Acts 20 (SBIKS)

1 ಇತ್ಥಂ ಕಲಹೇ ನಿವೃತ್ತೇ ಸತಿ ಪೌಲಃ ಶಿಷ್ಯಗಣಮ್ ಆಹೂಯ ವಿಸರ್ಜನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಕಿದನಿಯಾದೇಶಂ ಪ್ರಸ್ಥಿತವಾನ್| 2 ತೇನ ಸ್ಥಾನೇನ ಗಚ್ಛನ್ ತದ್ದೇಶೀಯಾನ್ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಬಹೂಪದಿಶ್ಯ ಯೂನಾನೀಯದೇಶಮ್ ಉಪಸ್ಥಿತವಾನ್| 3 ತತ್ರ ಮಾಸತ್ರಯಂ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ತಸ್ಮಾತ್ ಸುರಿಯಾದೇಶಂ ಯಾತುಮ್ ಉದ್ಯತಃ, ಕಿನ್ತು ಯಿಹೂದೀಯಾಸ್ತಂ ಹನ್ತುಂ ಗುಪ್ತಾ ಅತಿಷ್ಠನ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಸ ಪುನರಪಿ ಮಾಕಿದನಿಯಾಮಾರ್ಗೇಣ ಪ್ರತ್ಯಾಗನ್ತುಂ ಮತಿಂ ಕೃತವಾನ್| 4 ಬಿರಯಾನಗರೀಯಸೋಪಾತ್ರಃ ಥಿಷಲನೀಕೀಯಾರಿಸ್ತಾರ್ಖಸಿಕುನ್ದೌ ದರ್ಬ್ಬೋನಗರೀಯಗಾಯತೀಮಥಿಯೌ ಆಶಿಯಾದೇಶೀಯತುಖಿಕತ್ರಫಿಮೌ ಚ ತೇನ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಆಶಿಯಾದೇಶಂ ಯಾವದ್ ಗತವನ್ತಃ| 5 ಏತೇ ಸರ್ವ್ವೇ ಽಗ್ರಸರಾಃ ಸನ್ತೋ ಽಸ್ಮಾನ್ ಅಪೇಕ್ಷ್ಯ ತ್ರೋಯಾನಗರೇ ಸ್ಥಿತವನ್ತಃ| 6 ಕಿಣ್ವಶೂನ್ಯಪೂಪೋತ್ಸವದಿನೇ ಚ ಗತೇ ಸತಿ ವಯಂ ಫಿಲಿಪೀನಗರಾತ್ ತೋಯಪಥೇನ ಗತ್ವಾ ಪಞ್ಚಭಿ ರ್ದಿನೈಸ್ತ್ರೋಯಾನಗರಮ್ ಉಪಸ್ಥಾಯ ತತ್ರ ಸಪ್ತದಿನಾನ್ಯವಾತಿಷ್ಠಾಮ| 7 ಸಪ್ತಾಹಸ್ಯ ಪ್ರಥಮದಿನೇ ಪೂಪಾನ್ ಭಂಕ್ತು ಶಿಷ್ಯೇಷು ಮಿಲಿತೇಷು ಪೌಲಃ ಪರದಿನೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಸ್ಥಾತುಮ್ ಉದ್ಯತಃ ಸನ್ ತದಹ್ನಿ ಪ್ರಾಯೇಣ ಕ್ಷಪಾಯಾ ಯಾಮದ್ವಯಂ ಯಾವತ್ ಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯೋ ಧರ್ಮ್ಮಕಥಾಮ್ ಅಕಥಯತ್| 8 ಉಪರಿಸ್ಥೇ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಕೋಷ್ಠೇ ಸಭಾಂ ಕೃತ್ವಾಸನ್ ತತ್ರ ಬಹವಃ ಪ್ರದೀಪಾಃ ಪ್ರಾಜ್ವಲನ್| 9 ಉತುಖನಾಮಾ ಕಶ್ಚನ ಯುವಾ ಚ ವಾತಾಯನ ಉಪವಿಶನ್ ಘೋರತರನಿದ್ರಾಗ್ರಸ್ತೋ ಽಭೂತ್ ತದಾ ಪೌಲೇನ ಬಹುಕ್ಷಣಂ ಕಥಾಯಾಂ ಪ್ರಚಾರಿತಾಯಾಂ ನಿದ್ರಾಮಗ್ನಃ ಸ ತಸ್ಮಾದ್ ಉಪರಿಸ್ಥತೃತೀಯಪ್ರಕೋಷ್ಠಾದ್ ಅಪತತ್, ತತೋ ಲೋಕಾಸ್ತಂ ಮೃತಕಲ್ಪಂ ಧೃತ್ವೋದತೋಲಯನ್| 10 ತತಃ ಪೌಲೋಽವರುಹ್ಯ ತಸ್ಯ ಗಾತ್ರೇ ಪತಿತ್ವಾ ತಂ ಕ್ರೋಡೇ ನಿಧಾಯ ಕಥಿತವಾನ್, ಯೂಯಂ ವ್ಯಾಕುಲಾ ಮಾ ಭೂತ ನಾಯಂ ಪ್ರಾಣೈ ರ್ವಿಯುಕ್ತಃ| 11 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ಪುನಶ್ಚೋಪರಿ ಗತ್ವಾ ಪೂಪಾನ್ ಭಂಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರಭಾತಂ ಯಾವತ್ ಕಥೋಪಕಥನೇ ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರಸ್ಥಿತವಾನ್| 12 ತೇ ಚ ತಂ ಜೀವನ್ತಂ ಯುವಾನಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಗತ್ವಾ ಪರಮಾಪ್ಯಾಯಿತಾ ಜಾತಾಃ| 13 ಅನನ್ತರಂ ವಯಂ ಪೋತೇನಾಗ್ರಸರಾ ಭೂತ್ವಾಸ್ಮನಗರಮ್ ಉತ್ತೀರ್ಯ್ಯ ಪೌಲಂ ಗ್ರಹೀತುಂ ಮತಿಮ್ ಅಕುರ್ಮ್ಮ ಯತಃ ಸ ತತ್ರ ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ವ್ರಜಿತುಂ ಮತಿಂ ಕೃತ್ವೇತಿ ನಿರೂಪಿತವಾನ್| 14 ತಸ್ಮಾತ್ ತತ್ರಾಸ್ಮಾಭಿಃ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಮಿಲಿತೇ ಸತಿ ವಯಂ ತಂ ನೀತ್ವಾ ಮಿತುಲೀನ್ಯುಪದ್ವೀಪಂ ಪ್ರಾಪ್ತವನ್ತಃ| 15 ತಸ್ಮಾತ್ ಪೋತಂ ಮೋಚಯಿತ್ವಾ ಪರೇಽಹನಿ ಖೀಯೋಪದ್ವೀಪಸ್ಯ ಸಮ್ಮುಖಂ ಲಬ್ಧವನ್ತಸ್ತಸ್ಮಾದ್ ಏಕೇನಾಹ್ನಾ ಸಾಮೋಪದ್ವೀಪಂ ಗತ್ವಾ ಪೋತಂ ಲಾಗಯಿತ್ವಾ ತ್ರೋಗುಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಪರಸ್ಮಿನ್ ದಿವಸೇे ಮಿಲೀತನಗರಮ್ ಉಪಾತಿಷ್ಠಾಮ| 16 ಯತಃ ಪೌಲ ಆಶಿಯಾದೇಶೇ ಕಾಲಂ ಯಾಪಯಿತುಮ್ ನಾಭಿಲಷನ್ ಇಫಿಷನಗರಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಯಾತುಂ ಮನ್ತ್ರಣಾಂ ಸ್ಥಿರೀಕೃತವಾನ್; ಯಸ್ಮಾದ್ ಯದಿ ಸಾಧ್ಯಂ ಭವತಿ ತರ್ಹಿ ನಿಸ್ತಾರೋತ್ಸವಸ್ಯ ಪಞ್ಚಾಶತ್ತಮದಿನೇ ಸ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ಯುಪಸ್ಥಾತುಂ ಮತಿಂ ಕೃತವಾನ್| 17 ಪೌಲೋ ಮಿಲೀತಾದ್ ಇಫಿಷಂ ಪ್ರತಿ ಲೋಕಂ ಪ್ರಹಿತ್ಯ ಸಮಾಜಸ್ಯ ಪ್ರಾಚೀನಾನ್ ಆಹೂಯಾನೀತವಾನ್| 18 ತೇಷು ತಸ್ಯ ಸಮೀಪಮ್ ಉಪಸ್ಥಿತೇಷು ಸ ತೇಭ್ಯ ಇಮಾಂ ಕಥಾಂ ಕಥಿತವಾನ್, ಅಹಮ್ ಆಶಿಯಾದೇಶೇ ಪ್ರಥಮಾಗಮನಮ್ ಆರಭ್ಯಾದ್ಯ ಯಾವದ್ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸನ್ನಿಧೌ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸರ್ವ್ವಸಮಯೇ ಯಥಾಚರಿತವಾನ್ ತದ್ ಯೂಯಂ ಜಾನೀಥ; 19 ಫಲತಃ ಸರ್ವ್ವಥಾ ನಮ್ರಮನಾಃ ಸನ್ ಬಹುಶ್ರುಪಾತೇನ ಯಿಹುದೀಯಾನಾಮ್ ಕುಮನ್ತ್ರಣಾಜಾತನಾನಾಪರೀಕ್ಷಾಭಿಃ ಪ್ರಭೋಃ ಸೇವಾಮಕರವಂ| 20 ಕಾಮಪಿ ಹಿತಕಥಾाಂ ನ ಗೋಪಾಯಿತವಾನ್ ತಾಂ ಪ್ರಚಾರ್ಯ್ಯ ಸಪ್ರಕಾಶಂ ಗೃಹೇ ಗೃಹೇ ಸಮುಪದಿಶ್ಯೇಶ್ವರಂ ಪ್ರತಿ ಮನಃ ಪರಾವರ್ತ್ತನೀಯಂ ಪ್ರಭೌ ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವಸನೀಯಂ 21 ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಮ್ ಅನ್ಯದೇಶೀಯಲೋಕಾನಾಞ್ಚ ಸಮೀಪ ಏತಾದೃಶಂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ದದಾಮಿ| 22 ಪಶ್ಯತ ಸಾಮ್ಪ್ರತಮ್ ಆತ್ಮನಾಕೃಷ್ಟಃ ಸನ್ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ನಗರೇ ಯಾತ್ರಾಂ ಕರೋಮಿ, ತತ್ರ ಮಾಮ್ಪ್ರತಿ ಯದ್ಯದ್ ಘಟಿಷ್ಯತೇ ತಾನ್ಯಹಂ ನ ಜಾನಾಮಿ; 23 ಕಿನ್ತು ಮಯಾ ಬನ್ಧನಂ ಕ್ಲೇಶಶ್ಚ ಭೋಕ್ತವ್ಯ ಇತಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಾ ನಗರೇ ನಗರೇ ಪ್ರಮಾಣಂ ದದಾತಿ| 24 ತಥಾಪಿ ತಂ ಕ್ಲೇಶಮಹಂ ತೃಣಾಯ ನ ಮನ್ಯೇ; ಈಶ್ವರಸ್ಯಾನುಗ್ರಹವಿಷಯಕಸ್ಯ ಸುಸಂವಾದಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಂ ದಾತುಂ, ಪ್ರಭೋ ರ್ಯೀಶೋಃ ಸಕಾಶಾದ ಯಸ್ಯಾಃ ಸೇವಾಯಾಃ ಭಾರಂ ಪ್ರಾಪ್ನವಂ ತಾಂ ಸೇವಾಂ ಸಾಧಯಿತುಂ ಸಾನನ್ದಂ ಸ್ವಮಾರ್ಗಂ ಸಮಾಪಯಿತುुಞ್ಚ ನಿಜಪ್ರಾಣಾನಪಿ ಪ್ರಿಯಾನ್ ನ ಮನ್ಯೇ| 25 ಅಧುನಾ ಪಶ್ಯತ ಯೇಷಾಂ ಸಮೀಪೇಽಹಮ್ ಈಶ್ವರೀಯರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಸುಸಂವಾದಂ ಪ್ರಚಾರ್ಯ್ಯ ಭ್ರಮಣಂ ಕೃತವಾನ್ ಏತಾದೃಶಾ ಯೂಯಂ ಮಮ ವದನಂ ಪುನ ರ್ದ್ರಷ್ಟುಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಥ ಏತದಪ್ಯಹಂ ಜಾನಾಮಿ| 26 ಯುಷ್ಮಭ್ಯಮ್ ಅಹಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ಆದೇಶಾನ್ ಪ್ರಕಾಶಯಿತುಂ ನ ನ್ಯವರ್ತ್ತೇ| 27 ಅಹಂ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಲೋಕಾನಾಂ ರಕ್ತಪಾತದೋಷಾದ್ ಯನ್ನಿರ್ದೋಷ ಆಸೇ ತಸ್ಯಾದ್ಯ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಸಾಕ್ಷಿಣಃ ಕರೋಮಿ| 28 ಯೂಯಂ ಸ್ವೇಷು ತಥಾ ಯಸ್ಯ ವ್ರಜಸ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನ್ ಆತ್ಮಾ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವಿಧಾಯ ನ್ಯಯುಙ್ಕ್ತ ತತ್ಸರ್ವ್ವಸ್ಮಿನ್ ಸಾವಧಾನಾ ಭವತ, ಯ ಸಮಾಜಞ್ಚ ಪ್ರಭು ರ್ನಿಜರಕ್ತಮೂಲ್ಯೇನ ಕ್ರೀತವಾನ ತಮ್ ಅವತ, 29 ಯತೋ ಮಯಾ ಗಮನೇ ಕೃತಏವ ದುರ್ಜಯಾ ವೃಕಾ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ವ್ರಜಂ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ದಯತಾಮ್ ಆಚರಿಷ್ಯನ್ತಿ, 30 ಯುಷ್ಮಾಕಮೇವ ಮಧ್ಯಾದಪಿ ಲೋಕಾ ಉತ್ಥಾಯ ಶಿಷ್ಯಗಣಮ್ ಅಪಹನ್ತುಂ ವಿಪರೀತಮ್ ಉಪದೇಕ್ಷ್ಯನ್ತೀತ್ಯಹಂ ಜಾನಾಮಿ| 31 ಇತಿ ಹೇತೋ ರ್ಯೂಯಂ ಸಚೈತನ್ಯಾಃ ಸನ್ತಸ್ತಿಷ್ಟತ, ಅಹಞ್ಚ ಸಾಶ್ರುಪಾತಃ ಸನ್ ವತ್ಸರತ್ರಯಂ ಯಾವದ್ ದಿವಾನಿಶಂ ಪ್ರತಿಜನಂ ಬೋಧಯಿತುಂ ನ ನ್ಯವರ್ತ್ತೇ ತದಪಿ ಸ್ಮರತ| 32 ಇದಾನೀಂ ಹೇ ಭ್ರಾತರೋ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ನಿಷ್ಠಾಂ ಜನಯಿತುಂ ಪವಿತ್ರೀಕೃತಲೋಕಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇಽಧಿಕಾರಞ್ಚ ದಾತುಂ ಸಮರ್ಥೋ ಯ ಈಶ್ವರಸ್ತಸ್ಯಾನುಗ್ರಹಸ್ಯ ಯೋ ವಾದಶ್ಚ ತಯೋರುಭಯೋ ರ್ಯುಷ್ಮಾನ್ ಸಮಾರ್ಪಯಮ್| 33 ಕಸ್ಯಾಪಿ ಸ್ವರ್ಣಂ ರೂಪ್ಯಂ ವಸ್ತ್ರಂ ವಾ ಪ್ರತಿ ಮಯಾ ಲೋಭೋ ನ ಕೃತಃ| 34 ಕಿನ್ತು ಮಮ ಮತ್ಸಹಚರಲೋಕಾನಾಞ್ಚಾವಶ್ಯಕವ್ಯಯಾಯ ಮದೀಯಮಿದಂ ಕರದ್ವಯಮ್ ಅಶ್ರಾಮ್ಯದ್ ಏತದ್ ಯೂಯಂ ಜಾನೀಥ| 35 ಅನೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಗ್ರಹಣದ್ ದಾನಂ ಭದ್ರಮಿತಿ ಯದ್ವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರಭು ರ್ಯೀಶುಃ ಕಥಿತವಾನ್ ತತ್ ಸ್ಮರ್ತ್ತುಂ ದರಿದ್ರಲೋಕಾನಾಮುಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಶ್ರಮಂ ಕರ್ತ್ತುಞ್ಚ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಉಚಿತಮ್ ಏತತ್ಸರ್ವ್ವಂ ಯುಷ್ಮಾನಹಮ್ ಉಪದಿಷ್ಟವಾನ್| 36 ಏತಾಂ ಕಥಾಂ ಕಥಯಿತ್ವಾ ಸ ಜಾನುನೀ ಪಾತಯಿತ್ವಾ ಸರ್ವೈಃ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥಯತ| 37 ತೇನ ತೇ ಕ್ರನ್ದ್ರನ್ತಃ 38 ಪುನ ರ್ಮಮ ಮುಖಂ ನ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಥ ವಿಶೇಷತ ಏಷಾ ಯಾ ಕಥಾ ತೇನಾಕಥಿ ತತ್ಕಾರಣಾತ್ ಶೋಕಂ ವಿಲಾಪಞ್ಚ ಕೃತ್ವಾ ಕಣ್ಠಂ ಧೃತ್ವಾ ಚುಮ್ಬಿತವನ್ತಃ| ಪಶ್ಚಾತ್ ತೇ ತಂ ಪೋತಂ ನೀತವನ್ತಃ|

In Other Versions

Acts 20 in the ANGEFD

Acts 20 in the ANTPNG2D

Acts 20 in the AS21

Acts 20 in the BAGH

Acts 20 in the BBPNG

Acts 20 in the BBT1E

Acts 20 in the BDS

Acts 20 in the BEV

Acts 20 in the BHAD

Acts 20 in the BIB

Acts 20 in the BLPT

Acts 20 in the BNT

Acts 20 in the BNTABOOT

Acts 20 in the BNTLV

Acts 20 in the BOATCB

Acts 20 in the BOATCB2

Acts 20 in the BOBCV

Acts 20 in the BOCNT

Acts 20 in the BOECS

Acts 20 in the BOGWICC

Acts 20 in the BOHCB

Acts 20 in the BOHCV

Acts 20 in the BOHLNT

Acts 20 in the BOHNTLTAL

Acts 20 in the BOICB

Acts 20 in the BOILNTAP

Acts 20 in the BOITCV

Acts 20 in the BOKCV

Acts 20 in the BOKCV2

Acts 20 in the BOKHWOG

Acts 20 in the BOKSSV

Acts 20 in the BOLCB

Acts 20 in the BOLCB2

Acts 20 in the BOMCV

Acts 20 in the BONAV

Acts 20 in the BONCB

Acts 20 in the BONLT

Acts 20 in the BONUT2

Acts 20 in the BOPLNT

Acts 20 in the BOSCB

Acts 20 in the BOSNC

Acts 20 in the BOTLNT

Acts 20 in the BOVCB

Acts 20 in the BOYCB

Acts 20 in the BPBB

Acts 20 in the BPH

Acts 20 in the BSB

Acts 20 in the CCB

Acts 20 in the CUV

Acts 20 in the CUVS

Acts 20 in the DBT

Acts 20 in the DGDNT

Acts 20 in the DHNT

Acts 20 in the DNT

Acts 20 in the ELBE

Acts 20 in the EMTV

Acts 20 in the ESV

Acts 20 in the FBV

Acts 20 in the FEB

Acts 20 in the GGMNT

Acts 20 in the GNT

Acts 20 in the HARY

Acts 20 in the HNT

Acts 20 in the IRVA

Acts 20 in the IRVB

Acts 20 in the IRVG

Acts 20 in the IRVH

Acts 20 in the IRVK

Acts 20 in the IRVM

Acts 20 in the IRVM2

Acts 20 in the IRVO

Acts 20 in the IRVP

Acts 20 in the IRVT

Acts 20 in the IRVT2

Acts 20 in the IRVU

Acts 20 in the ISVN

Acts 20 in the JSNT

Acts 20 in the KAPI

Acts 20 in the KBT1ETNIK

Acts 20 in the KBV

Acts 20 in the KJV

Acts 20 in the KNFD

Acts 20 in the LBA

Acts 20 in the LBLA

Acts 20 in the LNT

Acts 20 in the LSV

Acts 20 in the MAAL

Acts 20 in the MBV

Acts 20 in the MBV2

Acts 20 in the MHNT

Acts 20 in the MKNFD

Acts 20 in the MNG

Acts 20 in the MNT

Acts 20 in the MNT2

Acts 20 in the MRS1T

Acts 20 in the NAA

Acts 20 in the NASB

Acts 20 in the NBLA

Acts 20 in the NBS

Acts 20 in the NBVTP

Acts 20 in the NET2

Acts 20 in the NIV11

Acts 20 in the NNT

Acts 20 in the NNT2

Acts 20 in the NNT3

Acts 20 in the PDDPT

Acts 20 in the PFNT

Acts 20 in the RMNT

Acts 20 in the SBIAS

Acts 20 in the SBIBS

Acts 20 in the SBIBS2

Acts 20 in the SBICS

Acts 20 in the SBIDS

Acts 20 in the SBIGS

Acts 20 in the SBIHS

Acts 20 in the SBIIS

Acts 20 in the SBIIS2

Acts 20 in the SBIIS3

Acts 20 in the SBIKS2

Acts 20 in the SBIMS

Acts 20 in the SBIOS

Acts 20 in the SBIPS

Acts 20 in the SBISS

Acts 20 in the SBITS

Acts 20 in the SBITS2

Acts 20 in the SBITS3

Acts 20 in the SBITS4

Acts 20 in the SBIUS

Acts 20 in the SBIVS

Acts 20 in the SBT

Acts 20 in the SBT1E

Acts 20 in the SCHL

Acts 20 in the SNT

Acts 20 in the SUSU

Acts 20 in the SUSU2

Acts 20 in the SYNO

Acts 20 in the TBIAOTANT

Acts 20 in the TBT1E

Acts 20 in the TBT1E2

Acts 20 in the TFTIP

Acts 20 in the TFTU

Acts 20 in the TGNTATF3T

Acts 20 in the THAI

Acts 20 in the TNFD

Acts 20 in the TNT

Acts 20 in the TNTIK

Acts 20 in the TNTIL

Acts 20 in the TNTIN

Acts 20 in the TNTIP

Acts 20 in the TNTIZ

Acts 20 in the TOMA

Acts 20 in the TTENT

Acts 20 in the UBG

Acts 20 in the UGV

Acts 20 in the UGV2

Acts 20 in the UGV3

Acts 20 in the VBL

Acts 20 in the VDCC

Acts 20 in the YALU

Acts 20 in the YAPE

Acts 20 in the YBVTP

Acts 20 in the ZBP