Acts 20 (SBITS)

1 இத்த²ம்ʼ கலஹே நிவ்ருʼத்தே ஸதி பௌல​: ஸி²ஷ்யக³ணம் ஆஹூய விஸர்ஜநம்ʼ ப்ராப்ய மாகித³நியாதே³ஸ²ம்ʼ ப்ரஸ்தி²தவாந்| 2 தேந ஸ்தா²நேந க³ச்ச²ந் தத்³தே³ஸீ²யாந் ஸி²ஷ்யாந் ப³ஹூபதி³ஸ்²ய யூநாநீயதே³ஸ²ம் உபஸ்தி²தவாந்| 3 தத்ர மாஸத்ரயம்ʼ ஸ்தி²த்வா தஸ்மாத் ஸுரியாதே³ஸ²ம்ʼ யாதும் உத்³யத​:, கிந்து யிஹூதீ³யாஸ்தம்ʼ ஹந்தும்ʼ கு³ப்தா அதிஷ்ட²ந் தஸ்மாத் ஸ புநரபி மாகித³நியாமார்கே³ண ப்ரத்யாக³ந்தும்ʼ மதிம்ʼ க்ருʼதவாந்| 4 பி³ரயாநக³ரீயஸோபாத்ர​: தி²ஷலநீகீயாரிஸ்தார்க²ஸிகுந்தௌ³ த³ர்ப்³போ³நக³ரீயகா³யதீமதி²யௌ ஆஸி²யாதே³ஸீ²யதுகி²கத்ரபி²மௌ ச தேந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஆஸி²யாதே³ஸ²ம்ʼ யாவத்³ க³தவந்த​:| 5 ஏதே ஸர்வ்வே (அ)க்³ரஸரா​: ஸந்தோ (அ)ஸ்மாந் அபேக்ஷ்ய த்ரோயாநக³ரே ஸ்தி²தவந்த​:| 6 கிண்வஸூ²ந்யபூபோத்ஸவதி³நே ச க³தே ஸதி வயம்ʼ பி²லிபீநக³ராத் தோயபதே²ந க³த்வா பஞ்சபி⁴ ர்தி³நைஸ்த்ரோயாநக³ரம் உபஸ்தா²ய தத்ர ஸப்ததி³நாந்யவாதிஷ்டா²ம| 7 ஸப்தாஹஸ்ய ப்ரத²மதி³நே பூபாந் ப⁴ம்ʼக்து ஸி²ஷ்யேஷு மிலிதேஷு பௌல​: பரதி³நே தஸ்மாத் ப்ரஸ்தா²தும் உத்³யத​: ஸந் தத³ஹ்நி ப்ராயேண க்ஷபாயா யாமத்³வயம்ʼ யாவத் ஸி²ஷ்யேப்⁴யோ த⁴ர்ம்மகதா²ம் அகத²யத்| 8 உபரிஸ்தே² யஸ்மிந் ப்ரகோஷ்டே² ஸபா⁴ம்ʼ க்ருʼத்வாஸந் தத்ர ப³ஹவ​: ப்ரதீ³பா​: ப்ராஜ்வலந்| 9 உதுக²நாமா கஸ்²சந யுவா ச வாதாயந உபவிஸ²ந் கோ⁴ரதரநித்³ராக்³ரஸ்தோ (அ)பூ⁴த் ததா³ பௌலேந ப³ஹுக்ஷணம்ʼ கதா²யாம்ʼ ப்ரசாரிதாயாம்ʼ நித்³ராமக்³ந​: ஸ தஸ்மாத்³ உபரிஸ்த²த்ருʼதீயப்ரகோஷ்டா²த்³ அபதத், ததோ லோகாஸ்தம்ʼ ம்ருʼதகல்பம்ʼ த்⁴ருʼத்வோத³தோலயந்| 10 தத​: பௌலோ(அ)வருஹ்ய தஸ்ய கா³த்ரே பதித்வா தம்ʼ க்ரோடே³ நிதா⁴ய கதி²தவாந், யூயம்ʼ வ்யாகுலா மா பூ⁴த நாயம்ʼ ப்ராணை ர்வியுக்த​:| 11 பஸ்²சாத் ஸ புநஸ்²சோபரி க³த்வா பூபாந் ப⁴ம்ʼக்த்வா ப்ரபா⁴தம்ʼ யாவத் கதோ²பகத²நே க்ருʼத்வா ப்ரஸ்தி²தவாந்| 12 தே ச தம்ʼ ஜீவந்தம்ʼ யுவாநம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா க³த்வா பரமாப்யாயிதா ஜாதா​:| 13 அநந்தரம்ʼ வயம்ʼ போதேநாக்³ரஸரா பூ⁴த்வாஸ்மநக³ரம் உத்தீர்ய்ய பௌலம்ʼ க்³ரஹீதும்ʼ மதிம் அகுர்ம்ம யத​: ஸ தத்ர பத்³ப்⁴யாம்ʼ வ்ரஜிதும்ʼ மதிம்ʼ க்ருʼத்வேதி நிரூபிதவாந்| 14 தஸ்மாத் தத்ராஸ்மாபி⁴​: ஸார்த்³த⁴ம்ʼ தஸ்மிந் மிலிதே ஸதி வயம்ʼ தம்ʼ நீத்வா மிதுலீந்யுபத்³வீபம்ʼ ப்ராப்தவந்த​:| 15 தஸ்மாத் போதம்ʼ மோசயித்வா பரே(அ)ஹநி கீ²யோபத்³வீபஸ்ய ஸம்முக²ம்ʼ லப்³த⁴வந்தஸ்தஸ்மாத்³ ஏகேநாஹ்நா ஸாமோபத்³வீபம்ʼ க³த்வா போதம்ʼ லாக³யித்வா த்ரோகு³ல்லியே ஸ்தி²த்வா பரஸ்மிந் தி³வஸேे மிலீதநக³ரம் உபாதிஷ்டா²ம| 16 யத​: பௌல ஆஸி²யாதே³ஸே² காலம்ʼ யாபயிதும் நாபி⁴லஷந் இபி²ஷநக³ரம்ʼ த்யக்த்வா யாதும்ʼ மந்த்ரணாம்ʼ ஸ்தி²ரீக்ருʼதவாந்; யஸ்மாத்³ யதி³ ஸாத்⁴யம்ʼ ப⁴வதி தர்ஹி நிஸ்தாரோத்ஸவஸ்ய பஞ்சாஸ²த்தமதி³நே ஸ யிரூஸா²லம்யுபஸ்தா²தும்ʼ மதிம்ʼ க்ருʼதவாந்| 17 பௌலோ மிலீதாத்³ இபி²ஷம்ʼ ப்ரதி லோகம்ʼ ப்ரஹித்ய ஸமாஜஸ்ய ப்ராசீநாந் ஆஹூயாநீதவாந்| 18 தேஷு தஸ்ய ஸமீபம் உபஸ்தி²தேஷு ஸ தேப்⁴ய இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ கதி²தவாந், அஹம் ஆஸி²யாதே³ஸே² ப்ரத²மாக³மநம் ஆரப்⁴யாத்³ய யாவத்³ யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்நிதௌ⁴ ஸ்தி²த்வா ஸர்வ்வஸமயே யதா²சரிதவாந் தத்³ யூயம்ʼ ஜாநீத²; 19 ப²லத​: ஸர்வ்வதா² நம்ரமநா​: ஸந் ப³ஹுஸ்²ருபாதேந யிஹுதீ³யாநாம் குமந்த்ரணாஜாதநாநாபரீக்ஷாபி⁴​: ப்ரபோ⁴​: ஸேவாமகரவம்ʼ| 20 காமபி ஹிதகதா²ाம்ʼ ந கோ³பாயிதவாந் தாம்ʼ ப்ரசார்ய்ய ஸப்ரகாஸ²ம்ʼ க்³ருʼஹே க்³ருʼஹே ஸமுபதி³ஸ்²யேஸ்²வரம்ʼ ப்ரதி மந​: பராவர்த்தநீயம்ʼ ப்ரபௌ⁴ யீஸு²க்²ரீஷ்டே விஸ்²வஸநீயம்ʼ 21 யிஹூதீ³யாநாம் அந்யதே³ஸீ²யலோகாநாஞ்ச ஸமீப ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ஸாக்ஷ்யம்ʼ த³தா³மி| 22 பஸ்²யத ஸாம்ப்ரதம் ஆத்மநாக்ருʼஷ்ட​: ஸந் யிரூஸா²லம்நக³ரே யாத்ராம்ʼ கரோமி, தத்ர மாம்ப்ரதி யத்³யத்³ க⁴டிஷ்யதே தாந்யஹம்ʼ ந ஜாநாமி; 23 கிந்து மயா ப³ந்த⁴நம்ʼ க்லேஸ²ஸ்²ச போ⁴க்தவ்ய இதி பவித்ர ஆத்மா நக³ரே நக³ரே ப்ரமாணம்ʼ த³தா³தி| 24 ததா²பி தம்ʼ க்லேஸ²மஹம்ʼ த்ருʼணாய ந மந்யே; ஈஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹவிஷயகஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய ப்ரமாணம்ʼ தா³தும்ʼ, ப்ரபோ⁴ ர்யீஸோ²​: ஸகாஸா²த³ யஸ்யா​: ஸேவாயா​: பா⁴ரம்ʼ ப்ராப்நவம்ʼ தாம்ʼ ஸேவாம்ʼ ஸாத⁴யிதும்ʼ ஸாநந்த³ம்ʼ ஸ்வமார்க³ம்ʼ ஸமாபயிதுुஞ்ச நிஜப்ராணாநபி ப்ரியாந் ந மந்யே| 25 அது⁴நா பஸ்²யத யேஷாம்ʼ ஸமீபே(அ)ஹம் ஈஸ்²வரீயராஜ்யஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசார்ய்ய ப்⁴ரமணம்ʼ க்ருʼதவாந் ஏதாத்³ருʼஸா² யூயம்ʼ மம வத³நம்ʼ புந ர்த்³ரஷ்டும்ʼ ந ப்ராப்ஸ்யத² ஏதத³ப்யஹம்ʼ ஜாநாமி| 26 யுஷ்மப்⁴யம் அஹம் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸர்வ்வாந் ஆதே³ஸா²ந் ப்ரகாஸ²யிதும்ʼ ந ந்யவர்த்தே| 27 அஹம்ʼ ஸர்வ்வேஷாம்ʼ லோகாநாம்ʼ ரக்தபாததோ³ஷாத்³ யந்நிர்தோ³ஷ ஆஸே தஸ்யாத்³ய யுஷ்மாந் ஸாக்ஷிண​: கரோமி| 28 யூயம்ʼ ஸ்வேஷு ததா² யஸ்ய வ்ரஜஸ்யாத்⁴யக்ஷந் ஆத்மா யுஷ்மாந் விதா⁴ய ந்யயுங்க்த தத்ஸர்வ்வஸ்மிந் ஸாவதா⁴நா ப⁴வத, ய ஸமாஜஞ்ச ப்ரபு⁴ ர்நிஜரக்தமூல்யேந க்ரீதவாந தம் அவத, 29 யதோ மயா க³மநே க்ருʼதஏவ து³ர்ஜயா வ்ருʼகா யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴யம்ʼ ப்ரவிஸ்²ய வ்ரஜம்ʼ ப்ரதி நிர்த³யதாம் ஆசரிஷ்யந்தி, 30 யுஷ்மாகமேவ மத்⁴யாத³பி லோகா உத்தா²ய ஸி²ஷ்யக³ணம் அபஹந்தும்ʼ விபரீதம் உபதே³க்ஷ்யந்தீத்யஹம்ʼ ஜாநாமி| 31 இதி ஹேதோ ர்யூயம்ʼ ஸசைதந்யா​: ஸந்தஸ்திஷ்டத, அஹஞ்ச ஸாஸ்²ருபாத​: ஸந் வத்ஸரத்ரயம்ʼ யாவத்³ தி³வாநிஸ²ம்ʼ ப்ரதிஜநம்ʼ போ³த⁴யிதும்ʼ ந ந்யவர்த்தே தத³பி ஸ்மரத| 32 இதா³நீம்ʼ ஹே ப்⁴ராதரோ யுஷ்மாகம்ʼ நிஷ்டா²ம்ʼ ஜநயிதும்ʼ பவித்ரீக்ருʼதலோகாநாம்ʼ மத்⁴யே(அ)தி⁴காரஞ்ச தா³தும்ʼ ஸமர்தோ² ய ஈஸ்²வரஸ்தஸ்யாநுக்³ரஹஸ்ய யோ வாத³ஸ்²ச தயோருப⁴யோ ர்யுஷ்மாந் ஸமார்பயம்| 33 கஸ்யாபி ஸ்வர்ணம்ʼ ரூப்யம்ʼ வஸ்த்ரம்ʼ வா ப்ரதி மயா லோபோ⁴ ந க்ருʼத​:| 34 கிந்து மம மத்ஸஹசரலோகாநாஞ்சாவஸ்²யகவ்யயாய மதீ³யமித³ம்ʼ கரத்³வயம் அஸ்²ராம்யத்³ ஏதத்³ யூயம்ʼ ஜாநீத²| 35 அநேந ப்ரகாரேண க்³ரஹணத்³ தா³நம்ʼ ப⁴த்³ரமிதி யத்³வாக்யம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²​: கதி²தவாந் தத் ஸ்மர்த்தும்ʼ த³ரித்³ரலோகாநாமுபகாரார்த²ம்ʼ ஸ்²ரமம்ʼ கர்த்துஞ்ச யுஷ்மாகம் உசிதம் ஏதத்ஸர்வ்வம்ʼ யுஷ்மாநஹம் உபதி³ஷ்டவாந்| 36 ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யித்வா ஸ ஜாநுநீ பாதயித்வா ஸர்வை​: ஸஹ ப்ரார்த²யத| 37 தேந தே க்ரந்த்³ரந்த​: 38 புந ர்மம முக²ம்ʼ ந த்³ரக்ஷ்யத² விஸே²ஷத ஏஷா யா கதா² தேநாகதி² தத்காரணாத் ஸோ²கம்ʼ விலாபஞ்ச க்ருʼத்வா கண்ட²ம்ʼ த்⁴ருʼத்வா சும்பி³தவந்த​:| பஸ்²சாத் தே தம்ʼ போதம்ʼ நீதவந்த​:|

In Other Versions

Acts 20 in the ANGEFD

Acts 20 in the ANTPNG2D

Acts 20 in the AS21

Acts 20 in the BAGH

Acts 20 in the BBPNG

Acts 20 in the BBT1E

Acts 20 in the BDS

Acts 20 in the BEV

Acts 20 in the BHAD

Acts 20 in the BIB

Acts 20 in the BLPT

Acts 20 in the BNT

Acts 20 in the BNTABOOT

Acts 20 in the BNTLV

Acts 20 in the BOATCB

Acts 20 in the BOATCB2

Acts 20 in the BOBCV

Acts 20 in the BOCNT

Acts 20 in the BOECS

Acts 20 in the BOGWICC

Acts 20 in the BOHCB

Acts 20 in the BOHCV

Acts 20 in the BOHLNT

Acts 20 in the BOHNTLTAL

Acts 20 in the BOICB

Acts 20 in the BOILNTAP

Acts 20 in the BOITCV

Acts 20 in the BOKCV

Acts 20 in the BOKCV2

Acts 20 in the BOKHWOG

Acts 20 in the BOKSSV

Acts 20 in the BOLCB

Acts 20 in the BOLCB2

Acts 20 in the BOMCV

Acts 20 in the BONAV

Acts 20 in the BONCB

Acts 20 in the BONLT

Acts 20 in the BONUT2

Acts 20 in the BOPLNT

Acts 20 in the BOSCB

Acts 20 in the BOSNC

Acts 20 in the BOTLNT

Acts 20 in the BOVCB

Acts 20 in the BOYCB

Acts 20 in the BPBB

Acts 20 in the BPH

Acts 20 in the BSB

Acts 20 in the CCB

Acts 20 in the CUV

Acts 20 in the CUVS

Acts 20 in the DBT

Acts 20 in the DGDNT

Acts 20 in the DHNT

Acts 20 in the DNT

Acts 20 in the ELBE

Acts 20 in the EMTV

Acts 20 in the ESV

Acts 20 in the FBV

Acts 20 in the FEB

Acts 20 in the GGMNT

Acts 20 in the GNT

Acts 20 in the HARY

Acts 20 in the HNT

Acts 20 in the IRVA

Acts 20 in the IRVB

Acts 20 in the IRVG

Acts 20 in the IRVH

Acts 20 in the IRVK

Acts 20 in the IRVM

Acts 20 in the IRVM2

Acts 20 in the IRVO

Acts 20 in the IRVP

Acts 20 in the IRVT

Acts 20 in the IRVT2

Acts 20 in the IRVU

Acts 20 in the ISVN

Acts 20 in the JSNT

Acts 20 in the KAPI

Acts 20 in the KBT1ETNIK

Acts 20 in the KBV

Acts 20 in the KJV

Acts 20 in the KNFD

Acts 20 in the LBA

Acts 20 in the LBLA

Acts 20 in the LNT

Acts 20 in the LSV

Acts 20 in the MAAL

Acts 20 in the MBV

Acts 20 in the MBV2

Acts 20 in the MHNT

Acts 20 in the MKNFD

Acts 20 in the MNG

Acts 20 in the MNT

Acts 20 in the MNT2

Acts 20 in the MRS1T

Acts 20 in the NAA

Acts 20 in the NASB

Acts 20 in the NBLA

Acts 20 in the NBS

Acts 20 in the NBVTP

Acts 20 in the NET2

Acts 20 in the NIV11

Acts 20 in the NNT

Acts 20 in the NNT2

Acts 20 in the NNT3

Acts 20 in the PDDPT

Acts 20 in the PFNT

Acts 20 in the RMNT

Acts 20 in the SBIAS

Acts 20 in the SBIBS

Acts 20 in the SBIBS2

Acts 20 in the SBICS

Acts 20 in the SBIDS

Acts 20 in the SBIGS

Acts 20 in the SBIHS

Acts 20 in the SBIIS

Acts 20 in the SBIIS2

Acts 20 in the SBIIS3

Acts 20 in the SBIKS

Acts 20 in the SBIKS2

Acts 20 in the SBIMS

Acts 20 in the SBIOS

Acts 20 in the SBIPS

Acts 20 in the SBISS

Acts 20 in the SBITS2

Acts 20 in the SBITS3

Acts 20 in the SBITS4

Acts 20 in the SBIUS

Acts 20 in the SBIVS

Acts 20 in the SBT

Acts 20 in the SBT1E

Acts 20 in the SCHL

Acts 20 in the SNT

Acts 20 in the SUSU

Acts 20 in the SUSU2

Acts 20 in the SYNO

Acts 20 in the TBIAOTANT

Acts 20 in the TBT1E

Acts 20 in the TBT1E2

Acts 20 in the TFTIP

Acts 20 in the TFTU

Acts 20 in the TGNTATF3T

Acts 20 in the THAI

Acts 20 in the TNFD

Acts 20 in the TNT

Acts 20 in the TNTIK

Acts 20 in the TNTIL

Acts 20 in the TNTIN

Acts 20 in the TNTIP

Acts 20 in the TNTIZ

Acts 20 in the TOMA

Acts 20 in the TTENT

Acts 20 in the UBG

Acts 20 in the UGV

Acts 20 in the UGV2

Acts 20 in the UGV3

Acts 20 in the VBL

Acts 20 in the VDCC

Acts 20 in the YALU

Acts 20 in the YAPE

Acts 20 in the YBVTP

Acts 20 in the ZBP