Acts 1 (SBIKS2)

1 ហេ ថិយផិល, យីឝុះ ស្វមនោនីតាន៑ ប្រេរិតាន៑ បវិត្រេណាត្មនា សមាទិឝ្យ យស្មិន៑ ទិនេ ស្វគ៌មារោហត៑ យាំ យាំ ក្រិយាមករោត៑ យទ្យទ៑ ឧបាទិឝច្ច តានិ សវ៌្វាណិ បូវ៌្វំ មយា លិខិតានិ។ 2 ស ស្វនិធនទុះខភោគាត៑ បរម៑ អនេកប្រត្យយក្ឞប្រមាណៅះ ស្វំ សជីវំ ទឝ៌យិត្វា 3 ចត្វារិំឝទ្ទិនានិ យាវត៑ តេភ្យះ ប្រេរិតេភ្យោ ទឝ៌នំ ទត្ត្វេឝ្វរីយរាជ្យស្យ វណ៌នម អករោត៑។ 4 អនន្តរំ តេឞាំ សភាំ ក្ឫត្វា ឥត្យាជ្ញាបយត៑, យូយំ យិរូឝាលមោៜន្យត្រ គមនមក្ឫត្វា យស្តិន៑ បិត្រាង្គីក្ឫតេ មម វទនាត៑ កថា អឝ្ឫណុត តត្ប្រាប្តិម៑ អបេក្ឞ្យ តិឞ្ឋត។ 5 យោហន៑ ជលេ មជ្ជិតាវាន៑ កិន្ត្វល្បទិនមធ្យេ យូយំ បវិត្រ អាត្មនិ មជ្ជិតា ភវិឞ្យថ។ 6 បឝ្ចាត៑ តេ សវ៌្វេ មិលិត្វា តម៑ អប្ឫច្ឆន៑ ហេ ប្រភោ ភវាន៑ កិមិទានីំ បុនរបិ រាជ្យម៑ ឥស្រាយេលីយលោកានាំ ករេឞុ សមប៌យិឞ្យតិ? 7 តតះ សោវទត៑ យាន៑ សវ៌្វាន៑ កាលាន៑ សមយាំឝ្ច បិតា ស្វវឝេៜស្ថាបយត៑ តាន៑ ជ្ញាត្ឫំ យុឞ្មាកម៑ អធិការោ ន ជាយតេ។ 8 កិន្តុ យុឞ្មាសុ បវិត្រស្យាត្មន អាវិព៌្ហាវេ សតិ យូយំ ឝក្តិំ ប្រាប្យ យិរូឝាលមិ សមស្តយិហូទាឝោមិរោណទេឝយោះ ប្ឫថិវ្យាះ សីមាំ យាវទ៑ យាវន្តោ ទេឝាស្តេឞុ យវ៌្វេឞុ ច មយិ សាក្ឞ្យំ ទាស្យថ។ 9 ឥតិ វាក្យមុក្ត្វា ស តេឞាំ សមក្ឞំ ស្វគ៌ំ នីតោៜភវត៑, តតោ មេឃមារុហ្យ តេឞាំ ទ្ឫឞ្ដេរគោចរោៜភវត៑។ 10 យស្មិន៑ សមយេ តេ វិហាយសំ ប្រត្យនន្យទ្ឫឞ្ដ្យា តស្យ តាទ្ឫឝម៑ ឩទ៌្វ្វគមនម៑ អបឝ្យន៑ តស្មិន្នេវ សមយេ ឝុក្លវស្ត្រៅ ទ្វៅ ជនៅ តេឞាំ សន្និធៅ ទណ្ឌាយមានៅ កថិតវន្តៅ, 11 ហេ គាលីលីយលោកា យូយំ កិមត៌្ហំ គគណំ ប្រតិ និរីក្ឞ្យ ទណ្ឌាយមានាស្តិឞ្ឋថ? យុឞ្មាកំ សមីបាត៑ ស្វគ៌ំ នីតោ យោ យីឝុស្តំ យូយំ យថា ស្វគ៌ម៑ អារោហន្តម៑ អទឝ៌ម៑ តថា ស បុនឝ្ចាគមិឞ្យតិ។ 12 តតះ បរំ តេ ជៃតុននាម្នះ បវ៌្វតាទ៑ វិឝ្រាមវារស្យ បថះ បរិមាណម៑ អត៌្ហាត៑ ប្រាយេណាទ៌្ធក្រោឝំ ទុរស្ថំ យិរូឝាលម្នគរំ បរាវ្ឫត្យាគច្ឆន៑។ 13 នគរំ ប្រវិឝ្យ បិតរោ យាកូព៑ យោហន៑ អាន្ទ្រិយះ ផិលិបះ ថោមា ពត៌្ហជមយោ មថិរាល្ផីយបុត្រោ យាកូព៑ ឧទ្យោគាी ឝិមោន៑ យាកូពោ ភ្រាតា យិហូទា ឯតេ សវ៌្វេ យត្រ ស្ថានេ ប្រវសន្តិ តស្មិន៑ ឧបរិតនប្រកោឞ្ឋេ ប្រាវិឝន៑។ 14 បឝ្ចាទ៑ ឥមេ កិយត្យះ ស្ត្រិយឝ្ច យីឝោ រ្មាតា មរិយម៑ តស្យ ភ្រាតរឝ្ចៃតេ សវ៌្វ ឯកចិត្តីភូត សតតំ វិនយេន វិនយេន ប្រាត៌្ហយន្ត។ 15 តស្មិន៑ សមយេ តត្រ ស្ថានេ សាកល្យេន វិំឝត្យធិកឝតំ ឝិឞ្យា អាសន៑។ តតះ បិតរស្តេឞាំ មធ្យេ តិឞ្ឋន៑ ឧក្តវាន្ 16 ហេ ភ្រាត្ឫគណ យីឝុធារិណាំ លោកានាំ បថទឝ៌កោ យោ យិហូទាស្តស្មិន៑ ទាយូទា បវិត្រ អាត្មា យាំ កថាំ កថយាមាស តស្យាះ ប្រត្យក្ឞីភវនស្យាវឝ្យកត្វម៑ អាសីត៑។ 17 ស ជនោៜស្មាកំ មធ្យវត៌្តី សន៑ អស្យាះ សេវាយា អំឝម៑ អលភត។ 18 តទនន្តរំ កុកម៌្មណា លព្ធំ យន្មូល្យំ តេន ក្ឞេត្រមេកំ ក្រីតម៑ អបរំ តស្មិន៑ អធោមុខេ ភ្ឫមៅ បតិតេ សតិ តស្យោទរស្យ វិទីណ៌ត្វាត៑ សវ៌្វា នាឌ្យោ និរគច្ឆន៑។ 19 ឯតាំ កថាំ យិរូឝាលម្និវាសិនះ សវ៌្វេ លោកា វិទាន្តិ; តេឞាំ និជភាឞយា តត្ក្ឞេត្រញ្ច ហកល្ទាមា, អត៌្ហាត៑ រក្តក្ឞេត្រមិតិ វិខ្យាតមាស្តេ។ 20 អន្យច្ច, និកេតនំ តទីយន្តុ ឝុន្យមេវ ភវិឞ្យតិ។ តស្យ ទូឞ្យេ និវាសាត៌្ហំ កោបិ ស្ថាស្យតិ នៃវ ហិ។ អន្យ ឯវ ជនស្តស្យ បទំ សំប្រាប្ស្យតិ ធ្រុវំ។ ឥត្ថំ គីតបុស្តកេ លិខិតមាស្តេ។ 21 អតោ យោហនោ មជ្ជនម៑ អារភ្យាស្មាកំ សមីបាត៑ ប្រភោ រ្យីឝោះ ស្វគ៌ារោហណទិនំ យាវត៑ សោស្មាកំ មធ្យេ យាវន្តិ ទិនានិ យាបិតវាន្ 22 តាវន្តិ ទិនានិ យេ មានវា អស្មាភិះ សាទ៌្ធំ តិឞ្ឋន្តិ តេឞាម៑ ឯកេន ជនេនាស្មាភិះ សាទ៌្ធំ យីឝោរុត្ថានេ សាក្ឞិណា ភវិតវ្យំ។ 23 អតោ យស្យ រូឍិ រ្យុឞ្ដោ យំ ពឝ៌ព្ពេត្យុក្ត្វាហូយន្តិ ស យូឞផ៑ មតថិឝ្ច ទ្វាវេតៅ ប្ឫថក៑ ក្ឫត្វា ត ឦឝ្វរស្យ សន្និធៅ ប្រាយ៌្យ កថិតវន្តះ, 24 ហេ សវ៌្វាន្តយ៌្យាមិន៑ បរមេឝ្វរ, យិហូទាះ សេវនប្រេរិតត្វបទច្យុតះ 25 សន៑ និជស្ថានម៑ អគច្ឆត៑, តត្បទំ លព្ធុម៑ ឯនយោ រ្ជនយោ រ្មធ្យេ ភវតា កោៜភិរុចិតស្តទស្មាន៑ ទឝ៌្យតាំ។ 26 តតោ គុដិកាបាដេ ក្ឫតេ មតថិន៌ិរចីយត តស្មាត៑ សោន្យេឞាម៑ ឯកាទឝានាំ ប្ររិតានាំ មធ្យេ គណិតោភវត៑។

In Other Versions

Acts 1 in the ANGEFD

Acts 1 in the ANTPNG2D

Acts 1 in the AS21

Acts 1 in the BAGH

Acts 1 in the BBPNG

Acts 1 in the BBT1E

Acts 1 in the BDS

Acts 1 in the BEV

Acts 1 in the BHAD

Acts 1 in the BIB

Acts 1 in the BLPT

Acts 1 in the BNT

Acts 1 in the BNTABOOT

Acts 1 in the BNTLV

Acts 1 in the BOATCB

Acts 1 in the BOATCB2

Acts 1 in the BOBCV

Acts 1 in the BOCNT

Acts 1 in the BOECS

Acts 1 in the BOGWICC

Acts 1 in the BOHCB

Acts 1 in the BOHCV

Acts 1 in the BOHLNT

Acts 1 in the BOHNTLTAL

Acts 1 in the BOICB

Acts 1 in the BOILNTAP

Acts 1 in the BOITCV

Acts 1 in the BOKCV

Acts 1 in the BOKCV2

Acts 1 in the BOKHWOG

Acts 1 in the BOKSSV

Acts 1 in the BOLCB

Acts 1 in the BOLCB2

Acts 1 in the BOMCV

Acts 1 in the BONAV

Acts 1 in the BONCB

Acts 1 in the BONLT

Acts 1 in the BONUT2

Acts 1 in the BOPLNT

Acts 1 in the BOSCB

Acts 1 in the BOSNC

Acts 1 in the BOTLNT

Acts 1 in the BOVCB

Acts 1 in the BOYCB

Acts 1 in the BPBB

Acts 1 in the BPH

Acts 1 in the BSB

Acts 1 in the CCB

Acts 1 in the CUV

Acts 1 in the CUVS

Acts 1 in the DBT

Acts 1 in the DGDNT

Acts 1 in the DHNT

Acts 1 in the DNT

Acts 1 in the ELBE

Acts 1 in the EMTV

Acts 1 in the ESV

Acts 1 in the FBV

Acts 1 in the FEB

Acts 1 in the GGMNT

Acts 1 in the GNT

Acts 1 in the HARY

Acts 1 in the HNT

Acts 1 in the IRVA

Acts 1 in the IRVB

Acts 1 in the IRVG

Acts 1 in the IRVH

Acts 1 in the IRVK

Acts 1 in the IRVM

Acts 1 in the IRVM2

Acts 1 in the IRVO

Acts 1 in the IRVP

Acts 1 in the IRVT

Acts 1 in the IRVT2

Acts 1 in the IRVU

Acts 1 in the ISVN

Acts 1 in the JSNT

Acts 1 in the KAPI

Acts 1 in the KBT1ETNIK

Acts 1 in the KBV

Acts 1 in the KJV

Acts 1 in the KNFD

Acts 1 in the LBA

Acts 1 in the LBLA

Acts 1 in the LNT

Acts 1 in the LSV

Acts 1 in the MAAL

Acts 1 in the MBV

Acts 1 in the MBV2

Acts 1 in the MHNT

Acts 1 in the MKNFD

Acts 1 in the MNG

Acts 1 in the MNT

Acts 1 in the MNT2

Acts 1 in the MRS1T

Acts 1 in the NAA

Acts 1 in the NASB

Acts 1 in the NBLA

Acts 1 in the NBS

Acts 1 in the NBVTP

Acts 1 in the NET2

Acts 1 in the NIV11

Acts 1 in the NNT

Acts 1 in the NNT2

Acts 1 in the NNT3

Acts 1 in the PDDPT

Acts 1 in the PFNT

Acts 1 in the RMNT

Acts 1 in the SBIAS

Acts 1 in the SBIBS

Acts 1 in the SBIBS2

Acts 1 in the SBICS

Acts 1 in the SBIDS

Acts 1 in the SBIGS

Acts 1 in the SBIHS

Acts 1 in the SBIIS

Acts 1 in the SBIIS2

Acts 1 in the SBIIS3

Acts 1 in the SBIKS

Acts 1 in the SBIMS

Acts 1 in the SBIOS

Acts 1 in the SBIPS

Acts 1 in the SBISS

Acts 1 in the SBITS

Acts 1 in the SBITS2

Acts 1 in the SBITS3

Acts 1 in the SBITS4

Acts 1 in the SBIUS

Acts 1 in the SBIVS

Acts 1 in the SBT

Acts 1 in the SBT1E

Acts 1 in the SCHL

Acts 1 in the SNT

Acts 1 in the SUSU

Acts 1 in the SUSU2

Acts 1 in the SYNO

Acts 1 in the TBIAOTANT

Acts 1 in the TBT1E

Acts 1 in the TBT1E2

Acts 1 in the TFTIP

Acts 1 in the TFTU

Acts 1 in the TGNTATF3T

Acts 1 in the THAI

Acts 1 in the TNFD

Acts 1 in the TNT

Acts 1 in the TNTIK

Acts 1 in the TNTIL

Acts 1 in the TNTIN

Acts 1 in the TNTIP

Acts 1 in the TNTIZ

Acts 1 in the TOMA

Acts 1 in the TTENT

Acts 1 in the UBG

Acts 1 in the UGV

Acts 1 in the UGV2

Acts 1 in the UGV3

Acts 1 in the VBL

Acts 1 in the VDCC

Acts 1 in the YALU

Acts 1 in the YAPE

Acts 1 in the YBVTP

Acts 1 in the ZBP