John 19 (BONLT)

1 Eka Pilato nokawo Yesu mi ochiwe mondo ochwade. 2 Jolweny nokado osimbo mar kudho, mi gisidhone kendo negiketo e wiye. Ne girwakone kandho makwar, 3 kendo negisiko ka gidhi ire sa ka sa kagiwachone niya, “Ruodh jo-Yahudi, mondo omi duongʼ!” Negisiko ka githalo lembe. 4 Pilato nochako owuok oko kendo mowacho ni jo-Yahudi niya, “Neuru, eri akele e nyimu mondo ungʼe ni ok ayudo ketho kata achiel kuome minyalo ngʼadnego bura.” 5 Kane Yesu owuok oko korwako osimbo mar kudho gi kandho makwar, Pilato nowachonegi niya, “Eri ngʼatno!” 6 E sa ma jodolo madongo gi jotendgi nonene, negigoyo koko matek niya, “Gure! Gure!”To Pilato nowachonegi niya, “Kaweuru un uwegi udhi ugure. An ok ayudo ketho moro amora kuome minyalo ngʼadonego bura.” 7 To jo-Yahudi nokone koramo niya, “Wan gi chik, kendo kaluwore gi chikwano, nyaka otho, nikech noketore ni en Wuod Nyasaye.” 8 Kane Pilato owinjo mano, luoro nomedo make moloyo, 9 omiyo nochako odok e ode, mopenjo Yesu niya, “In jakanye?” To Yesu ne ok odwoke. 10 Pilato nowachone niya, “Idagi wuoyo koda nangʼo? Bende ingʼeyo ni an gi teko ma anyalo gonyigo kata gurigo?” 11 Yesu nodwoke niya, “Ok dibedo gi teko moro amora kuoma ka dine bed ni ok omiyigo koa malo. Kuom mano ngʼama noketa e lweti nigi ketho maduongʼ moloyo richo misetimo.” 12 Kochakore e sechego, Pilato notemo gonyo Yesu, kata kamano jo-Yahudi nomedo kok matek kagiwacho niya, “Kiweyo ngʼatni thuolo modhi, to ok in osiep Kaisar. Ngʼato ka ngʼato ma ketore ni en ruoth, kedo gi Kaisar.” 13 Kane Pilato owinjo mano, nogolo Yesu oko kendo nobet piny e kome mar ngʼado bura kama iluongo ni Laru motingʼore malo mar kidi (miluongo gi dho jo-Hibrania ni Gabatha). 14 Ne en chiengʼ ikruok mar jumb Pasaka, kar sa auchiel.Pilato nowachone jo-Yahudi niya, “Ma e Ruodhu!” 15 To ne gikok niya, “Gole e wangʼwa! Gole e wangʼwa! Gure!”Pilato nopenjogi niya, “Udwaro ni agur ruodhu?”Jodolo madongo nodwoke niya, “Wan waonge gi ruoth machielo makmana Kaisar kende.” 16 Eka Pilato nokete e lwetgi mondo gigure,kendo jolweny nokawo Yesu modhigo. 17 Yesu nowuok kanyo kotingʼo msalape owuon nyaka kar Hanga Wich (miluongo gi dho jo-Hibrania ni Golgotha). 18 Negigure kanyo, kaachiel gi ji ariyo mamoko. Yesu ne ogur e diere, ka ngʼato achiel ni e bathe konchiel to moro e bathe komachielo. 19 Pilato ne nigi milome moro ma nondiko bangʼe oguro ewi msalaba gimalo. Nondike niya:Ma en Yesu Ja-Nazareth, Ruodh Jo-Yahudi. 20 Jo-Yahudi mangʼeny nosomo ndikono, nimar kama nogure Yesu ne ni machiegni gi dala maduongʼ, kendo milomeno nondiki e dho jo-Hibrania, gi Latin kod dho jo-Yunani. 21 To jodolo madongo mag jo-Yahudi nokwedo gima ne Pilato ondikono kagiwacho niya, “We ndiko ni ‘Ruodh jo-Yahudi,’ ndik ni, ngʼatni noketore ni en ruodh jo-Yahudi.” 22 Pilato nowacho niya, “Gima asendiko, asendiko.” 23 Kane jolweny oseguro Yesu, negikawo lepe mi gipogogi nyadingʼwen, bangʼe gipogore moro ka moro, kargi ji angʼwen. Lawe mar kandho kende ema ne giweyo. En ne oonge gi wangʼ usi, to notwangʼe machalre, chakre malo nyaka piny. 24 Negiwacho e kindgi giwegi niya, “En kik wayieche. Wagouru ombulu e dierwa mondo wangʼe ngʼama kawe.”Mano notimore mondo Ndiko ochop kare manowacho niya,“Ne gipogore lepa e kindgi giwegikendo gigoyo ombulu ne nangana.”Mano e kaka ne jolwenygo notimo. 25 Min Yesu gi nyamin min-gi, gi Maria ma chi Kiliopa kod Maria ma aa Magdala nochungʼ but msalaba. 26 Kane Yesu oneno min-gi gi japuonjre ma nohero kochungʼ machiegni kanyo, nowachone min-gi niya, “Mama, neye wuodi!” 27 Nowacho bende ni japuonjreno niya, “Neye mamau!” Chakre chiengʼno japuonjreno nokawe odhi kode dalane owuon. 28 Bangʼ, kane koro osengʼeyo ni gik moko duto osetimore kaka dwarore, mondo Ndiko ochop kare, Yesu nowacho niya, “Riyo oloya.” 29 To ne nitie njagi motingʼo kongʼo makech kanyo, omiyo ne giluto siponj e iye bangʼe ne gichwoyo siponjno ewi kede moro mi gitere nyaka e dho Yesu. 30 Kane Yesu osebilo kongʼono nowacho niya, “Duto koro orumo.” Eka nokulo wiye piny, kendo chunye nochot. 31 Ne en odiechiengʼ motelo ne odiechieng Pasaka. Nikech jo-Yahudi ne ok dwar mondo owe ringre Yesu koliero e msalaba chiengʼ Sabato, ne gikwayo Pilato mondo one ni otur tiende joma nogur, kendo olor ringregi. 32 Omiyo jolweny nobiro moturo tiend ngʼat mokwongo ma nogur gi Yesu, kod tiende ngʼat machielo bende. 33 Kane gibiro ir Yesu mi giyudo nine osetho, ne ok gituro tiendene. 34 Kar timo kamano, to achiel kuom askechego nochwowo ngʼet Yesu gi tongʼ, mi remo gi pi nochwer. 35 Ngʼama noneno ka gigo timore ema ochiwo nenoni kendo nende en adier. Ongʼeyo ni owacho adiera, kendo ohulo wechegi mondo un bende uyie. 36 Gigi notimore mondo Ndiko ochop kare kaka nondiki niya, “Onge kata choke achiel ma notur.” 37 Ndiko machielo bende wacho niya, “Giniket geno margi kuom Jal mane gichwowo gi tongʼ.” 38 Bangʼe Josef ja-Arimathaya nokwayo Pilato mondo omiye ringre Yesu. Josef ne en japuonjre Yesu to nobedo kamano lingʼ-lingʼ nikech noluoro jo-Yahudi. Kane Pilato osemiye thuolo, nobiro mokawo ringre Yesu. 39 Nikodemo mane oseyudo odhi ir Yesu gotieno chiengʼ moro nodhi gi Josef. Nikodemo nokelo yien moko mangʼwe ngʼar moru kaachiel mane-mane madirom kilo piero adek gangʼwen. 40 Negikawo ringre Yesu mi giwiro gi modhigo bangʼe giboye gi lewni marep-rep molir olir, kaka chik jo-Yahudi mar yiko ngʼato dwaro. 41 To kama negigure Yesuno ne nitie puodho moro, kendo ei puodhono ne nitie bur manyien mapok oike ngʼato. 42 Nikech ne en odiechieng jo-Yahudi mar ikruok ne Sabato, kendo nikech bur mar ik ne ni machiegni, negiiko Yesu kanyo.

In Other Versions

John 19 in the ANGEFD

John 19 in the ANTPNG2D

John 19 in the AS21

John 19 in the BAGH

John 19 in the BBPNG

John 19 in the BBT1E

John 19 in the BDS

John 19 in the BEV

John 19 in the BHAD

John 19 in the BIB

John 19 in the BLPT

John 19 in the BNT

John 19 in the BNTABOOT

John 19 in the BNTLV

John 19 in the BOATCB

John 19 in the BOATCB2

John 19 in the BOBCV

John 19 in the BOCNT

John 19 in the BOECS

John 19 in the BOGWICC

John 19 in the BOHCB

John 19 in the BOHCV

John 19 in the BOHLNT

John 19 in the BOHNTLTAL

John 19 in the BOICB

John 19 in the BOILNTAP

John 19 in the BOITCV

John 19 in the BOKCV

John 19 in the BOKCV2

John 19 in the BOKHWOG

John 19 in the BOKSSV

John 19 in the BOLCB

John 19 in the BOLCB2

John 19 in the BOMCV

John 19 in the BONAV

John 19 in the BONCB

John 19 in the BONUT2

John 19 in the BOPLNT

John 19 in the BOSCB

John 19 in the BOSNC

John 19 in the BOTLNT

John 19 in the BOVCB

John 19 in the BOYCB

John 19 in the BPBB

John 19 in the BPH

John 19 in the BSB

John 19 in the CCB

John 19 in the CUV

John 19 in the CUVS

John 19 in the DBT

John 19 in the DGDNT

John 19 in the DHNT

John 19 in the DNT

John 19 in the ELBE

John 19 in the EMTV

John 19 in the ESV

John 19 in the FBV

John 19 in the FEB

John 19 in the GGMNT

John 19 in the GNT

John 19 in the HARY

John 19 in the HNT

John 19 in the IRVA

John 19 in the IRVB

John 19 in the IRVG

John 19 in the IRVH

John 19 in the IRVK

John 19 in the IRVM

John 19 in the IRVM2

John 19 in the IRVO

John 19 in the IRVP

John 19 in the IRVT

John 19 in the IRVT2

John 19 in the IRVU

John 19 in the ISVN

John 19 in the JSNT

John 19 in the KAPI

John 19 in the KBT1ETNIK

John 19 in the KBV

John 19 in the KJV

John 19 in the KNFD

John 19 in the LBA

John 19 in the LBLA

John 19 in the LNT

John 19 in the LSV

John 19 in the MAAL

John 19 in the MBV

John 19 in the MBV2

John 19 in the MHNT

John 19 in the MKNFD

John 19 in the MNG

John 19 in the MNT

John 19 in the MNT2

John 19 in the MRS1T

John 19 in the NAA

John 19 in the NASB

John 19 in the NBLA

John 19 in the NBS

John 19 in the NBVTP

John 19 in the NET2

John 19 in the NIV11

John 19 in the NNT

John 19 in the NNT2

John 19 in the NNT3

John 19 in the PDDPT

John 19 in the PFNT

John 19 in the RMNT

John 19 in the SBIAS

John 19 in the SBIBS

John 19 in the SBIBS2

John 19 in the SBICS

John 19 in the SBIDS

John 19 in the SBIGS

John 19 in the SBIHS

John 19 in the SBIIS

John 19 in the SBIIS2

John 19 in the SBIIS3

John 19 in the SBIKS

John 19 in the SBIKS2

John 19 in the SBIMS

John 19 in the SBIOS

John 19 in the SBIPS

John 19 in the SBISS

John 19 in the SBITS

John 19 in the SBITS2

John 19 in the SBITS3

John 19 in the SBITS4

John 19 in the SBIUS

John 19 in the SBIVS

John 19 in the SBT

John 19 in the SBT1E

John 19 in the SCHL

John 19 in the SNT

John 19 in the SUSU

John 19 in the SUSU2

John 19 in the SYNO

John 19 in the TBIAOTANT

John 19 in the TBT1E

John 19 in the TBT1E2

John 19 in the TFTIP

John 19 in the TFTU

John 19 in the TGNTATF3T

John 19 in the THAI

John 19 in the TNFD

John 19 in the TNT

John 19 in the TNTIK

John 19 in the TNTIL

John 19 in the TNTIN

John 19 in the TNTIP

John 19 in the TNTIZ

John 19 in the TOMA

John 19 in the TTENT

John 19 in the UBG

John 19 in the UGV

John 19 in the UGV2

John 19 in the UGV3

John 19 in the VBL

John 19 in the VDCC

John 19 in the YALU

John 19 in the YAPE

John 19 in the YBVTP

John 19 in the ZBP