Acts 1 (SBITS)

1 ஹே தி²யபி²ல, யீஸு²​: ஸ்வமநோநீதாந் ப்ரேரிதாந் பவித்ரேணாத்மநா ஸமாதி³ஸ்²ய யஸ்மிந் தி³நே ஸ்வர்க³மாரோஹத் யாம்ʼ யாம்ʼ க்ரியாமகரோத் யத்³யத்³ உபாதி³ஸ²ச்ச தாநி ஸர்வ்வாணி பூர்வ்வம்ʼ மயா லிகி²தாநி| 2 ஸ ஸ்வநித⁴நது³​:க²போ⁴கா³த் பரம் அநேகப்ரத்யயக்ஷப்ரமாணௌ​: ஸ்வம்ʼ ஸஜீவம்ʼ த³ர்ஸ²யித்வா 3 சத்வாரிம்ʼஸ²த்³தி³நாநி யாவத் தேப்⁴ய​: ப்ரேரிதேப்⁴யோ த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்த்வேஸ்²வரீயராஜ்யஸ்ய வர்ணநம அகரோத்| 4 அநந்தரம்ʼ தேஷாம்ʼ ஸபா⁴ம்ʼ க்ருʼத்வா இத்யாஜ்ஞாபயத், யூயம்ʼ யிரூஸா²லமோ(அ)ந்யத்ர க³மநமக்ருʼத்வா யஸ்திந் பித்ராங்கீ³க்ருʼதே மம வத³நாத் கதா² அஸ்²ருʼணுத தத்ப்ராப்திம் அபேக்ஷ்ய திஷ்ட²த| 5 யோஹந் ஜலே மஜ்ஜிதாவாந் கிந்த்வல்பதி³நமத்⁴யே யூயம்ʼ பவித்ர ஆத்மநி மஜ்ஜிதா ப⁴விஷ்யத²| 6 பஸ்²சாத் தே ஸர்வ்வே மிலித்வா தம் அப்ருʼச்ச²ந் ஹே ப்ரபோ⁴ ப⁴வாந் கிமிதா³நீம்ʼ புநரபி ராஜ்யம் இஸ்ராயேலீயலோகாநாம்ʼ கரேஷு ஸமர்பயிஷ்யதி? 7 தத​: ஸோவத³த் யாந் ஸர்வ்வாந் காலாந் ஸமயாம்ʼஸ்²ச பிதா ஸ்வவஸே²(அ)ஸ்தா²பயத் தாந் ஜ்ஞாத்ரும்ʼʼ யுஷ்மாகம் அதி⁴காரோ ந ஜாயதே| 8 கிந்து யுஷ்மாஸு பவித்ரஸ்யாத்மந ஆவிர்பா⁴வே ஸதி யூயம்ʼ ஸ²க்திம்ʼ ப்ராப்ய யிரூஸா²லமி ஸமஸ்தயிஹூதா³ஸோ²மிரோணதே³ஸ²யோ​: ப்ருʼதி²வ்யா​: ஸீமாம்ʼ யாவத்³ யாவந்தோ தே³ஸா²ஸ்தேஷு யர்வ்வேஷு ச மயி ஸாக்ஷ்யம்ʼ தா³ஸ்யத²| 9 இதி வாக்யமுக்த்வா ஸ தேஷாம்ʼ ஸமக்ஷம்ʼ ஸ்வர்க³ம்ʼ நீதோ(அ)ப⁴வத், ததோ மேக⁴மாருஹ்ய தேஷாம்ʼ த்³ருʼஷ்டேரகோ³சரோ(அ)ப⁴வத்| 10 யஸ்மிந் ஸமயே தே விஹாயஸம்ʼ ப்ரத்யநந்யத்³ருʼஷ்ட்யா தஸ்ய தாத்³ருʼஸ²ம் ஊர்த்³வ்வக³மநம் அபஸ்²யந் தஸ்மிந்நேவ ஸமயே ஸு²க்லவஸ்த்ரௌ த்³வௌ ஜநௌ தேஷாம்ʼ ஸந்நிதௌ⁴ த³ண்டா³யமாநௌ கதி²தவந்தௌ, 11 ஹே கா³லீலீயலோகா யூயம்ʼ கிமர்த²ம்ʼ க³க³ணம்ʼ ப்ரதி நிரீக்ஷ்ய த³ண்டா³யமாநாஸ்திஷ்ட²த²? யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபாத் ஸ்வர்க³ம்ʼ நீதோ யோ யீஸு²ஸ்தம்ʼ யூயம்ʼ யதா² ஸ்வர்க³ம் ஆரோஹந்தம் அத³ர்ஸ²ம் ததா² ஸ புநஸ்²சாக³மிஷ்யதி| 12 தத​: பரம்ʼ தே ஜைதுநநாம்ந​: பர்வ்வதாத்³ விஸ்²ராமவாரஸ்ய பத²​: பரிமாணம் அர்தா²த் ப்ராயேணார்த்³த⁴க்ரோஸ²ம்ʼ து³ரஸ்த²ம்ʼ யிரூஸா²லம்நக³ரம்ʼ பராவ்ருʼத்யாக³ச்ச²ந்| 13 நக³ரம்ʼ ப்ரவிஸ்²ய பிதரோ யாகூப்³ யோஹந் ஆந்த்³ரிய​: பி²லிப​: தோ²மா ப³ர்த²ஜமயோ மதி²ரால்பீ²யபுத்ரோ யாகூப்³ உத்³யோகா³ी ஸி²மோந் யாகூபோ³ ப்⁴ராதா யிஹூதா³ ஏதே ஸர்வ்வே யத்ர ஸ்தா²நே ப்ரவஸந்தி தஸ்மிந் உபரிதநப்ரகோஷ்டே² ப்ராவிஸ²ந்| 14 பஸ்²சாத்³ இமே கியத்ய​: ஸ்த்ரியஸ்²ச யீஸோ² ர்மாதா மரியம் தஸ்ய ப்⁴ராதரஸ்²சைதே ஸர்வ்வ ஏகசித்தீபூ⁴த ஸததம்ʼ விநயேந விநயேந ப்ரார்த²யந்த| 15 தஸ்மிந் ஸமயே தத்ர ஸ்தா²நே ஸாகல்யேந விம்ʼஸ²த்யதி⁴கஸ²தம்ʼ ஸி²ஷ்யா ஆஸந்| தத​: பிதரஸ்தேஷாம்ʼ மத்⁴யே திஷ்ட²ந் உக்தவாந் 16 ஹே ப்⁴ராத்ருʼக³ண யீஸு²தா⁴ரிணாம்ʼ லோகாநாம்ʼ பத²த³ர்ஸ²கோ யோ யிஹூதா³ஸ்தஸ்மிந் தா³யூதா³ பவித்ர ஆத்மா யாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யாமாஸ தஸ்யா​: ப்ரத்யக்ஷீப⁴வநஸ்யாவஸ்²யகத்வம் ஆஸீத்| 17 ஸ ஜநோ(அ)ஸ்மாகம்ʼ மத்⁴யவர்த்தீ ஸந் அஸ்யா​: ஸேவாயா அம்ʼஸ²ம் அலப⁴த| 18 தத³நந்தரம்ʼ குகர்ம்மணா லப்³த⁴ம்ʼ யந்மூல்யம்ʼ தேந க்ஷேத்ரமேகம்ʼ க்ரீதம் அபரம்ʼ தஸ்மிந் அதோ⁴முகே² ப்⁴ருʼமௌ பதிதே ஸதி தஸ்யோத³ரஸ்ய விதீ³ர்ணத்வாத் ஸர்வ்வா நாட்³யோ நிரக³ச்ச²ந்| 19 ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ யிரூஸா²லம்நிவாஸிந​: ஸர்வ்வே லோகா விதா³ந்தி; தேஷாம்ʼ நிஜபா⁴ஷயா தத்க்ஷேத்ரஞ்ச ஹகல்தா³மா, அர்தா²த் ரக்தக்ஷேத்ரமிதி விக்²யாதமாஸ்தே| 20 அந்யச்ச, நிகேதநம்ʼ ததீ³யந்து ஸு²ந்யமேவ ப⁴விஷ்யதி| தஸ்ய தூ³ஷ்யே நிவாஸார்த²ம்ʼ கோபி ஸ்தா²ஸ்யதி நைவ ஹி| அந்ய ஏவ ஜநஸ்தஸ்ய பத³ம்ʼ ஸம்ʼப்ராப்ஸ்யதி த்⁴ருவம்ʼ| இத்த²ம்ʼ கீ³தபுஸ்தகே லிகி²தமாஸ்தே| 21 அதோ யோஹநோ மஜ்ஜநம் ஆரப்⁴யாஸ்மாகம்ʼ ஸமீபாத் ப்ரபோ⁴ ர்யீஸோ²​: ஸ்வர்கா³ரோஹணதி³நம்ʼ யாவத் ஸோஸ்மாகம்ʼ மத்⁴யே யாவந்தி தி³நாநி யாபிதவாந் 22 தாவந்தி தி³நாநி யே மாநவா அஸ்மாபி⁴​: ஸார்த்³த⁴ம்ʼ திஷ்ட²ந்தி தேஷாம் ஏகேந ஜநேநாஸ்மாபி⁴​: ஸார்த்³த⁴ம்ʼ யீஸோ²ருத்தா²நே ஸாக்ஷிணா ப⁴விதவ்யம்ʼ| 23 அதோ யஸ்ய ரூடி⁴ ர்யுஷ்டோ யம்ʼ ப³ர்ஸ²ப்³பே³த்யுக்த்வாஹூயந்தி ஸ யூஷப்² மததி²ஸ்²ச த்³வாவேதௌ ப்ருʼத²க் க்ருʼத்வா த ஈஸ்²வரஸ்ய ஸந்நிதௌ⁴ ப்ரார்ய்ய கதி²தவந்த​:, 24 ஹே ஸர்வ்வாந்தர்ய்யாமிந் பரமேஸ்²வர, யிஹூதா³​: ஸேவநப்ரேரிதத்வபத³ச்யுத​: 25 ஸந் நிஜஸ்தா²நம் அக³ச்ச²த், தத்பத³ம்ʼ லப்³து⁴ம் ஏநயோ ர்ஜநயோ ர்மத்⁴யே ப⁴வதா கோ(அ)பி⁴ருசிதஸ்தத³ஸ்மாந் த³ர்ஸ்²யதாம்ʼ| 26 ததோ கு³டிகாபாடே க்ருʼதே மததி²ர்நிரசீயத தஸ்மாத் ஸோந்யேஷாம் ஏகாத³ஸா²நாம்ʼ ப்ரரிதாநாம்ʼ மத்⁴யே க³ணிதோப⁴வத்|

In Other Versions

Acts 1 in the ANGEFD

Acts 1 in the ANTPNG2D

Acts 1 in the AS21

Acts 1 in the BAGH

Acts 1 in the BBPNG

Acts 1 in the BBT1E

Acts 1 in the BDS

Acts 1 in the BEV

Acts 1 in the BHAD

Acts 1 in the BIB

Acts 1 in the BLPT

Acts 1 in the BNT

Acts 1 in the BNTABOOT

Acts 1 in the BNTLV

Acts 1 in the BOATCB

Acts 1 in the BOATCB2

Acts 1 in the BOBCV

Acts 1 in the BOCNT

Acts 1 in the BOECS

Acts 1 in the BOGWICC

Acts 1 in the BOHCB

Acts 1 in the BOHCV

Acts 1 in the BOHLNT

Acts 1 in the BOHNTLTAL

Acts 1 in the BOICB

Acts 1 in the BOILNTAP

Acts 1 in the BOITCV

Acts 1 in the BOKCV

Acts 1 in the BOKCV2

Acts 1 in the BOKHWOG

Acts 1 in the BOKSSV

Acts 1 in the BOLCB

Acts 1 in the BOLCB2

Acts 1 in the BOMCV

Acts 1 in the BONAV

Acts 1 in the BONCB

Acts 1 in the BONLT

Acts 1 in the BONUT2

Acts 1 in the BOPLNT

Acts 1 in the BOSCB

Acts 1 in the BOSNC

Acts 1 in the BOTLNT

Acts 1 in the BOVCB

Acts 1 in the BOYCB

Acts 1 in the BPBB

Acts 1 in the BPH

Acts 1 in the BSB

Acts 1 in the CCB

Acts 1 in the CUV

Acts 1 in the CUVS

Acts 1 in the DBT

Acts 1 in the DGDNT

Acts 1 in the DHNT

Acts 1 in the DNT

Acts 1 in the ELBE

Acts 1 in the EMTV

Acts 1 in the ESV

Acts 1 in the FBV

Acts 1 in the FEB

Acts 1 in the GGMNT

Acts 1 in the GNT

Acts 1 in the HARY

Acts 1 in the HNT

Acts 1 in the IRVA

Acts 1 in the IRVB

Acts 1 in the IRVG

Acts 1 in the IRVH

Acts 1 in the IRVK

Acts 1 in the IRVM

Acts 1 in the IRVM2

Acts 1 in the IRVO

Acts 1 in the IRVP

Acts 1 in the IRVT

Acts 1 in the IRVT2

Acts 1 in the IRVU

Acts 1 in the ISVN

Acts 1 in the JSNT

Acts 1 in the KAPI

Acts 1 in the KBT1ETNIK

Acts 1 in the KBV

Acts 1 in the KJV

Acts 1 in the KNFD

Acts 1 in the LBA

Acts 1 in the LBLA

Acts 1 in the LNT

Acts 1 in the LSV

Acts 1 in the MAAL

Acts 1 in the MBV

Acts 1 in the MBV2

Acts 1 in the MHNT

Acts 1 in the MKNFD

Acts 1 in the MNG

Acts 1 in the MNT

Acts 1 in the MNT2

Acts 1 in the MRS1T

Acts 1 in the NAA

Acts 1 in the NASB

Acts 1 in the NBLA

Acts 1 in the NBS

Acts 1 in the NBVTP

Acts 1 in the NET2

Acts 1 in the NIV11

Acts 1 in the NNT

Acts 1 in the NNT2

Acts 1 in the NNT3

Acts 1 in the PDDPT

Acts 1 in the PFNT

Acts 1 in the RMNT

Acts 1 in the SBIAS

Acts 1 in the SBIBS

Acts 1 in the SBIBS2

Acts 1 in the SBICS

Acts 1 in the SBIDS

Acts 1 in the SBIGS

Acts 1 in the SBIHS

Acts 1 in the SBIIS

Acts 1 in the SBIIS2

Acts 1 in the SBIIS3

Acts 1 in the SBIKS

Acts 1 in the SBIKS2

Acts 1 in the SBIMS

Acts 1 in the SBIOS

Acts 1 in the SBIPS

Acts 1 in the SBISS

Acts 1 in the SBITS2

Acts 1 in the SBITS3

Acts 1 in the SBITS4

Acts 1 in the SBIUS

Acts 1 in the SBIVS

Acts 1 in the SBT

Acts 1 in the SBT1E

Acts 1 in the SCHL

Acts 1 in the SNT

Acts 1 in the SUSU

Acts 1 in the SUSU2

Acts 1 in the SYNO

Acts 1 in the TBIAOTANT

Acts 1 in the TBT1E

Acts 1 in the TBT1E2

Acts 1 in the TFTIP

Acts 1 in the TFTU

Acts 1 in the TGNTATF3T

Acts 1 in the THAI

Acts 1 in the TNFD

Acts 1 in the TNT

Acts 1 in the TNTIK

Acts 1 in the TNTIL

Acts 1 in the TNTIN

Acts 1 in the TNTIP

Acts 1 in the TNTIZ

Acts 1 in the TOMA

Acts 1 in the TTENT

Acts 1 in the UBG

Acts 1 in the UGV

Acts 1 in the UGV2

Acts 1 in the UGV3

Acts 1 in the VBL

Acts 1 in the VDCC

Acts 1 in the YALU

Acts 1 in the YAPE

Acts 1 in the YBVTP

Acts 1 in the ZBP