1 Peter 1 (MNT)

1 ዬሱስ ኪሪስቶሴ ፔ ማዾ''ም ዳኬ ጴፂሮሴይዳፓ፦ጳንፆሴይዳ፥ ጋላቲያይዳ፥ ቄጶዶቂያይዳ፥ ዒሲያይዳ፥ ቢታኒያ ዓጮ''ይዳ ዳኪንቲፆና ላኣሊንቲ ዴንዲ ናንጋ ዓሶም፤ 2 ፆኦሲ ዓዳሢና ቤርታዺ ዔርቲ ዶኦሪንቴዞንሢም፥ ሃሣ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ዓይሢንታኒና ዒዛኮ ሱጉፆና ፑጪንቲ ማስቲ ጌኤሽካኒ ዓያኖ ጌኤዦና ዱማዼዞንሢም፥ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆንታ ኮሹሞንታ ዒንሢም ዺቦንጎ። 3 ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሓይባ''ፓ ዔቂፆ ዛሎ''ና ናንጊ ማዔ ዎዞ'' ኑም ዒንጌሢ፥ ዼኤፖ ማኣሪፆና ዓኪ ሾይንቲ፥ ፔ ናይ ኑና ማሄሢ ሃሣ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓዶ ማዔ ፆኦዛሢ ጋላቲንቶንጎ፤ 4 ዒዚ ጫሪንጮይዳ ዓኣ ባይቁዋያና ፑርቱዋያ፥ ሓሣ ጪንቁዋያ ማዔ ዒንጊንታ ዓጮ'' ኑ ዻካላንዳጉዲ ኑም ጊኢጊሼኔ። 5 ዒንሢያ ጋፒንፆ ኬሎ''ና ፔጋዻንዳ ዻቂንቶም ጉሙርቂሢ ዛላና ፆኦሲኮ ዎልቆና ካፒንቲ ዓኣኔ። 6 ኮይሳ ባኣዚ'' ማዒ ጴዼም ዱማ ዱማ ዓይጎ ሜቶናታዖ ዒንሢ ዓኣያታቶዋ ዬኖ ባኮና ዒንሢ ዎዎዛዹዋቴ። 7 ሃይ ሜታ'' ዒንሢ ሄሌ''ሢ ዒንሢኮ ጉሙርቂፆኮ ጎኑሞ ዛጋኒኬ፤ ሳዖይዳ ባይቃ ዎርቄ ጎዖ ባካታዖ ታሚዳ ዓጊ ጎኑማ ዛጊንታኔ፤ ዒንሢኮ ጋዓንቴ ዎርቆይዳፓ ባሼ ማዔ ቦንቺንቴ ጉሙርቂፃ ዬያጉዲ ዛጊንታኒ ኮይሳኔ፤ ዬያይዲ ዒንሢኮ ዛጊንቴ ጉሙርቂፃ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሙካኣና ጋላታንታ ቦንቾንታ ሃሣ ዼ'ጊ ጌዒሢያ ዒንሢም ማዓንዳኔ። 8 ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛጊባኣያ ማዔያታቶዋ ዒንሢ ዒዛ ናሽካኔ፤ ሃሣ ያዺ ዒንሢ ዛጊባኣያ ማዔቴያ ዒዛ ጉሙርቂ፥ ዻንጋና ኬኤዛኒ ዳንዳዒንቱዋያ ቦንቺንቴ ዎዛና ዒንሢ ዎዛዼኔ። 9 ዓይጎሮ ጌዔቶ ጉሙርቂፆ ዒንሢሲኮ ማሊፆ ማዔ ዒንሢ ሼምፓሢ ዻቂንቶ ዒንሢ ዔኪ ዔኪ ዓኣሢሮኬ። 10 ዬኖ ዻቂንቶ ባኮ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሳ ኮሺ'' ኮዒ ዛጌኔ፤ ዬያሮ ዔያታ ፆኦሲ ዒንሢም ዒንጋንዳ ኮሹሞ ዒንጊፆ ቤርታዺ ኬኤዜኔ። 11 ዔያቶ ጊዳ'' ዓኣ ኪሪስቶሴኮ ዓያና'' ሜሲሔይዳ ሄላ''ንዳ ሜቶ''ና ሜቶ''ኮ ጊንፆይዳ ዒዚ ዴንቃንዳ ቦንቾ ቤርታዺ ዔያቶም ዻዌኔ፤ ዔያታኣ ዬይ ቢያ ዎማ ዎዶ''ና፥ ሃሣ ዎይቲ ማዓንዳቴያ ማሊ ኮሺ'' ዛጌኔ፤ 12 ዬያታ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሳ ማዼሢ ዒንሢም ማዓንዳፓዓቴም ፔኤም ማዒባኣሢ ዔያቶም ፔጋዺ ዔርቴኔ፤ ዔያታ ዒንሢም ማዼሢ' ጫሪንጫፓ ዳኪንቴ ዓያኖ ጌኤዦ ዛሎ''ና ሃሢ ኮዦ ሃይሶ ዒንሢም ኬኤዛ ዓሳ ኬኤዜ ባኮ ፔጋሲሢናኬ፤ ዬያ ባኮ ፆኦሲ ኪኢታንቻታዖ ዛጋኒ ኮሺ'' ሱኡካዼኔ። 13 ዬያሮ ዒኖ ዒንሢኮ ማዾም ጊኢጊሺ፥ ኮይሳ ናንጊ ዳምቤና ናንጊ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሙካኣና ዒንሢ ዴንቃንዳ ኮሹሞ ዒንጊፆ ዛሎ''ና ጉቤ ማዔ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዒንሢኮ ዓኣያ ማዖንጎ። 14 ፆኦሲም ዓይሢንታ ናይ ዒንሢ ማዔሢሮ ዔራቶ ዓቲሢና ቤርታ ዒንሢኮ ዓኣ ፑርቶ ማዾ'' ሱኡኮ ኩንሢፖቴ፤ 15 ጋዓንቴ ዒንሢ ዔኤሌ'' ፆኦዛሢ ጌኤሺ ማዔሢጉዲ ዒንሢያ ዒንሢ ናንጎና ቢያ ጌኤሺ ማዑዋቴ፤ 16 ዓይጎሮ ጌዔቶ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ «ታኣኒ ጌኤሺ ማዔሢሮ ዒንሢያ ጌኤሺ ማዑዋቴ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 17 ዖኦማኣ ዱማሱዋዖ ፔቴ'' ፔቴ''ሢዳ ማዾ'' ማዾ'' ጎይፆ ዎጋ ፆኦዛሢ «ኑ ዓዳሢ» ጌዒ ዔኤላ''ያ ዒንሢ ማዔቶ፥ ሃያ ሳዖይዳ ሾኦቹሞና ዓኣዖ ዒዛ ዒጊጪሢና ናንጉዋቴ። 18 ዒንሢኮ ዓዶንሢዳፓ ዒንሢ ዻካሌ ማኣዱ''ዋ ናንጎይዳፓ ዒንሢ ጊንሣ ሻንቂንቴሢ ባይቃ ባኣዚ''፥ ሚኢሼና ዎርቄና ማዒባኣሢ ዒንሢ ዔራኔ፤ 19 ጋዓንቴ ዒንሢ ሻንቂንቴሢ' ፑርታ ባኣዚ''ና ፓጬ ባኣዚ''ባኣ ማራይ ማዔ ኪሪስቶሴኮ ቢያፓ ባሻ ሱጉፆናኬ። 20 ዒዚ ዶኦሪንቴሢ ሳዓ ማዢንታንዳሢኮ ቤርታዺ ማዓዛ ሃሢ ጋዓንቴ ጋፒንፆ ዎዶ''ይዳ ዒንሢ ዛሎ''ሮ ጌዒ ዒ ፔጋዺ ጴዼኔ። 21 ሃሣ ዬሱሴ ሃይቦ''ይዳፓ ዔቂሲ ዒዛም ቦንቾ ዒንጌ ፆኦዛሢ፥ ዒዛ ዒንሢ ዬሱሴ ዛሎ''ና ጉሙርቃኔ፤ ዬያሮ ዒንሢኮ ጉሙርቂፆንታ ሃጊ ማዓ ዎዞ''ንታ ፆኦሲዳኬ። 22 ዑሣ ናሽኮ ናሹሞቱዋንቴ ጎኔ ናሹሞ ዬሱሴ ጉሙርቂ ዔኬ፥ ዒንሢኮ ጌርሲንሢም ዓኣያ ዒንሢኮ ማዓንዳጉዲ ጎኑሞም ዓይሢንቲሢና ዒንሢ ዒ'ንሢ ቶኦኮ'' ጌኤሼኔ፤ ዬያሮ ጉቤ ዒናና ሴካና ሃንጋና ዎሊ ኮሺ'' ናሽኩዋቴ። 23 ዒንሢ ላሚሣ ሾይንቴሢ ናንጊና ናንጋያ ማዒ ዶዲ ናንጋ ፆኦሲ ቃኣሎ''ና ባይቁዋ ፃጲዳፓኬ፥ ባይቃ ፃጲፓቱዋሴ፤ 24 ዓይጎሮ ጌዔቶ ጌኤዦ ማፃኣፓ፦«ዓሲ ቢያ ማኣቲጉዴያኬ፤ቦንቻ ቢያ ካይዚዳ ዓኣ ቡኒጉዴያኬ፤ማኣታ'' ሹሊ'' ሜላኔ፥ ቡና''ኣ ዲኢናኔ፤ 25 ፆኦሲኮ ቃኣላ'' ጋዓንቴናንጊና ዶዲ ናንጋኔ» ጋዓኔ።ዬያሮ ኮሺ ሃይሴ ማዒ ዒንሢም ሚርጌና ኬኤዚንቴ ቃኣላ'' ዬያኬ።

In Other Versions

1 Peter 1 in the ANGEFD

1 Peter 1 in the ANTPNG2D

1 Peter 1 in the AS21

1 Peter 1 in the BAGH

1 Peter 1 in the BBPNG

1 Peter 1 in the BBT1E

1 Peter 1 in the BDS

1 Peter 1 in the BEV

1 Peter 1 in the BHAD

1 Peter 1 in the BIB

1 Peter 1 in the BLPT

1 Peter 1 in the BNT

1 Peter 1 in the BNTABOOT

1 Peter 1 in the BNTLV

1 Peter 1 in the BOATCB

1 Peter 1 in the BOATCB2

1 Peter 1 in the BOBCV

1 Peter 1 in the BOCNT

1 Peter 1 in the BOECS

1 Peter 1 in the BOGWICC

1 Peter 1 in the BOHCB

1 Peter 1 in the BOHCV

1 Peter 1 in the BOHLNT

1 Peter 1 in the BOHNTLTAL

1 Peter 1 in the BOICB

1 Peter 1 in the BOILNTAP

1 Peter 1 in the BOITCV

1 Peter 1 in the BOKCV

1 Peter 1 in the BOKCV2

1 Peter 1 in the BOKHWOG

1 Peter 1 in the BOKSSV

1 Peter 1 in the BOLCB

1 Peter 1 in the BOLCB2

1 Peter 1 in the BOMCV

1 Peter 1 in the BONAV

1 Peter 1 in the BONCB

1 Peter 1 in the BONLT

1 Peter 1 in the BONUT2

1 Peter 1 in the BOPLNT

1 Peter 1 in the BOSCB

1 Peter 1 in the BOSNC

1 Peter 1 in the BOTLNT

1 Peter 1 in the BOVCB

1 Peter 1 in the BOYCB

1 Peter 1 in the BPBB

1 Peter 1 in the BPH

1 Peter 1 in the BSB

1 Peter 1 in the CCB

1 Peter 1 in the CUV

1 Peter 1 in the CUVS

1 Peter 1 in the DBT

1 Peter 1 in the DGDNT

1 Peter 1 in the DHNT

1 Peter 1 in the DNT

1 Peter 1 in the ELBE

1 Peter 1 in the EMTV

1 Peter 1 in the ESV

1 Peter 1 in the FBV

1 Peter 1 in the FEB

1 Peter 1 in the GGMNT

1 Peter 1 in the GNT

1 Peter 1 in the HARY

1 Peter 1 in the HNT

1 Peter 1 in the IRVA

1 Peter 1 in the IRVB

1 Peter 1 in the IRVG

1 Peter 1 in the IRVH

1 Peter 1 in the IRVK

1 Peter 1 in the IRVM

1 Peter 1 in the IRVM2

1 Peter 1 in the IRVO

1 Peter 1 in the IRVP

1 Peter 1 in the IRVT

1 Peter 1 in the IRVT2

1 Peter 1 in the IRVU

1 Peter 1 in the ISVN

1 Peter 1 in the JSNT

1 Peter 1 in the KAPI

1 Peter 1 in the KBT1ETNIK

1 Peter 1 in the KBV

1 Peter 1 in the KJV

1 Peter 1 in the KNFD

1 Peter 1 in the LBA

1 Peter 1 in the LBLA

1 Peter 1 in the LNT

1 Peter 1 in the LSV

1 Peter 1 in the MAAL

1 Peter 1 in the MBV

1 Peter 1 in the MBV2

1 Peter 1 in the MHNT

1 Peter 1 in the MKNFD

1 Peter 1 in the MNG

1 Peter 1 in the MNT2

1 Peter 1 in the MRS1T

1 Peter 1 in the NAA

1 Peter 1 in the NASB

1 Peter 1 in the NBLA

1 Peter 1 in the NBS

1 Peter 1 in the NBVTP

1 Peter 1 in the NET2

1 Peter 1 in the NIV11

1 Peter 1 in the NNT

1 Peter 1 in the NNT2

1 Peter 1 in the NNT3

1 Peter 1 in the PDDPT

1 Peter 1 in the PFNT

1 Peter 1 in the RMNT

1 Peter 1 in the SBIAS

1 Peter 1 in the SBIBS

1 Peter 1 in the SBIBS2

1 Peter 1 in the SBICS

1 Peter 1 in the SBIDS

1 Peter 1 in the SBIGS

1 Peter 1 in the SBIHS

1 Peter 1 in the SBIIS

1 Peter 1 in the SBIIS2

1 Peter 1 in the SBIIS3

1 Peter 1 in the SBIKS

1 Peter 1 in the SBIKS2

1 Peter 1 in the SBIMS

1 Peter 1 in the SBIOS

1 Peter 1 in the SBIPS

1 Peter 1 in the SBISS

1 Peter 1 in the SBITS

1 Peter 1 in the SBITS2

1 Peter 1 in the SBITS3

1 Peter 1 in the SBITS4

1 Peter 1 in the SBIUS

1 Peter 1 in the SBIVS

1 Peter 1 in the SBT

1 Peter 1 in the SBT1E

1 Peter 1 in the SCHL

1 Peter 1 in the SNT

1 Peter 1 in the SUSU

1 Peter 1 in the SUSU2

1 Peter 1 in the SYNO

1 Peter 1 in the TBIAOTANT

1 Peter 1 in the TBT1E

1 Peter 1 in the TBT1E2

1 Peter 1 in the TFTIP

1 Peter 1 in the TFTU

1 Peter 1 in the TGNTATF3T

1 Peter 1 in the THAI

1 Peter 1 in the TNFD

1 Peter 1 in the TNT

1 Peter 1 in the TNTIK

1 Peter 1 in the TNTIL

1 Peter 1 in the TNTIN

1 Peter 1 in the TNTIP

1 Peter 1 in the TNTIZ

1 Peter 1 in the TOMA

1 Peter 1 in the TTENT

1 Peter 1 in the UBG

1 Peter 1 in the UGV

1 Peter 1 in the UGV2

1 Peter 1 in the UGV3

1 Peter 1 in the VBL

1 Peter 1 in the VDCC

1 Peter 1 in the YALU

1 Peter 1 in the YAPE

1 Peter 1 in the YBVTP

1 Peter 1 in the ZBP