1 Peter 1 (SBITS2)

1 పన్త-గాలాతియా-కప్పదకియా-ఆశియా-బిథునియాదేశేషు ప్రవాసినో యే వికీర్ణలోకాః 2 పితురీశ్వరస్య పూర్వ్వనిర్ణయాద్ ఆత్మనః పావనేన యీశుఖ్రీష్టస్యాజ్ఞాగ్రహణాయ శోణితప్రోక్షణాయ చాభిరుచితాస్తాన్ ప్రతి యీశుఖ్రీష్టస్య ప్రేరితః పితరః పత్రం లిఖతి| యుష్మాన్ ప్రతి బాహుల్యేన శాన్తిరనుగ్రహశ్చ భూయాస్తాం| 3 అస్మాకం ప్రభో ర్యీశుఖ్రీష్టస్య తాత ఈశ్వరో ధన్యః, యతః స స్వకీయబహుకృపాతో మృతగణమధ్యాద్ యీశుఖ్రీష్టస్యోత్థానేన జీవనప్రత్యాశార్థమ్ అర్థతో 4 ఽక్షయనిష్కలఙ్కామ్లానసమ్పత్తిప్రాప్త్యర్థమ్ అస్మాన్ పున ర్జనయామాస| సా సమ్పత్తిః స్వర్గే ఽస్మాకం కృతే సఞ్చితా తిష్ఠతి, 5 యూయఞ్చేశ్వరస్య శక్తితః శేషకాలే ప్రకాశ్యపరిత్రాణార్థం విశ్వాసేన రక్ష్యధ్వే| 6 తస్మాద్ యూయం యద్యప్యానన్దేన ప్రఫుల్లా భవథ తథాపి సామ్ప్రతం ప్రయోజనహేతోః కియత్కాలపర్య్యన్తం నానావిధపరీక్షాభిః క్లిశ్యధ్వే| 7 యతో వహ్నినా యస్య పరీక్షా భవతి తస్మాత్ నశ్వరసువర్ణాదపి బహుమూల్యం యుష్మాకం విశ్వాసరూపం యత్ పరీక్షితం స్వర్ణం తేన యీశుఖ్రీష్టస్యాగమనసమయే ప్రశంసాయాః సమాదరస్య గౌరవస్య చ యోగ్యతా ప్రాప్తవ్యా| 8 యూయం తం ఖ్రీష్టమ్ అదృష్ట్వాపి తస్మిన్ ప్రీయధ్వే సామ్ప్రతం తం న పశ్యన్తోఽపి తస్మిన్ విశ్వసన్తో ఽనిర్వ్వచనీయేన ప్రభావయుక్తేన చానన్దేన ప్రఫుల్లా భవథ, 9 స్వవిశ్వాసస్య పరిణామరూపమ్ ఆత్మనాం పరిత్రాణం లభధ్వే చ| 10 యుష్మాసు యో ఽనుగ్రహో వర్త్తతే తద్విషయే య ఈశ్వరీయవాక్యం కథితవన్తస్తే భవిష్యద్వాదినస్తస్య పరిత్రాణస్యాన్వేషణమ్ అనుసన్ధానఞ్చ కృతవన్తః| 11 విశేషతస్తేషామన్తర్వ్వాసీ యః ఖ్రీష్టస్యాత్మా ఖ్రీష్టే వర్త్తిష్యమాణాని దుఃఖాని తదనుగామిప్రభావఞ్చ పూర్వ్వం ప్రాకాశయత్ తేన కః కీదృశో వా సమయో నిరదిశ్యతైతస్యానుసన్ధానం కృతవన్తః| 12 తతస్తై ర్విషయైస్తే యన్న స్వాన్ కిన్త్వస్మాన్ ఉపకుర్వ్వన్త్యేతత్ తేషాం నికటే ప్రాకాశ్యత| యాంశ్చ తాన్ విషయాన్ దివ్యదూతా అప్యవనతశిరసో నిరీక్షితుమ్ అభిలషన్తి తే విషయాః సామ్ప్రతం స్వర్గాత్ ప్రేషితస్య పవిత్రస్యాత్మనః సహాయ్యాద్ యుష్మత్సమీపే సుసంవాదప్రచారయితృభిః ప్రాకాశ్యన్త| 13 అతఏవ యూయం మనఃకటిబన్ధనం కృత్వా ప్రబుద్ధాః సన్తో యీశుఖ్రీష్టస్య ప్రకాశసమయే యుష్మాసు వర్త్తిష్యమానస్యానుగ్రహస్య సమ్పూర్ణాం ప్రత్యాశాం కురుత| 14 అపరం పూర్వ్వీయాజ్ఞానతావస్థాయాః కుత్సితాభిలాషాణాం యోగ్యమ్ ఆచారం న కుర్వ్వన్తో యుష్మదాహ్వానకారీ యథా పవిత్రో ఽస్తి 15 యూయమప్యాజ్ఞాగ్రాహిసన్తానా ఇవ సర్వ్వస్మిన్ ఆచారే తాదృక్ పవిత్రా భవత| 16 యతో లిఖితమ్ ఆస్తే, యూయం పవిత్రాస్తిష్ఠత యస్మాదహం పవిత్రః| 17 అపరఞ్చ యో వినాపక్షపాతమ్ ఏకైకమానుషస్య కర్మ్మానుసారాద్ విచారం కరోతి స యది యుష్మాభిస్తాత ఆఖ్యాయతే తర్హి స్వప్రవాసస్య కాలో యుష్మాభి ర్భీత్యా యాప్యతాం| 18 యూయం నిరర్థకాత్ పైతృకాచారాత్ క్షయణీయై రూప్యసువర్ణాదిభి ర్ముక్తిం న ప్రాప్య 19 నిష్కలఙ్కనిర్మ్మలమేషశావకస్యేవ ఖ్రీష్టస్య బహుమూల్యేన రుధిరేణ ముక్తిం ప్రాప్తవన్త ఇతి జానీథ| 20 స జగతో భిత్తిమూలస్థాపనాత్ పూర్వ్వం నియుక్తః కిన్తు చరమదినేషు యుష్మదర్థం ప్రకాశితో ఽభవత్| 21 యతస్తేనైవ మృతగణాత్ తస్యోత్థాపయితరి తస్మై గౌరవదాతరి చేశ్వరే విశ్వసిథ తస్మాద్ ఈశ్వరే యుష్మాకం విశ్వాసః ప్రత్యాశా చాస్తే| 22 యూయమ్ ఆత్మనా సత్యమతస్యాజ్ఞాగ్రహణద్వారా నిష్కపటాయ భ్రాతృప్రేమ్నే పావితమనసో భూత్వా నిర్మ్మలాన్తఃకరణైః పరస్పరం గాఢం ప్రేమ కురుత| 23 యస్మాద్ యూయం క్షయణీయవీర్య్యాత్ నహి కిన్త్వక్షయణీయవీర్య్యాద్ ఈశ్వరస్య జీవనదాయకేన నిత్యస్థాయినా వాక్యేన పునర్జన్మ గృహీతవన్తః| 24 సర్వ్వప్రాణీ తృణైస్తుల్యస్తత్తేజస్తృణపుష్పవత్| తృణాని పరిశుష్యతి పుష్పాణి నిపతన్తి చ| 25 కిన్తు వాక్యం పరేశస్యానన్తకాలం వితిష్ఠతే| తదేవ చ వాక్యం సుసంవాదేన యుష్మాకమ్ అన్తికే ప్రకాశితం|

In Other Versions

1 Peter 1 in the ANGEFD

1 Peter 1 in the ANTPNG2D

1 Peter 1 in the AS21

1 Peter 1 in the BAGH

1 Peter 1 in the BBPNG

1 Peter 1 in the BBT1E

1 Peter 1 in the BDS

1 Peter 1 in the BEV

1 Peter 1 in the BHAD

1 Peter 1 in the BIB

1 Peter 1 in the BLPT

1 Peter 1 in the BNT

1 Peter 1 in the BNTABOOT

1 Peter 1 in the BNTLV

1 Peter 1 in the BOATCB

1 Peter 1 in the BOATCB2

1 Peter 1 in the BOBCV

1 Peter 1 in the BOCNT

1 Peter 1 in the BOECS

1 Peter 1 in the BOGWICC

1 Peter 1 in the BOHCB

1 Peter 1 in the BOHCV

1 Peter 1 in the BOHLNT

1 Peter 1 in the BOHNTLTAL

1 Peter 1 in the BOICB

1 Peter 1 in the BOILNTAP

1 Peter 1 in the BOITCV

1 Peter 1 in the BOKCV

1 Peter 1 in the BOKCV2

1 Peter 1 in the BOKHWOG

1 Peter 1 in the BOKSSV

1 Peter 1 in the BOLCB

1 Peter 1 in the BOLCB2

1 Peter 1 in the BOMCV

1 Peter 1 in the BONAV

1 Peter 1 in the BONCB

1 Peter 1 in the BONLT

1 Peter 1 in the BONUT2

1 Peter 1 in the BOPLNT

1 Peter 1 in the BOSCB

1 Peter 1 in the BOSNC

1 Peter 1 in the BOTLNT

1 Peter 1 in the BOVCB

1 Peter 1 in the BOYCB

1 Peter 1 in the BPBB

1 Peter 1 in the BPH

1 Peter 1 in the BSB

1 Peter 1 in the CCB

1 Peter 1 in the CUV

1 Peter 1 in the CUVS

1 Peter 1 in the DBT

1 Peter 1 in the DGDNT

1 Peter 1 in the DHNT

1 Peter 1 in the DNT

1 Peter 1 in the ELBE

1 Peter 1 in the EMTV

1 Peter 1 in the ESV

1 Peter 1 in the FBV

1 Peter 1 in the FEB

1 Peter 1 in the GGMNT

1 Peter 1 in the GNT

1 Peter 1 in the HARY

1 Peter 1 in the HNT

1 Peter 1 in the IRVA

1 Peter 1 in the IRVB

1 Peter 1 in the IRVG

1 Peter 1 in the IRVH

1 Peter 1 in the IRVK

1 Peter 1 in the IRVM

1 Peter 1 in the IRVM2

1 Peter 1 in the IRVO

1 Peter 1 in the IRVP

1 Peter 1 in the IRVT

1 Peter 1 in the IRVT2

1 Peter 1 in the IRVU

1 Peter 1 in the ISVN

1 Peter 1 in the JSNT

1 Peter 1 in the KAPI

1 Peter 1 in the KBT1ETNIK

1 Peter 1 in the KBV

1 Peter 1 in the KJV

1 Peter 1 in the KNFD

1 Peter 1 in the LBA

1 Peter 1 in the LBLA

1 Peter 1 in the LNT

1 Peter 1 in the LSV

1 Peter 1 in the MAAL

1 Peter 1 in the MBV

1 Peter 1 in the MBV2

1 Peter 1 in the MHNT

1 Peter 1 in the MKNFD

1 Peter 1 in the MNG

1 Peter 1 in the MNT

1 Peter 1 in the MNT2

1 Peter 1 in the MRS1T

1 Peter 1 in the NAA

1 Peter 1 in the NASB

1 Peter 1 in the NBLA

1 Peter 1 in the NBS

1 Peter 1 in the NBVTP

1 Peter 1 in the NET2

1 Peter 1 in the NIV11

1 Peter 1 in the NNT

1 Peter 1 in the NNT2

1 Peter 1 in the NNT3

1 Peter 1 in the PDDPT

1 Peter 1 in the PFNT

1 Peter 1 in the RMNT

1 Peter 1 in the SBIAS

1 Peter 1 in the SBIBS

1 Peter 1 in the SBIBS2

1 Peter 1 in the SBICS

1 Peter 1 in the SBIDS

1 Peter 1 in the SBIGS

1 Peter 1 in the SBIHS

1 Peter 1 in the SBIIS

1 Peter 1 in the SBIIS2

1 Peter 1 in the SBIIS3

1 Peter 1 in the SBIKS

1 Peter 1 in the SBIKS2

1 Peter 1 in the SBIMS

1 Peter 1 in the SBIOS

1 Peter 1 in the SBIPS

1 Peter 1 in the SBISS

1 Peter 1 in the SBITS

1 Peter 1 in the SBITS3

1 Peter 1 in the SBITS4

1 Peter 1 in the SBIUS

1 Peter 1 in the SBIVS

1 Peter 1 in the SBT

1 Peter 1 in the SBT1E

1 Peter 1 in the SCHL

1 Peter 1 in the SNT

1 Peter 1 in the SUSU

1 Peter 1 in the SUSU2

1 Peter 1 in the SYNO

1 Peter 1 in the TBIAOTANT

1 Peter 1 in the TBT1E

1 Peter 1 in the TBT1E2

1 Peter 1 in the TFTIP

1 Peter 1 in the TFTU

1 Peter 1 in the TGNTATF3T

1 Peter 1 in the THAI

1 Peter 1 in the TNFD

1 Peter 1 in the TNT

1 Peter 1 in the TNTIK

1 Peter 1 in the TNTIL

1 Peter 1 in the TNTIN

1 Peter 1 in the TNTIP

1 Peter 1 in the TNTIZ

1 Peter 1 in the TOMA

1 Peter 1 in the TTENT

1 Peter 1 in the UBG

1 Peter 1 in the UGV

1 Peter 1 in the UGV2

1 Peter 1 in the UGV3

1 Peter 1 in the VBL

1 Peter 1 in the VDCC

1 Peter 1 in the YALU

1 Peter 1 in the YAPE

1 Peter 1 in the YBVTP

1 Peter 1 in the ZBP