Acts 1 (SBIKS)

1 ಹೇ ಥಿಯಫಿಲ, ಯೀಶುಃ ಸ್ವಮನೋನೀತಾನ್ ಪ್ರೇರಿತಾನ್ ಪವಿತ್ರೇಣಾತ್ಮನಾ ಸಮಾದಿಶ್ಯ ಯಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇ ಸ್ವರ್ಗಮಾರೋಹತ್ ಯಾಂ ಯಾಂ ಕ್ರಿಯಾಮಕರೋತ್ ಯದ್ಯದ್ ಉಪಾದಿಶಚ್ಚ ತಾನಿ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಮಯಾ ಲಿಖಿತಾನಿ| 2 ಸ ಸ್ವನಿಧನದುಃಖಭೋಗಾತ್ ಪರಮ್ ಅನೇಕಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಷಪ್ರಮಾಣೌಃ ಸ್ವಂ ಸಜೀವಂ ದರ್ಶಯಿತ್ವಾ 3 ಚತ್ವಾರಿಂಶದ್ದಿನಾನಿ ಯಾವತ್ ತೇಭ್ಯಃ ಪ್ರೇರಿತೇಭ್ಯೋ ದರ್ಶನಂ ದತ್ತ್ವೇಶ್ವರೀಯರಾಜ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಣನಮ ಅಕರೋತ್| 4 ಅನನ್ತರಂ ತೇಷಾಂ ಸಭಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಇತ್ಯಾಜ್ಞಾಪಯತ್, ಯೂಯಂ ಯಿರೂಶಾಲಮೋಽನ್ಯತ್ರ ಗಮನಮಕೃತ್ವಾ ಯಸ್ತಿನ್ ಪಿತ್ರಾಙ್ಗೀಕೃತೇ ಮಮ ವದನಾತ್ ಕಥಾ ಅಶೃಣುತ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಮ್ ಅಪೇಕ್ಷ್ಯ ತಿಷ್ಠತ| 5 ಯೋಹನ್ ಜಲೇ ಮಜ್ಜಿತಾವಾನ್ ಕಿನ್ತ್ವಲ್ಪದಿನಮಧ್ಯೇ ಯೂಯಂ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿ ಮಜ್ಜಿತಾ ಭವಿಷ್ಯಥ| 6 ಪಶ್ಚಾತ್ ತೇ ಸರ್ವ್ವೇ ಮಿಲಿತ್ವಾ ತಮ್ ಅಪೃಚ್ಛನ್ ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಭವಾನ್ ಕಿಮಿದಾನೀಂ ಪುನರಪಿ ರಾಜ್ಯಮ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲೀಯಲೋಕಾನಾಂ ಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತಿ? 7 ತತಃ ಸೋವದತ್ ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ಕಾಲಾನ್ ಸಮಯಾಂಶ್ಚ ಪಿತಾ ಸ್ವವಶೇಽಸ್ಥಾಪಯತ್ ತಾನ್ ಜ್ಞಾತೃಂ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಅಧಿಕಾರೋ ನ ಜಾಯತೇ| 8 ಕಿನ್ತು ಯುಷ್ಮಾಸು ಪವಿತ್ರಸ್ಯಾತ್ಮನ ಆವಿರ್ಭಾವೇ ಸತಿ ಯೂಯಂ ಶಕ್ತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಯಿರೂಶಾಲಮಿ ಸಮಸ್ತಯಿಹೂದಾಶೋಮಿರೋಣದೇಶಯೋಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ ಸೀಮಾಂ ಯಾವದ್ ಯಾವನ್ತೋ ದೇಶಾಸ್ತೇಷು ಯರ್ವ್ವೇಷು ಚ ಮಯಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ದಾಸ್ಯಥ| 9 ಇತಿ ವಾಕ್ಯಮುಕ್ತ್ವಾ ಸ ತೇಷಾಂ ಸಮಕ್ಷಂ ಸ್ವರ್ಗಂ ನೀತೋಽಭವತ್, ತತೋ ಮೇಘಮಾರುಹ್ಯ ತೇಷಾಂ ದೃಷ್ಟೇರಗೋಚರೋಽಭವತ್| 10 ಯಸ್ಮಿನ್ ಸಮಯೇ ತೇ ವಿಹಾಯಸಂ ಪ್ರತ್ಯನನ್ಯದೃಷ್ಟ್ಯಾ ತಸ್ಯ ತಾದೃಶಮ್ ಊರ್ದ್ವ್ವಗಮನಮ್ ಅಪಶ್ಯನ್ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಸಮಯೇ ಶುಕ್ಲವಸ್ತ್ರೌ ದ್ವೌ ಜನೌ ತೇಷಾಂ ಸನ್ನಿಧೌ ದಣ್ಡಾಯಮಾನೌ ಕಥಿತವನ್ತೌ, 11 ಹೇ ಗಾಲೀಲೀಯಲೋಕಾ ಯೂಯಂ ಕಿಮರ್ಥಂ ಗಗಣಂ ಪ್ರತಿ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ದಣ್ಡಾಯಮಾನಾಸ್ತಿಷ್ಠಥ? ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸಮೀಪಾತ್ ಸ್ವರ್ಗಂ ನೀತೋ ಯೋ ಯೀಶುಸ್ತಂ ಯೂಯಂ ಯಥಾ ಸ್ವರ್ಗಮ್ ಆರೋಹನ್ತಮ್ ಅದರ್ಶಮ್ ತಥಾ ಸ ಪುನಶ್ಚಾಗಮಿಷ್ಯತಿ| 12 ತತಃ ಪರಂ ತೇ ಜೈತುನನಾಮ್ನಃ ಪರ್ವ್ವತಾದ್ ವಿಶ್ರಾಮವಾರಸ್ಯ ಪಥಃ ಪರಿಮಾಣಮ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಾಯೇಣಾರ್ದ್ಧಕ್ರೋಶಂ ದುರಸ್ಥಂ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ನಗರಂ ಪರಾವೃತ್ಯಾಗಚ್ಛನ್| 13 ನಗರಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಪಿತರೋ ಯಾಕೂಬ್ ಯೋಹನ್ ಆನ್ದ್ರಿಯಃ ಫಿಲಿಪಃ ಥೋಮಾ ಬರ್ಥಜಮಯೋ ಮಥಿರಾಲ್ಫೀಯಪುತ್ರೋ ಯಾಕೂಬ್ ಉದ್ಯೋಗಾी ಶಿಮೋನ್ ಯಾಕೂಬೋ ಭ್ರಾತಾ ಯಿಹೂದಾ ಏತೇ ಸರ್ವ್ವೇ ಯತ್ರ ಸ್ಥಾನೇ ಪ್ರವಸನ್ತಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಉಪರಿತನಪ್ರಕೋಷ್ಠೇ ಪ್ರಾವಿಶನ್| 14 ಪಶ್ಚಾದ್ ಇಮೇ ಕಿಯತ್ಯಃ ಸ್ತ್ರಿಯಶ್ಚ ಯೀಶೋ ರ್ಮಾತಾ ಮರಿಯಮ್ ತಸ್ಯ ಭ್ರಾತರಶ್ಚೈತೇ ಸರ್ವ್ವ ಏಕಚಿತ್ತೀಭೂತ ಸತತಂ ವಿನಯೇನ ವಿನಯೇನ ಪ್ರಾರ್ಥಯನ್ತ| 15 ತಸ್ಮಿನ್ ಸಮಯೇ ತತ್ರ ಸ್ಥಾನೇ ಸಾಕಲ್ಯೇನ ವಿಂಶತ್ಯಧಿಕಶತಂ ಶಿಷ್ಯಾ ಆಸನ್| ತತಃ ಪಿತರಸ್ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯೇ ತಿಷ್ಠನ್ ಉಕ್ತವಾನ್ 16 ಹೇ ಭ್ರಾತೃಗಣ ಯೀಶುಧಾರಿಣಾಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಪಥದರ್ಶಕೋ ಯೋ ಯಿಹೂದಾಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ದಾಯೂದಾ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಾ ಯಾಂ ಕಥಾಂ ಕಥಯಾಮಾಸ ತಸ್ಯಾಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಭವನಸ್ಯಾವಶ್ಯಕತ್ವಮ್ ಆಸೀತ್| 17 ಸ ಜನೋಽಸ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯವರ್ತ್ತೀ ಸನ್ ಅಸ್ಯಾಃ ಸೇವಾಯಾ ಅಂಶಮ್ ಅಲಭತ| 18 ತದನನ್ತರಂ ಕುಕರ್ಮ್ಮಣಾ ಲಬ್ಧಂ ಯನ್ಮೂಲ್ಯಂ ತೇನ ಕ್ಷೇತ್ರಮೇಕಂ ಕ್ರೀತಮ್ ಅಪರಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಅಧೋಮುಖೇ ಭೃಮೌ ಪತಿತೇ ಸತಿ ತಸ್ಯೋದರಸ್ಯ ವಿದೀರ್ಣತ್ವಾತ್ ಸರ್ವ್ವಾ ನಾಡ್ಯೋ ನಿರಗಚ್ಛನ್| 19 ಏತಾಂ ಕಥಾಂ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ನಿವಾಸಿನಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಲೋಕಾ ವಿದಾನ್ತಿ; ತೇಷಾಂ ನಿಜಭಾಷಯಾ ತತ್ಕ್ಷೇತ್ರಞ್ಚ ಹಕಲ್ದಾಮಾ, ಅರ್ಥಾತ್ ರಕ್ತಕ್ಷೇತ್ರಮಿತಿ ವಿಖ್ಯಾತಮಾಸ್ತೇ| 20 ಅನ್ಯಚ್ಚ, ನಿಕೇತನಂ ತದೀಯನ್ತು ಶುನ್ಯಮೇವ ಭವಿಷ್ಯತಿ| ತಸ್ಯ ದೂಷ್ಯೇ ನಿವಾಸಾರ್ಥಂ ಕೋಪಿ ಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ ನೈವ ಹಿ| ಅನ್ಯ ಏವ ಜನಸ್ತಸ್ಯ ಪದಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತಿ ಧ್ರುವಂ| ಇತ್ಥಂ ಗೀತಪುಸ್ತಕೇ ಲಿಖಿತಮಾಸ್ತೇ| 21 ಅತೋ ಯೋಹನೋ ಮಜ್ಜನಮ್ ಆರಭ್ಯಾಸ್ಮಾಕಂ ಸಮೀಪಾತ್ ಪ್ರಭೋ ರ್ಯೀಶೋಃ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣದಿನಂ ಯಾವತ್ ಸೋಸ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇ ಯಾವನ್ತಿ ದಿನಾನಿ ಯಾಪಿತವಾನ್ 22 ತಾವನ್ತಿ ದಿನಾನಿ ಯೇ ಮಾನವಾ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ತಿಷ್ಠನ್ತಿ ತೇಷಾಮ್ ಏಕೇನ ಜನೇನಾಸ್ಮಾಭಿಃ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಯೀಶೋರುತ್ಥಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿಣಾ ಭವಿತವ್ಯಂ| 23 ಅತೋ ಯಸ್ಯ ರೂಢಿ ರ್ಯುಷ್ಟೋ ಯಂ ಬರ್ಶಬ್ಬೇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾಹೂಯನ್ತಿ ಸ ಯೂಷಫ್ ಮತಥಿಶ್ಚ ದ್ವಾವೇತೌ ಪೃಥಕ್ ಕೃತ್ವಾ ತ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ ಪ್ರಾರ್ಯ್ಯ ಕಥಿತವನ್ತಃ, 24 ಹೇ ಸರ್ವ್ವಾನ್ತರ್ಯ್ಯಾಮಿನ್ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಯಿಹೂದಾಃ ಸೇವನಪ್ರೇರಿತತ್ವಪದಚ್ಯುತಃ 25 ಸನ್ ನಿಜಸ್ಥಾನಮ್ ಅಗಚ್ಛತ್, ತತ್ಪದಂ ಲಬ್ಧುಮ್ ಏನಯೋ ರ್ಜನಯೋ ರ್ಮಧ್ಯೇ ಭವತಾ ಕೋಽಭಿರುಚಿತಸ್ತದಸ್ಮಾನ್ ದರ್ಶ್ಯತಾಂ| 26 ತತೋ ಗುಟಿಕಾಪಾಟೇ ಕೃತೇ ಮತಥಿರ್ನಿರಚೀಯತ ತಸ್ಮಾತ್ ಸೋನ್ಯೇಷಾಮ್ ಏಕಾದಶಾನಾಂ ಪ್ರರಿತಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಗಣಿತೋಭವತ್|

In Other Versions

Acts 1 in the ANGEFD

Acts 1 in the ANTPNG2D

Acts 1 in the AS21

Acts 1 in the BAGH

Acts 1 in the BBPNG

Acts 1 in the BBT1E

Acts 1 in the BDS

Acts 1 in the BEV

Acts 1 in the BHAD

Acts 1 in the BIB

Acts 1 in the BLPT

Acts 1 in the BNT

Acts 1 in the BNTABOOT

Acts 1 in the BNTLV

Acts 1 in the BOATCB

Acts 1 in the BOATCB2

Acts 1 in the BOBCV

Acts 1 in the BOCNT

Acts 1 in the BOECS

Acts 1 in the BOGWICC

Acts 1 in the BOHCB

Acts 1 in the BOHCV

Acts 1 in the BOHLNT

Acts 1 in the BOHNTLTAL

Acts 1 in the BOICB

Acts 1 in the BOILNTAP

Acts 1 in the BOITCV

Acts 1 in the BOKCV

Acts 1 in the BOKCV2

Acts 1 in the BOKHWOG

Acts 1 in the BOKSSV

Acts 1 in the BOLCB

Acts 1 in the BOLCB2

Acts 1 in the BOMCV

Acts 1 in the BONAV

Acts 1 in the BONCB

Acts 1 in the BONLT

Acts 1 in the BONUT2

Acts 1 in the BOPLNT

Acts 1 in the BOSCB

Acts 1 in the BOSNC

Acts 1 in the BOTLNT

Acts 1 in the BOVCB

Acts 1 in the BOYCB

Acts 1 in the BPBB

Acts 1 in the BPH

Acts 1 in the BSB

Acts 1 in the CCB

Acts 1 in the CUV

Acts 1 in the CUVS

Acts 1 in the DBT

Acts 1 in the DGDNT

Acts 1 in the DHNT

Acts 1 in the DNT

Acts 1 in the ELBE

Acts 1 in the EMTV

Acts 1 in the ESV

Acts 1 in the FBV

Acts 1 in the FEB

Acts 1 in the GGMNT

Acts 1 in the GNT

Acts 1 in the HARY

Acts 1 in the HNT

Acts 1 in the IRVA

Acts 1 in the IRVB

Acts 1 in the IRVG

Acts 1 in the IRVH

Acts 1 in the IRVK

Acts 1 in the IRVM

Acts 1 in the IRVM2

Acts 1 in the IRVO

Acts 1 in the IRVP

Acts 1 in the IRVT

Acts 1 in the IRVT2

Acts 1 in the IRVU

Acts 1 in the ISVN

Acts 1 in the JSNT

Acts 1 in the KAPI

Acts 1 in the KBT1ETNIK

Acts 1 in the KBV

Acts 1 in the KJV

Acts 1 in the KNFD

Acts 1 in the LBA

Acts 1 in the LBLA

Acts 1 in the LNT

Acts 1 in the LSV

Acts 1 in the MAAL

Acts 1 in the MBV

Acts 1 in the MBV2

Acts 1 in the MHNT

Acts 1 in the MKNFD

Acts 1 in the MNG

Acts 1 in the MNT

Acts 1 in the MNT2

Acts 1 in the MRS1T

Acts 1 in the NAA

Acts 1 in the NASB

Acts 1 in the NBLA

Acts 1 in the NBS

Acts 1 in the NBVTP

Acts 1 in the NET2

Acts 1 in the NIV11

Acts 1 in the NNT

Acts 1 in the NNT2

Acts 1 in the NNT3

Acts 1 in the PDDPT

Acts 1 in the PFNT

Acts 1 in the RMNT

Acts 1 in the SBIAS

Acts 1 in the SBIBS

Acts 1 in the SBIBS2

Acts 1 in the SBICS

Acts 1 in the SBIDS

Acts 1 in the SBIGS

Acts 1 in the SBIHS

Acts 1 in the SBIIS

Acts 1 in the SBIIS2

Acts 1 in the SBIIS3

Acts 1 in the SBIKS2

Acts 1 in the SBIMS

Acts 1 in the SBIOS

Acts 1 in the SBIPS

Acts 1 in the SBISS

Acts 1 in the SBITS

Acts 1 in the SBITS2

Acts 1 in the SBITS3

Acts 1 in the SBITS4

Acts 1 in the SBIUS

Acts 1 in the SBIVS

Acts 1 in the SBT

Acts 1 in the SBT1E

Acts 1 in the SCHL

Acts 1 in the SNT

Acts 1 in the SUSU

Acts 1 in the SUSU2

Acts 1 in the SYNO

Acts 1 in the TBIAOTANT

Acts 1 in the TBT1E

Acts 1 in the TBT1E2

Acts 1 in the TFTIP

Acts 1 in the TFTU

Acts 1 in the TGNTATF3T

Acts 1 in the THAI

Acts 1 in the TNFD

Acts 1 in the TNT

Acts 1 in the TNTIK

Acts 1 in the TNTIL

Acts 1 in the TNTIN

Acts 1 in the TNTIP

Acts 1 in the TNTIZ

Acts 1 in the TOMA

Acts 1 in the TTENT

Acts 1 in the UBG

Acts 1 in the UGV

Acts 1 in the UGV2

Acts 1 in the UGV3

Acts 1 in the VBL

Acts 1 in the VDCC

Acts 1 in the YALU

Acts 1 in the YAPE

Acts 1 in the YBVTP

Acts 1 in the ZBP