TNTIZ

Acts 1 in the TOMA

Acts 1 in the TTENT

Acts 1 in the UBG

Acts 1 in the UGV

Acts 1 in the UGV2

Acts 1 in the UGV3

Acts 1 in the VBL

Acts 1 in the VDCC

Acts 1 in the YALU

Acts 1 in the YAPE

Acts 1 in the YBVTP

Acts 1 in the ZBP