Acts 20 (SBIKS2)

1 ឥត្ថំ កលហេ និវ្ឫត្តេ សតិ បៅលះ ឝិឞ្យគណម៑ អាហូយ វិសជ៌នំ ប្រាប្យ មាកិទនិយាទេឝំ ប្រស្ថិតវាន៑។ 2 តេន ស្ថានេន គច្ឆន៑ តទ្ទេឝីយាន៑ ឝិឞ្យាន៑ ពហូបទិឝ្យ យូនានីយទេឝម៑ ឧបស្ថិតវាន៑។ 3 តត្រ មាសត្រយំ ស្ថិត្វា តស្មាត៑ សុរិយាទេឝំ យាតុម៑ ឧទ្យតះ, កិន្តុ យិហូទីយាស្តំ ហន្តុំ គុប្តា អតិឞ្ឋន៑ តស្មាត៑ ស បុនរបិ មាកិទនិយាមាគ៌េណ ប្រត្យាគន្តុំ មតិំ ក្ឫតវាន៑។ 4 ពិរយានគរីយសោបាត្រះ ថិឞលនីកីយារិស្តាក៌្ហសិកុន្ទៅ ទព៌្ពោនគរីយគាយតីមថិយៅ អាឝិយាទេឝីយតុខិកត្រផិមៅ ច តេន សាទ៌្ធំ អាឝិយាទេឝំ យាវទ៑ គតវន្តះ។ 5 ឯតេ សវ៌្វេ ៜគ្រសរាះ សន្តោ ៜស្មាន៑ អបេក្ឞ្យ ត្រោយានគរេ ស្ថិតវន្តះ។ 6 កិណ្វឝូន្យបូបោត្សវទិនេ ច គតេ សតិ វយំ ផិលិបីនគរាត៑ តោយបថេន គត្វា បញ្ចភិ រ្ទិនៃស្ត្រោយានគរម៑ ឧបស្ថាយ តត្រ សប្តទិនាន្យវាតិឞ្ឋាម។ 7 សប្តាហស្យ ប្រថមទិនេ បូបាន៑ ភំក្តុ ឝិឞ្យេឞុ មិលិតេឞុ បៅលះ បរទិនេ តស្មាត៑ ប្រស្ថាតុម៑ ឧទ្យតះ សន៑ តទហ្និ ប្រាយេណ ក្ឞបាយា យាមទ្វយំ យាវត៑ ឝិឞ្យេភ្យោ ធម៌្មកថាម៑ អកថយត៑។ 8 ឧបរិស្ថេ យស្មិន៑ ប្រកោឞ្ឋេ សភាំ ក្ឫត្វាសន៑ តត្រ ពហវះ ប្រទីបាះ ប្រាជ្វលន៑។ 9 ឧតុខនាមា កឝ្ចន យុវា ច វាតាយន ឧបវិឝន៑ ឃោរតរនិទ្រាគ្រស្តោ ៜភូត៑ តទា បៅលេន ពហុក្ឞណំ កថាយាំ ប្រចារិតាយាំ និទ្រាមគ្នះ ស តស្មាទ៑ ឧបរិស្ថត្ឫតីយប្រកោឞ្ឋាទ៑ អបតត៑, តតោ លោកាស្តំ ម្ឫតកល្បំ ធ្ឫត្វោទតោលយន៑។ 10 តតះ បៅលោៜវរុហ្យ តស្យ គាត្រេ បតិត្វា តំ ក្រោឌេ និធាយ កថិតវាន៑, យូយំ វ្យាកុលា មា ភូត នាយំ ប្រាណៃ រ្វិយុក្តះ។ 11 បឝ្ចាត៑ ស បុនឝ្ចោបរិ គត្វា បូបាន៑ ភំក្ត្វា ប្រភាតំ យាវត៑ កថោបកថនេ ក្ឫត្វា ប្រស្ថិតវាន៑។ 12 តេ ច តំ ជីវន្តំ យុវានំ គ្ឫហីត្វា គត្វា បរមាប្យាយិតា ជាតាះ។ 13 អនន្តរំ វយំ បោតេនាគ្រសរា ភូត្វាស្មនគរម៑ ឧត្តីយ៌្យ បៅលំ គ្រហីតុំ មតិម៑ អកុម៌្ម យតះ ស តត្រ បទ្ភ្យាំ វ្រជិតុំ មតិំ ក្ឫត្វេតិ និរូបិតវាន៑។ 14 តស្មាត៑ តត្រាស្មាភិះ សាទ៌្ធំ តស្មិន៑ មិលិតេ សតិ វយំ តំ នីត្វា មិតុលីន្យុបទ្វីបំ ប្រាប្តវន្តះ។ 15 តស្មាត៑ បោតំ មោចយិត្វា បរេៜហនិ ខីយោបទ្វីបស្យ សម្មុខំ លព្ធវន្តស្តស្មាទ៑ ឯកេនាហ្នា សាមោបទ្វីបំ គត្វា បោតំ លាគយិត្វា ត្រោគុល្លិយេ ស្ថិត្វា បរស្មិន៑ ទិវសេे មិលីតនគរម៑ ឧបាតិឞ្ឋាម។ 16 យតះ បៅល អាឝិយាទេឝេ កាលំ យាបយិតុម៑ នាភិលឞន៑ ឥផិឞនគរំ ត្យក្ត្វា យាតុំ មន្ត្រណាំ ស្ថិរីក្ឫតវាន៑; យស្មាទ៑ យទិ សាធ្យំ ភវតិ តហ៌ិ និស្តារោត្សវស្យ បញ្ចាឝត្តមទិនេ ស យិរូឝាលម្យុបស្ថាតុំ មតិំ ក្ឫតវាន៑។ 17 បៅលោ មិលីតាទ៑ ឥផិឞំ ប្រតិ លោកំ ប្រហិត្យ សមាជស្យ ប្រាចីនាន៑ អាហូយានីតវាន៑។ 18 តេឞុ តស្យ សមីបម៑ ឧបស្ថិតេឞុ ស តេភ្យ ឥមាំ កថាំ កថិតវាន៑, អហម៑ អាឝិយាទេឝេ ប្រថមាគមនម៑ អារភ្យាទ្យ យាវទ៑ យុឞ្មាកំ សន្និធៅ ស្ថិត្វា សវ៌្វសមយេ យថាចរិតវាន៑ តទ៑ យូយំ ជានីថ; 19 ផលតះ សវ៌្វថា នម្រមនាះ សន៑ ពហុឝ្រុបាតេន យិហុទីយានាម៑ កុមន្ត្រណាជាតនានាបរីក្ឞាភិះ ប្រភោះ សេវាមករវំ។ 20 កាមបិ ហិតកថាाំ ន គោបាយិតវាន៑ តាំ ប្រចាយ៌្យ សប្រកាឝំ គ្ឫហេ គ្ឫហេ សមុបទិឝ្យេឝ្វរំ ប្រតិ មនះ បរាវត៌្តនីយំ ប្រភៅ យីឝុខ្រីឞ្ដេ វិឝ្វសនីយំ 21 យិហូទីយានាម៑ អន្យទេឝីយលោកានាញ្ច សមីប ឯតាទ្ឫឝំ សាក្ឞ្យំ ទទាមិ។ 22 បឝ្យត សាម្ប្រតម៑ អាត្មនាក្ឫឞ្ដះ សន៑ យិរូឝាលម្នគរេ យាត្រាំ ករោមិ, តត្រ មាម្ប្រតិ យទ្យទ៑ ឃដិឞ្យតេ តាន្យហំ ន ជានាមិ; 23 កិន្តុ មយា ពន្ធនំ ក្លេឝឝ្ច ភោក្តវ្យ ឥតិ បវិត្រ អាត្មា នគរេ នគរេ ប្រមាណំ ទទាតិ។ 24 តថាបិ តំ ក្លេឝមហំ ត្ឫណាយ ន មន្យេ; ឦឝ្វរស្យានុគ្រហវិឞយកស្យ សុសំវាទស្យ ប្រមាណំ ទាតុំ, ប្រភោ រ្យីឝោះ សកាឝាទ យស្យាះ សេវាយាះ ភារំ ប្រាប្នវំ តាំ សេវាំ សាធយិតុំ សានន្ទំ ស្វមាគ៌ំ សមាបយិតុुញ្ច និជប្រាណានបិ ប្រិយាន៑ ន មន្យេ។ 25 អធុនា បឝ្យត យេឞាំ សមីបេៜហម៑ ឦឝ្វរីយរាជ្យស្យ សុសំវាទំ ប្រចាយ៌្យ ភ្រមណំ ក្ឫតវាន៑ ឯតាទ្ឫឝា យូយំ មម វទនំ បុន រ្ទ្រឞ្ដុំ ន ប្រាប្ស្យថ ឯតទប្យហំ ជានាមិ។ 26 យុឞ្មភ្យម៑ អហម៑ ឦឝ្វរស្យ សវ៌្វាន៑ អាទេឝាន៑ ប្រកាឝយិតុំ ន ន្យវត៌្តេ។ 27 អហំ សវ៌្វេឞាំ លោកានាំ រក្តបាតទោឞាទ៑ យន្និទ៌ោឞ អាសេ តស្យាទ្យ យុឞ្មាន៑ សាក្ឞិណះ ករោមិ។ 28 យូយំ ស្វេឞុ តថា យស្យ វ្រជស្យាធ្យក្ឞន៑ អាត្មា យុឞ្មាន៑ វិធាយ ន្យយុង្ក្ត តត្សវ៌្វស្មិន៑ សាវធានា ភវត, យ សមាជញ្ច ប្រភុ រ្និជរក្តមូល្យេន ក្រីតវាន តម៑ អវត, 29 យតោ មយា គមនេ ក្ឫតឯវ ទុជ៌យា វ្ឫកា យុឞ្មាកំ មធ្យំ ប្រវិឝ្យ វ្រជំ ប្រតិ និទ៌យតាម៑ អាចរិឞ្យន្តិ, 30 យុឞ្មាកមេវ មធ្យាទបិ លោកា ឧត្ថាយ ឝិឞ្យគណម៑ អបហន្តុំ វិបរីតម៑ ឧបទេក្ឞ្យន្តីត្យហំ ជានាមិ។ 31 ឥតិ ហេតោ រ្យូយំ សចៃតន្យាះ សន្តស្តិឞ្ដត, អហញ្ច សាឝ្រុបាតះ សន៑ វត្សរត្រយំ យាវទ៑ ទិវានិឝំ ប្រតិជនំ ពោធយិតុំ ន ន្យវត៌្តេ តទបិ ស្មរត។ 32 ឥទានីំ ហេ ភ្រាតរោ យុឞ្មាកំ និឞ្ឋាំ ជនយិតុំ បវិត្រីក្ឫតលោកានាំ មធ្យេៜធិការញ្ច ទាតុំ សមត៌្ហោ យ ឦឝ្វរស្តស្យានុគ្រហស្យ យោ វាទឝ្ច តយោរុភយោ រ្យុឞ្មាន៑ សមាប៌យម៑។ 33 កស្យាបិ ស្វណ៌ំ រូប្យំ វស្ត្រំ វា ប្រតិ មយា លោភោ ន ក្ឫតះ។ 34 កិន្តុ មម មត្សហចរលោកានាញ្ចាវឝ្យកវ្យយាយ មទីយមិទំ ករទ្វយម៑ អឝ្រាម្យទ៑ ឯតទ៑ យូយំ ជានីថ។ 35 អនេន ប្រការេណ គ្រហណទ៑ ទានំ ភទ្រមិតិ យទ្វាក្យំ ប្រភុ រ្យីឝុះ កថិតវាន៑ តត៑ ស្មត៌្តុំ ទរិទ្រលោកានាមុបការាត៌្ហំ ឝ្រមំ កត៌្តុញ្ច យុឞ្មាកម៑ ឧចិតម៑ ឯតត្សវ៌្វំ យុឞ្មានហម៑ ឧបទិឞ្ដវាន៑។ 36 ឯតាំ កថាំ កថយិត្វា ស ជានុនី បាតយិត្វា សវ៌ៃះ សហ ប្រាត៌្ហយត។ 37 តេន តេ ក្រន្ទ្រន្តះ 38 បុន រ្មម មុខំ ន ទ្រក្ឞ្យថ វិឝេឞត ឯឞា យា កថា តេនាកថិ តត្ការណាត៑ ឝោកំ វិលាបញ្ច ក្ឫត្វា កណ្ឋំ ធ្ឫត្វា ចុម្ពិតវន្តះ។ បឝ្ចាត៑ តេ តំ បោតំ នីតវន្តះ។

In Other Versions

Acts 20 in the ANGEFD

Acts 20 in the ANTPNG2D

Acts 20 in the AS21

Acts 20 in the BAGH

Acts 20 in the BBPNG

Acts 20 in the BBT1E

Acts 20 in the BDS

Acts 20 in the BEV

Acts 20 in the BHAD

Acts 20 in the BIB

Acts 20 in the BLPT

Acts 20 in the BNT

Acts 20 in the BNTABOOT

Acts 20 in the BNTLV

Acts 20 in the BOATCB

Acts 20 in the BOATCB2

Acts 20 in the BOBCV

Acts 20 in the BOCNT

Acts 20 in the BOECS

Acts 20 in the BOGWICC

Acts 20 in the BOHCB

Acts 20 in the BOHCV

Acts 20 in the BOHLNT

Acts 20 in the BOHNTLTAL

Acts 20 in the BOICB

Acts 20 in the BOILNTAP

Acts 20 in the BOITCV

Acts 20 in the BOKCV

Acts 20 in the BOKCV2

Acts 20 in the BOKHWOG

Acts 20 in the BOKSSV

Acts 20 in the BOLCB

Acts 20 in the BOLCB2

Acts 20 in the BOMCV

Acts 20 in the BONAV

Acts 20 in the BONCB

Acts 20 in the BONLT

Acts 20 in the BONUT2

Acts 20 in the BOPLNT

Acts 20 in the BOSCB

Acts 20 in the BOSNC

Acts 20 in the BOTLNT

Acts 20 in the BOVCB

Acts 20 in the BOYCB

Acts 20 in the BPBB

Acts 20 in the BPH

Acts 20 in the BSB

Acts 20 in the CCB

Acts 20 in the CUV

Acts 20 in the CUVS

Acts 20 in the DBT

Acts 20 in the DGDNT

Acts 20 in the DHNT

Acts 20 in the DNT

Acts 20 in the ELBE

Acts 20 in the EMTV

Acts 20 in the ESV

Acts 20 in the FBV

Acts 20 in the FEB

Acts 20 in the GGMNT

Acts 20 in the GNT

Acts 20 in the HARY

Acts 20 in the HNT

Acts 20 in the IRVA

Acts 20 in the IRVB

Acts 20 in the IRVG

Acts 20 in the IRVH

Acts 20 in the IRVK

Acts 20 in the IRVM

Acts 20 in the IRVM2

Acts 20 in the IRVO

Acts 20 in the IRVP

Acts 20 in the IRVT

Acts 20 in the IRVT2

Acts 20 in the IRVU

Acts 20 in the ISVN

Acts 20 in the JSNT

Acts 20 in the KAPI

Acts 20 in the KBT1ETNIK

Acts 20 in the KBV

Acts 20 in the KJV

Acts 20 in the KNFD

Acts 20 in the LBA

Acts 20 in the LBLA

Acts 20 in the LNT

Acts 20 in the LSV

Acts 20 in the MAAL

Acts 20 in the MBV

Acts 20 in the MBV2

Acts 20 in the MHNT

Acts 20 in the MKNFD

Acts 20 in the MNG

Acts 20 in the MNT

Acts 20 in the MNT2

Acts 20 in the MRS1T

Acts 20 in the NAA

Acts 20 in the NASB

Acts 20 in the NBLA

Acts 20 in the NBS

Acts 20 in the NBVTP

Acts 20 in the NET2

Acts 20 in the NIV11

Acts 20 in the NNT

Acts 20 in the NNT2

Acts 20 in the NNT3

Acts 20 in the PDDPT

Acts 20 in the PFNT

Acts 20 in the RMNT

Acts 20 in the SBIAS

Acts 20 in the SBIBS

Acts 20 in the SBIBS2

Acts 20 in the SBICS

Acts 20 in the SBIDS

Acts 20 in the SBIGS

Acts 20 in the SBIHS

Acts 20 in the SBIIS

Acts 20 in the SBIIS2

Acts 20 in the SBIIS3

Acts 20 in the SBIKS

Acts 20 in the SBIMS

Acts 20 in the SBIOS

Acts 20 in the SBIPS

Acts 20 in the SBISS

Acts 20 in the SBITS

Acts 20 in the SBITS2

Acts 20 in the SBITS3

Acts 20 in the SBITS4

Acts 20 in the SBIUS

Acts 20 in the SBIVS

Acts 20 in the SBT

Acts 20 in the SBT1E

Acts 20 in the SCHL

Acts 20 in the SNT

Acts 20 in the SUSU

Acts 20 in the SUSU2

Acts 20 in the SYNO

Acts 20 in the TBIAOTANT

Acts 20 in the TBT1E

Acts 20 in the TBT1E2

Acts 20 in the TFTIP

Acts 20 in the TFTU

Acts 20 in the TGNTATF3T

Acts 20 in the THAI

Acts 20 in the TNFD

Acts 20 in the TNT

Acts 20 in the TNTIK

Acts 20 in the TNTIL

Acts 20 in the TNTIN

Acts 20 in the TNTIP

Acts 20 in the TNTIZ

Acts 20 in the TOMA

Acts 20 in the TTENT

Acts 20 in the UBG

Acts 20 in the UGV

Acts 20 in the UGV2

Acts 20 in the UGV3

Acts 20 in the VBL

Acts 20 in the VDCC

Acts 20 in the YALU

Acts 20 in the YAPE

Acts 20 in the YBVTP

Acts 20 in the ZBP