John 19 (LNT)

1 येको पर पिलातुस न यीशु ख कोड़ा सी पीटवायो। 2 सिपाहियों न काटा को मुकुट गूथ क ओकी मुंड पर रख्यो, अऊर ओख जामुनी कपड़ा पहिनायो, 3 अऊर ओको जवर आय-आय क कहन लग्यो, “हे यहूदियों को राजा, प्रनाम!” अऊर ओख थापड़ भी मारयो। 4 तब पिलातुस न फिर बाहेर निकल क लोगों सी कह्यो, “देखो, मय ओख तुम्हरो जवर फिर बाहेर लाऊं हय; ताकि तुम जानो कि मय ओको म कुछ भी दोष नहीं पाऊ।” 5 तब यीशु काटा को मुकुट अऊर जामुनी कपड़ा पहिन्यो हुयो बाहेर निकल्यो; अऊर पिलातुस न उन्को सी कह्यो, “देखो, यो आदमी!” 6 जब मुख्य याजकों अऊर पहरेदारों न ओख देख्यो, त चिल्लाय क कह्यो, “ओख क्रूस पर चढ़ाव, क्रूस पर!”पिलातुस न उन्को सी कह्यो, “तुमच ओख ले क क्रूस पर चढ़ावो, कहालीकि मय ओको म कोयी दोष नहीं पाऊ।” 7 यहूदियों न ओख उत्तर दियो, “हमरी भी व्यवस्था हय अऊर ऊ व्यवस्था को अनुसार ऊ मारयो जान को लायक हय, कहालीकि ओन अपनो आप ख परमेश्वर को टुरा होन को दावा करयो हय।” 8 जब पिलातुस न या बात सुनी त अऊर भी डर गयो। 9 अऊर फिर राजभवन को अन्दर गयो अऊर यीशु सी कह्यो, “तय कित को आय?” पर यीशु न ओख कुछ भी उत्तर नहीं दियो। 10 येको पर पिलातुस न ओको सी कह्यो, “मोरो सी कहाली नहीं बोलय? का तय नहीं जानय कि तोख छोड़ देन को अधिकार मोख हय, अऊर तोख क्रूस पर चढ़ान को भी मोख अधिकार हय।” 11 यीशु न उत्तर दियो, “यदि तोख ऊपर सी नहीं दियो जातो, त तोरो मोरो पर कुछ अधिकार नहीं होतो; येकोलायी जेन मोख तोरो हाथ पकड़वायो हय ओको पाप बहुत जादा हय।” 12 येको पर पिलातुस न ओख छोड़ देनो चाह्यो, पर यहूदियों न चिल्लाय-चिल्लाय क कह्यो, “यदि तय येख छोड़ देजो, त तोरी भक्ति कैसर को तरफ नहीं। जो कोयी अपनो आप ख राजा बनावय हय ऊ कैसर को सामना करय हय।” 13 या बात सुन क पिलातुस यीशु ख बाहेर लायो अऊर ऊ जागा एक “चबूतरा” होतो जो इब्रानी म “गब्बता” कहलावय हय, अऊर उत न्याय-आसन पर बैठ्यो। 14 यो फसह को त्यौहार की तैयारी को दिन होतो, अऊर छे घंटा को लगभग होतो। तब ओन यहूदियों सी कह्यो, “देखो तुम्हरो राजा!” 15 पर हि चिल्लायो, “लिजाव! लिजाव! ओख क्रूस पर चढ़ाव!”पिलातुस न उन्को सी कह्यो, “का मय तुम्हरो राजा ख क्रूस पर चढ़ाऊ?”मुख्य याजकों न उत्तर दियो, “कैसर ख छोड़ हमरो अऊर कोयी राजा नहीं।” 16 तब ओन ओख उन्को हाथ सौंप दियो ताकि यीशु क्रूस पर चढ़ायो जाये। 17 तब हि यीशु ख ले गयो, अऊर ऊ अपनो क्रूस उठायो हुयो ऊ जागा तक बाहेर गयो, जो “खोपड़ी की जागा” कहलावय हय अऊर इब्रानी म “गुलगुता।” 18 उत उन्न ओख अऊर ओको संग अऊर दोय आदमियों ख क्रूस पर चढ़ायो, एक ख इत अऊर एक ख उत, अऊर बीच म यीशु ख। 19 पिलातुस न एक दोष-पत्र लिख क क्रूस पर लगाय दियो, अऊर ओको म यो लिख्यो हुयो होतो, “यीशु नासरी, यहूदियों को राजा।” 20 यो दोष–पत्र बहुत सो यहूदियों न पढ़्यो, कहालीकि ऊ जागा जित यीशु क्रूस पर चढ़ायो गयो होतो जो नगर को जवर होतो; अऊर पत्र इब्रानी अऊर लतीनी अऊर यूनानी भाषा म लिख्यो हुयो होतो। 21 तब यहूदियों को मुख्य याजकों न पिलातुस सी कह्यो, “‘यहूदियों को राजा’ मत लिख पर यो कि ‘ओन कह्यो, मय यहूदियों को राजा आय।’” 22 पिलातुस न उत्तर दियो, “मय न जो लिख दियो, ऊ लिख दियो।” 23 जब सिपाही यीशु ख क्रूस पर चढ़ाय चुक्यो, त ओको कपड़ा ले क चार भाग करयो, हर सिपाही लायी एक भाग, अऊर कुरता भी लियो, पर कुरता बिना सीयो ऊपर सी खल्लो तक बुन्यो हुयो होतो 24 येकोलायी उन्न आपस म कह्यो,“हम येख नहीं फाड़बो, पर येख पर चिट्ठी डालबो कि यो कोन्को होयेंन।”यो येकोलायी भयो कि पवित्र शास्त्र मजो कह्यो गयो ऊ पूरो हो, “उन्न मोरो कपड़ा आपस म बाट लियो अऊर मोरो कपड़ा पर चिट्ठी डाली।” सैनिकों न असोच करयो। 25 सैनिकों न असोच करयो। यीशु को क्रूस को जवर ओकी माय, अऊर ओकी माय की बहिन, क्लोपास की पत्नी मरियम, अऊर मरियम मगदलीनी खड़ी होती। 26 जब यीशु न अपनी माय, अऊर ऊ चेला ख जेकोसी ऊ प्रेम रखत होतो जवर खड़ो देख्यो त अपनी माय सी कह्यो, “हे नारी, देख, यो तोरो बेटा आय।” 27 तब ओन चेला सी कह्यो, “या तोरी माय आय।” अऊर उच समय सी ऊ चेला ओख अपनो घर ले गयो। 28 येको बाद यीशु न यो जान क कि अब सब कुछ पूरो भय गयो, येकोलायी कि शास्त्र म जो कह्यो गयो ऊ पूरो होय, कह्यो, “मय प्यासो हय।” 29 उत सिरका सी भरयो हुयो एक बर्तन रख्यो होतो, येकोलायी उन्न सिरका सी गिलो करयो हुयो स्पंज ख जूफा पर रख क ओको मुंह सी लगायो। 30 जब यीशु न ऊ सिरका पियो अऊर आत्मा म दु:खी भयो, अऊर कह्यो, “पूरो भयो।”अऊर मुंड झुकाय क जीव छोड़ दियो। 31 येकोलायी कि ऊ तैयारी को दिन होतो, यहूदियों न पिलातुस सी बिनती करी कि उन्को टांगे तोड़ दियो जाये अऊर हि उतारयो जाये, ताकि आराम दिन म हि क्रूस पर नहीं रहे, कहालीकि ऊ आराम दिन मतलब बड़ो दिन होतो। 32 यानेकि सैनिकों न आय क उन आदमियों म सी पहिलो आदमी को टांगे तोड़्यो तब दूसरों आदमी को भी, जो ओको संग क्रूस पर चढ़ायो गयो होतो; 33 पर जब यीशु को जवर आय क देख्यो कि यो मर गयो हय, त ओकी टांगे नहीं तोड़्यो। 34 पर सैनिकों म सी एक न बरछा सी ओको फसली म भेद्यो, अऊर ओको म सी तुरतच खून अऊर पानी निकल्यो। 35 जेन यो देख्यो, ओन गवाही दियो हय, अऊर ओकी गवाही सच्ची आय; अऊर ऊ जानय हय कि ऊ सच कह्य हय कि तुम भी विश्वास करो। 36 या बाते येकोलायी भयी कि शास्त्र म जो कह्यो गयो ऊ पूरो भयो, “ओकी कोयी हड्डी तोड़्यो नहीं जायेंन।” 37 फिर एक अऊर जागा पर शास्त्र म यो लिख्यो हय, “जेक उन्न भेज्यो हय, ओको पर हि नजर करेंन।” 38 इन बातों को बाद अरिमतिया को यूसुफ न जो यीशु को चेला होतो, पर यहूदियों को डर सी या बात ख लूकायो रखत होतो, पिलातुस सी बिनती करी कि का ऊ यीशु को लाश लिजाय सकय हय। पिलातुस न ओकी बिनती सुनी, अऊर ऊ आय क ओको लाश ले गयो। 39 नीकुदेमुस भी, जो पहिले यीशु को जवर रात ख गयो होतो, पचास शेर को लगभग मिल्यो हुयो अत्तर अऊर एलवा ले आयो। 40 तब उन्न यीशु की लाश ख उठाय क यहूदियों को गाड़न की रीति को अनुसार ओख अत्तर को संग कपड़ा म लपेट्यो। 41 ऊ जागा पर जित यीशु क्रूस पर चढ़ायो गयो होतो, एक बगीचा होतो, अऊर उत एक नयी कब्र होती जेको म कभी कोयी नहीं रख्यो होतो। 42 येकोलायी यहूदियों की तैयारी को दिन को वजह उन्न यीशु ख ओको म रख्यो, कहालीकि ऊ कब्र जवर होती।

In Other Versions

John 19 in the ANGEFD

John 19 in the ANTPNG2D

John 19 in the AS21

John 19 in the BAGH

John 19 in the BBPNG

John 19 in the BBT1E

John 19 in the BDS

John 19 in the BEV

John 19 in the BHAD

John 19 in the BIB

John 19 in the BLPT

John 19 in the BNT

John 19 in the BNTABOOT

John 19 in the BNTLV

John 19 in the BOATCB

John 19 in the BOATCB2

John 19 in the BOBCV

John 19 in the BOCNT

John 19 in the BOECS

John 19 in the BOGWICC

John 19 in the BOHCB

John 19 in the BOHCV

John 19 in the BOHLNT

John 19 in the BOHNTLTAL

John 19 in the BOICB

John 19 in the BOILNTAP

John 19 in the BOITCV

John 19 in the BOKCV

John 19 in the BOKCV2

John 19 in the BOKHWOG

John 19 in the BOKSSV

John 19 in the BOLCB

John 19 in the BOLCB2

John 19 in the BOMCV

John 19 in the BONAV

John 19 in the BONCB

John 19 in the BONLT

John 19 in the BONUT2

John 19 in the BOPLNT

John 19 in the BOSCB

John 19 in the BOSNC

John 19 in the BOTLNT

John 19 in the BOVCB

John 19 in the BOYCB

John 19 in the BPBB

John 19 in the BPH

John 19 in the BSB

John 19 in the CCB

John 19 in the CUV

John 19 in the CUVS

John 19 in the DBT

John 19 in the DGDNT

John 19 in the DHNT

John 19 in the DNT

John 19 in the ELBE

John 19 in the EMTV

John 19 in the ESV

John 19 in the FBV

John 19 in the FEB

John 19 in the GGMNT

John 19 in the GNT

John 19 in the HARY

John 19 in the HNT

John 19 in the IRVA

John 19 in the IRVB

John 19 in the IRVG

John 19 in the IRVH

John 19 in the IRVK

John 19 in the IRVM

John 19 in the IRVM2

John 19 in the IRVO

John 19 in the IRVP

John 19 in the IRVT

John 19 in the IRVT2

John 19 in the IRVU

John 19 in the ISVN

John 19 in the JSNT

John 19 in the KAPI

John 19 in the KBT1ETNIK

John 19 in the KBV

John 19 in the KJV

John 19 in the KNFD

John 19 in the LBA

John 19 in the LBLA

John 19 in the LSV

John 19 in the MAAL

John 19 in the MBV

John 19 in the MBV2

John 19 in the MHNT

John 19 in the MKNFD

John 19 in the MNG

John 19 in the MNT

John 19 in the MNT2

John 19 in the MRS1T

John 19 in the NAA

John 19 in the NASB

John 19 in the NBLA

John 19 in the NBS

John 19 in the NBVTP

John 19 in the NET2

John 19 in the NIV11

John 19 in the NNT

John 19 in the NNT2

John 19 in the NNT3

John 19 in the PDDPT

John 19 in the PFNT

John 19 in the RMNT

John 19 in the SBIAS

John 19 in the SBIBS

John 19 in the SBIBS2

John 19 in the SBICS

John 19 in the SBIDS

John 19 in the SBIGS

John 19 in the SBIHS

John 19 in the SBIIS

John 19 in the SBIIS2

John 19 in the SBIIS3

John 19 in the SBIKS

John 19 in the SBIKS2

John 19 in the SBIMS

John 19 in the SBIOS

John 19 in the SBIPS

John 19 in the SBISS

John 19 in the SBITS

John 19 in the SBITS2

John 19 in the SBITS3

John 19 in the SBITS4

John 19 in the SBIUS

John 19 in the SBIVS

John 19 in the SBT

John 19 in the SBT1E

John 19 in the SCHL

John 19 in the SNT

John 19 in the SUSU

John 19 in the SUSU2

John 19 in the SYNO

John 19 in the TBIAOTANT

John 19 in the TBT1E

John 19 in the TBT1E2

John 19 in the TFTIP

John 19 in the TFTU

John 19 in the TGNTATF3T

John 19 in the THAI

John 19 in the TNFD

John 19 in the TNT

John 19 in the TNTIK

John 19 in the TNTIL

John 19 in the TNTIN

John 19 in the TNTIP

John 19 in the TNTIZ

John 19 in the TOMA

John 19 in the TTENT

John 19 in the UBG

John 19 in the UGV

John 19 in the UGV2

John 19 in the UGV3

John 19 in the VBL

John 19 in the VDCC

John 19 in the YALU

John 19 in the YAPE

John 19 in the YBVTP

John 19 in the ZBP