John 20 (BONCB)

1 Ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala lweviki, kulokhu kusemnyama, uMariya Magadalini waya ethuneni wafumana ukuthi ilitshe laselisusiwe emlonyeni wethuna. 2 Ngakho wafika egijima kuSimoni Phethro elomunye umfundi, lowo uJesu ayemthanda, wathi, “Sebeyithethe iNkosi ethuneni, kodwa kasazi ukuthi bayise ngaphi!” 3 Yikho uPhethro lalowomfundi omunye baqonda ethuneni. 4 Bobabili babegijima, kodwa lowo omunye umfundi wamtshiya uPhethro wayafika kuqala ethuneni. 5 Wakhothama walunguza phakathi wabona amaqhele elineni ekhonapho, kodwa kangenanga. 6 Khonokho uSimoni Phethro owayengemuva kwakhe wafika wangena ethuneni. Wawabona amaqhele elineni ethe qekele khonapho, 7 kanye lelembu lokungcwaba elalithandele ikhanda likaJesu. Ilembu lelo laseligoqiwe lodwa lingekho kwawelineni. 8 Ekucineni lowo omunye umfundi owayefike kuqala ethuneni laye wangena. Wabona, wakholwa. 9 (Babelokhu bengezwisisi emibhalweni ukuthi uJesu wayemele avuke kwabafileyo.) 10 Abafundi basebebuyela emizini yabo. 11 Kodwa uMariya wasala emi ngaphandle kwethuna ekhala. Wathi elokhu ekhala wakhothama walunguza ethuneni 12 wabona izingilosi ezimbili zigqoke okumhlophe zihlezi lapho isidumbu sikaJesu sasikade sikhona, enye ngasemakhanda, enye ngasezinyaweni. 13 Zambuza zathi, “Mama, ukhalelani na?”Wathi, “Bayisusile iNkosi yami, kangazi ukuthi bayibeke ngaphi.” 14 Wasephenduka wabona uJesu emi khonapho, kodwa kananzelelanga ukuthi kwakunguJesu. 15 Wathi, “Mama, ukhalelani na? Ufuna ubani na?”UMariya wayesithi kumbe ngumlimi, wasesithi, “Nkosi, nxa kunguwe omthetheyo, ngitshela ukuthi umbeke ngaphi ukuze ngiyemthatha.” 16 UJesu wathi, “Mariya.”Waphendukela kuye wamemeza ngesiHebheru wathi, “Rabhoni!” (okutsho ukuthi “Mfundisi”). 17 UJesu wathi, “Ungangibambi, ngoba kangikabuyeli kuBaba. Kodwa hamba kubafowethu ubatshele uthi, ‘Sengibuyela kuBaba njalo uYihlo, kuNkulunkulu wami, uNkulunkulu wenu.’ ” 18 UMariya Magadalini waya kubafundi elombiko othi, “ngiyibonile iNkosi!” Njalo wabatshela ukuthi wayekutshilo lokhu kuye. 19 Kusihlwa ngalolosuku lokuqala lweviki, abafundi babendawonye behluthulele iminyango ngoba besesaba amaJuda, uJesu wafika wema phakathi kwabo wathi, “Ukuthula kakube kini!” 20 Esekutshilo lokhu wabatshengisa izandla zakhe lohlangothi lwakhe. Abafundi bathaba kakhulu beyibona iNkosi. 21 UJesu waphinda wathi, “Ukuthula kakube kini! Njengoba uBaba engithumile, lami ngiyalithuma.” 22 Esitsho lokho wabaphefumulela wathi, “Yamukelani uMoya oNgcwele. 23 Nxa lithethelela loba ngubani izono zakhe, zizathethelelwa lezenu, kodwa nxa lingathetheleli ezabanye kazisoze zithethelelwe lezenu.” 24 UThomasi (othiwa nguDidimasi), omunye wabalitshumi lambili, wayengekho kwabanye abafundi uJesu aze afike. 25 Kwathi lapho abanye abafundi bemtshela bathi “sesiyibonile iNkosi,” wathandabuza wathi, “Ngaphandle kokuthi ngibone amanxeba ezipikili ezandleni zakhe ngibeke umunwe wami emanxebeni ezipikili, ngifake isandla sami ehlangothini lwakhe, kangisoze ngikholwe.” 26 Sekudlule iviki abafundi bakhe babesendlini njalo, loThomasi elabo. Njengoba iminyango yayihluthulelwe uJesu wafika wema phakathi kwabo wathi, “Ukuthula kakube kini!” 27 Wasesithi kuThomasi, “Faka umunwe wakho lapha; bona izandla zami. Yelula isandla sakho usibeke ehlangothini lwami. Yekela ukuthandabuza ukholwe.” 28 UThomasi wathi kuye, “Nkosi yami, Nkulunkulu wami!” 29 UJesu wasemtshela wathi, “Usukholiwe ngoba usungibonile; babusisiwe labo abathi bengabonanga, kodwa sebekholiwe.” 30 UJesu wenza eminye imimangaliso eminengi abafundi bakhe bekhangele, kodwa engabhalwanga kule incwadi. 31 Kodwa le ibhaliwe ukuze likholwe ukuthi uJesu unguKhristu, iNdodana kaNkulunkulu, njalo ukuze kuthi ngokukholwa libe lokuphila ngebizo lakhe.

In Other Versions

John 20 in the ANGEFD

John 20 in the ANTPNG2D

John 20 in the AS21

John 20 in the BAGH

John 20 in the BBPNG

John 20 in the BBT1E

John 20 in the BDS

John 20 in the BEV

John 20 in the BHAD

John 20 in the BIB

John 20 in the BLPT

John 20 in the BNT

John 20 in the BNTABOOT

John 20 in the BNTLV

John 20 in the BOATCB

John 20 in the BOATCB2

John 20 in the BOBCV

John 20 in the BOCNT

John 20 in the BOECS

John 20 in the BOGWICC

John 20 in the BOHCB

John 20 in the BOHCV

John 20 in the BOHLNT

John 20 in the BOHNTLTAL

John 20 in the BOICB

John 20 in the BOILNTAP

John 20 in the BOITCV

John 20 in the BOKCV

John 20 in the BOKCV2

John 20 in the BOKHWOG

John 20 in the BOKSSV

John 20 in the BOLCB

John 20 in the BOLCB2

John 20 in the BOMCV

John 20 in the BONAV

John 20 in the BONLT

John 20 in the BONUT2

John 20 in the BOPLNT

John 20 in the BOSCB

John 20 in the BOSNC

John 20 in the BOTLNT

John 20 in the BOVCB

John 20 in the BOYCB

John 20 in the BPBB

John 20 in the BPH

John 20 in the BSB

John 20 in the CCB

John 20 in the CUV

John 20 in the CUVS

John 20 in the DBT

John 20 in the DGDNT

John 20 in the DHNT

John 20 in the DNT

John 20 in the ELBE

John 20 in the EMTV

John 20 in the ESV

John 20 in the FBV

John 20 in the FEB

John 20 in the GGMNT

John 20 in the GNT

John 20 in the HARY

John 20 in the HNT

John 20 in the IRVA

John 20 in the IRVB

John 20 in the IRVG

John 20 in the IRVH

John 20 in the IRVK

John 20 in the IRVM

John 20 in the IRVM2

John 20 in the IRVO

John 20 in the IRVP

John 20 in the IRVT

John 20 in the IRVT2

John 20 in the IRVU

John 20 in the ISVN

John 20 in the JSNT

John 20 in the KAPI

John 20 in the KBT1ETNIK

John 20 in the KBV

John 20 in the KJV

John 20 in the KNFD

John 20 in the LBA

John 20 in the LBLA

John 20 in the LNT

John 20 in the LSV

John 20 in the MAAL

John 20 in the MBV

John 20 in the MBV2

John 20 in the MHNT

John 20 in the MKNFD

John 20 in the MNG

John 20 in the MNT

John 20 in the MNT2

John 20 in the MRS1T

John 20 in the NAA

John 20 in the NASB

John 20 in the NBLA

John 20 in the NBS

John 20 in the NBVTP

John 20 in the NET2

John 20 in the NIV11

John 20 in the NNT

John 20 in the NNT2

John 20 in the NNT3

John 20 in the PDDPT

John 20 in the PFNT

John 20 in the RMNT

John 20 in the SBIAS

John 20 in the SBIBS

John 20 in the SBIBS2

John 20 in the SBICS

John 20 in the SBIDS

John 20 in the SBIGS

John 20 in the SBIHS

John 20 in the SBIIS

John 20 in the SBIIS2

John 20 in the SBIIS3

John 20 in the SBIKS

John 20 in the SBIKS2

John 20 in the SBIMS

John 20 in the SBIOS

John 20 in the SBIPS

John 20 in the SBISS

John 20 in the SBITS

John 20 in the SBITS2

John 20 in the SBITS3

John 20 in the SBITS4

John 20 in the SBIUS

John 20 in the SBIVS

John 20 in the SBT

John 20 in the SBT1E

John 20 in the SCHL

John 20 in the SNT

John 20 in the SUSU

John 20 in the SUSU2

John 20 in the SYNO

John 20 in the TBIAOTANT

John 20 in the TBT1E

John 20 in the TBT1E2

John 20 in the TFTIP

John 20 in the TFTU

John 20 in the TGNTATF3T

John 20 in the THAI

John 20 in the TNFD

John 20 in the TNT

John 20 in the TNTIK

John 20 in the TNTIL

John 20 in the TNTIN

John 20 in the TNTIP

John 20 in the TNTIZ

John 20 in the TOMA

John 20 in the TTENT

John 20 in the UBG

John 20 in the UGV

John 20 in the UGV2

John 20 in the UGV3

John 20 in the VBL

John 20 in the VDCC

John 20 in the YALU

John 20 in the YAPE

John 20 in the YBVTP

John 20 in the ZBP