Acts 1 (ANTPNG2D)

1 1-2 Tiofilus, kɨ akɨnafarir kam nɨ bagha an osiri. Nan akɨnafarir faragha zuimɨn, kɨ Iesus amizir biziba bar, ko a gumazamizibar sure gamiziba bar, da osiri. Dughiar kamɨn Iesus dɨkavigha uan ingangarim gamua mamaghɨra ikia, ghua a Godɨn Nguibamɨn ghuavanabozir dughiamɨn tuzir biziba, kɨ da osiri. A tɨghar Godɨn Nguibamɨn mangasa, aposelba mɨsevegha egha Godɨn Duamɨn gavgavimɨn ingangarir akabar me mɨgei. 3 A faragha mɨzaziba inigha aremegha egha ua dɨkafi. Egha a tɨghar Godɨn Nguibamɨn mangasava, a uabɨ isa uan aposelbar aka. Egha a bizir avɨribar men akazɨ, me bar foz, a ua dɨkavigha iti. 40 plan dughiaba, dughiar kamɨn aven dughiar avɨriba a uabɨ men akakaghava God Bizibagh Ativir Arazimɨn gun me mɨgei. 4 Dughiar mam a me ko ikiava, apava mɨgɨrɨgɨar gavgavir kam me ganɨngi, “Ia Jerusalemɨn nguibar ekiam ategh mangan markɨ. Bizir aghuarir nan Afeziam ia danɨngasa akam akɨrizim a izam. Ia a barazi, kɨ an gun ia mɨkeme. Ia a bagh ikɨ. 5 Jon dɨpamɨn gumazamiziba rue, ezɨ gurumra ia Godɨn Duamɨn ruegham.” 6 Ezɨ me uari akuvazir dughiamɨn, me an azara, “Ekiam, nɨ dughiar kam atrivim Israel danightɨma, a ua Israelɨn nguazimɨn ganam, o?” 7 Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Biziba otivamin dughiaba, nan afeziam uabɨ uan gavgavimɨn da atɨ. Ezɨ ia tizim bagh dughiar an atɨzir kam gɨfoghasa. Kar ian bizim pu. 8 Eghtɨ Godɨn Duam ia gisɨn izɨghɨrɨghtɨ, ia an gavgavim iniam; eghtɨ ia bizir ia ganigha foziba, Jerusalemɨn nguibamɨn aven ko, Judian danganiba bar moghɨra ko, Samarian Distrigh ko, nguazir kamɨn oteviba bar, me geghanam.” 9 Ezɨ Iesus kamaghɨn mɨkemegha, egha an aposelba garavɨra itima God anesiarafazɨma a Godɨn Nguibamɨn ghuavanabo. Ezɨ ghuariam me gari naghɨn a modo. 10 A ghuavanadima me kogha overiamɨn garavɨra itima, gumazimning korotiar ghurghurimning arughava bemɨra men mɨn tu. 11 Egha aning kamaghɨn me mɨgei, “Galilin gumaziba, ia tizim bagha kagh tuivighav ikia pɨn overiamɨn gari? Gumazir kam Iesus, God a inizɨma a ia ategha uan Nguibamɨn ghu. Ia an ganizɨma a Godɨn Nguibamɨn ghuzɨ moghɨn, kamaghɨra a uamategham.” 12 Egha Iesusɨn aposelba Olivɨn Mɨghsɨam ateghava ua Jerusalemɨn zui. Olivɨn Mɨghsɨar kam Jerusalemɨn roghɨra ikiava an ruarim kilomitan vamɨran mɨrara ghu. 13 Egha me otivighava, ghuriar pɨn itir me zurara itimɨn ghuavanabo. Men ziabara kara: Pita, Jon, Jems ko Andru, Filip ko Tomas, Batolomyu ko Matyu, Jems, Alfiusɨn otarim, ko Saimon a Selotiabar gumazir mam, ko Judas, a Jemsɨn otarim. 14 Egha me zurara navir vamɨra ikia uari inigha God ko mɨgei, amizir maba ko Maria, Iesusɨn amebam, koma an doziba sara. 15 Dughiar kabar aven Pita nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir darasi tongɨn tugha, (men avɨrimɨn dɨbobonim 120) 16 egha kamaghɨn mɨgei, “Nan adarasi, Godɨn Duam fomɨra Devit gamizɨ, an akar mam mɨkeme. Ezɨ akar kam Godɨn Akɨnafarimɨn aven iti. Akar kam a Judasɨn mɨgei. Judas, a gumazir Iesus isa gumazir an suirazibar akazim. Akar kam datɨrɨghɨn otogha gɨfa, Devit mɨkemezir moghɨra. 17 Judas fomɨra en gumazir mamra, egha uaghan ingangarir e amir kam gami.” 18 (Ivezir a uan arazir kuramɨn inizim, Judas nguazir mam givese. Egha nguazir kamɨn a uabɨ ekunigha aremegha an mɨkarzim afoaraghɨrɨ, ezɨ an muriaba bar azenim gire. 19 Kamaghɨn amizɨ, Jerusalemɨn itir darasi bar moghɨra bizir kam baraki, egha me nguazir kam uan akamɨn ziar kam a gatɨ, Akeldama. An mɨngarim kamaghɨn, ghuzir nguazim.) 20 Egha Pita ghua kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Ezɨ Godɨn Akɨnafarimɨn itir Ighiabar aven osizirir kam iti, ‘An danganim pura ikɨ,tav an danganir kamɨn ikian markɨ.’ Egha a uaghan ghaze, ‘A gumazir dapanim,eghtɨ igharaz tav an danganim ini.’ 21 “Ezɨ kamaghɨn, e gumazir zurara e ko ikia uaghan Iesus ko aruizir gumazitam a mɨsɨvam. 22 Dughiar Jon gumaziba ruezim ko Iesus faragha ingangarim igiamra a gamir dughiam ikegha, ghua dughiar God Iesus inizɨ an e ategha ghuavanabozir dughiamɨn tu. E dughiar kaba bar e ko ikezir gumazitam a mɨsɨvam. Gumazir kam Iesusɨn garima, a ua dɨkafi. An e ko mɨgɨrɨgɨar kamɨn gun akam akunam.” 23 Egha me gumazir pumuningɨn ziamning dɨboro, Josep, an ziar mam Barsabas (an ziar igharazir mam Jastus) ko Matias. 24 24-25 Egha me God ko mɨgei, “Ekiam, nɨ gumazibar navir averiaba bar dagh fo. Nɨ en akagh, nɨ aningɨn tav amɨseveghtɨma, an aposelɨn ingangarim bagh Judasɨn dangamin iniam. Ingangarir kam Judas anetegha uan danganir ikiamimɨn ghu.” 26 Egha me dagɨaba aningɨn ziamning osirigha torim gatɨgha aning givazvasi. Ezɨ dagɨar Matiasɨn ziam gisɨn itim faragha azenim girɨ. Ezɨ me Matias isa, uaghan 11 pla aposelbar tongɨn anetɨ.

In Other Versions

Acts 1 in the ANGEFD

Acts 1 in the AS21

Acts 1 in the BAGH

Acts 1 in the BBPNG

Acts 1 in the BBT1E

Acts 1 in the BDS

Acts 1 in the BEV

Acts 1 in the BHAD

Acts 1 in the BIB

Acts 1 in the BLPT

Acts 1 in the BNT

Acts 1 in the BNTABOOT

Acts 1 in the BNTLV

Acts 1 in the BOATCB

Acts 1 in the BOATCB2

Acts 1 in the BOBCV

Acts 1 in the BOCNT

Acts 1 in the BOECS

Acts 1 in the BOGWICC

Acts 1 in the BOHCB

Acts 1 in the BOHCV

Acts 1 in the BOHLNT

Acts 1 in the BOHNTLTAL

Acts 1 in the BOICB

Acts 1 in the BOILNTAP

Acts 1 in the BOITCV

Acts 1 in the BOKCV

Acts 1 in the BOKCV2

Acts 1 in the BOKHWOG

Acts 1 in the BOKSSV

Acts 1 in the BOLCB

Acts 1 in the BOLCB2

Acts 1 in the BOMCV

Acts 1 in the BONAV

Acts 1 in the BONCB

Acts 1 in the BONLT

Acts 1 in the BONUT2

Acts 1 in the BOPLNT

Acts 1 in the BOSCB

Acts 1 in the BOSNC

Acts 1 in the BOTLNT

Acts 1 in the BOVCB

Acts 1 in the BOYCB

Acts 1 in the BPBB

Acts 1 in the BPH

Acts 1 in the BSB

Acts 1 in the CCB

Acts 1 in the CUV

Acts 1 in the CUVS

Acts 1 in the DBT

Acts 1 in the DGDNT

Acts 1 in the DHNT

Acts 1 in the DNT

Acts 1 in the ELBE

Acts 1 in the EMTV

Acts 1 in the ESV

Acts 1 in the FBV

Acts 1 in the FEB

Acts 1 in the GGMNT

Acts 1 in the GNT

Acts 1 in the HARY

Acts 1 in the HNT

Acts 1 in the IRVA

Acts 1 in the IRVB

Acts 1 in the IRVG

Acts 1 in the IRVH

Acts 1 in the IRVK

Acts 1 in the IRVM

Acts 1 in the IRVM2

Acts 1 in the IRVO

Acts 1 in the IRVP

Acts 1 in the IRVT

Acts 1 in the IRVT2

Acts 1 in the IRVU

Acts 1 in the ISVN

Acts 1 in the JSNT

Acts 1 in the KAPI

Acts 1 in the KBT1ETNIK

Acts 1 in the KBV

Acts 1 in the KJV

Acts 1 in the KNFD

Acts 1 in the LBA

Acts 1 in the LBLA

Acts 1 in the LNT

Acts 1 in the LSV

Acts 1 in the MAAL

Acts 1 in the MBV

Acts 1 in the MBV2

Acts 1 in the MHNT

Acts 1 in the MKNFD

Acts 1 in the MNG

Acts 1 in the MNT

Acts 1 in the MNT2

Acts 1 in the MRS1T

Acts 1 in the NAA

Acts 1 in the NASB

Acts 1 in the NBLA

Acts 1 in the NBS

Acts 1 in the NBVTP

Acts 1 in the NET2

Acts 1 in the NIV11

Acts 1 in the NNT

Acts 1 in the NNT2

Acts 1 in the NNT3

Acts 1 in the PDDPT

Acts 1 in the PFNT

Acts 1 in the RMNT

Acts 1 in the SBIAS

Acts 1 in the SBIBS

Acts 1 in the SBIBS2

Acts 1 in the SBICS

Acts 1 in the SBIDS

Acts 1 in the SBIGS

Acts 1 in the SBIHS

Acts 1 in the SBIIS

Acts 1 in the SBIIS2

Acts 1 in the SBIIS3

Acts 1 in the SBIKS

Acts 1 in the SBIKS2

Acts 1 in the SBIMS

Acts 1 in the SBIOS

Acts 1 in the SBIPS

Acts 1 in the SBISS

Acts 1 in the SBITS

Acts 1 in the SBITS2

Acts 1 in the SBITS3

Acts 1 in the SBITS4

Acts 1 in the SBIUS

Acts 1 in the SBIVS

Acts 1 in the SBT

Acts 1 in the SBT1E

Acts 1 in the SCHL

Acts 1 in the SNT

Acts 1 in the SUSU

Acts 1 in the SUSU2

Acts 1 in the SYNO

Acts 1 in the TBIAOTANT

Acts 1 in the TBT1E

Acts 1 in the TBT1E2

Acts 1 in the TFTIP

Acts 1 in the TFTU

Acts 1 in the TGNTATF3T

Acts 1 in the THAI

Acts 1 in the TNFD

Acts 1 in the TNT

Acts 1 in the TNTIK

Acts 1 in the TNTIL

Acts 1 in the TNTIN

Acts 1 in the TNTIP

Acts 1 in the TNTIZ

Acts 1 in the TOMA

Acts 1 in the TTENT

Acts 1 in the UBG

Acts 1 in the UGV

Acts 1 in the UGV2

Acts 1 in the UGV3

Acts 1 in the VBL

Acts 1 in the VDCC

Acts 1 in the YALU

Acts 1 in the YAPE

Acts 1 in the YBVTP

Acts 1 in the ZBP