Acts 1 (TNTIN)

1 Mkomi Teofili, muchitabu cha kwaa ndayandikili milandu yosi Yesu yagolili na kuwula kukandila pakwandi ya chichuku chaki, 2 mbaka lijuva lila patoliwili kumbindi. Paghaveyi akali kutoliwa kumbindi Mfuki Mng'alili amgolili avawulili vandundami yivashawulili ndambu ya kuyikala. 3 Majuva milongu mchechi kufumila kusova kwa mweni avafumbukilili myanja yitangalili nakaka aveli mnofu. Vamuwonili, mweni aywangili nawu milandu ya wutwa wa kumbindi kwa Chapanga. 4 Chipindi patang'anikeyi pamu na veni avawulili naha, “Mkotoo kuwuka Yelusalemu, mveteli tanila Mfuki Mng'alili ayu ndi fupu yajangili Tati, mwambikanishili kala pandimuhimulileyi. 5 Yohani Mbatisha abatishili kwa machi, pavapita majuva madokwa yumwi damubatishwi kwa Mfuki Mng'alili.” 6 Topi, vandundami pavatang'anikili pamu na Yesu, vamudashili, “Wuli Bambu, chipindi achi dauvapi kandi wutwa wula vandu va Isilaeli?” 7 Lakini Yesu kavawombela, “Chipindi na majila va milandu ayi yiva muuwesu wa Tati wangu, ayi milandu yenu ha kumanya kucha dayivi ndili. 8 Lakini chipindi Mfuki Mng'alili pavavasunukilili yumwi, damupokeli liwovi damuvi vatovilela vangu mumbwani ya Yelusalemu na mumkowa wa Yudeya na Samaliya pamu na mumlima wosi.” 9 Padetili kala afi, kunu pavamlola, atoliwili kumbindi, lifundi limfifa vakotoo kumuwona kandi. 10 Pavaveghi vakali vakalola kumbindi, paghaveyi akuyenda, tepu vandu vavili yivavelili vafwala yingwa sha mbuleteee vawolukili pabehi na veni. 11 Vadeta, “Yumwi vandu va Galilaya! Wuli mukuwoloka kunu patoliwa kumbindi? Yesu ayu yatoliwili kufuma kwa yumwi na kuyenda kumbindi, dayisi kandi ndambu yiyeyi yimumuwonili patoliwa kumbindi.” 12 Pambeli vandundami vawuya Yelusalemu kufuma chidunda chivachikemili Miseyituni chaveli pabehi kucha kilumita yimu kufuma kumbwani. 13 Pavafikili kumbwani vayingilili chumbagati cha mugolofa veni vavelili vakwikala, aveli Petili na Yohani na Yakobi na Andeleya na Filipu na Tomasi na Batulumeyu na Mateyi na Yakobi mwana wa Alufayu na Simoni mlevangila mlima wa Vaisilaeli na Yuda mwana wa Yakobi. 14 Voseva vayikungula pavadadava pamu na vadadala vamonga na Maliya mawaki Yesu pamu na vafwata mundu. 15 Mumajuva vala, Petili awolukili pagati ya vala valongu yivajumilili vayikungili, vosi vaveli vandu mya na milongu mivili, 16 kadeta, “Valongu vangu yimujumilili, yaveli nakaka lula lubali lwa Mayandiku Vang'alili luvi, lubali lwa Mfuki Mng'alili, kwa filongu fya Dawudi, atungili milandu ya Yudasi, yula yavalongushili vala vandu kumkamula Yesu. 17 Yuda aveli yumu wa chipinga chetu, kwanongwa ashawuliwili ghavi mungimbaniku yetu.” 18 Mweni ahemilili chitava kwa sila mbiya shapatili kwa chindu chaki cha wafu, kawa pasi luu! Kabaluka, mitima yaki yisekimuka. 19 Kila mundu Muyelusalemu apikanishili milandu yila kwa luga yawu na vachikema chila chitava “Hakeli Dama.” Mana yaki, “Chitava cha Mwasi.” 20 “Topi, vayandika muchitabu cha Lumbombu:‘Makalu vaki vasighala domu,mundu yoyosi akotoo kuyikala mugati yaki.’Na yiyandikiwa:‘Mundu wingi atoli fwasi yaki ya ngimbanikilu.’ 21 “Pambeli, mundu yumu wa vala yivaveli pamu na yufwi chipindi chosi Bambu Yesu paghaveyi mumwanja, ashawuliwi ghavi pamu na yufwi. 22 Ayu ghavi yumu wa vala yivayilongushili na yufwi tangila Yohani Mbatisha pabatishagha mbaka lijuva lila Yesu patoliwili kumbindi kufuma kwa yufwi. Ayu daghavi pamu na yufwi muutovileli wa kushukuka kwa Yesu.” 23 Apa, vatambula matawa va vandu vavili, wa kwaa Yosefu vamkemaya Balisaba awu Yustu na yumonga Matia. 24 Pambeli vadadava: “Bambu, yuwi kumanya ndima sha vandu vosi. Topi, wutulangushili gati ya ava vavili yoti yumushawulili, 25 Ili atoli achi chichuku cha undundami yachilekili Yudasi yayendili kwakumanyili Chapanga.” 26 Vagola doo, yamponikilili Matia, mweni kayongeshwa kwa vala vandundami vamonga lilongu na yumu.

In Other Versions

Acts 1 in the ANGEFD

Acts 1 in the ANTPNG2D

Acts 1 in the AS21

Acts 1 in the BAGH

Acts 1 in the BBPNG

Acts 1 in the BBT1E

Acts 1 in the BDS

Acts 1 in the BEV

Acts 1 in the BHAD

Acts 1 in the BIB

Acts 1 in the BLPT

Acts 1 in the BNT

Acts 1 in the BNTABOOT

Acts 1 in the BNTLV

Acts 1 in the BOATCB

Acts 1 in the BOATCB2

Acts 1 in the BOBCV

Acts 1 in the BOCNT

Acts 1 in the BOECS

Acts 1 in the BOGWICC

Acts 1 in the BOHCB

Acts 1 in the BOHCV

Acts 1 in the BOHLNT

Acts 1 in the BOHNTLTAL

Acts 1 in the BOICB

Acts 1 in the BOILNTAP

Acts 1 in the BOITCV

Acts 1 in the BOKCV

Acts 1 in the BOKCV2

Acts 1 in the BOKHWOG

Acts 1 in the BOKSSV

Acts 1 in the BOLCB

Acts 1 in the BOLCB2

Acts 1 in the BOMCV

Acts 1 in the BONAV

Acts 1 in the BONCB

Acts 1 in the BONLT

Acts 1 in the BONUT2

Acts 1 in the BOPLNT

Acts 1 in the BOSCB

Acts 1 in the BOSNC

Acts 1 in the BOTLNT

Acts 1 in the BOVCB

Acts 1 in the BOYCB

Acts 1 in the BPBB

Acts 1 in the BPH

Acts 1 in the BSB

Acts 1 in the CCB

Acts 1 in the CUV

Acts 1 in the CUVS

Acts 1 in the DBT

Acts 1 in the DGDNT

Acts 1 in the DHNT

Acts 1 in the DNT

Acts 1 in the ELBE

Acts 1 in the EMTV

Acts 1 in the ESV

Acts 1 in the FBV

Acts 1 in the FEB

Acts 1 in the GGMNT

Acts 1 in the GNT

Acts 1 in the HARY

Acts 1 in the HNT

Acts 1 in the IRVA

Acts 1 in the IRVB

Acts 1 in the IRVG

Acts 1 in the IRVH

Acts 1 in the IRVK

Acts 1 in the IRVM

Acts 1 in the IRVM2

Acts 1 in the IRVO

Acts 1 in the IRVP

Acts 1 in the IRVT

Acts 1 in the IRVT2

Acts 1 in the IRVU

Acts 1 in the ISVN

Acts 1 in the JSNT

Acts 1 in the KAPI

Acts 1 in the KBT1ETNIK

Acts 1 in the KBV

Acts 1 in the KJV

Acts 1 in the KNFD

Acts 1 in the LBA

Acts 1 in the LBLA

Acts 1 in the LNT

Acts 1 in the LSV

Acts 1 in the MAAL

Acts 1 in the MBV

Acts 1 in the MBV2

Acts 1 in the MHNT

Acts 1 in the MKNFD

Acts 1 in the MNG

Acts 1 in the MNT

Acts 1 in the MNT2

Acts 1 in the MRS1T

Acts 1 in the NAA

Acts 1 in the NASB

Acts 1 in the NBLA

Acts 1 in the NBS

Acts 1 in the NBVTP

Acts 1 in the NET2

Acts 1 in the NIV11

Acts 1 in the NNT

Acts 1 in the NNT2

Acts 1 in the NNT3

Acts 1 in the PDDPT

Acts 1 in the PFNT

Acts 1 in the RMNT

Acts 1 in the SBIAS

Acts 1 in the SBIBS

Acts 1 in the SBIBS2

Acts 1 in the SBICS

Acts 1 in the SBIDS

Acts 1 in the SBIGS

Acts 1 in the SBIHS

Acts 1 in the SBIIS

Acts 1 in the SBIIS2

Acts 1 in the SBIIS3

Acts 1 in the SBIKS

Acts 1 in the SBIKS2

Acts 1 in the SBIMS

Acts 1 in the SBIOS

Acts 1 in the SBIPS

Acts 1 in the SBISS

Acts 1 in the SBITS

Acts 1 in the SBITS2

Acts 1 in the SBITS3

Acts 1 in the SBITS4

Acts 1 in the SBIUS

Acts 1 in the SBIVS

Acts 1 in the SBT

Acts 1 in the SBT1E

Acts 1 in the SCHL

Acts 1 in the SNT

Acts 1 in the SUSU

Acts 1 in the SUSU2

Acts 1 in the SYNO

Acts 1 in the TBIAOTANT

Acts 1 in the TBT1E

Acts 1 in the TBT1E2

Acts 1 in the TFTIP

Acts 1 in the TFTU

Acts 1 in the TGNTATF3T

Acts 1 in the THAI

Acts 1 in the TNFD

Acts 1 in the TNT

Acts 1 in the TNTIK

Acts 1 in the TNTIL

Acts 1 in the TNTIP

Acts 1 in the TNTIZ

Acts 1 in the TOMA

Acts 1 in the TTENT

Acts 1 in the UBG

Acts 1 in the UGV

Acts 1 in the UGV2

Acts 1 in the UGV3

Acts 1 in the VBL

Acts 1 in the VDCC

Acts 1 in the YALU

Acts 1 in the YAPE

Acts 1 in the YBVTP

Acts 1 in the ZBP