Mark 8 (MAAL)

1 ዬማና ላሚ ሃሣ ሚርጌ ዴሬ ቡኬኔ። ዬያ ቡኬ ዓሶኮ ሙዖንዶ ባኣዚ ባኣሢሮ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶ ፔ ባንሢ ዔኤላዖ ሂዚ ጌዔኔ፦ 2 «ሃይ ዓሳ ሃኣዛጉዋቴ ሃይሦ ኬሊ ሄላንዳኣና ታኣና ዎላኬ፤ ሃሣ ሙዖንዶ ባኣዚ ዔያቶኮ ባኣሢሮ ታና ሚቻኔ፤ 3 ዛላ ዔያቶኮ ሃኬይዳፓ ሙኬያኬ፤ ሃያ ናዮና ታኣኒ ዔያቶ ዳኬቶ ጎይፃ ዔያታ ላባንዳኔ» ጌዔኔ። 4 ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ፦ «ሂዴቶ ሃያ ዳውሎ ቦኦሎይዳ ሃያ ዓሶም ቢያ ጊዳ ሙኡዚ ዴንቃኒ ዳንዳዓይ ዖናዳይ?» ጌዔኔ። 5 ዬሱሴ ዔያቶም፦ «ዓኣፒኒ ካሣ ዒንሢኮ ዓኣይ?» ጌዒ ዔያቶ ዖኦጬኔ፤ ዔያታ፦ «ላንካይ ካሣ ዓኣኔ» ጌዔኔ። 6 ዒዚ ዓሳ ሳዓ ዴዓንዳጉዲ ዓይሣዖ ላንካዎ ካሦንሢ ዔኪ ፆኦሲ ጋላታዖ ቡንፂ ዴሮም ጊሽካንዳጉዲ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶም ዒንጋዛ፥ ናኣታ ዓሶም ጊሽኬኔ። 7 ዔያቶኮ ሃሣ ዻካ ሞላ ዓኣንቴ ዬንሢሮዋ ጋላታዖ ዴሮም ዒንጋንዳጉዲ ዓይሤኔ። 8 ዓሳ ቢያ ሙዒ ሚሽካዛ ዓቴ ዶንቦ ዔያታ ላንካይ ዳልጊ ሌማቴ ኩንሢ ዔኬኔ። 9 ዬያ ሙዔ ዓሶኮ ፓይዳ ዖይዶ ሺያ ኩማንዳያኬ፤ ዬሱሴ ዔያቶ ዳኬሢኮ ጊንፃ፥ 10 ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶና ዎላ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎ ጋሮ ጌሊ ዳልማኑታ ጌይንታ ዓጮ ዓኣዼኔ። 11 ፔርሴ ዓሳ ዬሱሴ ባንሢ ሙኪ ዒዛና ዎላ ማርሞ ዓርቄኔ፤ ዔያታ ዒዛ ጌኤሲና ፒራኒ ኮዓዖ ፆኦሲዳፓ ማዔያ ዓኪ ዲቃሣ ባኣዚ ዻዋንዳጉዲ ዒዛ ዖኦጬኔ። 12 ዬሱሴ ዒማና ፔ ዒና ጋርሲም ጌስታዖ፦ «ሃኖ ዎዶ ዓሳ ዲቃሣ ዓኪ ባኣዚ ማዺንታንዳጉዲ ዓይጎሮ ኮዓይ? ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ፔቴታዖ ዔያቶም ጎኑሞ ዔርዛ ባኣዚ ማዺንታዓኬ» ጌዔኔ። 13 ዒዚ ዔያቶ ሃሻዖ ላሚ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎና ባዞኮ ሶንጌኖ ሱኮ ፒንቄኔ። 14 ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ጋላ ዔካንዳዖ ዋላዛ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳ ዓኣ ዓሶኮ ፔቴ ካሣይዳፓ ዓታዛ ዓኣ ባኣዚ ባኣሴ። 15 ዬሱሴ፦ «ፔርሴ ዓሶና ሄሮዲሴናኮ ሙኑቆ ፃኣዞይዳፓ ካፒንቱዋቴ» ጌዔኔ። 16 ዔያታ ዎሊ ኮይላ፦ «ዒዚ ዬያ ጌዔሢ ኑኡኮ ጋላ ባኣሢሮ ናንዳኔ» ጌዒ ዞርቲሢ ዓርቄኔ። 17 ዬሱሴ ዬያ ማሊፆ ዔያቶኮ ዔራዖ ሂዚ ዔያቶም ጌዔኔ፦ « ‹ካሣ ኑኡኮ ባኣሢሮኬ› ጌይ ዒንሢ ዓይጎሮ ማላይ? ሃማ ሄላንዳኣና ዒንሢ ማሊ ጶቂሡዋያ ሃሣ ዒንሢም ዔርቱዋያዳ? ዒና ዒንሢኮ ዔኩዋያ ማዒ ሃጊ ዶጬ ጎይሣዳ? 18 ዓኣፓ ዒንሢኮ ዛጉዋዓዳ? ዋያ ዒንሢኮ ዋይዙዋዓዳ? ዎዲ ዒንሢ ኮይላ ማሊንቱዋይ! 19 ሃያኮ ቤርታ ዶንጎ ካሦንሢ ዶንጎ ሺዮ ዓሶም ታኣኒ ቡንፂ ዒንጌ ዎዶና ዶንቦ ዒንሢ ዓኣፒኒ ሌማቴ ኩሙሢ ዔቂሴይ» ጋዓዛ፥ ዔያታ፦ «ታጶ ላምዖ ሌማቴ ኩሙሢ» ጌዔኔ። 20 ሃሣ ዒዚ፦ «ታኣኒ ላንካዎ ካሦ ዖይዶ ሺዮ ዓሶም ቡንፂ ዒንጌ ዎዶና ዓኣፒኒ ሌማቴ ኩሙሢ ሃሾና ዶንባ ዒንሢ ዔኬይ?» ጌዒ ዔያቶ ዖኦጬኔ። ዔያታኣ፦ «ላንካይ ዳልጊ ሌማቴ ኩሙሢ» ጌዒ ማሄኔ። 21 ዒዚ ዒማና «ሂዳዖ ሃማ ሄላንዳኣና ዒንሢ ጶቂሡዋያዳ?» ዔያቶም ጌዔኔ። 22 ዔያታ ቤቴሳይዳ ሄላዛ ዓሳ ፔቴ ዓኣፒ ባይቄ ዓሲ ዬሱሴ ኮራ ዔኪ ሙካዖ ዒዚ ፔ ኩጮና ካኣማንዳጉዲ ዒዛ ሺኢቄኔ። 23 ዬሱሴ ዓኣፓ ባይቄ ዓሢኮ ኩጮ ዓርቂ ጎቺ ጉርዶ ባኣካፓ ኬሳዖ ዓሢኮ ዓኣፖይዳ ጩቴሢኮ ጊንፃፓ ዓኣፖ ዒዛኮ ካኣማዖ «ዻካ ኔኤም ዔኤቢ ጴዻ» ጌዒ ዒዛ ዖኦጬኔ። 24 ዓኣፓ ባይቄሢ ዼግ ጌዒ ዛጋዖ፦ «ሂዮ ታኣኒ ዓሲ ዴንቃኔ፤ ጋዓንቴ ዔያታ ዓጊፃ ሚሢ ማላኔ» ጌዔኔ። 25 ዬሱሴ ዓሢኮ ዓኣፖይዳ ኩጮ ላሚ ጌሤኔ፤ ዬማና ዓሢ ጌኤሺ ዛጌኔ፤ ዓኣፓኣ ዻቄኔ፥ ቢያ ባኣዚ ጌኤሺ ዛጊሢ ዓርቄኔ። 26 ዬካፓ ዬሱሴ ዒዛም፦ «ጉርዶ ባኣኮ ዓኣዺፖ» ጌዒ ዓይሢ ማኣሪ ዳኬኔ። 27 ዬካፓ ዬሱሴና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶና ፒልጶሴ ቂሳሪያ ጌይንታ ካታሞኮ ኮይላ ዓኣ ጉርዶ ባንሢ ዴንዲ ዴንዲ ጎይፃ ዓኣዖ፦ «ዓሳ ታና ዖናኬ ጋዓይ?» ጌዒ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኮራ ዖኦጬኔ። 28 ዔያታ ማሃዖ፦ «ዛላ ኔና ማስካ ዮሃኒሴኬ ጋዓኔ፤ ሃንጎዋታ ኔና ዔኤሊያሴኬ ጋዓኔ፤ ዓቴ ዓሳ ሃሣ ዖሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢዳፓ ፔቴያኬ ኔና ጋዓኔ» ጌዔኔ። 29 «ዒንሢ ታና ዖናኬ ጋዓይ?» ጌዒ ዒዚ ዔያቶ ዖኦጬኔ። ጴፂሮሴ ማሃዖ፦ «ኔኤኒ ሜሲሄኬ» ጌዒ ማሄኔ። 30 ዬሱሴ ዔያቶ፦ «ታ ዛሎ ዖኦማኣ ኬኤዚፖቴ» ጌዔኔ። 31 ዬሱሴ ፔኤኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶ ሂዚ ጌዒ ዔርዚሢ ዓርቄኔ፦ «ዓሲኮ ናዓሢ ሚርጌ ሜቶ ዔካንዳያ ኮይሳኔ፤ ዓይሁዶ ጪሞና ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሃሣ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛዞንሢና ቤርታ ቦሂንታንዳኔ፤ ሃይቂያ ሃይቃንዳኔ፤ ማዔቶዋ ሃይሦ ዓቢኮ ጊንፃፓ ሃይባፓ ዔቃንዳኔ።» 32 ዒዚ ዬያ ዔያቶም ጋፕዲ ፔጋሲ ኬኤዛዛ ጴፂሮሴ ዒዛ ዱማሲጋፓ፦ «ያዺ ጌዒፖ» ጌዒ ዒዛ ጎሬኔ። 33 ጋዓንቴ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶ ባንሢ ሺሪ ዛጋዖ፦ «ኔኤኒ ፃላሄ ታ ኮራፓ ሺኢኬ፤ ኔኤኮ ማሊፃ ፆኦሲዳፓቱዋሴ፥ ዓሲዳፓኬ» ጌዒ ጴፂሮሴ ጎሬኔ። 34 ዬካፓ ዬሱሴ ዴሮንታ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶንታ ፔ ባንሢ ዔኤላዖ ሂዚ ጌዔኔ፦ «ዖናታቶዋ ታኣና ዎላ ሃንታኒ ናሽካሢ ፔና ሃሺ፥ ሃይቢም ጊኢጌያ ማዒ ታ ጊንፆ ሃንቶንጎ።» 35 ዖናታቶዋ ፔ ናንጎ ዓይሳኒ ናሽካሢ ዒዞ ባይዛንዳኔ፤ ጋዓንቴ ታናንታ ታኣኮ ኮዦ ሃይሶ ዛሎሮ ፔኤኮ ናንጎ ዓኣሢ ዒንጋሢ ጋዓንቴ ናንጎ ፔኤሲ ባይዛዓኬ፤ 36 ዓሲ ሳዖይዳ ዓኣ ባኮ ቢያ ዴንቃዖ ፔኤኮ ናንጎ ባይዜቶ ዓይጎ ማኣዳይ? 37 ሃሣ ዓሲ ፔ ናንጎ ቤዞ ዓይጎ ጪጋኒ ዳንዳዓይ? 38 ፆኦሲ ቦንቹዋ፥ ጎሞ ዓሶ ሾይንቶ ሃያ ቤርታ ታ ዛሎንታ ታኣኒ ዔርዜ ባኮ ዛሎዋ ኬኤዛኒ ቦርሲንታ ዓሲዳ ቢያ ዓሲኮ ናዓሢያ ፔ ዓዶኮ ቦንቾና ሃሣ ጌኤዦ ኪኢታንቾናኣ ዎላ ሙካዖ ዬያ ዓሢዳ ቦርሲንታንዳኔ።

In Other Versions

Mark 8 in the ANGEFD

Mark 8 in the ANTPNG2D

Mark 8 in the AS21

Mark 8 in the BAGH

Mark 8 in the BBPNG

Mark 8 in the BBT1E

Mark 8 in the BDS

Mark 8 in the BEV

Mark 8 in the BHAD

Mark 8 in the BIB

Mark 8 in the BLPT

Mark 8 in the BNT

Mark 8 in the BNTABOOT

Mark 8 in the BNTLV

Mark 8 in the BOATCB

Mark 8 in the BOATCB2

Mark 8 in the BOBCV

Mark 8 in the BOCNT

Mark 8 in the BOECS

Mark 8 in the BOGWICC

Mark 8 in the BOHCB

Mark 8 in the BOHCV

Mark 8 in the BOHLNT

Mark 8 in the BOHNTLTAL

Mark 8 in the BOICB

Mark 8 in the BOILNTAP

Mark 8 in the BOITCV

Mark 8 in the BOKCV

Mark 8 in the BOKCV2

Mark 8 in the BOKHWOG

Mark 8 in the BOKSSV

Mark 8 in the BOLCB

Mark 8 in the BOLCB2

Mark 8 in the BOMCV

Mark 8 in the BONAV

Mark 8 in the BONCB

Mark 8 in the BONLT

Mark 8 in the BONUT2

Mark 8 in the BOPLNT

Mark 8 in the BOSCB

Mark 8 in the BOSNC

Mark 8 in the BOTLNT

Mark 8 in the BOVCB

Mark 8 in the BOYCB

Mark 8 in the BPBB

Mark 8 in the BPH

Mark 8 in the BSB

Mark 8 in the CCB

Mark 8 in the CUV

Mark 8 in the CUVS

Mark 8 in the DBT

Mark 8 in the DGDNT

Mark 8 in the DHNT

Mark 8 in the DNT

Mark 8 in the ELBE

Mark 8 in the EMTV

Mark 8 in the ESV

Mark 8 in the FBV

Mark 8 in the FEB

Mark 8 in the GGMNT

Mark 8 in the GNT

Mark 8 in the HARY

Mark 8 in the HNT

Mark 8 in the IRVA

Mark 8 in the IRVB

Mark 8 in the IRVG

Mark 8 in the IRVH

Mark 8 in the IRVK

Mark 8 in the IRVM

Mark 8 in the IRVM2

Mark 8 in the IRVO

Mark 8 in the IRVP

Mark 8 in the IRVT

Mark 8 in the IRVT2

Mark 8 in the IRVU

Mark 8 in the ISVN

Mark 8 in the JSNT

Mark 8 in the KAPI

Mark 8 in the KBT1ETNIK

Mark 8 in the KBV

Mark 8 in the KJV

Mark 8 in the KNFD

Mark 8 in the LBA

Mark 8 in the LBLA

Mark 8 in the LNT

Mark 8 in the LSV

Mark 8 in the MBV

Mark 8 in the MBV2

Mark 8 in the MHNT

Mark 8 in the MKNFD

Mark 8 in the MNG

Mark 8 in the MNT

Mark 8 in the MNT2

Mark 8 in the MRS1T

Mark 8 in the NAA

Mark 8 in the NASB

Mark 8 in the NBLA

Mark 8 in the NBS

Mark 8 in the NBVTP

Mark 8 in the NET2

Mark 8 in the NIV11

Mark 8 in the NNT

Mark 8 in the NNT2

Mark 8 in the NNT3

Mark 8 in the PDDPT

Mark 8 in the PFNT

Mark 8 in the RMNT

Mark 8 in the SBIAS

Mark 8 in the SBIBS

Mark 8 in the SBIBS2

Mark 8 in the SBICS

Mark 8 in the SBIDS

Mark 8 in the SBIGS

Mark 8 in the SBIHS

Mark 8 in the SBIIS

Mark 8 in the SBIIS2

Mark 8 in the SBIIS3

Mark 8 in the SBIKS

Mark 8 in the SBIKS2

Mark 8 in the SBIMS

Mark 8 in the SBIOS

Mark 8 in the SBIPS

Mark 8 in the SBISS

Mark 8 in the SBITS

Mark 8 in the SBITS2

Mark 8 in the SBITS3

Mark 8 in the SBITS4

Mark 8 in the SBIUS

Mark 8 in the SBIVS

Mark 8 in the SBT

Mark 8 in the SBT1E

Mark 8 in the SCHL

Mark 8 in the SNT

Mark 8 in the SUSU

Mark 8 in the SUSU2

Mark 8 in the SYNO

Mark 8 in the TBIAOTANT

Mark 8 in the TBT1E

Mark 8 in the TBT1E2

Mark 8 in the TFTIP

Mark 8 in the TFTU

Mark 8 in the TGNTATF3T

Mark 8 in the THAI

Mark 8 in the TNFD

Mark 8 in the TNT

Mark 8 in the TNTIK

Mark 8 in the TNTIL

Mark 8 in the TNTIN

Mark 8 in the TNTIP

Mark 8 in the TNTIZ

Mark 8 in the TOMA

Mark 8 in the TTENT

Mark 8 in the UBG

Mark 8 in the UGV

Mark 8 in the UGV2

Mark 8 in the UGV3

Mark 8 in the VBL

Mark 8 in the VDCC

Mark 8 in the YALU

Mark 8 in the YAPE

Mark 8 in the YBVTP

Mark 8 in the ZBP