John 20 (SBIPS)

1 ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਸਪ੍ਤਾਹਸ੍ਯ ਪ੍ਰਥਮਦਿਨੇ (ਅ)ਤਿਪ੍ਰਤ੍ਯੂਸ਼਼ੇ (ਅ)ਨ੍ਧਕਾਰੇ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤਿ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀ ਮਰਿਯਮ੍ ਤਸ੍ਯ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਯ ਨਿਕਟੰ ਗਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਯ ਮੁਖਾਤ੍ ਪ੍ਰਸ੍ਤਰਮਪਸਾਰਿਤਮ੍ ਅਪਸ਼੍ਯਤ੍| 2 ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਧਾਵਿਤ੍ਵਾ ਸ਼ਿਮੋਨ੍ਪਿਤਰਾਯ ਯੀਸ਼ੋਃ ਪ੍ਰਿਯਤਮਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਯ ਚੇਦਮ੍ ਅਕਥਯਤ੍, ਲੋਕਾਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਪ੍ਰਭੁੰ ਨੀਤ੍ਵਾ ਕੁਤ੍ਰਾਸ੍ਥਾਪਯਨ੍ ਤਦ੍ ਵਕ੍ਤੁੰ ਨ ਸ਼ਕ੍ਨੋਮਿ| 3 ਅਤਃ ਪਿਤਰਃ ਸੋਨ੍ਯਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਸ਼੍ਚ ਬਰ੍ਹਿ ਰ੍ਭੁਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਨੰ ਗਨ੍ਤੁਮ੍ ਆਰਭੇਤਾਂ| 4 ਉਭਯੋਰ੍ਧਾਵਤੋਃ ਸੋਨ੍ਯਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਃ ਪਿਤਰੰ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਨ ਉਪਸ੍ਥਿਤਵਾਨ੍| 5 ਤਦਾ ਪ੍ਰਹ੍ਵੀਭੂਯ ਸ੍ਥਾਪਿਤਵਸ੍ਤ੍ਰਾਣਿ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਕਿਨ੍ਤੁ ਨ ਪ੍ਰਾਵਿਸ਼ਤ੍| 6 ਅਪਰੰ ਸ਼ਿਮੋਨ੍ਪਿਤਰ ਆਗਤ੍ਯ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਨੰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਯ 7 ਸ੍ਥਾਪਿਤਵਸ੍ਤ੍ਰਾਣਿ ਮਸ੍ਤਕਸ੍ਯ ਵਸ੍ਤ੍ਰਞ੍ਚ ਪ੍ਰੁʼਥਕ੍ ਸ੍ਥਾਨਾਨ੍ਤਰੇ ਸ੍ਥਾਪਿਤੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍| 8 ਤਤਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾਨੰ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਆਗਤੋ ਯੋਨ੍ਯਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਃ ਸੋਪਿ ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਯ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾ ਵ੍ਯਸ਼੍ਵਸੀਤ੍| 9 ਯਤਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਤ੍ ਸ ਉੱਥਾਪਯਿਤਵ੍ਯ ਏਤਸ੍ਯ ਧਰ੍ੰਮਪੁਸ੍ਤਕਵਚਨਸ੍ਯ ਭਾਵੰ ਤੇ ਤਦਾ ਵੋੱਧੁੰ ਨਾਸ਼ਨ੍ਕੁਵਨ੍| 10 ਅਨਨ੍ਤਰੰ ਤੌ ਦ੍ਵੌ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯੌ ਸ੍ਵੰ ਸ੍ਵੰ ਗ੍ਰੁʼਹੰ ਪਰਾਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯਾਗੱਛਤਾਮ੍| 11 ਤਤਃ ਪਰੰ ਮਰਿਯਮ੍ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਦ੍ਵਾਰਸ੍ਯ ਬਹਿਃ ਸ੍ਥਿਤ੍ਵਾ ਰੋਦਿਤੁਮ੍ ਆਰਭਤ ਤਤੋ ਰੁਦਤੀ ਪ੍ਰਹ੍ਵੀਭੂਯ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੰ ਵਿਲੋਕ੍ਯ 12 ਯੀਸ਼ੋਃ ਸ਼ਯਨਸ੍ਥਾਨਸ੍ਯ ਸ਼ਿਰਃਸ੍ਥਾਨੇ ਪਦਤਲੇ ਚ ਦ੍ਵਯੋ ਰ੍ਦਿਸ਼ੋ ਦ੍ਵੌ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਦੂਤਾਵੁਪਵਿਸ਼਼੍ਟੌ ਸਮਪਸ਼੍ਯਤ੍| 13 ਤੌ ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਨ੍ਤੌ ਹੇ ਨਾਰਿ ਕੁਤੋ ਰੋਦਿਸ਼਼ਿ? ਸਾਵਦਤ੍ ਲੋਕਾ ਮਮ ਪ੍ਰਭੁੰ ਨੀਤ੍ਵਾ ਕੁਤ੍ਰਾਸ੍ਥਾਪਯਨ੍ ਇਤਿ ਨ ਜਾਨਾਮਿ| 14 ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਮੁਖੰ ਪਰਾਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਯੀਸ਼ੁੰ ਦਣ੍ਡਾਯਮਾਨਮ੍ ਅਪਸ਼੍ਯਤ੍ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ ਯੀਸ਼ੁਰਿਤਿ ਸਾ ਜ੍ਞਾਤੁੰ ਨਾਸ਼ਕ੍ਨੋਤ੍| 15 ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਮ੍ ਅਪ੍ਰੁʼੱਛਤ੍ ਹੇ ਨਾਰਿ ਕੁਤੋ ਰੋਦਿਸ਼਼ਿ? ਕੰ ਵਾ ਮ੍ਰੁʼਗਯਸੇ? ਤਤਃ ਸਾ ਤਮ੍ ਉਦ੍ਯਾਨਸੇਵਕੰ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਵ੍ਯਾਹਰਤ੍, ਹੇ ਮਹੇੱਛ ਤ੍ਵੰ ਯਦੀਤਃ ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਤੰ ਨੀਤਵਾਨ੍ ਤਰ੍ਹਿ ਕੁਤ੍ਰਾਸ੍ਥਾਪਯਸ੍ਤਦ੍ ਵਦ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਤ੍ ਤਮ੍ ਆਨਯਾਮਿ| 16 ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਾਮ੍ ਅਵਦਤ੍ ਹੇ ਮਰਿਯਮ੍| ਤਤਃ ਸਾ ਪਰਾਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਦਤ੍ ਹੇ ਰੱਬੂਨੀ ਅਰ੍ਥਾਤ੍ ਹੇ ਗੁਰੋ| 17 ਤਦਾ ਯੀਸ਼ੁਰਵਦਤ੍ ਮਾਂ ਮਾ ਧਰ, ਇਦਾਨੀਂ ਪਿਤੁਃ ਸਮੀਪੇ ਊਰ੍ੱਧ੍ਵਗਮਨੰ ਨ ਕਰੋਮਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੋ ਮਮ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਞ੍ਚ ਪਿਤਾ ਮਮ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਞ੍ਚੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਸ੍ਯ ਨਿਕਟ ਊਰ੍ੱਧ੍ਵਗਮਨੰ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਉਦ੍ਯਤੋਸ੍ਮਿ, ਇਮਾਂ ਕਥਾਂ ਤ੍ਵੰ ਗਤ੍ਵਾ ਮਮ ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਗਣੰ ਜ੍ਞਾਪਯ| 18 ਤਤੋ ਮਗ੍ਦਲੀਨੀਮਰਿਯਮ੍ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼਼ਣਾਦ੍ ਗਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਭੁਸ੍ਤਸ੍ਯੈ ਦਰ੍ਸ਼ਨੰ ਦੱਤ੍ਵਾ ਕਥਾ ਏਤਾ ਅਕਥਯਦ੍ ਇਤਿ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯੇਭ੍ਯੋ(ਅ)ਕਥਯਤ੍| 19 ਤਤਃ ਪਰੰ ਸਪ੍ਤਾਹਸ੍ਯ ਪ੍ਰਥਮਦਿਨਸ੍ਯ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਸਮਯੇ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾ ਏਕਤ੍ਰ ਮਿਲਿਤ੍ਵਾ ਯਿਹੂਦੀਯੇਭ੍ਯੋ ਭਿਯਾ ਦ੍ਵਾਰਰੁੱਧਮ੍ ਅਕੁਰ੍ੱਵਨ੍, ਏਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਕਾਲੇ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਨੇ ਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਅਕਥਯਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਲ੍ਯਾਣੰ ਭੂਯਾਤ੍| 20 ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਨਿਜਹਸ੍ਤੰ ਕੁਕ੍ਸ਼਼ਿਞ੍ਚ ਦਰ੍ਸ਼ਿਤਵਾਨ੍, ਤਤਃ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਃ ਪ੍ਰਭੁੰ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਹ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾ ਅਭਵਨ੍| 21 ਯੀਸ਼ੁਃ ਪੁਨਰਵਦਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਲ੍ਯਾਣੰ ਭੂਯਾਤ੍ ਪਿਤਾ ਯਥਾ ਮਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼਼ਯਤ੍ ਤਥਾਹਮਪਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰੇਸ਼਼ਯਾਮਿ| 22 ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਸ ਤੇਸ਼਼ਾਮੁਪਰਿ ਦੀਰ੍ਘਪ੍ਰਸ਼੍ਵਾਸੰ ਦੱਤ੍ਵਾ ਕਥਿਤਵਾਨ੍ ਪਵਿਤ੍ਰਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਲੀਤ| 23 ਯੂਯੰ ਯੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਪਾਨਿ ਮੋਚਯਿਸ਼਼੍ਯਥ ਤੇ ਮੋਚਯਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ ਯੇਸ਼਼ਾਞ੍ਚ ਪਾਪਾਤਿ ਨ ਮੋਚਯਿਸ਼਼੍ਯਥ ਤੇ ਨ ਮੋਚਯਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤੇ| 24 ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਮਧ੍ਯੇ ਗਣਿਤੋ ਯਮਜੋ ਥੋਮਾਨਾਮਾ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯੋ ਯੀਸ਼ੋਰਾਗਮਨਕਾਲੈ ਤੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧੰ ਨਾਸੀਤ੍| 25 ਅਤੋ ਵਯੰ ਪ੍ਰਭੂਮ੍ ਅਪਸ਼੍ਯਾਮੇਤਿ ਵਾਕ੍ਯੇ(ਅ)ਨ੍ਯਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯੈਰੁਕ੍ਤੇ ਸੋਵਦਤ੍, ਤਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤਯੋ ਰ੍ਲੌਹਕੀਲਕਾਨਾਂ ਚਿਹ੍ਨੰ ਨ ਵਿਲੋਕ੍ਯ ਤੱਚਿਹ੍ਨਮ੍ ਅਙ੍ਗੁਲ੍ਯਾ ਨ ਸ੍ਪ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯ ਕੁਕ੍ਸ਼਼ੌ ਹਸ੍ਤੰ ਨਾਰੋਪ੍ਯ ਚਾਹੰ ਨ ਵਿਸ਼੍ਵਸਿਸ਼਼੍ਯਾਮਿ| 26 ਅਪਰਮ੍ ਅਸ਼਼੍ਟਮੇ(ਅ)ਹ੍ਨਿ ਗਤੇ ਸਤਿ ਥੋਮਾਸਹਿਤਃ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਗਣ ਏਕਤ੍ਰ ਮਿਲਿਤ੍ਵਾ ਦ੍ਵਾਰੰ ਰੁੱਧ੍ਵਾਭ੍ਯਨ੍ਤਰ ਆਸੀਤ੍, ਏਤਰ੍ਹਿ ਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਨੇ ਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਅਕਥਯਤ੍, ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕੁਸ਼ਲੰ ਭੂਯਾਤ੍| 27 ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਥਾਮੈ ਕਥਿਤਵਾਨ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਙ੍ਗੁਲੀਮ੍ ਅਤ੍ਰਾਰ੍ਪਯਿਤ੍ਵਾ ਮਮ ਕਰੌ ਪਸ਼੍ਯ ਕਰੰ ਪ੍ਰਸਾਰ੍ੱਯ ਮਮ ਕੁਕ੍ਸ਼਼ਾਵਰ੍ਪਯ ਨਾਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਯ| 28 ਤਦਾ ਥੋਮਾ ਅਵਦਤ੍, ਹੇ ਮਮ ਪ੍ਰਭੋ ਹੇ ਮਦੀਸ਼੍ਵਰ| 29 ਯੀਸ਼ੁਰਕਥਯਤ੍, ਹੇ ਥੋਮਾ ਮਾਂ ਨਿਰੀਕ੍ਸ਼਼੍ਯ ਵਿਸ਼੍ਵਸਿਸ਼਼ਿ ਯੇ ਨ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟ੍ਵਾ ਵਿਸ਼੍ਵਸਨ੍ਤਿ ਤਏਵ ਧਨ੍ਯਾਃ| 30 ਏਤਦਨ੍ਯਾਨਿ ਪੁਸ੍ਤਕੇ(ਅ)ਸ੍ਮਿਨ੍ ਅਲਿਖਿਤਾਨਿ ਬਹੂਨ੍ਯਾਸ਼੍ਚਰ੍ੱਯਕਰ੍ੰਮਾਣਿ ਯੀਸ਼ੁਃ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਾਣਾਂ ਪੁਰਸ੍ਤਾਦ੍ ਅਕਰੋਤ੍| 31 ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਰੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਭਿਸ਼਼ਿਕ੍ਤਃ ਸੁਤ ਏਵੇਤਿ ਯਥਾ ਯੂਯੰ ਵਿਸ਼੍ਵਸਿਥ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਚ ਤਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾ ਪਰਮਾਯੁਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਥ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਏਤਾਨਿ ਸਰ੍ੱਵਾਣ੍ਯਲਿਖ੍ਯਨ੍ਤ|

In Other Versions

John 20 in the ANGEFD

John 20 in the ANTPNG2D

John 20 in the AS21

John 20 in the BAGH

John 20 in the BBPNG

John 20 in the BBT1E

John 20 in the BDS

John 20 in the BEV

John 20 in the BHAD

John 20 in the BIB

John 20 in the BLPT

John 20 in the BNT

John 20 in the BNTABOOT

John 20 in the BNTLV

John 20 in the BOATCB

John 20 in the BOATCB2

John 20 in the BOBCV

John 20 in the BOCNT

John 20 in the BOECS

John 20 in the BOGWICC

John 20 in the BOHCB

John 20 in the BOHCV

John 20 in the BOHLNT

John 20 in the BOHNTLTAL

John 20 in the BOICB

John 20 in the BOILNTAP

John 20 in the BOITCV

John 20 in the BOKCV

John 20 in the BOKCV2

John 20 in the BOKHWOG

John 20 in the BOKSSV

John 20 in the BOLCB

John 20 in the BOLCB2

John 20 in the BOMCV

John 20 in the BONAV

John 20 in the BONCB

John 20 in the BONLT

John 20 in the BONUT2

John 20 in the BOPLNT

John 20 in the BOSCB

John 20 in the BOSNC

John 20 in the BOTLNT

John 20 in the BOVCB

John 20 in the BOYCB

John 20 in the BPBB

John 20 in the BPH

John 20 in the BSB

John 20 in the CCB

John 20 in the CUV

John 20 in the CUVS

John 20 in the DBT

John 20 in the DGDNT

John 20 in the DHNT

John 20 in the DNT

John 20 in the ELBE

John 20 in the EMTV

John 20 in the ESV

John 20 in the FBV

John 20 in the FEB

John 20 in the GGMNT

John 20 in the GNT

John 20 in the HARY

John 20 in the HNT

John 20 in the IRVA

John 20 in the IRVB

John 20 in the IRVG

John 20 in the IRVH

John 20 in the IRVK

John 20 in the IRVM

John 20 in the IRVM2

John 20 in the IRVO

John 20 in the IRVP

John 20 in the IRVT

John 20 in the IRVT2

John 20 in the IRVU

John 20 in the ISVN

John 20 in the JSNT

John 20 in the KAPI

John 20 in the KBT1ETNIK

John 20 in the KBV

John 20 in the KJV

John 20 in the KNFD

John 20 in the LBA

John 20 in the LBLA

John 20 in the LNT

John 20 in the LSV

John 20 in the MAAL

John 20 in the MBV

John 20 in the MBV2

John 20 in the MHNT

John 20 in the MKNFD

John 20 in the MNG

John 20 in the MNT

John 20 in the MNT2

John 20 in the MRS1T

John 20 in the NAA

John 20 in the NASB

John 20 in the NBLA

John 20 in the NBS

John 20 in the NBVTP

John 20 in the NET2

John 20 in the NIV11

John 20 in the NNT

John 20 in the NNT2

John 20 in the NNT3

John 20 in the PDDPT

John 20 in the PFNT

John 20 in the RMNT

John 20 in the SBIAS

John 20 in the SBIBS

John 20 in the SBIBS2

John 20 in the SBICS

John 20 in the SBIDS

John 20 in the SBIGS

John 20 in the SBIHS

John 20 in the SBIIS

John 20 in the SBIIS2

John 20 in the SBIIS3

John 20 in the SBIKS

John 20 in the SBIKS2

John 20 in the SBIMS

John 20 in the SBIOS

John 20 in the SBISS

John 20 in the SBITS

John 20 in the SBITS2

John 20 in the SBITS3

John 20 in the SBITS4

John 20 in the SBIUS

John 20 in the SBIVS

John 20 in the SBT

John 20 in the SBT1E

John 20 in the SCHL

John 20 in the SNT

John 20 in the SUSU

John 20 in the SUSU2

John 20 in the SYNO

John 20 in the TBIAOTANT

John 20 in the TBT1E

John 20 in the TBT1E2

John 20 in the TFTIP

John 20 in the TFTU

John 20 in the TGNTATF3T

John 20 in the THAI

John 20 in the TNFD

John 20 in the TNT

John 20 in the TNTIK

John 20 in the TNTIL

John 20 in the TNTIN

John 20 in the TNTIP

John 20 in the TNTIZ

John 20 in the TOMA

John 20 in the TTENT

John 20 in the UBG

John 20 in the UGV

John 20 in the UGV2

John 20 in the UGV3

John 20 in the VBL

John 20 in the VDCC

John 20 in the YALU

John 20 in the YAPE

John 20 in the YBVTP

John 20 in the ZBP